Jdi na obsah Jdi na menu
 


denacifikáciaodstránenie nacistov a ich vplyvu v povojnovom Nemecku denacionalizácia násilné odnárodňovanie; vrátenie znárodnených majetkov pôvodným vlastníkom denatalitapokles pôrodnosti
denaturácia
zbavenie látky jej prirodzených vlastností, pôvodnej podoby; znehodnotenie látok; zmena štruktúry chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami
denaturalizácia
vzdanie sa štátneho občianstva alebo jeho strata denaturátdenaturovaný lieh

dendrit výbežok nervových buniek
dendro-
prvá časťzložených slov s významom strom, stromový dendrolit skamenelé drevo
dendrológia
náuka o drevinách, súčasťbotaniky dendrometrianáuka o zisťovaní hmoty, veku a prírastku stromov vzhľa-dom na využitie drevnej hmoty denerváciadočasné alebo trvalé vyradenie určitého nervu z funkcie; strata nervového zásobovania určitej oblasti
denervovať
odstrániťnervy z určitej časti tela; znervózňovať, spôsobovaťpodráždenie nervov
dengue
vírové onemocnenie v tropických a subtropických oblastiach, horúčka dengue denimdžínsovina
denitrácia
odstránenie rozpusteného dusíka z tekutej ocele denitrifikáciaodstraňovanie dusičnanov z vody biologickými spôsobmi denivelizáciaodstraňovanie zhodnej úrovne, napr. miezd denomikáciaoznačenie, meno, pomenovanie; jednotlivá protestantská cirkev; menová reforma sprevádzaná znížením nominálnej hodnoty platidiel
denominácia
označenie, menovanie, nazvanie
denominatívum
slovo odvodené z podstatného alebo prídavného mena denotácia vzťah výrazu k denotátu, teda k tomu, čo označuje dentakryl plastická hmota používaná napr. na zubné protézy a v modelárstve dentálazubnica, zubná spoluhláska dentalgiabolesťzubov dentálnyzubný dentíciaprerezávanie zubov dentinzubovina
dentista
zubný lekár alebo technik denudáciaobnažovanie zemského povrchu pôsobením dažďov, vetra a iných faktorov denunciáciaudanie, ohováranie, udavačstvo
denunciant
udavač, donášač

denutríciapodvyživenosť, vychudnutosť
denzimeter
hustomer, prístroj na meranie hustoty kvapalín
denzit
a hustota, napr. optická hustota, hustota kvapalín, kostného tkaniva denzitometriameranie optickej hustoty spracovaného fotografického záznamu
deo-, dezo-
prvá časťzložených slov s významom spojeným s odstraňova-ním nepríjemných pachov
deontológia
nevžité označenie etiky ako náuky o povinnosti deoxyribonukleová kyselina nukleová kyselina, nositeľgenetických in-formácií, skratka DNA depalatalizáciastrata mäkkosti spoluhlásky, zmena mäkkej spoluhlásky na tvrdú
depandancia, dependancia
vedľajšia budova, prístavok, oddelená časť domu, hotela, ubytovne; pobočka departement správny okrsok vo Francúzsku departmentv angloamerických zemiach oddelenie inštitúcie, úradu alebo ústavu či organizácie
dependencia
závislosť; vedľajší nehnuteľný majetok; menšie a menej náročné ubytovacie zariadenie v rámci areálu hotela depergeláciaproces rozmrazovania večne zmrznutej pôdy depersonalizáciaodosobnenie depešasúrna správa, telegram depigmentáciastrata kožného pigmentu, zmenšenie jeho množstva depilácia prirodzené alebo umelé odstraňovanie ochlpenia, vlasov; epilácia depilátorprístroj alebo prípravok na depiláciu depistážvedomé, cielené, včasné vyhľadávanie nemocných alebo zdrojov chorôb v celej populácii alebo vo vybraných skupinách
depo, depot
sklad, zásobáreň; v doprave opravovňa a úschovňa lokomotív, železničných vozňov, autobusov a iných prostriedkov hromadnej dopravy
depolymerácia, depolymerizácia
rozklad chemicky zložitej látky na jednoduché zložky, rozklad polymérov na monoméry deponátuložená vec, uložená suma, vec v úschove

deponent človek ukladajúci cenné hnuteľné veci, napr. šperky, do úschovy

depónia skládka materiálu, napr. stavebného deponovaťuložiť, daťdo úschovy depopuláciavyľudňovanie, vyľudnenie určitého územia; zníženie pôrodnosti
deportácia
vyhostenie, násilné vysťahovanie na prikázané miesto, odsun depotnýforma liekov s veľmi pomalým vstrebávaním; depozitný depozícia uloženie a zverenie do úschovy; zbavenie úradu; písomné svedectvo, miestoprísažné prehlásenie depozíciauloženie, uschovanie, zloženie, zosadenie z trónu depozitárpriestor na uloženie zbierok, sklad; uschovateľ
depozitná banka
banka prijímajúca vklady a cenné predmety do úschovy depraváciavýrazné zhoršenie, skaza, úpadok depreciáciaznehodnotenie, pokles hodnoty depresiaskľúčenosť, pokles, tiesnivé pocity; skľúčenosťako prejav psychickej poruchy; v geológii označenie pre miesta ležiace pod úrov-ňou hladiny mora; tlaková níž, zóna s nízkym tlakom vzduchu; obdobie stagnácie výroby a rastu nezamestnanosti
depresívny
skľúčujúci, stiesnený; týkajúci sa depresie deprimovanýskľúčený, stiesnený deprimovaťskľučovať, stiesňovať depriváciastrata, zbavenie, nedostatok niečoho; strádanie z nedostatku zmyslových podnetov; dlhodobý nedostatok telesných a psychických potrieb
depurácia
vymazanie záväzkov z pozemkovej knihy; vyčistenie; odpísanie fiktívnych položiek
depuratívum
preháňadlo depurgáciavyčistenie čriev
deputácia
posolstvo, skupina osôb poverená nejakým jednaním na vyšších úradoch
deputát
odmena v naturáliach; člen deputácie
deputátnik
človek poberajúci deputát
deputovať
poveriťniekoho účasťou na deputácii

deratizácia plánovaná mechanická alebo chemická likvidácia hlodavcov deratizátor, deratizér človek vykonávajúci deratizáciu derbyanglický tvrdý syr typu čedar; dostih trojročných koní na 2400 metrov, stretnutie dvoch miestnych športových oddielov derealizácia chorobné odvracanie sa od skutočnosti, chorobný pocit neskutočnosti
deregulácia
obmedzenie regulačných zásahov
dereizmus
myslenie odchyľujúce sa od skutočnosti a logiky k vlastným predstavám a fantáziam
derelikcia
úmyselné vzdanie sa vlastníctva veci
derivácia funkcie
matematická funkcia odvodená od základnej funkcie derivácia odvodenie, odchýlka, odchýlenie; jeden zo základných pojmov matematickej analýzy; tvorenie odvodených slov; odchýlka dráhy strely derivanslieky, ktoré silným dráždením pokožky znižujú bolestivý pocit derivát zlúčenina odvodená od základnej molekuly, látky; v jazykovom zmysle odvodenina, derivované sloveso
derivátor
počítačový prvok, ktorý derivuje vstupnú premennú podľa inej premennej dermakoža, pokožka
derma-, dermato-, dermo
- prvá časťzložených slov s významom koža, kožný, pokožka, pleť
dermabrázia
chirurgické zbrúsenie pokožky
dermálny
kožný, pleťový dermatitídazápalové ochorenie pokožky dermatoglyfikanáuka o kožných lištách na prstoch, dlaniach a chodidlách
dermatológia
náuka o kožných chorobách, kožné lekárstvo dermatomykóza kožné ochorenie vyvolané parazitickými hubami dermatoplastika chirurgické odstránenie poškodenej kože; plastická kož-ná operácia dermatovenerológiaodbor lekárstva zaoberajúci sa kožnými a pohlavnými chorobami
dermatóza
nešpecifikované kožné ochorenie

dermatozoonóza kožná choroba vyvolaná parazitmi živočíšneho pôvodu dermochalázianadmerné uvoľnenie kože, previsnutá zvráskavená koža dermoid, dermatoidnádorový útvar v koži, cysta
dernier cri
posledný výkrik; posledný výkrik módy, horúca novinka derniéra posledné predstavenie, posledné uvedenie hry derogáciazrušenie starého zákona novým; obmedzenie, zúženie deruta rozklad, zmätený ústup vojska; prudký pokles burzových kurzov dervišislamský žobravý mních; vo všeobecnosti askéta