Jdi na obsah Jdi na menu
 


animovanie animácia
animovaný
veselý, čulý, živý; oživený, kreslený, napr. film animovať robiťanimáciu, kresliť; získaťzáujem niekoho o niečo animozita zaujatosť, podráždenosť
anión
ión so záporným nábojom
aníz
rastlina rodu Pimpinella pestovaná ako korenina
anizo-
prvá časťzložených slov s významom nerovnaký, nerovnakosť anizochrónny nerovnomerný anizometropianerovnaká optická lomivosťočí
anizotropia
závislosťfyzikálnych vlastností látok na smere, v ktorom sa merajú
anízovka
sladký likér anketaprieskum verejnej mienky, dotazníková akcia
anketár
kto robí anketu, kladie otázky ankylózachorobná stuhnutosťkĺbov následkom poranenie alebo ochorenia kĺbu
anni
roku
anno Domini
roku Pána
anno
v roku, roku anódakladná elektróda
anodýnia
strata vnímania bolesti, bezbolestnosť anodynumprostriedok zmierňujúci bolesť
anofeles
dvojkrídly hmyz prenášajúci maláriu anofelizmuszamorenie oblasti komármi rodu Anopheles, ktoré prenášajú maláriu
anoftalmia
vrodené chýbanie oka anomálianepravidelnosť, odchýlka od normálneho stavu, úchylka; výnimočnosť
anoméria
druh stereoizomérie
anómia
stav rozkladu sústavy individuálnych a spoločenských hodnôt; neschopnosťspomenúťsi na mená ľudí alebo názvy vecí anons, anonsa verejne publikované oznámenie, ponuka v tlači; inzerát anonym nemenovaný, neznámy, nepodpísaný autor
anonymita
bezmennosť; neuvedenie, zatajenie mena

anonymný nepodpísaný, bezmenný anopsiastrata schopnosti vidieť
anorák
dlhá vetrovka s kapucňou anoretikumprostriedok znižujúci chuťdo jedla
anorexia
chorobné nechutenstvo anorganickýnerastný, neústrojný, týkajúci sa neživých látok, opak organického; vzťahujúci sa na funkčnú poruchu orgánu anorganika anorganická chémia
anorgazmia
u ženy chýbanie orgazmu, nemožnosťdosiahnuťorgazmus anormalita anormálnosť, úchylnosť, nenormálnosť
anormálny
neobvyklý, nenormálny, odchýlny, nepravidelný
anosmia
chorobná strata čuchu
anotácia
predbežné oznámenie o nejakom diele alebo činnosti; stručná charakteristika literárneho diela pre propagačné alebo knihovnícke účely; pripájanie poznámok k textu
anotovať
robiťanotáciu
anoxémia
nedostatok kyslíka v krvi
anoxia
nedostatok kyslíka v tkanivách; bezkyslíkaté prostredie anozmia chorobná strata čuchových schopností ansábelumelecký súbor, zbor; celok, súhrn
anšlus
násilné pripojenie, zabranie územia cudzieho štátu, anexia; podľa násilného pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938 = nemecky der Anschluss antabusprostriedok na liečbu alkoholikov - ak človek po jeho požití pi-je alkohol, pozvracia sa
antacid, antacidum
látka znižujúca kyslosťžalúdočných štiav
antae
spôsob zosilnenia čela steny antickej architektúry
antagonický
nezmieriteľne nepriateľský; protichodný antagonistickýnepriateľský, protichodný, antagonický antagonizmus nezmieriteľný protiklad, protichodnosť, rozpor antanta spojenectvo medzi štátmi
antapex
bod na svetovej sfére ležiacej oproti apexu
antarktický
vzťahujúci sa na južný pól a oblasti okolo neho alebo pochádzajúci z oblasti Antarktídy

ante Christum pred narodením Krista, pred naším letopočtom, skratka
A. Chr.
ante meridiem
pred poludním, skratka a. m.
ante mortem
krátko pred smrťou
ante portas
pred bránami, podľa vety Hannibal ante portas; v prenesenom zmysle blížiace sa nebezpečenstvo
ante
pred
ante-
prvá časťzložených slov s významom umiestenie vpredu, predchádzanie v čase
antecedencia
predpoklad, podmienka, to, čo predchádza; proces zarezávania rieky do zdvíhajúceho sa podložia; prevládajúci vplyv jedné-ho z predkov na genotyp jedinca antecedentpredok, predchodca; východiskový predpoklad úsudku antedatovaťopatriťskorším dátumom, napr. spis
antelúdium
v hudbe: predohra
anténa
zariadenie na vysielanie a zachytávanie elektromagnetických vĺn anteneandertálec vyhynutý primát, predchodca neandertálca; človek steinheimský
antependium, antipendium
ozdobný záves na prednej strane oltára antepozícia postavenie jedného jazykového prostriedku pred ostatné; postavenie vpredu antézaobdobie kvitnutia vegetácie anthelmintikáliečivá proti črevným parazitom
anti-, ant-
prvá časťzložených slov s významom proti-, vyjadrujúcich protiklad, opak
antialergický
zabraňujúci alergii, protialergický antialergikumprostriedok proti alergii
antianemický
pôsobiaci proti anémii
antianemikum
prostriedok proti anémii
antiatóm
atóm, v ktorom sú všetky častice nahradené antičasticami: pro-tón antiprotónom, neutrón antineutrónom, elektrón pozitrónom antibakteriálny pôsobiaci proti baktériám
antibarión
elementárna častica alebo mikroobjekt, ktorý je antičasticou vo vzťahu k bariónu

antibiotický ničiaci mikroorganizmy
antibiotiká
látky produkované rôznymi druhmi baktérií a húb a schopné potlačiťrast a pôsobenie iných mikroorganizmov
antibióza
vzájomné potláčanie rastu a iných životných prejavov jedného organizmu druhým
antiblokovací systém, ABS
systém zabraňujúci zablokovaniu otáčajúcich sa kolies pri brzdení automobilu anticipáciapredčasný výskyt, predchádzanie; predzvesť anticipovať predpovedaťniečo, čo ešte nebolo preukázané, prijaté antický staroveký, týkajúci sa gréckeho a rímskeho staroveku, rímskej a gréckej kultúry, architektúry, filozofie a pod.
anticorodal
zliatina hliníka, kremíka a horčíka, odolná proti korózii anticyklický opak cyklického opakovania, necyklický anticyklónaoblasťvysokého tlaku vzduchu, tlaková výš
antičastica
objekt existujúci ku každej elementárnej častici, síce s rovnakou hmotnosťou, ale opačným nábojom
antidemokratický
pôsobiaci proti demokracii, odporujúci jej princípom, protidemokratický
antidemokratizmus
protidemokratické myslenie
antidepresívny
pôsobiaci proti depresii
antidetonačný
pôsobiaci proti tzv. klepaniu motora
antidiabetikum
prostriedok upravujúci hladinu cukru v tele antidiaroikum prostriedok proti hnačke
antidiuretický
pôsobiaci proti nadmernému močeniu antidiuretikum prostriedok proti nadmernému močeniu antidogmatizmus odpor proti dogmatizmu, odmietanie dogiem antidotum protijed, protilátka
antidráma
forma modernej drámy, ktorej základom je protiklad k realistickej tradícii divadla
antiemetikum
látka tlmiaca zvracanie
antifašizmus
demokratické hnutie proti fašizmu a neofašizmu antifeminizmus hnutie proti ženskej emancipácii, odpor voči ženám antifóna striedavý spev kňaza a zboru alebo dvoch zborov pri katolíckej omši

antifonár zborník antifón
antifrikčné povlaky
nátery látkami znižujúcimi účinky trenia
antigén
cudzorodá látka vyvolávajúca v organizme tvorbu obranných protilátok
antigénny
vyvolávajúci v organizme tvorbu protilátok
antigest
starší hormonálny antikoncepčný prostriedok, ktorý sa začal vyrábaťv bývalej ČSSR v šesťdesiatych rokoch minulého storočia antiglobalisti odporcovia globalizácie, zjednocovania krajín sveta, splývania kultúr, ekonomík a pod.
antigravitácia
silové odpudivé pôsobenie medzi telesami, opak gravitácie antihalačný odstraňujúci nežiadúcu haláciu
antihistaminikum
protialergický liek, liek znižujúci účinky histamínu v organizme
antihistorizmus
popieranie historického významu, odmietanie historic-kých súvislostí a dejov
antihmota
hmota zložená z antičastíc
antihumánny
protihumánny, odmietajúci humánnosť, neľudský antijadro jadro zložené z antiprotónov a antineutrónov
antika
grécky a rímsky starovek; umelecké dielo z tohto obdobia, kultúra tohto obdobia
antiklerikalizmus
hnutie proti klerikalizmu
antiklimax
postupné zoslabovanie štylistických výrazov
antiklinála
ohyb horninových vrstiev alebo súboru hornín do oblúka nahor; sedlo
antikolonializmus
hnutie proti kolonizmu, kolonizácii antikoncepciaochrana proti počatiu mechanickými, chemickými alebo hormonálnymi prostriedkami a koncepčnými metódami antikoncepčný zabraňujúci počatiu
antikorózny
pôsobiaci alebo chrániaci proti korózii
antikrist
odporca Krista, neznaboh; v prenesenom význame veľmi zlý človek; ancikrist
antikva
stojatá tlačová latinka; okrúhle písmo z 15. storočia antikvariátpredajňa použitých kníh a hudobnín, starých grafík a pod. antikvárium zbierka starožitností

antikvárny použitý, starý, starožitný
antikvita
starožitnosť
antikvovať
urobiťniečo zastaralým antilátkaochranná látka vznikajúca v tele ako reakcia na ochorenie antilopa párnokopytník žijúci v afrických a ázijských stepiach antimagnetický odolný proti magnetizmu
antimikrobiálny
pôsobiaci proti mikroorganizmom antimilitarizmus hnutie proti militarizmu
antimón
kovový prvok, značka Sb
antimonopolný
protimonopolný
antineutríno
antičastica vo vzťahu k neutrínu
antineutrón
antičastica prislúchajúca k neutrónu antinómiarozpor medzi dvomi správnymi názormi, ktoré sa však navzájom vylučujú, protiklad, paradox
antinukleón
antičastica prislúchajúca k nukleónu
antioxidácia
opatrenia spomaľujúce alebo zastavujúce okysličovacie pro-cesy pri výrobe alebo skladovaní látok
antiparazitikum
liek proti cudzopasníkom, parazitom
antipasát
celoročne vanúci vietor smerujúci od rovníka k subtrópom antipasta výrobok z marinovaných rýb a zeleniny
antipatia
odpor alebo nechuťk určitým osobám, veciam alebo činnostiam antiperspirant prípravok zabraňujúci poteniu
antipód
protinožec; protivník, odporca
antipól
opačný pól; protiklad
antiprotón
stabilná elementárna častica, antičastica protónu antipyretikumliek znižujúci horúčku
antiquark, antikvark
antičastica prislúchajúca ku kvarku antireflexný protiodrazový
antireumatikum
liek na liečbu reumatizmu s protizápalovými účinkami antiromán románová tvorba v 60. a 70. rokoch 20. storočia vo Francúzsku
antisemita
stúpenec antisemizmu, nepriateľŽidov antisemitizmusreakčné rasistické protižidovské zmýšľanie, resp. hnutie; nepriateľstvo voči Židom

antisepsa ošetrenie rany proti pôsobeniu choroboplodných zárodkov a látok; likvidácia choroboplodných mikroorganizmov chemickými prostriedkami

antiseptický zamedzujúci nákaze mikróbami; protihnilobný antiseptikum látka ničiaca mikroorganizmy a zastavujúca ich rozmnožo-vanie
antisklerotický
pôsobiaci proti skleróze
antisociálny
namierený proti sociálnym a spoločenským potrebám, protispoločenský
antistatický
odstraňujúci nežiadúci elektrostatický náboj, zabraňujúci jeho vzniku
antistrofa
opakovanie tých istých slov na konci verša, epifora antisymetrický protisymetrický
antitalent
človek bez nadania, netalentovaný človek
antitéza
protiklad, výrok popierajúci iný výrok antitoxickýpôsobiaci proti jedovatým látkam
antitoxín
látka zneškodňujúca účinky toxických látok v organizme antiuretikum látka používaná pri liečbe dny
antivegetačný
brzdiaci rast rastlín
antivibračný
pôsobiaci proti vibráciam, účinný proti nim antivírový, protivírovýodstraňujúci počítačové vírusy a/alebo brániaci ich preniknutiu do počítača
antivírusový
účinný proti vírusom
antivitamín
látka pôsobiaca proti účinkom vitamínov v organizme antleritzásaditý síran medi, kosoštvorcový nerast
antológia
výber z literárnych diel viacerých autorov
anton
slangový výraz pre uzavreté policajné vozidlo na prepravu zadrža-ných osôb
antonomázia
označenie známej osoby všeobecným pomenovaním antonýmia jav, keďslová majú opačný, protikladný význam antonymum slovo opačného významu: dobrý – zlý, pekný – škaredý; opozitum
antracén
aromatický uhľovodík používaný pri výrobe farbív
antracit
najstaršie a najkvalitnejšie čierne uhlie, s najvyšším obsahom

uhlíka antraknózaplesňami spôsobené ochorenie rastlín, najmä ovocných stromov a viniča
antrakóza pľúc
zaprášenie pľúc uhoľným prachom a sadzami antrasilikóza choroba z vdychovania uhoľného a kremičitého prachu antrax sneťslezinná, infekčné ochorenie domácich zvierat, prenosné na človeka
antritída
zápal sliznice dutiny
antropický
týkajúci sa človeka
antropo-, anthropo-
prvá časťzložených slov s významom človek, ľudský
antropobiológia
náuka o biologických javoch ľudského života antropocentrizmus názor, podľa ktorého človek je centrom všetkého diania a že svet bol stvorený pre človeka
antropofág
ľudožrút, človek konzumujúci ľudské mäso, kanibal antropofágia ľudožrútstvo, kanibalizmus
antropofilný
sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa pri ľudských sídlach a pri komunikáciach (o niektorých druhoch rastlín a živočíchov) antropofóbia chorobný strach z ľudí
antropofyl
synatropný druh rastlín vyskytujúci sa v blízkosti ľudských sídiel, šírený ľuďmi
antropogenetika
vedný odbor skúmajúci dedičnosťa premenlivosťznakov človeka
antropogenéza
proces vzniku a vývoja človeka
antropogénia
náuka o pôvode a vývoji človeka
antropogénny
vznikajúci činnosťou človeka
antropogeografia
výskum vzťahov človeka k zemepisnému prostrediu, súčasťgeografie
antropogogika
štúdium výchovy človeka v procese jeho bytia antropoid ľudoop, napr. šimpanz antropokinetikaveda o motorike človeka; o pôvode, vývoji a zákonitostiach jeho fyzických zmien
antropológ
znalec antropológie
antropológia
náuka o človeku, o pôvode, vývoji a zákonitostiach fyzic-

 kých zmien človeka, o vývoji ľudských plemien; výskum postavenia človeka vo svete; výskum malých, uzavretých systémov antropomaxiológialekársky odbor študujúci rozvoj rezervných pohybových možností človeka v športe
antropometria
náuka o meraní častí ľudského tela, súčasťantropológie antropomorfizácia prenášanie ľudských vlastnbostí na prírodu, zľudšťovanie, personifikácia antropomorfizmusprenášanie ľudských vlastností na neživú prírodu, zľudšťovanie
antropomorfný
napodobňujúci schematické tvary ľudského tela antropomotorikaveda o motorike človeka, antropokinetika, aktológia antroponomastika výskum pôvodu osobných mien antroposociológiasociologická disciplína odvodzujúca sociálne postavenie jedinca od jeho anatomických znakov
antropozofia
učenie o múdrosti človeka, schopného spojenia s vyššími svetmi
antropozoikum
najmladšia skupina geologických útvarov, v ktorých bol zistený výskyt človeka; štvrtohory antrotómiachirurgické otvorenie dutiny
antrozoonóza
na človeka prenosné ochorenie zvierat
antuka
tehlová múčka používaná na tenisových a iných ihriskách anuelajednoročná rastlina, letnička
anuita
pravidelná ročná alebo polročná splátka dlhu
anulácia
zrušenie, vyhlásenie za neplatné
anulátor
vypínačna organe anuloidplocha vytvorená rotáciou kružnice okolo priamky ležiacej v ro-vine tejto kružnice a neprechádzajúcej jej stredom, torus anulovať vyhlásiťneplatnosťniečoho, zrušiť; prevedenie rovnice na taký tvar, kde na jednej strane je nula
anuréza
anúria anúriazastavenie tvorby a vylučovania moču, anuréza anuskruh; konečník
anxieta
pocit úzkosti
anxiozita
chorobný stav úzkosti ako príznak mnohých psychoneuróz