Jdi na obsah Jdi na menu
 


DDT (skratka dichlórdifenyltrichlóretánu) veľmi účinná látka na hubenie hmyzu
de dato
odo dňa vyhotovenia, odo dňa, od dáta, skratka d.d.
de facto
v skutočnosti, fakticky, skutočne, naozaj
de gustibus non est disputandum
o chuti nemožno diskutovať, chute sú rôzne; proti gustu žiadny dišputát
de iure 
podľa práva, z právnych dôvodov
de lege ferenda
  z hľadiska pripravovaného zákona
de lege lata
z hľadiska platného zákona
de luxe
komfortný, vynikajúci, najvyššej kvality, luxusný
de omnibus dubitandum est
o všetkom treba pochybovať
de visu
na pohľad, podľa názoru
de-, dez-
predpona s významom od, z, preč
deadline, dead line
posledný termín, najkrajnejšia časová hranica deadweight, dead weight mŕtva váha; hrubá nosnosťlode
deaerácia
odsávanie vzduchu, napr. z potravín
deaglomerácia
obmedzovanie nadmerného rastu ľudských sídiel, opak aglomerácie
dealer
, díler poverený zástupca firmy; sprostredkovateľobchodu, ob-

chodný zástupca
dean
hodnostár anglikánskej cirkvi, dekan debakelporážka, pohroma, skaza, neúspech
debardér
prístavný nosičnákladov
debarkadér
plávajúce prístavisko debatarozhovor, verejná diskusia, výmena názorov
debelácia
ukončenie vojenského sporu porážkou jedného z jeho účastníkov debetdlh, dlžná suma na bankovom účte, záporný zostatok; ľavá strana účtu, má dať
debil
človek postihnutý debilitou; slangový výraz pre hlupáka debilita druh slaboduchosti, slabomyseľnosti; slangovo hlúposť debitordlžník
debl, double
štvorhra; družstvo dvoch hráčov, posádka dvoch na kajaku alebo kanoe a pod.
deblista
hráčvo štvorhre deblokáciauvoľnenie, odstránenie prekážok; uvoľnenie pohľadávok najmä v cudzom štáte; nahrádzanie blokových tlačiarenských typov; ukončenie blokády, obliehania
debut
prvé verejné vystúpenie, prvé dielo, počiatok
debutant
debutujúci umelec, začiatočník
debutovať
prvý raz verejne vystúpiť, vydaťalebo inak zverejniťsvoje prvé dielo debužírovaťhodovať, dobre jesťa piť deceleráciaspomalenie, znižovanie rýchlosti, výkonu alebo vývoja decéniumdesaťročie
decentný
nevtieravý, slušný, umiernený, jemný, zdvorilý decentralizáciarozloženie zo stredu na obvod, presun ústrednej právomoci na nižšie orgány
decentralizmus
opak centralizmu, rozdelenie riadenia a správy do viacerých organizačných jednotiek decepciasklamanie; oklamanie
decerebrácia
ťažké vyradenie centrálneho nervového systému poškodením šedého a bieleho mozgového tkaniva

deci- prvá časťzložených slov s významom desatina, desiaty diel decibel desatina belu, jednotka merania výkonu, útlmu, zisku, hladiny intenzity zvuku alebo akustického tlaku, značka dB
decidovať
rozhodovaťsa, rozhodnúťsa
decima
desiaty stupeňdiatonickej stupnice; desaťveršová sloha provensálskeho pôvodu decimalizáciazavádzanie desatinnej sústavy decimálkaváha decimálnydesatinný, desiatkový decimovaťpopravovaťkaždého desiateho; hromadne zabíjať; ničiť, hubiť, oslabovať
decízia
rozhodnutie, rozhodovanie; riadiaca sféra decizívnyurčujúci, rozhodujúci s konečnou platnosťou
decrescendo
v hudbe: postupne zoslabovať dederonsyntetické vlákno a tkanina vyrábaná v bývalej NDR (nemecky

DDR); hanlivá prezývka obyvateľov NDR dedikáciavenovanie, pripísanie, zasvätenie, poskytnutie autogramu dedukciavývod, odvodenie, záver
deeskalácia
zmierňovanie politického alebo vojenského konfliktu či napätia
deetatizácia
odštátnenie, privatizácia deexcitáciaprevedenie vybudeného atómu do základného stavu defašizácia odstraňovanie všetkého, čo súvisí s fašizmom
defekácia
vyprázdňovanie črevného obsahu, stolice; odstraňovanie necukrov vápenným mliekom defektporucha, poškodenie, chyba, nedostatok; prepichnutie alebo prerazenie pneumatiky
defektivita
porucha integrity jedinca typická narušením jeho vzťahov k okoliu, spoločnosti, najmä k výchove, vzdelaniu a k práci defektológ odborník v defektoló defektológianáuka o deťoch s psychickými a telesnými poruchami a nedostatkami defektoskopiakontrola chýb materiálov a výrobkov bez narušenia ich zloženia

defeminizácia strata znakov typických pre ženy; uprednostňovanie prijímania mužov s cieľom znížiťnadmerný počet žien napr. v školstve

defenestráciavyhodenie človeka z okna defenzívaobrana, odrážanie útokov defenzorobranca, obhajca
deferent
hlavná kruhová dráha v geocentrickej sústave, po ktorej sa pohybuje stred epicyklu defetizmusporazenectvo, porazenecká nálada, neviera v úspech, skľú-čenosť, odovzdanosťosudu, strach z neúspechu
defibrilátor
prístroj odstraňujúci fibriláciu srdca elektrickým výbojom deficiencianedostatok, nedokonalosť, chyba
deficient
kňaz penzionovaný pre neschopnosťvýkonu povolania zo zdravotných, vekových alebo iných dôvodov
deficit
schodok, manko, nedostatok, strata; nedostatok zdrojov, napr. energetických alebo surovinových
deficitný
stratový; chýbajúci
defilé
slávnostný prehliadkový pochod, prehliadka vojska definíciavymedzenie pojmu, výmer, presný opis definitívatrvalé ustanovenie do úradu alebo funkcie, pevný, určitý pomer alebo stav
definitívny
trvalý; konečný definovaťpresne určiť, poda definíciu, opísať
deflácia
zvyšovanie hodnoty peňazí odčerpaním časti bankoviek, opatrenie na zastavenie inflácie; trvalý pokles cenovej hladiny a rast kúpnej sily menovej jednotky; odnos vetrom, odvievanie voľných častíc zvetralých hornín
deflagrácia
prvá fáza výbuchu výbušniny, vznietenie deflektorodchyľovač; spojler deflexiaúchylka zo smeru alebo polohy, odchýlka od normálu defloráciaporušenie panenskej blany, spravidla pri prvej súloži, zbavenie panenstva
deflúvium
vypadávanie vlasov defoliáciaodlistenie, umelé odstránenie rastlinných listov

defoliantlátka spôsobujúca odlistenie
deforestácia
odlesnenie deformáciaznetvorenie, porušenie tvaru, zmena tvaru vonkajšou silou deformitavrodené alebo získané znetvorenie častí tela
deformovať
meniťtvar, robiťdeformáciu niečoho
defosforácia
odstraňovanie fosforu z ocele defraudáciasprenevera, zneužitie zverených hodnôt
defraudant
ten, kto spreneveril zverené hodnoty degeneráciaúpadok, strata schopnosti alebo síl, chátranie, ochabovanie; vývojový ústup, zvrhnutie sa od normálneho alebo progresívneho vývoja deglaciáciaústup zaľadnenia
degoržovanie
odkaľovanie fliaš pri výrobe šumivého vína degradáciazníženie hodnosti, zosadenie z funkcie, znehodnotenie, trvalý zostup; rozklad makromolekulárnych látok na nízkomolekulárne degresiazostup, klesanie, pokles, opak progresie
degustácia
ochutnávanie, najmä vín pri znaleckom hodnotení degustátor ochutnávačnápojov alebo potravín degutantnýodporný, nechutný
dehelmintizáci
a ničenie cudzopasných červov v živom organizme, odčervovanie dehonestáciaurážka, ohováranie, zneuctenie
dehonestovať
znevažovať, ponižovať, privádzaťdo rozpakov, zahanbovať
dehumanizácia
odľudšťovanie
dehydratácia
odvodnenie, odstraňovanie vody, prirodzené alebo chorobné ochudobňovanie organizmu o vodu, nedostatok vody v organiz-me
dehydratovaný
, dehydrovaný odvodnený
dehydrogenácia, dehydrogenizácia
odštiepenie vodíka zo zlúčeniny dechloráciaodstraňovanie chlóru z vody špeciálnou filtráciou dechthustá, tmavá, olejovitá kvapalina vznikajúca pri tepelnom rozklade organických látok bez prístupu vzduchu
Dei gratia
z božej milosti, kedysi prívlastok panovníkov

deideologizácia odstraňovanie ideologických vplyvov
deifikácia
zbožňovanie, vyhlásenie za božstvo
deixia
ukazovanie, upozorňovanie deizmusučenie uznávajúce boha iba ako tvorcu sveta, ktorý nezasahuje do jeho behu
déja vu
už videné; pocit, že toto sme už raz zažili, videli dejekciabezprávne vypudenie z držby; výkaly, vylučovanie déjeuner druhé raňajky, desiata
deka
- prvá časťzložených slov s významom desaťnásobok, desaťnásobný dekádaobdobie desiatich dní; desiatka; desiatka niečoho, napríklad kníh, rokov; v elektronike zapojenie sčítavajúce impulzy od 0 do 9; rozdelenie kalendára počas Veľkej francúzskej revolúcie na desaťdňo-vé celky dekadenciaúpadok, zhoršenie, pokles; v umení označenie úpadkovosti; filozofický smer z prelomu 19. a 20.storočia orientovaný na nihiliz-mus, depresiu a individualizmus dekadickýdesatinný, desiatkový dekaéderdesaťsten dekalcifikáciaodvápnenie dekalostrata na hmotnosti tovaru prirodzeným spôsobom, napr. vyschnutím dekalógdesatoro prikázaní dekameronsúbor desiatich príbehov; príbeh alebo príbehy desiatich dní dekanlineárny nasýtený uhľovodík s desiatimi atómami uhlíka; úsek ekliptiky o veľkosti 10°; cirkevný hodnostár; akademický hodnostár stojaci na čele fakulty
dekanát
správa fakulty vysokej školy alebo univerzity pod vedením dekana; farnosti v pôsobnosti dekana
dekantácia
oddeľovanie kvapalín od tuhých látok (usadenín) dekapitáciaodťatie hlavy, v prenesenom zmysle odstránenie z funkcie dekapitalizácia zníženie kapitálu akciovej spoločnosti, aby sa znížilo jej daňové zaťaženie a zvýšila sa hodnota jej účastín dekapovaniemorenie; odstraňovanie nežiaducich povlakov z povrchu kovu

dekarbonizáciaodstraňovanie uhlíka z určitej látky; zmäkčovanie vody dekarboxylácia odštiepenie oxidu uhličitého z karboxylovej skupiny dekartelizáciapo porážke Nemecka v II. svetovej vojne opatrenie spojencov na zrušenie nemeckých kartelov, realizované len vo východnej časti krajiny, z ktorej sa stala NDR
dekatovanie
úprava vlnených, polovlnených a bavlnených látok naparovaním, čím sa ustaľuje ich lesk a zabraňuje sa zrážaniu deklamáciarecitácia, prednes, napr. vyhlásenia alebo básne; spev s dôrazom na rytmiku textu alebo slova; krasorečnenie
deklarácia
prehlásenie, najčastejšie verejné a slávnostné; vyhlásenie politika k závažnej otázke; prehlásenie o obsahu zásielky, kamióna
a pod.
deklarant
kto podáva colné hlásenie, daňové priznanie deklaratívnyvysvetľujúci, majúci povahu prehlásenia; navonok okázalý deklaratórny vysvetľujúci, zisťujúci, vyhlasujúci deklarovaťvydaťslávnostné prehlásenie; vyhlásiť; označiťobsah alebo cenu zásielky deklasifikáciapreradenie tovaru do nižšej kvalitatívnej a cenovej sku-piny; poníženie niekoho, znehodnotenie, zníženie, zneváženie deklasovaťponížiť, znížiť, znehodnotiť, vylúčiťz určitej spoločenskej vrstvy alebo triedy deklináciaskloňovanie, uhol medzi magnetickým a zemským poludníkom, odchýlka, sklon dekodérzariadenie na dekódovanie signálu, dešifrátor dekoktodvar, vodný výťažok z rastlinných častí, spravidla z liečivých bylín
dekolonizácia
odstraňovanie všetkých foriem a prejavov koloniálneho systému dekoloráciaodfarbenie
dekolorizácia
odfarbenie
dekoltáž, dekolt
hlbší výstrih ženských šiat dekompenzáciaporušenie kompenzácie, zlyhanie, zhoršenie funkcie or-gánu
dekompenzácia srdca
zlyhanie srdcovej šinnosti

dekompletovať rozkladaťcelok
dekomponovan
ý rozložený
dekompozícia
rozklad, hniloba dekompresiapôsobenie zníženého atmosférického tlaku na organizmus, napr. pri potápaní, lietaní; zníženie tlaku vo valci výbušného motora, v niektorom orgáne či priestore; odľahčenie dekoncentrácia rozklad, prenesenie pôsobnosti na nižší orgán; nedostatok koncentrácie; nesústredenosť dekontamináciaočistenie osôb, predmetov a vzduchu od jedovatých látok, odmorenie; odstraňovanie mikróbov z ľudského alebo zvieracieho tela a z okolitého prostredia
dekor, dekorácia
výzdoba, okrasa dekoráciavybavenie divadelnej scény pre určitú hru; výzdoba, skrášlenie prostredia
dekorativizmus
umelecký smer zdôrazňujúci dekoratívnosť dekoratívny okrasný, ozdobný
dekorovať
ozdobiť, robiťdekoráciu; udeliťrád, vyznamenanie dekort zníženie ceny tovaru z dôvody jeho poškodenia alebo nedostatočnej kvality
dekortifikácia
, dekortikácia odstraňovanie drevnatých a dužinatých častí vláknitých rastlín, aby sa získali čisté vlákna
dekórum
formálna, len vonkajšia dôstojnosť, vážnosť, slušnosť; vonkajší vzhľad, vonkajšie zdanie dôstojnosti dekrementútlm, strata, znížene dekrescenciapokles, zmenšovanie dekrétprávny akt hlavy štátu s účinnosťou zákona, ustanovujúci právny akt, úradný výmer
dekubit, dekubitus
preležanina dekurzdenník o priebehu ochorenia; beh, priebeh dekurzívnysplatný po určitej lehote, pozadu
del
skratka latinského výrazu delineavit = kreslil, rysoval
delácia
pripadnutie, dedičstvo deleaturnech je vypustené, vyškrtnuté (korektúrne znamienko pre zrušenie časti textu)

delegáciaskupina zastupujúca nejaký orgán alebo organizáciu pri jednaní, posolstvo; prenesenie úradného alebo súdneho rozhodovania alebo právomoci na iný ako príslušný orgán

delegovať poveriťniekoho zastupovaním v určitej veci
delfín
ozubený morský cicavec s vysokou inteligenciou; plavecký štýl delibácia právne uznanie zahraničných rozhodnutí deliberáciauvažovanie, úvaha, premýšľanie, rokovanie deliberačnálehota čas na rozmyslenie
delicato
v hudbe: voľne
delicózny
ľúbezný, lahodný, rozkošný delikatesapochúťka, lahôdka; jemnosť, delikátnosť delikátnylahodný, jemný; chúlostivý, citlivý, vyžadujúci opatrnosť, zvláštny prístup
delikt
previnenie, porušenie zákona alebo mravných zásad, trestný čin delikvencia páchanie trestnej činnosti
delikvent
páchateľ, vinník, previnilec
delimitácia
vymedzenie, určenie, rozdelenie pôsobnosti
delírium
krátkodobé porušenie vedomia s blúznením a halucináciami delírium tremens blúznenie následkom ťažkej otravy alkoholom spojené s halucináciami
delkredere, delcredere
úverová provízia za poskytnutie záruky deložovanienásilné alebo úradne nariadené vysťahovanie z bytu, domu, kancelárie, pozemku a pod. deltapísmeno gréckej abecedy „d“ ; rozvetvenie ústia rieky do mora deltaplán rogalo
demagnetizácia
odmagnetizovanie magnetických látok
demagóg
vodca ľudu v antickom Grécku; človek využívajúci demagógiu a klamstvá na získanie moci demagógianesvedomité, nevyberanými prostriedkami docieľované úsilie o získanie priazne, prehnaná argumentácia demarkáciavytýčenie hraníc, rozhraničenie; v medicíne ohraničenie chorobného ložiska v tele pacienta demarkačnývymedzujúci, rozdeľujúci, hraničný
demarš
zakročenie, zákrok, diplomatický protest

demaskovaťodmaskovať, strhnúťmasku, odhaliť, ukázaťpravú podobu dematerializáciaodhmotnenie, odtelesnenie demekológiapopulačná ekológia skúmajúca vzťahy medzi prostredím a populáciou
demencia
získaná slaboduchosť, slabomyseľnosť, oslabenie rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive
dementi
úradné prehlásenie o nepravdivosti správy alebo údaju; vyvrátenie falošnej, klamlivej správy alebo tvrdenia
dementovať
vyhlásiťniečo za nepravdivé, poprieťpravdivosťnejakého tvrdenia
Demeter
v starogréckom bájosloví bohyňa úrody, roľníctva a občianskeho poriadku
demi-
prvá časťzložených slov s významom pol, polovičný, polo-demi secpolosuché víno demilitarizáciazákaz udržovania a rozširovania vojenskej sily na určitom území
demineralizácia
zníženie hladiny minerálnych solí v organizme; odstránenie minerálnych solí napr. z vody deminutívumzdrobnelina
demisia
odstúpenie z úradu alebo funkcie, vzdanie sa funkcie demiurgstvoriteľ, pán sveta; starogrécky remeselník
demižon, demižón
vydutá sklenená nádoba, najčastejše chránená opleteným prútím alebo prúžkami plastu demoslangový výraz pre predbežnú, demonštračnú ukážku, demoverziu demobilizáciaprevedenie vojnových síl do mierového stavu, zrušenie vojnového stavu armády democentrumpredvádzacie - demonštračné - stredisko démodévyšlý z módy, staromódny, nemoderný demodulátorzariadenie umožnujúce získanie pôvodného (modulovaného) signálu demofóbiachorobný strach z ľudí
demografia
veda o ľudskej populácii, jej štruktúre a vývoji z kvalitatívnych aj kvantitatívnych hľadísk

demokartografiapríprava máp s uvedením demografických údajov demokracia vláda ľudu, forma štátu s maximálnou účasťou občanov na riadení a správe krajiny
demokratický
ľudový; založený na zásadách demokracie demokratizácia presadzovanie a rozvíjanie demokratických zásad demolácia, demolícia búranie stavby démonzlý alebo dobrý duch; v náboženstve zlý duch, diabol demonetizáciazrušenie platnosti kovovej mince ako zákonitého platidla; znehodnotenie, stiahnutie mince z obehu
démonický
diabolský, pôsobiaci tajomným, zhubným kúzlom demonopolizácia zrušenie, odstránenie monopolov demonštrácianázorná ukážka, názorný výklad; okázalé vyjadrenie mien-ky; verejný masový prejav názorov a požiadaviek; sústredenie vojenských síl pri hranici iného štátu na demonštrovanie sily demonštratívny názorný, demonštračný
demontáž
rozobratie stroja alebo zariadenia demoralizáciaúpadok mravov, uvoľnenie disciplíny a mravov; ochabnutie bojového ducha
démos
v starovekom Grécku ľud, opak aristokracie; obyvateľstvo určité-ho územia alebo správnej jednotky demoskopiaprieskum verejnej mienky
démotický
ľudový, napr. jazyk
demotivácia
zníženie, úpadok, strata záujmu, motivácie demultiplexorzariadenie obnovujúce výstupné signály zlúčené  predchádzajúcim multiplexorom