Jdi na obsah Jdi na menu
 


pelagiál oblasťvoľnej vody od hladiny ku dnu, svet šíreho mora, opak

 litorálu
pelagra
choroba vyvolaná nedostatkom vitamínu B2, tzv. lombardské

 malomocenstvo
pelargónia
muškát, populárna okrasná rastlina
pele-mele, pel-mel
všehochuť, piate cez deviate, rôznorodá zmes pelerína plášť, pláštenka cez ramená

peleta guľovitý útvar, granula, drobná častica vytvorená peletizáciou;

 malá pilulka na podkožnú implantáciu
peleta
malá tabletka na podkožnú implantáciu peletizáciazbaľovanie, dražovanie (forma liekov)
pelikán
bocianovi podobný vodný vták s dlhým zobákom
pelit
súhrnné označenie ílovitých hornín, napr. bridlíc a ílov
pel-mel
napreskáčku, piate cez deviate; zmätok, zmes
pelmeny
varené taštičky plnené mletým mäsom
pelofilný, pelogénne rastliny
bahenné, rastúce v bahnistej močaristej  pôde
peloidy
slatinné a rašelinové zeminy, bahno používané pri bahenných  kúpeľoch
pelota
tuhý pružný vankúšik na kýlovom páse k zatlačeniu vystupujúcich  orgánov; španielska národná loptová hra; kožený čln juhoameric- kých Indiánov
pelotáž
menej kvalitná klbková vlna
pelotón
väčšia skupina spoločne idúcich alebo bežiacich pretekárov, prí- padne cyklistov
pelucidita
priesvitnosťnerastov
pelucídny
priehľadný, priesvitný
pelucitída
priesvitnosťnerastov
pelvilitotómia
chirurgické odstránenie obličkového kameňa pelvimeter prístroj na meranie vonkajších rozmerov ľudskej panvy pelvispanva
pemfigus
kožné ochorenia neznámeho pôvodu
pemza
kremičitý alebo umelý brusný materiál, sopečné sklo pórovitej  až penovitej štruktúry
penále
peňažná pokuta za nedodržanie zmluvy
penalta
pokutový kop alebo hod v loptových hrách
penát
starorímsky ochranný bôžik domova
pendentný
otvorený, nevybavený, trvajúci
pendler
človek dochádzajúci pravidelne za prácou cez hranice štátu pendlovať pohybovaťsa sem a tam, prechádzať
pendlovky
kyvadlové hodiny

pendrek obušok; čiernohnedá až čierna gumovitá tyčinka obsahujúca

 rastlinný výťažok, cukrovinka; vôbec nič
pendulácia
kolísavý pohyb zemskej osi
Penelopa
v starogréckom bájosloví Odysseova žena, verne čakajúca na

 jeho návrat; v prenesenom zmysle verná žena
peneplén
zarovnaná časťzemského povrchu s malými výškovými roz- dielmi, parovina
peneseizmická oblasť
oblasťs veľmi zriedkavým výskytom zemetrasení

penetráciaprenikanie, vnikanie; priechod, hĺbka; preniknutie spermie do vajíčka
penetrancia
prenikavosť; ostrozrakosť penetrantnýprenikavý, napr. zápach penicilínantibiotikum produkované niektorými plesňami a hubami, vyro- bené synteticky
penicílium
skupina plesní používaných na výrobu antibiotík peninsula poloostrov
penis
mužský pohlavný orgán, falus
penitencia
ľútosť, pokánie
penitenciár
spovedník
penitent
kajúcnik
pennín
zásaditý hlinitokremičitan horčíka a hliníka, nerast
penológia
náuka o výkone trestu
penta-
prvá časťzložených slov s významom päť
pentaéder
päťstenový útvar pentafenolpesticíd na likvidáciu plesní, kvasiniek a baktérií Pentagon budova v tvare päťuholníka, v ktorej sídlo ministerstvo obrany USA
pentagon
päťuholník
pentalógia
päťdielne umelecké dielo; súbor piatich umeleckých diel pentameter druh časomerného verša
pentametrický
v botanike päťpočetný pentánnasýtený uhľovodík s piatimi atómami uhlíka
Pentateuch
päťkníh Mojžišových Starého zákona
pentatlon
klasický ľahkoatletický päťboj – beh, skok do diaľky, hod

 diskom a oštepom a zápas pentatonikapäťtónová stupnica; hudobná sústava používajúca päťtónov  v oktáve penténnenasýtený uhľovodík s piatimi atómami uhlíka pentitypäťmocné alkoholy pentlanditniklová ruda, nerastný sulfid s obsahom niklu a železa pentóda elektrónka s piatimi elektródami
pentolit
trhavina zo zmesi pentitu a tritolu pentózacukor s piatimi atómami kyslíka v molekule
pentózan
pentózový polysacharid vyskytujúci sa vo vlákninách pentrit trhavina používaná pri výrobe rozbušiek
penumbra
polotieňobklopujúci jadro slnečnej škvrny (oveľa tmavšiu  umbru), svetlejšia časťslnečnej škvrny
penzia
dôchodok; dávka dennej stravy poskytovaná ubytovacím  zaria- dením
penzión
ubytovacie zariadenie s celým zaopatrením penzionátkedysi výchovný ústav, najmä pre dievčatá, s ubytovaním a   celým zaopatrením
penzum
presne určená pracovná úloha; množstvo denne určenej práce peónv krajinách Latinskej Ameriky poľnohospodársky robotník peoplemeter meračsledovanosti televíznych programov
pepermint
prímes mäty piepornej
peperómia
drobnokvetá rastlina tropického pásma, u nás pestovaná ako  izbová rastlina
pepito, pepita
drobne kockovaná látka
peplopauza
horná hranica vrstvy atmosféry do výšky 1500 – 2000 metrov,  v ktorej sa často vyskytuje inverzia teploty vzduchu
pepsín
tráviaci enzým obsiahnutý v žalúdočných šťavách pepsinogén bielkovina žalúdočnej šťavy, z ktorej vzniká pepsín peptáza enzým, ktorý štiepi bielkoviny
peptický
týkajúci sa pepsínu
peptid
produkt štiepenia bielkovín, ktoré sú zložené z aminokyselín peptidázaenzým vyvolávajúci štiepenie bielkovín
peptón
produkt rozkladu bielkovín

peptonizáciarozkladanie bielkovín na peptóny
per acclamationem
verejné hlasovanie zdvihnutím ruky, aklamáciou per analogiampodobne, analogicky
per annum
ročný, za rok, ročne
per anum
konečníkom, cez konečník
per aspera ad astra
drsnou cestou ku hviezdam; bojom k víťazstvu per capita na hlavu, spravidla štatistický alebo ekonomický ukazovateľ

 vzťahujúci sa na jednotlivca
per conto
na účet
per exemplum
napríklad
per fas et nefas
právom aj neprávom
per maiora
väčšinou hlasov
per nefas
neprávom, nedovolene
per occasionem
príležitostne
per os
podávaný ústami, napr. liek; ústne
per partes
po častiach
per pedes
pešo
per
predpona s významom pre, cez, prostredníctvom, nad, celkom, veľmi,

 na, po
per rectum
cez konečník, konečníkom
per rollam
obežník; vybavenie spisu jeho rozoslaním všetkým aproban- tom bez zvolania formálnej porady
per rollam
obežníkom, vo forme obežníka, písomne
per vaginam
cez pošvu, pošvou
peracidita
prekyslenie žalúdočných štiav
perakútny priebeh choroby
veľmi prudký peramaobchodná plachetnica v Egejskom mori perambulátorpočítačotáčok, otáčkomer
peras
medzinárodná hranica, obmedzenie
perboritan
zlúčenina peroxidu vodíka s boritanom
perbunan
syntetický kaučuk
percento
jeden diel zo sto, stotina celku
percento
stotina celku, stý diel; číslo udávajúce počet jednotiek pripadajúcich na sto dielov rovnakého druhu; značka %

percentuálnystotinový, vyjadrený v stotinách, v percentách percepcia vnímanie, vnem; zmocnenie sa
percepcionalizmus
učenie, podľa ktorého je zmyslové vnímanie jediným  základom celého myslenia a vedomia
perceptibilita
schopnosťvnímať, vnímavosť
perceptor
zmyslový orgán
percipient
príjemca
perdaktýlia
nadmerný počet prstov
pereat!
nech zhynie!
peregrínny
cudzí, cudzokrajný
peregrinus
v rímskom práve slobodný príslušník cudzej obce, ktorej prá- vu podliehal
peremptorický
konečný, neodvolateľný, právoplatný; naliehavý perena trvalka, trvalá rastlina
perestrojka
sovietska politika prestavby hospodárskeho systému krajiny a uvoľnenia vlády jednej strany
perex
úvodná, hrubo vytlačená časť článku; uvedenie
perfekcia
dokonalosť; záver, zakončenie
perfekcionalizmus
túžba byťdokonalý, úplný perfektívnydokonavý (o slovese)
perfektívum
dokonavé sloveso
perfektný
dokončený, uzavretý, úplný; dokonalý, bezchybný perfektum minulý tvar slovesa; slovesný čas vyjadrujúci výsledok deja;  vyjadrujúci dej skončený v minulosti a zasahujúci svojimi výsledka- mi do prítomnosti
perfídia, perfídnosť
vierolomnosť, predajnosť, hanebnosť, zrada, pod- losť
perfídny
zradný, vierolomný
perforácia
dierkovanie, prederavenie, prevŕtavanie; zúbkovanie (poš- tovej známky) prederavenie orgánu, napr. slepého čreva performancia umelecké predstavenie; činnosť, prevedenie perfundovať v medicíne: premývať
perfúzia
prietok tekutiny určitým prostredím, napr. prietok krvi pečeňou  alebo obličkami, absorbérom (hemoperfúzia) alebo oxygenerátorom (mimotelový obeh pri operáciach srdca); prečistenie krvi v určitom orgáne
pergamen
vyhladená jemná koža používaná kedysi na písanie, viazanie

 kníh a pod.; papier podobných vlastností; listina písaná na tejto kože;

 pevný papier neprepúšťajúci tuky a kvapaliny
pergamin
tenký priesvitný papier, náhrada pergamenu
pergelácia
proces zamrzávania pôdy pergelisoltrvale zamrznutá pôda, permafrost
pergola
stĺpkovitá záhradná konštrukcia bez celistvého zastrešenia, hore

 spojené voľne stojace stĺpy, porastené popínavými rastlinami tvoria- cimi zastrešenie
perhoreskovať
s odporom odmietať; s rozhorčením odporovať; rozhodne  sa brániť; znižovať čo do významu
perhumídny
nadmerne vlhký, napr. perhumídne počasie
perhydrol
koncentrovaný peroxid vodíka
peri-
prvá časťzložených slov s významom okolo, okolný periaapendicitída zápal v okolí apendixu perianálnynachádzajúci sa v okolí konečníka
periant
kvetný obal, okvetie
periaortitída
zápal tkaniva okolo srdcovnice
periarteriálny
nachádzajúci sa v okolí tepny
periartikulárny
nachádzajúci sa v okolí kĺbu periaxiálnynachádzajúci sa okolo osi
peribola
vyjadrenie myšlienky okľukou; štylistické použitie opisu pericentrálny nachádzajúci sa blízko stredu
pericentrum
bod na dráhe kozmického telesa obiehajúceho okolo iného

 kozmického telesa, v ktorom sú obe telesá najmenej vzdialené; bod

 na dráhe hviezdy, planéty a pod., v ktorom je ústrednému telesu (Ze- mi, Slnku a pod.) najbližšie
periculum in mora
nebezpečenstvo z omeškania
pericystitída
zápal v okolí močového mechúra
periderm, periderma
kôra rastlín, rastlinné pletivo
peridot
iný názov olivínu
peridrom
v antických chrámoch chodba medzi múrom a stĺporadím

periféria okraj, obvod; okrajová časťveľkomesta periferickýokrajový, obvodový; periférny periférnyokrajový, obvodový
perifokálny
nachádzajúci sa v okolí centra ochorenia perifrastikazáľuba v používaní formy opisu, opisné vyjadrovanie perifráza opisné vyjadrenie
perigastritída
zápal pobrušnice okolo žalúdka
perigeum
bod, v ktorom je nebeské teleso najbližšie k Zemi, opak apogea perigón okvetie, kvetný obal z rovnakých lístkov perihéliummiesto, kde je planéta najbližšie k Slnku, príslnie perichondrium väzivová blana pokrývajúca chrupku; ochrupka perikard osrdcovník, väzivový vak obklopujúci srdce perikarditídazápal osrdcovníka
perikarp
oplodie periklasoxid horečnatý, nerast
periklinálny
smerujúci zo stredu k obvodu
perikolitída
zápal väziva okolo čreva perikopavýňatok z biblie čítaný pri omši perikraniumvonkajší obal lebečnej kosti
perila
aromatická ázijská jednoročná rastlina
perimentrium
časťpobrušnice obaľujúca maternicu perimeterprístroj na určovanie zorného poľa očí
perimyelografia
röntgenové vyšetrenie ochorenia miechy perimyokarditída zápal osrdcovníka a srdcového svalu perinatálnypopôrodný, týkajúci sa obdobia 10 dní po pôrode perinefritída zápal tkaniva v okolí obličiek
perineum
hrádza (pošvová)
perineurálny
nachádzajúci sa v okolí nervu
perióda
časový úsek, obdobie; pravidelne sa opakujúci dej; doba medzi  dvomi pravidelne sa opakujúcimi javmi; sústava prvkov v periodic- kej sústave; skupina číslic opakujúcich sa v periodickom desatinnom


 zlomku; menštruácia
periodicita
pravidelnosť periodickýpravidelne sa opakujúci, pravidelne sa objavujúci, pravidelný

periodizáciarozdelenie deja na časové úseky
perioik
v starogréckych štátoch slobodný občan bez občianskych práv periost okostica periosteomyelitídazápal okostice a kostnej drene periostitídazápal okostice
peripatetický
konaný pri chôdzi; prechádzajúci sa; aristotelovský peripetie rozhodujúci obrat, dejový zvrat drámy alebo románu; problémy,

 ťažkosti
periporitída
kožná choroba novorodencov spôsobená stafylokokmi peripteros v starom Grécku chrám obklopený zo všetkých strán stĺpora- dím perirenálnynachádzajúci sa v okolí obličky
periskop
optický prístroj na nepriame pozorovanie obzoru, napr. zo záko- pov, z ponorky a pod.; jednoduchý symetrický objektív perispermatitídazápal v okolí semenovodu peristaltikarytmické sťahovanie svalov tráviaceho ústrojenstva peristola zvýšenie napätia steny žalúdka po jedle
peristyl
stĺpový balkón na vonkajšej strane stavby, nádvorie so stĺpovou chodbou
peritoneum
pobrušnica
peritonitída
zápal pobrušnice perivaskulárnynachádzajúci sa v blízkosti ciev
perjurácia
krivá prísaha
perkelt
jedlo z malých kúskov mäsa okorenené paprikou
perkolácia
lúhovanie; vylúhovanie látok za studena
perkolát
roztok látky získanej lúhovaním
perkusia, percussion
náraz, úder; lekársky poklep; explózia výbušniny

 úderom alebo nárazom; bicie nástroje
perl
písmo o veľkosti 5 bodov
perla
drobný guľovitý útvar vznikajúci v dutine lastúrnikov; výrastok

 na parohoch
perleť
povrchová vrstva vnútra lastúry
perlit
vulkanické sklo s guťôčkovitou odlučnosťou; tepelnoizolačný

 materiál; štruktúrna zložka voľne chladených ocelí

perloočka malý kôrovec s čiastočne priesvitným telom
perlorodka
lastúrnik produkujúci perly
perlovec
druh motýľa
perlustrácia
úradná prehliadka osoby za účelom zistenia totožnosti