Jdi na obsah Jdi na menu
 


Po značka pre polónium
poco
v hudbe: málo, trochu
podagra
dna prstov nôh
podécia
vzpriamená časťstielky lišajníkov
podesta
zvýšený stupienok určený na vystúpenie niekoho; odpočívadlo  na schodišti
pódium
vyvýšená časťpodlahy, stupeň, stupienok; javisko podnebný typpodnebie vyznačujúce sa nemennými charakteristickými znakmi počasia podovírusbakteriálny vírus s genetickou informáciou
podzol
pôda vylúhovaná podzemnou vodou
poéma
väčšia lyricko-epická báseňso závažným myšlienkovým obsahom poenológia náuka o nápravných prostriedkoch v trestnom práve
poét, poéta
básnik
poetický
básnický; pôvabný, kúzelný, vzletný; vyznačujúci sa zmyslom  pre poéziu
poetika
náuka o výstavbe slovesného diela; náuka o básnickom umení poetizmus avantgardný smer českej poézie 20. rokov 20. storočia; bás- nické slovo
poézia
básnictvo, básnické umenie; poetičnosť, pôvab, kúzlo pofidérny pochybný, nedôveryhodný
pogo
výrazový tanečný prejav, nepárový kreatívny tanec
pogrom
násilná akcia proti niektorým skupinám obyvateľstva z národ- nostných, náboženských, rasových a iných dôvodov; krvavé masové prenasledovanie, vraždenie
poikilocyt
červená krvinka nepravidelného tvaru

poikilocytóza zmena tvaru červených krviniek pri anémii poikilotermia závislosťlátkovej výmeny živočíchov od teploty prostredia poinfarktový nasledujúci po infarkte
pointa
vtipné prekvapujúce vyvrcholenie umeleckého diela, anekdoty,

 epigramu a pod.; hlavná myšlienka literárneho diela pointerkrátkosrsté plemeno poľovného psa zo skupiny stavačov pointilizmus novoimpresionistický spôsob maľby formou drobných fa- rebných bodiek pokálpohár, čaša
poker
hazardná hra s kartami alebo kockami
pól
točňa; priesečník myslenej predĺženej zemskej osi s nebeskou sférou,svetový pól; bod zvláštneho významu; koncová svorka elektrického zdroja; krajný bod, opačný, protiľahlý bod; krajnosť, protiľahlosť polarimetria náuka o vlastnostiach opticky aktívnych látok v súvislosti

 s ich schopnosťou stáčaťrovinu polarizovaného svetla polariskop prístroj merajúci vnútorné napätie v skle pri zaťažovaní von- kajšou silou polaritaprotiľahlosť, protikladnosť, rôznosťv protiľahlých koncoch,

dvojpólovosť; prejavy magnetických a elektrických vlastností na póloch telies; rozlíšenie tela rastliny z hľadiska funkcie a tvaru na spodnú časťa vrcholovú časť
polarizácia
proces, pri ktorom teleso preberá elektrický moment v elekt- rickom poli, získava polaritu
polarizátor
zariadenie na polarizovanie svetla
polarizovaný
prejavujúci polarizáciu
polárny deň
obdobie za polárnym kruhom, keďnezapadá Slnko; trvá približne 6 mesiacov
polárny kruh
severná a južná rovnobežka ohraničujúca polárny vrchlík

 smerom k pólu
polárny
týkajúci sa oblasti okolo pólu; protiľahlý
polarografia
elektrochemická metóda analýzy roztokov
polaroid
fotografický prístroj s okamžitými pozitívnymi snímkami; pola- rizačný filter
polder
pobrežná pôda získaná odvodnením alebo vysušením morského

 náplavu, ležiaca nižšie ako more a chránená hrádzami polemický odporujúci, sporný, útočný, bojovný
polemika
vedecký alebo umelecký spor; prudká výmena názorov, disku- sia
polenta
kukuričná kaša
poli-
prvá časťzložených slov s významom mesto, mestský
polícia
výkonná ozbrojená bezpečnostná zložka verejnej správy na pre- venciu a odhaľovanie kriminality a boj proti nej
poliklinika
zdravotnícke zariadenie so všetkými hlavnými odbornými  ambulanciami
polinóza, pollinosis
senná nádcha
poliomyelitída
detská obrna
poliovírus
živočíšny vírus vyvolávajúci detskú obrnu
polis
v starom Grécku mestský štát ako základná ekonomická a politická  jednotka
politika
riadenie štátu; programovanie a realizácia verejnej, spoločenskej  a štátnej správy a záležitostí; aktívna účasťna veciach verejných;vzťahy medzi štátmi politikumpolitická vec alebo záležitosť
politizácia
pridávanie politického charakteru, rázu
politruk
politický komisár v bývalej Sovietskej armáde
politúra
hladká lesklá povrchová vrstva vytvorená bezfarebným lakom polje zo srbochorvátčiny pochádzajúce označenie pre povrchovú krasovú  zníženinu s plochým nánosovým dnom, prepadlinu v krasovej ob- lasti
pólo
loptová hra na koňoch alebo vo vode
poloelipsa
polovica elipsy pólokošeľatričko s košeľovým golierom, ktoré nosia hráči póla, u nás  nesprávne nazývané polokošeľa
polonéza
poľský slávnostný tanec v miernom tempe polonina horská pastvina v ukrajinskej časti Karpát polonistika náuka o jazyku, histórii a kultúre poľského národa polónium rádioaktívny prvok, značka Po
polstrovaný
čalúnený

polúcia samovoľný výtok semena u mužov
polucionizmus
nadmerný samovoľný výron semena u mužov polutant znečisťujúca látka
poly-
prvá časťzložených slov s významom veľa, mnoho, mnohý, hojný,

 viacnásobný; vyskytujúci sa v zloženom molekulovom stave polyadenitídaopakovaný zápal žliaz
polyakrylát
priehľadná surovina na výrobu náterov, lepidiel a pod. polyamid termoplast na výrobu fólií a vlákien polyandriapohlavný zväzok ženy s viacerými mužmi; pohlavné spoluži- tie jednej samice s viacerými samcami; veľký počet tyčiniek v kvete rastliny
polyarchia
vláda viacerých osôb, opak monarchie polyartikulárnymnohokĺbový
polyartritída
zápal kĺbov
polybazit
sulfid striebra, antimónu a medi, nerast polycentrickýmajúci viac centier polydaktýliaviacprstosť, výskyt viacerých prstov polydipsianadmerný smäd, napr. pri cukrovke
polyéder
mnohosten polyekránsúčasné premietanie filmu na viacerých plochách polyémia nadmerné zvýšenie množstva krvi v organizme
polyester
plast s esterovou skupinou v makromolekule
polyestria
viacnásobná ruja samíc v roku
polyetylén
plastická látka, polymér etylénu
polyfág
živočích živiaci sa rôznorodou potravou
polyfágia
nadmerná chuťdo jedla, pažravosť; živočíchy, ktoré sa živia pestrou rastlinnou a živočíšnou potravou
polyfónia
viachlas, viachlasnosť; spôsob hudobnej skladby zloženej z nie- koľkých samostatných hlasov
polygamia
pohlavný styk niekoľkých samíc a samcov; výskyt jedno- pohlavných a obojpohlavných samičích a samčích kvetov na tejistej rastline polygenézavznik nového typu organizmu v rôznych dobách alebo na rôznych miestach

polygenizmusteória o nejednotnom pôvode jednotlivých ľudských rás polygénny rozličného pôvodu
polyglón
uzavretý mnohouholník
polyglot
človek ovládajúci niekoľko cudzích jazykov
polygon
mnohouholník
polygrafia
tlačiarenský priemysel
polygrafia
výrobný odbor zahŕňajúci všetky druhy tlačiarenských tech-ník; súbor grafických vyšetrovacích metód používaných najmä v kardiológii polygýniapárenie sa jedného samca s niekoľkými samicami alebo muža s niekoľkými ženami; mnohopiestikovosťrastlín
polyhistor
človek s veľkým všeobecným vzdelaním; znalec niekoľkých  vedných odborov polyhybridkríženec z viacnásobného kríženia odlišných rodičov polyhydrózanadmerné potenie
polychlórované bifenyly
toxické deriváty bifenylu používané ako mazivo  a prísady do náterových hmôt, skratka PCB polychlórovanýobsahujúci rôzny počet atómov chlóru v molekule polychrómiamnohofarebnosť; farebná výzdoba plastiky alebo stavby polychronickýbiologický druh, ktorý vznikol v niekoľkých časových  úsekoch
polykarbonát
plastická látka
polykarpia
opakované dozrievanie a kvitnutie trvalých rastlín polykarpiumplod vytvorený viacerými plodolistami
polykaryocyt
bunka s viacerými jadrami polykondenzáciachemická reakcia, ktorou z nízkomolekulárnych látok  vzniká makromolekulárna zlúčenina
polykondenzát
látka vytvorená polykondenzáciou
polykultúra
porast vytvorený viacerými druhmi rastlín
polymélia
chorobný výskyt nadmerného počtu končatín
polymér
polymerizáciou vytvorená makromolekulová látka polymériachemický jav, pri ktorom majú organické zlúčeniny rovnaké  zloženie, ale rozdielne molekulové hmotnosti; v biológii mnoho- početný kvet

polymerický zložený, mnohočlenný, z viacerých častí polymerizáciazlučovanie molekúl základnej látky do veľkých celkov polymeter teplomer skombinovaný s vlasovým vlhkomerom, používa

 sa na meranie rosného bodu polymetylmetakrylátplastická látka známa ako plexisklo polymorfiamnohotvárnosť, rôznotvarosť, heteromorfia, polymorfizmus polymyozitída prudký zápal svalov
polymyxín
druh antibiotika, ktorý sa používa pri močových infekciách polyneuritídazápal periférnych nervov polynómmnohočlen (v matematike) polyodonciavýskyt väčšieho počtu zubov
polyopia
zraková porucha prejavujúca sa dvojitým videním
polyp
druh mechúrnika; stopkatý útvar, výrastok na sliznici, najmä nosnej polyporóza choroba stromov, rozklad dreva pôsobením húb polypóza výskyt niekoľkých polypov v jednom orgáne polypragmáziapoužitie niekoľkých liečebných postupov súčasne polypropylén pružná plastická látka, polymér propylénu polysacharid makromolekulárna látka, organická zlúčenina vytvorená

 spojením veľkého množstva monosacharidov, napr. celulóza či škrob polysarcia nadmerná tučnota, obezita
polysémia
mnohoznačnosť, viacvýznamovosť polyserozitídasúčasný zápal niekoľkých seróznych blán polysinusitída zápal oboch tvárových - prinosových - dutín polysomatiaprítomnosťpolyploidných aj diploidných buniek v jednom

 tele
polyspermia
súčasné vniknutie niekoľkých spermií do toho istého vajíčka polystyrén polymér styrénu, veľmi ľahká umelá plastická hmota použí- vaná predovšetkým na tepelné a zvukové izolácie, termoplast polysymetria súmernosťpodľa niekoľkých osí súmerností alebo rovín polysyndeton nadmerné opakovanie spojky vo vete
polytechnická výchova
spája teoretické vyučovanie s výrobnou praxou polytechnika vysoká škola s odbormi mnohých technických vied polyteizmus mnohobožstvo
polytokia
niekoľko naraz splodených potomkov

polytop organizmus žijúci na niekoľkých oddelených miestach v lokalite,

 kde je rozšírená jeho pôvodná forma
polytrichia
nadmerné ochlpenie; nadmerný rast vlasov
polyuretán
plastická látka so širokým priemyselným využitím, napr. pri  výrobe lepidiel
polyúria
chorobné zvýšenie vylučovania moču
polyvakcína
kombinovaná očkovacia látka proti niekoľkým chorobám polyvalenciaviacnásobné chemické mocenstvo polyvinylacetátplastická látka používaná pri výrobe lakov a lepidiel polyvinylchlorid umelá plastická hmota s veľmi širokým výrobným a spotrebným využitím, polymér vinylchloridu, skratka PVC polyvitamínovýobsahujúci niekoľko vitamínov, napr. polyvitamínový  prípravok
pomaranč, orange
citrusové ovocie so sladkou dužinou, plod pomarančovníka pomarančovníkker alebo strom rodu Citrus, pestovaný pre chutné plody  so sladkou dužinou
pomfrity, pommes frites
zemiakové hranolky smažené v oleji pommes frites smažené zemiakové hranolky
pomológ
znalec ovocných stromov, odborník v pomológii pomológia náuka o ovocných stromoch, ovocinárstvo
pompa
okázalosť, lesk, nádhera
pompadúrka
dámska kabelka v tvare malého vaku
pompel
citrónovník s horkými plodmi bohatými na vitamín C pompézny okázalý, vypočítaný na vonkajší efekt pompónkaokrasná rastlina s guľovitými kvetmi
pomposo
v hudbe: okázalo, slávnostne
pončo, poncho
vlnený prehoz bez rukávov a s otvorom pre hlavu, po- užívaný v Latinskej Amerike
ponderácia
váženie, vyvažovanie
pondus
závažie na hodinách
poník
malý kôň, pony
ponk
remeselnícky pracovný stôl
pontifex
člen najvyššieho starorímskeho kňazského zboru, veľkňaz; pá-pež 

pontifikálliturgická kniha katolíckych biskupov
pontifikálie
biskupské insígnie, odznaky a rúcha
pontifikát
hodnosťa úrad rímskeho pápeža, doba jeho funkcie pontón plochý čln na zostavovanie prechodov cez rieku; plavák Pontus staroveké označenie Čierneho mora; pohorie v Malej Ázii pony druh malých vytrvalých koníkov
pool
monopolistické združenie firiem s cieľom rozdeliťsi trh alebo jed- notlivé obchody; obsah všetkých zásob živín v bunke pooperačný stavstav pacienta po operácii
pop
pravoslávny kňaz; slangový výraz pre populárnu hudbu
pop-art, popular art
populárne umenie; výtvarný smer používajúci ok- rem klasických prostriedov a postupov aj nové techniky, napr. mon- táže predmetov v obraze
popcorn
pražená kukurica, pukance
popelín
tenká mäkká hustá tkanina spravidla s plátenou väzbou pop-music zábavná, populárna hudba, najmä tanečná; populárna piesňová tvorba populáciaobyvateľstvo; ľudnatosť; geneticky a ekologicky vymedzený súbor jedincov rovnakého biologického druhu žijúci v spoločnom

 prostredí; skupina hviezd tvoriacich jednotný celok populacionizmus teória o nutnosti zvýšenia počtu obyvateľov, politika zameraná na ovplyvňovanie populácie
popularita
obľúbenosťvo verejnosti
popularizácia
šírenie vedeckých a iných poznatkov všeobecne zrozu- miteľným spôsobom; podpora rastu obľúbenosti verejne známej osob- nosti; zrozumiteľný výklad
populizmus
úsilie o získanie priazne bez ohľadu na vec samotnú