Jdi na obsah Jdi na menu
 


tranz hypnotický alebo extatický stav, mrákotný stav
tranzistor
polovodičový prvok pracujúci ako elektrónka alebo spínací prvok elektronického obvodu; polovodičový rozhlasový alebo televízny prijímač
tranzit
prechod, priechod, prejazd; preprava cez územie iného štátu tranzitivita druh vzťahu medzi dvomi veličinami
tranzitívne sloveso
prechodné sloveso, tranzitívum
tranzitívnosť
prechodovosť, prechodnosť
traper, trapper
severoamerický lovec kožušín, zálesák
trapéz, trapéza
lichobežník; visutá hrazda; chrbtový sval spájajúci lopatku s chrbticou
trapéza
lichobežníkový výbrus kameňa; starogrécka zmenáreň trapezoid rôznobežník
trasa
geodeticky vymeraná krivka na zemskom povrchu; vytýčený smer komunikácie, stavby a pod.; spojenie medzi východiskovým a cie-ľovým bodom; trať
trasant
vystaviteľzmenky
trasát
ten, kto má zaplatiťcudziu zmenku

trascinando v hudbe: vleklo, vleklým tempom
trast, trust
forma združenia podnikov, ktoré nemajú vlastnú výrobnú, obchodnú ani správnu samostatnosť
trata
vydaná, cudzia zmenka
tratoria, trattoria
malá reštaurácia, hostinec
tratto
v hudbe: pretiahnuto
trauma
úraz, poranenie; duševný otras
traumatik
človek postihnutý traumou
traumatizácia
zraňovanie, poškodzovanie, ublíženie; narušenie integrity, odolnosti traumatizmusstav organizmu po traume
traumatizovať
spôsobovaťtraumu
traumatogénny
vznikajúci traumou
traumatológ
odborník v traumatológii
traumatológia
oblasťmedicíny, ktorá sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou poranení, najmä pohybového ústrojenstva, úrazové lekárstvo
traumatológia
úrazové lekárstvo
traumatologický
týkajúci sa traumatológa alebo traumatológie traumatóza bližšie neurčené ochorenie vznikajúce vniknutím infekcie do rany
travé
časťklenby, úsek mosta medzi piliermi
travér
vzor s priečnymi prúžkami, tkanina s týmto vzorom
travers
druh úhybného kroku koňa pri tzv. vysokej jazdeckej škole, traverz; travér
travertín
vápnitá usadenina vznikajúca pri vylučovaní uhličitanu vápenatého z vodných prameňov
traverza
nosník, trám; druh hrádze pri tzv. sústredení toku; priečny prechod pri horolezeckom zliezaní stien; úhybný manéver, pohyb pri šerme
travestia
zosmiešňujúca obmena vážneho literárneho diela, druh paródie travestita človek obliekajúci sa do šiat opačného pohlavia travestovať zosmiešňovať
trecento
obdobie 14. storočia v talianskom umení

trechmannit červený nerast
trekking
fyzicky náročná turistika
trema
ležatá dvojbodka používaná v niektorých jazykoch na označenie oddelenej výslovnosti dvojhlások, napr Citroën = sitro-én tréma strach, pocit neistoty a rozochvenia pred nejakou dôležitou udalosťou, spravidla pred verejným vystúpením
trema
vrodená medzera medzi horným rezákmi
trematód, trematóda
bezstavovec cudzopasiaci v pečeni, tráviacom trakte a v cievach stavovcov, motolica
trematodóza
trematódami vyvolané parazitárne ochorenie zvierat prenosné na človeka
tremedok
najstarší stratigrafický stupeňordoviku
tremolando
v hudbe: roztrasene, s tremolovaním
tremolit
vláknitý kremičitan obsahujúci vápnik a horčík, nerast tremolo chvenie tónu pri speve alebo pri hre na nástroji, najmä sláčikovom tremor chvenie (svalov)
tremulant
organový register na docielenie tremolovaných tónov trenažér automatické sálové zariadenie na vyučovanie jazdy motorovým vozidlom, lietania a pod. simuláciou
trenčkot
pánsky plášťdo dažďa s opaskom a náramenníkmi
trend
základný smer vývoja alebo priebehu sledovaného javu; smer, krivka vývoja, vývojová tendencia
tréner
odborný športový cvičiteľ, kouč
tréning
sústavný telocvičný alebo športový výcvik; plánovitá príprava na športové stretnutie alebo preteky
trepan
chirurgický nástroj na otvorenie lebky pri operácii mozgu trepanáciachirurgické otvorenie lebečnej dutiny; vyvŕtanie zuba až do dreňovej dutiny
trepanga
morská uhorka
trepanovanie
trepanácia
trepidácia
v medicíne: chvenie
tres faciunt collegium
= traja tvoria spolok; zásada, že už v prítomnosti troch osôb možno verejne vystupovaťa prednášať; zásada rímskeho práva, že k založeniu organizácie sú potrební najmenej traja

ľudia
treska
druh ryby severných morí
treuga Dei
= boží mier; v stredoveku zákaz použitia zbraní alebo iného druhu fyzického násilia v určitom období, najmä v čase cirkevných sviatkov
trezor
pancierová bezpečnostná skriňa na úschovu peňazí, dokumentov, cenných predmetov, zbraní a streliva
tri-
prvá časťzložených slov s významom tri, trojitý, trojitosť
triáda
trojica; vo filozofii trojstupňový ráz vývojového procesu; tri dcérske bunky vznikajúce z jednej materskej; trojica; čínska mafia triál trojné číslo
trializmus
voľné spojenie troch samostatných štátnych území; delenie podľa troch princípov, napr. vo filozofii delenie človeka na telo, dušu a rozum; pred prvou svetovou vojnou úsilie o vytvorenie trojštátia Rakúska, Uhorska a Chorvátska
triangel
trojuholník; geodetická meracia veža s pevne zamontovaným základným zariadením
triangulácia
vymeriavanie plochy a výšok terénu pomocou sústavy trojuholníkov
trianon
pavilón v parku vzdialený od hlavnej budovy
trias
najstarší útvar druhohôr významný rozvojom plazov a vznikom cicavcov
triatlon
súťaž zložená z troch disciplín: plávania, jazdy na bicykli a behu tribadia, tribadizmus pohlavný styk medzi ženami
tribalizmus
kmeňové povedomie, povedomie príslušnosti ku kmeňu tribochémia náuka o chemických procesoch v pevných látkach, súčasť fyzikálnej chémie
tribológia
náuka o trení a opotrebúvaní povrchu látok
tribometer
prístroj na meranie trenia
tribún
starorímsky ľudový vodca; populárny ľudový vodca
tribúna
vyvýšené miesto pre rečníka alebo predsedníctvo väčšieho zhro-maždenia; zvýšené javisko na umelecké vystúpenia; zvýšená časť hľadiska, najmä na štadiónoch
tribunál
zvýšené miesto pre sudcovské kreslo; zbor sudcov

tribunát hodnosťa funkcia starorímskeho tribúna
tribus
v zoológii systematická jednotka medzi čeľaďou a rodom; v botanike systematická jednotka nižšia ako druh; označenie troch kme-ňov pôvodného rozdelenia starorímskeho obyvateľstva; neskôr mestský okrsok v antickom Ríme
tribút
daň, poplatok, clo; starorímska daňz hlavy; vynútená daňpredpísaná víťazom podrobenej krajine
triceps
trojhlavý ramenný sval; v starogréckej mytológii trojhlavý pes v podsvetí
tricínium
trojhlasá skladba
triduum
trojdenná katolícka slávnosť
tridymit
oxid kremičitý, nerast
triéder
dvojitý ďalekohľad so sústavou optických hranolov dávajúci neprevrátený obraz
trienále
umelecká prehliadka konaná každé tri roky
trienálny
trojročný
trienium
trojročné obdobie
triér
stroj na čistenie obilného zrna
triéra
staroveká loďs tromi radmi veslárov
trifoliáta
subtropická drevina
trifólium
ďatelina, trojlístok
trifórium
úzka chodba nad arkádami bočných múrov gotického chrámu; tri združené okná
trifurkácia
rozdelenie na tri vetvy
triga
staroveký dvojkolesový voz ťahaný spravidla trojzáprahom; kamenná plastika na rímsach významných budov v podobe trojzáprahu trigeminustrojklanný nerv
trigón
trojuholník trigonellašvajčiarsky a nemecký syr s vysokým obsahom byliniek a korenín
trigonometer
základný vrcholový bod pri triangulácii trigonometria náuka o riešení matematických úloh o trojuholníkoch pomocou goniometrických funkcií
trigonometrické tabuľky
obsahujú hodnoty trigonometrických funkcií

trihybrid trojnásobný kríženec trichalgiabolesťpociťovaná pri dotyku vlasov trichauxianadmerné ochlpenie
trichína
ľudský aj živočíšny parazit svalovec
trichinela
larva trichíny, svalovca trichinelózana človeka prenosné ochorenie svalov zvierat spôsobené červom svalovcom
trichlóretylén
chlorovaný uhľovodík, rozpúšťadlo
trichlórmetán
bezfarebná kvapalina, chloroform
tricho-
prvá časťzložených slov s významom vlas, chlp trichobezoár klbkovitý útvar v žalúdku z prehltnutých chlpov a vlasov, napr. u mačiek
trichoblast
bunka pokožky, z ktorej vyrastá chlpový výrastok trichofágia premotávanie vlasov
trichofóbia
chorobný strach z vlasov (napr. v jedle)
trichofýcia
plesňové infekčné ochorenie kože
trichóm
chlp; výrastok pokožkovej bunky trichomonádaparazitický bičíkovec žijúci v rôznych orgánoch, slizniciach a črevách ľudí aj zvierat, často spôsobuje akútne zápaly trichomoniáza infekčné parazitárne pohlavné ochorenie spôsobené bičíkovcom pošvovým (Trichomonas vaginalis), prejavujúce sa u žien akútnym zápalom sliznice pošvy, u mužov prebieha skryte trichomycín antibiotikum používané pri liečbe trichomonádových infekcií
trichotómia
delenie na tri časti alebo do troch skupín; malicherné zaoberanie sa nedôležitými vecami
trichóza
chorobná porucha rastu vlasov trichromázianormálne farebné videnie
trichuriázia
ochorenie črevného traktu; trichocefalóza
trik
obratný kúsok; obratný kaukliarsky výkon; úskok; umelé navodenie ilúzie skutočnosti vo filme a pod.; spôsob zhotovenia alebo spracovania kinematografického obrazu, ktorým sa určitej situácii dodá dojem skutočnosti
triklinický
trojklonný

trikolóra trojfarebný prápor alebo stužka
trikot
tesne priliehajúce oblečenie; pružná pletená tkanina
trikotáž
pletený tovar
trikotín
pružná jemná pletená tkanina
trikyslík
ozón
trilaterálny
trojstranný
triliarda
miliarda biliónov
trilingvizmus
aktívne používanie troch jazykov; zákonom určená rovnoprávnosťtroch jazykov v jednom štáte, napr. vo Švajčiarsku trilión milión biliónov
trilobit
vyhynutý druh prvohorných lastúrnikov z obdobia kambria až spodného karbónu s pancierom rozdeleným na tri časti
trilógia
rozsiahle literárne alebo filmové dielo s tromi časťami; trojdielne umelecké dielo
trilok
chvejivý, vlnivý tón
trimer, trimér
zlúčenina zo spojenia troch molekúl rovnakej látky; malá plôška na odtokovej hrane kormidla lietadla, slúžiaca na vyváženie režimu letu; malý premenný kondenzátor na dolaďovanie obvodov trimester študijné obdobie troch mesiacov
trimorfia
schopnosťlátky vytváraťtri modifikácie odlišné štruktúrou, trimorfizmus
trimovať
vypnúťalebo nastaviťsústavu plachiet do ideálneho stavu voči sústave lode; správne rozložiťnáklad lode; upravovaťsrsťpsov trimurti božská trojica v hinduizme – Brahma, Višnu a Šiva
tringelt
slangový výraz pre sprepitné
trinita
božia trojica podľa kresťanského poňatia a východných nábožens-tiev
trinitári
katolícky rád z 12. storočia, vyznavači božej trojice
trinitrát
dusičnan
trinitrocelulóza
nitrát celulózy v bavlne
trinitrotoluén
vysoko výbušná trhavina, zn. TNT; tritol
trinom
trojčlen v matematike
trinus
aspekt o hodnote 10°
trio
skladba pre tri nástroje alebo tri hlasy; komorný súbor troch nástrojov;

trojica ľudí alebo vecí
triola
tri noty namiesto dvoch rovnakého druhu
trip
cesta, výlet; omámenie, halucinácie spôsobené drogou tripaflavín horká kryštalická látka, antiseptikum
tripalmitín
glycerín nachádzajúci sa v rastlinných a živočíšnych tukoch tripanozóma, trypanozóma bičíkovec cudzopasiaci v krvi, spôsobuje najmä spavú nemoc
tripartita
stretnutie troch strán, trojdohoda; na Slovensku spolupráca vládnych orgánov, odborov a zamestnávateľských zväzov tripartitný trojstranný
tripeptidy
peptidy s tromi aminokyselinami
triplégia
úplné ochrnutie jednej ruky a oboch nôh
triplet
zložený z troch, trojica; spektrálna čiara tvorená tromi čiarami tesne pri sebe; trojšošovkový nesymetrický objektív; bicykel s tro-mi sedadlami
triplicita
trojitosť, výskyt v trojakej podobe
triplit
fosforečnan mangánatoželeznatý s fluórom, nerast
triploidit
zásaditý fosforečnan železa a mangánu, nerast
tripódia
metrický celok zložených z troch tesne spätých stôp, trojstopý verš
tripolit
odroda opálu, nerast používaný na tepelnú a zvukovú izoláciu tripsín tráviaci enzým
triptych
, triptychon trojdielny obraz, najmä oltárny; umelecké dielo s tro-mi časťami
triptyk
medzinárodná colná priepustka pre automobily
tripus
trojnožka; antická obetná nádoba s tromi nohami