Jdi na obsah Jdi na menu
 


vesna jar
vesperale
katolícka liturgická kniha s nešporovými textami s notáciami vestálka kňažka v chráme bohyne Vesty v antickom Ríme; starorímska panenská kňažka; v prenesenom význame cudné, počestné dievča vestfál stratigrafický stupeňhorného karbónu v Európe
vestibul
predsieň, dvorana, vstupná miestnosť, hala
vestibulárny aparát
orgán rovnováhy v uchu, vestibulum vestibulológia odbor zaoberajúci sa diagnostikou a liečbou porúch rovnovážneho ústrojenstva
vestibulum
v medicíne: predsieň; vchod napr. dutiny nosnej, ústnej veterán vyslúžilec; účastník športovej súťaže pre najstaršiu vekovú kategóriu
veterinár
zverolekár
veterinárstvo
vedný odbor, ktorý sa zaoberá liečbou zvierat; zverolekárstvo
veto
zakazujem; prejav nesúhlasu; právo odporovaťrozhodnutiu so zrušovacím účinkom
vetovať
odporovať, vznášaťnámietky; použiťpráva veta
vexácia
dráždenie; týranie
vexillum
klasický rímsky prapor štvorcového tvaru
vexiloid
predchodca praporu z iného materiálu ako textilu vexilológia náuka o vlajkách a praporoch
veziko
- prvá časťzložených slov s významom mechúr, mechúrový vezikokéla kýla močového mechúra
vezikula
ohraničená dutina v pokožke alebo pod ňou, pľuzgier vezikulitída, vesiculitis zápal semenných váčkov
vezír
titul najvyšších sultánových pomocníkov a radcov v predrepublikánskom Turecku; vysoký štátny hodnostár v niektorých islamských krajinách, minister
vezuvián
zásaditý kremičitan vápnika, hliníka a horčíka, nerast
via facti
vývojom vecí; v skutočnosti
via
... cez...., cestou cez....; cesta; ulica

viadukt oblúkový most, spravidla železničný, nad údoliami a vodnými tokmi

vibrácia chvenie, tras, kmitanie, vlnenie
vibrafón
samoznejúci ladený hudobný bicí nástroj
vibranta
hláska vznikajúca chvením jazyka, kmitavá spoluhláska (r) vibrato v hudbe: chvejivo; prirodzené kolísanie frekvencie a amplitúdy tónu pri speve alebo nástrojovej hre vibrátorvibrujúca erotická pomôcka v tvare penisu
vibro-
prvá časťzložených slov s významom chvenie, kmitanie, vibrácie vibrovať kmitať, chvieťsa
vice-
prvá časťzložených slov s významom namiesto niekoho, niečoho, zástupca, druhý v poradí
vice versa
naopak, obrátene; skratka v.v.
vicepremiér
miestopredseda vlády
vicinálny
susedný, vedľajší; okrajový; miestny; vidiecky
viciózny
hriešny, chybný; zlomyseľný, zlý
victoria regia
najväčší a najkrajší druh lekna tropických krajín, viktória kráľovská
videat
k nahliadnutiu, nech vidí (spisová značka)
video-
prvá časťzložených slov v súvislosti s prenosom, záznamom a rep-rodukciou obrazu
videokonferencia
konferencia umožňujúca zobrazenie účastníkov na televíznych obrazovkách
vidi
videl som (spisová značka)
vidimácia
overenie správnosti spisu alebo opisu listiny, porovnanie kópie s originálom
vidovať
opatriťspis značkou, že bol vzatý na vedomie; overiť vigilancia bdelosť, bdenie, ostražitosť; stav bdelosti
vigílie
katolícke večerné bohoslužby; nočné hliadky
vigoň
vlna americkej lamy vikune; priadza z vlneného odpadu bavlny vigvam kopulovitý stanový príbytok severoamerických Indiánov, najčastejšie z byvolých koží
vihára
indická kláštorná stavba
vika
bôbovitá popínavá rastlina používaná ako krmivo

vikár zástupca alebo pomocník katolíckeho biskupa; pomocník farára; kňaz poverený správou niekoľkých farností

vikariát vikárstvo; úrad, funkcia vikára; cirkevný správny obvod víkend koniec týždňa – sobota a nedeľa
viking
ranostredoveký škandinávsky moreplavec, námorný dobyvateľ, kupec alebo pirát
viklefizmus
náboženské reformačné hnutie podľa zásad anglického reformátora 14. storočia J. Wiclefa, odmietajúce pápežstvo, svetské pan-stvo cirkvi, niektoré svätosti a pod.
vikomt
francúzsky šľachtický titul pre stupeňmedzi grófom a barónom viktória veľkolistá vodná rastlina s bielymi kvetmi
viktoriánsky
týkajúci sa doby panovania anglickej kráľovnej Viktórie

(1837 – 1901), obdobie vrcholného rozkvetu britskej ríše; typický pre túto dobu
vikuňa
divoká juhoamerická lama s jemnou srsťou
vila
samostatne stojaci spravidla rodinný dom; starorímsky vidiecky dom villalón okamžite konzumovateľný španielsky čerstvý syr
vilózny
ochlpený, porastený vlasmi
vimpel
malý trojuholníkovo pretiahnutý prapor
vimperk
ozdobný trojuholníkový štít nad oknom alebo portálom gotického kostola
vinčestrovka, winchestrovka
puška opakovačka
vindikácia
právny nárok na vydanie neprávom zadržanej veci
vineta
firemná nálepka na fľaši; drobná ozdoba na počiatočných stránkach kníh
vinkulácia
viazanie výplaty peňažného vkladu alebo cenného papiera heslom alebo preukazným listom
vinyl
radikál vytvorený odňatím atómu vodíka z etylénu
vinylácia
vinylová zlúčenina vytvorená reakciou acetylénu
viola
fialka; fínsky smotanový syr; sláčikový nástroj v altovej polohe violácia násilie, znásilnenie; telesný útok; porušenie práva alebo veci violencia násilnosť, násilie
violente
v hudbe: prudko, útočne
violet
spektrálna farba s najkratšou viditeľnou vlnou; fialové farbivo

violino v hudbe: husle; organový register
violka
rastlina rodu Viola s malými kvetmi
violoncello
sláčikový nástroj držaný medzi kolenami, ladený o oktávu nižšie ako viola
viomycín
druh antibiotika
VIP
skratka výrazu Very Important Person, veľmi dôležitá osoba, prominent
virago
žena s mužskými pohlavnými znakmi, mužatka
virement
prevod z jednej rozpočtovej položky do druhej; účtovný prevod virémia prítomnosťvírusov v krvi
virginal
strunový hudobný klávesový nástroj, predchodca klavíra virginita panenstvo, panenskosť; pohlavná neporušenosťženy
virgo intacta
pohlavne nedotknuté dievča, panna
Virgo
vo zverokruhu: Panna
virguľa
prútik, drevená alebo drôtená vidlica, zavesené závažie; nástroj prútkara alebo psychotronika
viribus unitis
spojenými silami
virilita
mužnosť, mužskosť, mužná sila
virilizácia
virilizmus
virilizmus
vytváranie mužských pohlavných znakov u chlapcov pred pubertou; vytváranie mužských pohlavných znakov u žien pri poruche nadobličiek
virilný hlas
pred zavedením všeobecného volebného práva volebný hlas privilegovanej osoby, napr. boháča, šľachtica a pod.
virilný
mužský, mužný
virión
jednotlivá častica víru schopná napadnúťbunku a rozmnožovať sa v nej
virogénny
vyvolaný vírusmi virológodborník vo virológii
virológia
náuka o víroch a o chorobách nimi spôsobených virostatikumantivírusová látka
viróza
všeobecné označenie chorôb spôsobených vírusmi
virtualita
možnosť, schopnosť, potencialita, vnútorná sila
virtuálna častica
vo fyzike častica, ktorú nemôžeme detekovať, ale o jej

 existencii vieme z výsledkov merania jej vplyvu na iné častice virtuálny účinný, možný, schopný; zdanlivý, domnelý
virtuóz
dokonalý hráčna hudobnom nástroji; osoba dokonale ovládajúca svoj odbor, majster
virtuozita
umelecká a technická dokonalosť; majstrovstvo, bravúra virulencia jedovatosť, nákazlivosť; schopnosťmikroorganizmu prenikať do tela a vyvolaťchorobu
vírus
nebunková živá forma živých sústav, spôsobujúca ochorenie organizmov, najmenšia a najjednoduchšia známa biologická jednotka s vlastným enzýmovým systémom alebo odkázaná na parazitický spôsob života v bunkách baktérií, rastlín, človeka aj zvierat; skrytý program zavedený do systému počítača s cieľom škodiť, ničiť vis maior vyššia moc, napr. povodeň, zemetrasenie, niečo, čo nemožno ovplyvniť; neprekonateľná prekážka, neodvratiteľná, neovplyvniteľná udalosť, vec
vis-á-vis
naproti, oproti, proťajšok
viscera
útroby, vnútornosti
viscerálny
útrobný visceroptózapokles brušných útrob
viska, whisky, whiskey
silný alkoholický nápoj z jačmenného sladu a iných obilovín
viskóza
regenerovaná celulóza, surovina na výrobu umelého hodvábu a celofánu
viskozita
odpor tekutiny ku šmykovej deformácii, priľnavosť; vnútorné trenie kvapalín
viskózny
prejavujúci viskozitu
Višnu
staroindické najvyššie božstvo objavujúce sa v desiatich prevteleniach
vita brevis, ars longa
život je krátky, umenie je dlhé; začiatočné slová

Hippokratových aforizmov
vita communis
spoločný život; katolícky rehoľný predpis pre spoločný

život mníchov v kláštoroch
vitagén
vitamínová látka, dôležitý stavebný materiál a energetický zdroj vitalita životnosť, životaschopnosť; živosťprejavu a jednania

vitalizmus názor o existencii nehmotnej životnej sily energie; literárny smer zameraný na prírodu a zmyslové zážitky

vitálny životaschopný, aktívny
vitamín
biologicky účinná látka, dôležitá pre látkovú premenu v organizme vitaminizáciaobohatenie krmiva alebo potravín vitamínmi vitaminológia náuka o vitamínoch a ich účinkoch v organizme vitaminózny obsahujúci vitamíny
vitelín
jedna z bielkovín vo vaječnom žĺtku vitiligokožné ochorenie s bielymi škvrnami na pokožke
vitráž, vitraj, vitrail
maľba na skle;  okno alebo sklená stena zložená z farebných plôšok; sklo, okenná tabuľa
vitrína
zasklená výkladná skriňa; zasklená skriňa pre vystavované predmety, napr. v múzeu
vitriol
zastaralý názov pre kyselinu sírovú
vivacita
živosť; životnosť
vivant!
nech žijú!
vivaristika
chov plazov a iných teplomilných živočíchov
vivárium
uzavretý priestor pre chov drobných exotických teplomilných

živočíchov
vivat!
nech žije!; volanie na slávu
vivat, crescat, floreat
nech žije, rastie a prekvitá
vivianit
vodnatý fosforečnan železa, nerast
vivipária
rodenie živých mláďat priamo z tela matky; živorodosť vivisekcia chirurgický zákrok na pokusom zvierati zaživa a bez umŕtvenia vivo v hudbe: živo
vizáž
tvár, obličaj, výzor
vizážista
človek, ktorý sa stará o úpravu tváre a celkového výzoru iných osôb
vízia
vidina, zjavenie; zjav, tvár; básnická predstavivosť
vizibilita
viditeľnosť
vizionár
snílek, blúznivec
vizír
priezor stredovekých rytierskych prilieb; priezor a muška ručnej streľnej zbrane; hľadáčik fotoaparátu

vizírka optický zameriavač, hľadáčik, napr. fotoaparátu
vizita
návšteva; pravidelná lekárska kontrola v nemocniciach vizitácia prehliadka, kontrola; vyšetrenie; inšpekcia činnosti nižšieho katolíckeho duchovného vyšším
vizitka
navštívenka
vizuálny
zrakový; týkajúci sa viditeľnosti zrakového vnímania
vízum
úradné povolenie na vstup do cudzej krajiny
vogezit
vyvretá hornina zložená z amfibolu, ortoklasu, plagioklasu a pyroxénu
vokabulár
názov stredovekých slovníkov; zoznam, súpis, slovník vokácia povolanie do funkcie, úradu a pod.; povolanie k niečomu vokál samohláska
vokalista
chrámový spevák; spevák sprevádzajúci hlavného speváka vokalíza dlhšia melódia spievaná len na samohlásku
vokalizácia
zmena hlásky na samohlásku; vkladanie samohlásky medzi spoluhlásky alebo pripájanie samohlásky k spoluhláske vokalizmus sústava samohlások; náuka o samohláskach
vokálny
spevný; týkajúci sa spevu a ľudského hlasu vôbec
vokáň
diakritické znamienko nad písmenom ooznačujúce v slovenčine vyslovovanú dvojhlásku, napr. v slove kôň
vokatív
piaty pád skloňovania
volant
riadiace koleso dvojstopých motorových vozidiel
volapük
umelý jazyk
volárny
dlaňový, týkajúci sa dlane
volatilný
prchavý, prelietavý; lietavý, lietajúci
volens nolens
chtiac - nechtiac; voľky - nevoľky
volfrám
tvrdý kov, používaný pri výrobe elektrotechnických súčiastok; značka W
volfráman
soľkyseliny volfrámovej
volframit
volfráman železnatomangánatý, nerast
voliéra
veľká vtáčia klietka, napr. v zoologických záhradách volkaméria krík s príjemne voňajúcimi kvetmi
volonté générale
obecná vôľa; východisko teórie spoločenskej zmluvy volontér dobrovoľník; ochotník

volt jednotka elektrického napätia, značka V
volta
označenie pri opakovaní časti hudobnej skladby; starší taliansky spoločenský tanec v trojdobom takte
voltampér
jednotka zdanlivého elektrického výkonu voltampérmeter prístroj na meranie prúdu a napätia
voltmeter
prístroj na meranie napätia elektrického prúdu voltohmmeter prístroj na meranie elektrického napätia a odporu voltýž akrobatické cvičenie na napätom lane; skok jazdca na neosedlaného koňa a cvičenie na ňom
volumen
priestorový obsah, objem; zväzok knihy
volumenózny
objemný, silný; mnohozväzkový (o knihe)
volumetria
odmerná analýza
voluminometer
prístroj na meranie objemu kvapalín
voluntarizmus
filozofický názor považujúci za základ bytia vôľu alebo len podriadenosťrozumu vôli
voluta
dekoračný architektonický prvok v tvare špirály volvuluszauzlenie čriev vomitívumprostriedok vyvolávajúci zvracanie
vorobievit
odroda berylu
vortex
plochý atmosferický alebo hydrosferický vír
vorvaň
veľryba tropických morí
votácia
voľba, volenie
votant
súdny prísediaci s hlasovacím právom
votívny
venovaný; ďakovný
vótum
zasľúbenie, sľub; vyjadrenie názoru hlasovaním
voucher
poukážka, záruka, potvrdenie
vox
hlas
vox populi, vox Dei
hlas ľudu, hlas boží
voyerizmus
sexuálna úchylka charakteristická vybíjaním sexuálneho vzrušenia tajným pozorovaním pohlavného styku iných ľudí vrak stroskotaná, opotrebovaná loď; zničený, opotrebovaný automobil vrízea izbová rastlina s tmavozelenými listami
vúdú, voodoo
mágia západoindických černochov, pôvodne haitský kult s katolíckymi prvkami, šamanstvo

vulgarita surovosť, hrubosť; všednosť, vulgárnosť
vulgarizácia
nesprávne zjednodušenie, sploštenie, skomolenie, vulgarizovanie
Vulgáta
v katolíckej cirkvi uznávaný preklad Biblie
vulgus vult decipi, ergo decipiatur
ľud chce byťklamaný, tak je klamaný vulkán sopka
Vulkán
starorímsky boh ohňa
vulkanický
sopečný
vulkanit
vyvretá výlevná hornina
vulkanizmus
sopečná činnosť
vulkanológ
odborník vo vulkanológii
vulkanológia
náuka o sopečnej činnosti vulnerabilnýzraniteľný
vulva
ženské vonkajšie pohlavné ústrojenstvo, lono
vulvektómia
chirurgické vybratie vulvy
vulvitída
infekčný zápal vonkajších rodidiel vulvovaginitídazápal vonkajších rodidiel a pošvy vykryštalizovaný vytvorený v procese kryštalizácie vysokomolekulárny makromolekulárny