Jdi na obsah Jdi na menu
 


dharma v hinduizme vesmírny, kozmický poriadok, zákon; jeho dodržiavanie v živote človeka; v budhizme Budhovo učenie
dhoul
vzácna ázijská psovitá šelma
di-, dis-
predpona s významom dvakrát, roz-, ne-diabetes cukrovka, choroba z nedostatočnej produkcie inzulínu slinivkou brušnou
diabetes inspidus
úplavica močová, cukrovka; choroba z nedostatku in-zulínu
diabetický
určený pre diabetikov; súvisiaci s cukrovkou
diabetik
chorý na cukrovku
diabetológ
odborník v diabetológii
diabetológia
odbor lekárstva zaoberajúci sa cukrovkou
diabolický
satanský, diabolský
diabolizmus
kult satana
diabolka
strela do vzduchovky
diáda
informačná jednotka zložená z dvoch bitov
diadém
okrasná čelenka diafanpriesvitný papier, transparentný plagát
diafilm
diapozitívy zoradené na filmovom páse
diafón
prístroj na premietanie diapozitívov

diafora rečnícky obrat opakovaním určitého výrazu diaforézazámerne vyvolané potenie ako prostriedok liečby diafragma iný názov pesaru, ochranného klobúčika vkladaného do žens-kej pošvy ako mechanická antikoncepcia; medzistena, prepážka; membrána, pórovitá stena; bránica, dno, napr. panvové diagenézasúbor procesov prebiehajúcich v obdobím medzi uložením sedimentov a jeho metamorfózou alebo jeho zvetrávaním diagnostik lekár určujúci diagnózu
diagnostika
náuka o určovaní chorôb; výskum postupov na určovanie technického stavu zariadení, strojov, technológií a pod. diagnostikumlátka používaná na určovanie niektorých chorôb diagnóza určenie choroby pacienta; poznanie príčin nejakého javu; určenie, stanovenie; opis živočíšneho alebo rastlinného druhu so stanovením jeho vlastností
diagonál
vzor tkaniny s výrazným šikmým uhlopriečnym riadkovaním diagonálauhlopriečka; uhlopriečny prvok stavby, konštrukcie a pod.; uhlopriečne postavené políčka na šachovnici
diagram
grafické zobrazenie číselných hodnôt v sústave súradníc, názorný obrazec; v botanike znázornenie základných častí kvetu v pôdoryse; grafické zobrazenie šachovnice diachróniasledovanie časového vývoja určitého javu; výskum jazykových javov v rozličných časových obdobiach
diák
slangový výraz pre diapozitív
diakon
duchovný nižšieho svätenia, starajúci sa o chorých a chudobných diakoniaslužba lásky a pomoc ľuďom v núdzi, nedeliteľná súčasťkresťanského poslania; služby bližným v núdzi
diakonion
postranný súbor pri apside starokresťanských a gréckych chrámov, miesto pre diakonov
diakritický
rozlišovací, rozdeľovací, rozoznávajúci
diakritika
používanie diakritických znamienok, napr. bodky, čiarky, otazníka a pod.
dialekt
nárečie
dialektik
šikovný rečník; znalec dialektiky
dialektika
schopnosťlogicky myslieť, odborné použitie logiky v myslení

 aj v diskusii; učenie o vývoji ducha a myslenia dialektizmusnárečový prvok v spisovnom jazyku
dialektológia
časťjazykovedy zaoberajúca sa nárečiami, jazykovedné štúdium nárečí
dialer
program na identifikáciu telefónnych čísel, ktoré sa môžu úspešne napojiťna počítačový modem
diálny
prebiehajúci 24 hodín
dialóg
rozhovor dvoch ľudí; súvislá komunikácia niekoľkých osôb; žáner filozofickej literatúry dialýzarozklad; oddeľovanie látok prechádzajúcich organickými blana-mi; odstraňovanie produktov látkovej premeny z organizmu pri zlyhávaní obličiek
diamagnetizmus
magnetizácia orientovaná proti smeru magnetického poľa
diamant
modifikácia uhlíka, cenný drahokam, najtvrdší nerast; písmo veľkosti 4 body diameterpriemer diametrálnyprechádzajúci stredom; protichodný, opačný, protiľahlý dianetikaamerická metóda zvyšovania duševného potenciálu človeka diapauza spomalenie alebo zastavenie životných prejavov najmä bezstavovcov v nepriaznivých obdobiach roka
diapazón
rozpätie, rozsah; v hudbe tónový rozsah hlasu alebo nástroja diapivo pivo, ktoré môžu konzumovaťaj diabetici
diapozitív
pozitívna fotografia na priehľadnom podklade, určená na premietanie
diaprojekcia
premietanie priehľadných snímkov, grafov a pod. diaprojektor premietací prístroj na diapozitívy
diár
denník, zápisník, kalendár na denné záznamy
diarea
hnačka
diarchia
dvojvládie
diaspóra
rozptýlenie náboženskej alebo národnostnej skupiny uprostred iného celku; časťrastliny umožňujúca rozmnožovanie diastázarozostup, rozdvojenie
diastéma
krátkodobé prerušenie geologickej sedimentácie; medzera me-

dzi strednými hornými rezákmi
diastola
koniec srdcového sťahu, keďsa srdce plní krvou diatermiaprehrievanie tela alebo orgánu vysokofrekvenčným elektrickým prúdom
diatéza
vrodená dispozícia k niektorým chorobám diatonickýv hudbe striedanie piatich celých tónov a dvoch poltónov diatyron priestor pred dverami starogréckeho domu
diazenitál
astronomický prístroj na určovanie okamžitého prechodu hviezd vertikálom
diazo-
zlúčeniny so skupinou dvoch dusíkových atómov
diazotypia, diazotípia
spôsob fotografického záznamu obrazu diboran zlúčenina bóru a vodíka
dicto anno
rečeného roku
dictum
povedané, vyslovené; slovo, výrok
didaktický
poučný, poučujúci, vyučovateľský didaktikanáuka o vyučovaní, časťpedagogiky
didot
typ písma antikva
diecéza
oblasťspravovaná biskupom diefenbachiaprudko jedovatá tropická rastlina pestovaná aj v bytoch dielektrikum elektrický nevodič, prostredie s minimálnou vodivosťou elektriny
diencefalón
medzimozog
diergol
dvojzložková pohonná látka
dies irae
deňhnevu; časťzádušnej omše
diesel
naftový motor
dieselelektrický
vybavený dieselgenerátorom
dieselgenerátor
generátor elektrického prúdu poháňaný dieselovým mo-torom
diéta
zdravotnícky upravené jedlá a nápoje; lekársky predpísaný spôsob výživy; náhrada stravného pri práci mimo pracoviska
dietár
človek dodržiavajúci diétu; stravník v diétnej jedálni
dietárka
hovorové označenie diétnej sestry
dietetik
odborník v dietetike dietetikanáuka o správnej výžive

dietológ odborník v dietológii dietológianáuka o správnej životospráve