Jdi na obsah Jdi na menu
 


F chemická značka fluóru; fyzikálna značka pre farad; v hudbe značka pre fine

fasolmizačná slabika pre tón „f“
fabianizmus
reformistický socializmus v devätnástom storočí v Anglicku fabion profilovaný alebo zaoblený prechod medzi stenou a stropom fábor vlajka; ozdobná stuha
fabrikácia
továrenská výroba, v prenesenom zmysle vymýšľanie nepravdivých informácií; vymýšľanie dejov, príbehov
fabula
výmysel, vymyslený príbeh, dej fabuláciavymýšľanie deja ako podkladu literárneho diela
facelifting
chirurgické napnutie pokožky obličaja
face-to-face
tvárou v tvár, priamy kontakt
faciálny
obličajový, lícny
facie, facies
plocha, tvár; odlišná horninová jednotka; prevládajúci druh rastlín vo fytocenóze
facile
v hudbe: ľahko, vzletne
facility
zariadenie, vybavenie; platobné prostriedky, ktoré možno získať ako devízový úver facilizáciauľahčenie výkonu alebo aktivity
facsimile
presná kópia textu, pečate a pod.
fader
zoslabovač, prelínač; zatmievacie zariadenie kamery
fading
slabnutie rádiového alebo zvukového signálu pôsobením vonkajších vplyvov alebo zámerne
fádny
nudný, nezaujímavý, nezábavný, jednotvárny
-fág
druhá časťzložených slov s významom ničiteľ, hubiteľ
fág
vírus, ktorého hostiteľom je baktéria, vírus napádajúci baktérie fago-prvá časťzložených slov s významom hubiaci, pohlcujúci potravu fagocyt bunka pohlcujúca drobné častice, najmä mikróby
fagocytóza
schopnosťbuniek pohlcovaťpevné častice fagomániachorobná žravosť, pažravosť
fagot
drevený dychový hudobný nástroj

fagotropiapohlcovanie organizmov alebo ich častí iným organizmom Fahrenheit nemecký fyzik, podľa ktorého nazvali teplotnú stupnicu s 212 stupňami
fair
slušný, čestný, poctivý, dodržujúci pravidlá, férový
fait accompli
hotová vec, dokonaná udalosť
fajansa
keramika s bielou nepriesvitnou polevou, majolika
fajé
pomerne tuhá lesklá hodvábna tkanina s priečnym rebrovaním fajn slangový výraz pre pekne, dobre, príjemne; príjemný, pekný fakír v islamskom svete žobravý mních, v Indii náboženský askét a kúzelník
fako-
prvá časťzložených slov s významom oko, očný fakolýzauvoľnenie šošovky oka faksimilepresná tlačová kópia originálu; druh prenosu obrazu
fakt
udalosť, skutočnosť, čin, skutok
faktografia
výpočet faktov bez ich hodnotenia; zhromažďovanie údajov faktor činiteľ; rozhodujúca sila; vedúci dielne rozdeľujúci prácu; násobenec a násobiteľ
faktoriál čísla
súčin prirodzených čísiel od jednej do daného čísla faktoring odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho ešte pred lehotou splatnosti v záujme získania finančnej hotovosti a zaistenia cash-flow
faktotum
dôležitý pomocník, niekoho „pravá ruka“ faktúraúčet za tovar alebo vykonanú prácu
fakula
fakľa; svetlé nepravidelné vláknité útvary okolo slnečných škvŕn fakulta špecializovaná časťvysokej školy fakultatívnynezáväzný, nepovinný, dobrovoľný
falanga, falanx
starorímsky zomknutý vojenský šík; skupina prívržencov niekoho alebo niečoho; fašistická vládna strana v Španielsku po
II. svetovej vojne; článok prsta
falc
opevnené vladárske sídlo; územie riadené z tohto sídla; drážka, žliabok, záhyb; lom, ohyb
faleristika
pomocná historická veda zaoberajúca sa rádmi a vyznamenaniami falibilitaomylnosť, možnosťomylu

falický kultu niektorých národov kult mužských bohov plodnosti, kult mužského pohlavného orgánu

falický týkajúci sa mužského pohlavného údu, falosu
falodín
toxický pepsín v muchotrávke zelenej
falos
mužský pohlavný orgán, penis
falus, falos
mužský pohlavný úd, penis
falzátor
falšovateľ, napodobňovateľ
falzifikácia
napodobňovanie, falšovanie; vyvracanie teórie alebo hypotézy
falzum
napodobenina, falzifikát
fáma
povesť; ústne šírená správa; neoverená správa
familiárny
dôverný, nenútene sa chovajúci
famózny
povestný, skvelý, známy, chýrny
fámulus
pomocník, sluha, poskok
fanál
varovné znamenie fanatizmusprehnaná viera; vášnivé zaujatie; nekritické nadšenie; nadmerná horlivosť
fandango
španielsky ľudový tanec s doprovodom gitary a kastaniet faneor- prvá časťzložených slov s významom viditeľný, viditeľnosť, viditeľné
fanerofyty
botanické označenie vyšších rastlín, napr. stromov fanfára slávnostné trúbenie; krátka slávnostná skladba pre dychové a bicie nástroje fanfarónchvastúň, utáraný, vystatovačný človek
fanglomerát
rôznorodý geologický sediment
fant
zástava, vlajka fantastasnílek; človek odtrhnutý od reality fantastickývysnený, blúznivý, neskutočný, výstredný, zvláštny fantastron elektronický obvod produkujúci pílovité kmity
fantaz, fantas
duševná choroba, šialenstvo; blúznenie z horúčky fantázia obrazotvornosť; výmysel; prelud; umelecké dielo vytvorené bez predlohy ako výplod obrazotvornosti; voľné spracovanie cudzích hudobných motívov
fantazmagorický
kúzelný, preludový

fantóm napodobenina ľudského tela na výučbu medikov; pocit existencie amputovanej ruky alebo nohy, chýbajúcich orgánov a pod. fantóm prelud, prízrak, príšera, strašidlo; citový prežitok na základe predstavy

faolit plastická látka nahrádzajúca neželezné kovy
farad
jednotka elektrickej kapacity
faraón
titul staroegyptského vládcu; druh mravca
farino-, farin-
prvá časťzložených slov s významom múka, múčny farinóza škrobová celulóza
farizej
člen starožidovskej náboženskej strany; pokrytec
farma
statok, hospodárstvo
farmaceut
zdravotník zaoberajúci sa výskumom, výrobou alebo výdajom liekov
farmácia
lekárnictvo
farmaká
liečivá, lieky
farmako-
prvá časťzložených slov s významom liečivo, liek, liečivý farmakodynamika súčasťfarmakológie skúmajúca účinky liekov na or-ganizmus
farmakolit
kyslý vodnatý arzeničnan vápenatý, nerast
farmakológ
odborník vo farmakológii farmakológianáuka o liekoch a ich účinkoch na ľudský organizmus farmakomániachorobná túžba po liekoch alebo drogách farmakoterapia odbor farmakológie zaoberajúci sa správnym užívaním liekov; liečba liekmi
farmakum
liek
farnosť
najmenšia územnosprávna jednotka stanovená biskupom, s vlastným kostolom a správcom
farológia
náuka zameraná na stavbu, činnosťa funkciu majákov fartlekintervalový tréning behu v prírodnom prostredí so striedaním tem-pa a dĺžky úsekov faryngálaspoluhláska tvorená v hrdle
faryngitída
zápal hltana
faryngo-
prvá časťzložených slov s významom hltan, hltanový farynxhltan

fasáda priečelie budovy; vonkajšok, povrch
fascia
pruh, list; obväz, gáza fasciáciazväzkovitosť
fascikel
zväzok spisov fascinovaťuchvátiť, oslniť, upútať
fascio
zväzok prútov, zjednotenie; základ pojmu fašizmus
fasciola
parazitický červ žijúci v pečeni oviec, motolica fasciolózaparazitárne ochorenie postihujúce predovšetkým pečeň fashion móda, módny
fastidiózny
odporný, odpudzujúci, protivný
fasung
slangový výraz pre prídel, jeho výdaj a príjem (fasovaťniečo) fašizmusnacionálno-šovinistické a rasistické hnutie spojené s totalitným vládnutím
fata morgana
optický vzdušný prelud vznikajúci zrkadlením lúčov v rôzne hustých vrstvách vzduchu; klam, klamná predstava, vidina, prelud
fatalita
osudovosť, osudná náhoda; viera v predurčený osud; pasívne odovzdanie sa osudu, nečinnosť
fatálny
osudový, osudný, neblahý, trápny
fatum
osud
fatwa
islamský trest srmti
faul
porušenie športových pravidiel
faul
surovosť, nedovolený zákrok
faun
satyr; zmyselný, poživačný človek
fauna
súbor živočíchov žijúcich na určitom území, živočíšstvo faunistika náuka o faune; výskum rozšírenia fauny na konkrétnom území, súčasťzoológie faunovskýnabitý sexualitou, poživačnosťou, zmyselnosťou faustbalkombinácia nohejbalu a volejbalu fauvizmusexpresívny maliarsky smer začiatkom 20. storočia
faux pas
chyba, chybný krok, omyl, nedopatrenie; trápna situácia, porušenie pravidiel etikety