Jdi na obsah Jdi na menu
 


perm najmladší útvar prvohôr
permafrost
trvale zamrznutá pôda; pergelisol
permanencia
trvanie, zotrvalosť, stálosť; pohotovosť; nepretržitá činnosť permanentnýtrvalý, stály, nepretržitý
permeabilita
priestupnosť, priepustnosť; priechodnosť; konštanta vyjad- rujúca magnetické vlastnosti látky; schopnosťhorniny prepúšťať

 vodu pórmi
permeabilný
priepustný
permeancia
magnetická vodivosťlátok
permisia
dovolenie, súhlas
permit
priepustka, povolenka, dovolenka permutáciazmena poradia v súvislom slede vecí alebo dejov; zámena  poradia matematických množín
pernazálny
prechádzajúci alebo podávaný nosom
perniciózny
zhubný, nevyliečiteľný
perón
nástupište na stanici, plošina
peroneus
lýtkový peronospóraparazitická pleseňna rastlinách, najčastejšie na viniči a   chmeli
perorácia
záverečná časťrečníckeho prejavu zhrňujúca všetky jeho pods- tatné body perorálnypodávaný ústami, napr. liek
peroxid
látka obsahujúca peroxyskupinu –O-O-peroxid vodíkazlúčenina kyslíka s vodíkom, obsahujúca peroxidickú  väzbu perpendikulárnyzvislý, kolmý
perpetuálny
stály, zotrvačný, večný perpetuitazotrvalosť, stálosť, nemennosť, ustavičnosť
perpetuum mobile
fiktívny stroj, ktorý sa pohybuje nepretržite svojou  vlastnou silou, bez prísunu energie; večný samohyb; rýchla hudobná

  skladba v neustálom pohybe drobných tónov
perplex
bezradný, popletený, zmätený
perseidy
meteorický roj objavujúci sa každoročne v auguste a prichádza- júci zdanlivo od súhvezdia Perseus
perseverácia
utkvelosť, lipnutie na niečom alebo na niekom; nutkavé


 zotrvávanie a znovuvybavovanie dojmov, opakovanie slov perseverancia stálosť, zotrvávanie, pevnosť, vytrvalosť; úpornosť persifláž zosmiešnenie, posmešné napodobňovanie
persolvovať
vyplatiť, zbaviťsa dlhu; vykonaťomšu
persona grata
milá, obľúbená, žiaduca osoba; cudzinec, voči ktorému

 nie sú námietky;
persona non grata
nežiaduca, nevítaná osoba, napr. diplomat z hľadiska

 prijímajúcej krajiny
persona suspecta
podozrivá osoba
personál
kolektív zamestnancov, zamestnanci nejakého podniku personálieosobné údaje personalitaosobnosť
personalizmus
názor o jedinečnosti človeka; vzťah človeka a osobného

 Boha
personalizovaný
zosobnený, zľudštený; s ľudskými rysmi a vlastnosťami personifikácia zosobnenie, zľudštenie; prisudzovanie ľudských vlastnos- tí neživým veciam alebo abstraktným pojmom
perspektíva
spôsob zobrazovania priestorových útvarov, pri ktorom sa


 zbiehajú rovnobežky a vzdialené predmety pôsobia menšie; vyh- liadky do budúcnosti; hľadisko, stanovisko; výhľad
perspirácia
kožné dýchanie, odparovanie vody z tela cez pokožku, po- tenie
pertinencia
príslušnosťk hlavnej veci v právnom zmysle
pertubácia
prefúknutie vaječníkov
perturbácia
porucha, rušivý vplyv; odchýlka od eliptickej alebo parabo- lickej dráhy nebeského telesa v dôsledku príťažlivosti planét pertusia čierny kašeľ, kašeľvyvolávajúci zvracanie
pertussis
infekčné ochorenie detí prejavujúce sa zvracaním, záchvatmi

 kašľa a dusením; čierny kašeľ

perverzia, perverzita, perverznosť zvrátenosť, najmä pohlavná; zvrh- losť
pervitín
umelo pripravovaná droga typu benzedrínu s účinkami podob- nými účinkom kokaínu
perzekúcia
prenasledovanie, stíhanie, napr. pre politickú, národnú alebo  inú príslušnosť
Perzia
Irán
perzián
čierna kožušina troj- až osemdňového mláďaťa karakulskej ovce perzistencia stálosť, vytrvalosť, tvrdošijnosť
pes planus
plochá noha
pesach
jarné židovské sviatky
pesar
antikoncepčná membrána v tvare klobúčika, nasadzuje sa na kŕčok  maternice; pošvová vložka na udržanie normálnej polohy maternice pesimizmus záporný postoj, nedôvera v kladné hodnoty života; osobná  a spoločenská beznádejnosť, strata perspektív, nedôvera v budúcnosť pesimum krajný stupeňnepriaznivých podmienok pre život organizmu; najhoršie z dosiahnuteľného
peso
základná menová jednotka v Argentíne, na Filipínach a v niektorých iných štátoch
pesticíd
chemický prostriedok proti biologickým škodcom pestilenciamor, morová nákaza
pestis
mor
petala
lupienok koruny rastliny petardatrieštivá výbušnina; prudká rana, úder
petent
žiadateľ, uchádzač
petícia
písomná prosba alebo žiadosťpodpísaná väčším počtom osôb a   adresovaná verejným činiteľom alebo orgánom
petit
tlačiarenské písmo o veľkosti 8 bodov; žalobný návrh
petitio principii
požiadavka dôkazu; logická chyba v dôkaze, spočívajúca  v tom, že sa odvodzuje záver na základe predpokladu, ktorý je so záverom totožný alebo ho vyžaduje pre svoj dôkaz
-petra
druhá časťzložených slov s významom krídla petrefaktskamenelina, fosília; niečo nemenného, strnulého petrifikáciaskamenenie živočíchov a rastlín; trvalé zachovávanie urči-

  tého stavu; vývojová strnulosť
petrifikácia
skamenenie, zatvrdnutie, premena organického tkaniva na

 anorganické zložky; fosilizácia; trvalé zachovávanie určitého stavu;

 vývojová strnulosť, neschopnosťzmeny
petro-
prvá časťzložených slov s významom kameň, hornina petrofyt rastlina prispôsobená životu na kameňoch petrofyzikanáuka o fyzikálnych vlastnostiach hornín petrogenézaproces vzniku a vývoja hornín
petrograf
odborník v petrografii petrografianáuka o horninách, najmä jej popisná časť, petrológia petrochémia chemické spracovanie uhľovodíkov z ropy a zemného ply- nu; súborné označenie chemického priemyselného odboru zaobera- júceho sa všetkými formami spracovania ropy a jej derivátov petrolej rafinovaný bezfarebný destilát z ropy, používaný na vykurovanie, svietenie a v chemickom priemysle
petrológia
náuka o výskume hornín  z hľadiska ich zloženia, súčasťgeo- lógie
petróza
rastliny rastúce v štrbinách drevín a skál
petting
erotické praktiky bez súlože, mazlenie
petúnia
rastlina s kvetmi v tvare zvončeka
peu a peu
v hudbe: pomaly, postupne pFznačka pre pikofarad
pfund
menová jednotka Sýrie, Cypru, Egypta a iných štátov Phznačka pre fón
PharmDr.
pharmaciae doctor, doktor farmácie
PhDr.
philosophiae doctor, doktor filozofie
philosophia perennis
večná filozofia; tomizmus
PhMgr.
pharmaciae magister, magister farmácie
phoney war
politika západných veľmocí po vyhlásení vojny nacistickému Nemecku, čudná vojna
v gréckej abecede znak pre hlásku p; Ludolfovo číslo pia desideriazbožné prianie, nesplniteľné prianie
pia fraus
klamstvo vyslovené v dobrom úmysle pianino klavír so zvislými strunami

pianissimo v hudbe: veľmi slabo, ticho
piano
v hudbe: ticho; klavír s vodorovne vedenými strunami
piarista
člen rádu rehoľných klerikov, ktorých úlohou bola výchova mlá- deže
pica
štandardná veľkosťpísma písacieho stroja
pick-up
menší úžitkový automobil picotitoxid uhlíka, horčíka, chrómu a železa, nerast tvoriaci súčasť čadiča piedestál podnožie sochy; povýšenosť, výška; významné postavenie piemontit zásaditý kremičitan vápnika, železa, mangánu a hliníka, nerast piercing prepichovanie kože rôznych častí tela a ich ozdobovanie napr.  krúžkami
pierot
v pantomíme postava milenca
piesa
krvný tlak
pieta
zbožnosť, zbožná úcta, ohľaduplnosť, príchylnosť; úctivý ohľad;  zobrazenie Panny Márie s Kristovým telom v lone
pietizmus
obrodné protestantské hnutie zdôrazňujúce prostú osobnú  zbožnosť pietnýzbožný, prejavujúci zbožnú úctu; úctivo ohľaduplný
piezo-
prvá časťzložených slov s významom tlak,  tlakový piezoelektrinavznikajúca na plochách kryštálov tlakom, ťahom alebo  ohýbaním
pigment
drobné teliesko kožného farbiva; prášková látka nerozpustná  v danom pojive, používaná na farbenie; látka rôzneho chemického zloženia uložená najmä v živočíšnych bunkách pigmentáciazmena farby pokožky, najmä rôzne odtiene hnedej pigmentofág fagocytická bunka likvidujúca pigment
pikador
zápasník s býkom vybavený kopijou
pikantéria, pikantnosť
zmyselná dráždivosť; dráždivá, dvojzmyselná  historka; dráždivé jedlo pikantnýzmyselne dráždivý; dvojzmyselný, dráždivo chutný
piké
spravidla biela bavlnená tkanina s plastickými vzormi na lícnej strane piket kartová hra
pikilocyt
červená krvinka nepravidelného tvaru
piknik
jedlo v prírode, napr. na výlete

piko- prvá časťzložených slov s významom malý, nepatrný; predpona

 vo význame bilióntina
pikofarad
čiastková jednotka elektrickej kapacity, značka pF pikohertz čiastková jednotka kmitočtu, značka pHz
pikola
malá flauta; v hre na schovávačku stanovené miesto a hráčstrážiaci

 toto miesto a hľadajúci ukrytých hráčov
pikovanie
presádzanie sadeníc; strmhlavý let nadol, tzv. taran pikran soľkyseliny pikrovej piktografobrázkové alebo z obrázkov odvodené písmo, napr. staro- egyptské alebo čínske piktogramnápis obrázkovým písmom; obrázkový diagram, piktograf;


 symbol na obrazovke počítača reprezentujúci funkciu, ktorá sa

 vykoná, keďnaňpoužívateľukáže
pilaf, pilav
dusené baranie mäso s ryžou
pilaster
stĺpovitý výstupok z múra s hlavicou, drievkom a pätkou
pilot
vodičlietadla, letec; kormidelník; vodičpretekárskeho automobilu;

 morská ryba, druh makrely
pilot, pilota
základový stĺp zapustený do zeme, ihla pilózanadmerné ochlpenie tela alebo niektorej jeho časti
pilulka
liečivý prípravok guľovitého tvaru pimelitídazápal tukového tkaniva
pimelóza
tučnota, tuková degenerácia
piment
nové korenie pimentovníktropický ker alebo strom, ktorého plody sa sušia a používajú

 sa ako nové korenie
pinakotéka
obrazáreň
pinč
malé spoločenské plemeno psa
pingpong
stolný tenis píniadruh borovice v Stredomorí
piniola
jedlé semeno pínie, píniový oriešok
pinit
druh muskovitu, nerast
pinjin
čínsky systém prepisu čínskych znakov
pint
britská objemová jednotka = 0, 568 l
pinta
stará objemová miera pre kvapaliny a sypké látky = cca 1,5 litra

pinxit maľoval; označenie u maliarovho mena na obraze, skrátene pinx.,

 pxt. alebo p.
pinzeta
jemné klieštiky na uchopenie malých predmetov, napr. vaty pión elementárna častica patriaca medzi hadróny, mezón; šachová figúrka  pešiaka
pionier
priekopník; v socializme člen mládežníckej školskej organizácie;  zákopník, príslušník ženijného vojska
pipa
veľká juhoamerická žaba; sopečný kanál
pipe-line
ropovod, plynovod; diaľkové potrubné vedenie; informačný  kanál, linka, spojenie; zreťazenie
piperazín
organická látka rozpúšťajúca kyselinu močovú
piperín
alkaloid v bobuľkách čierneho korenia
pipeta
laboratórna kalibrovaná sklená trubica na presné odmeriavanie  malého objemu kvapalín piraňadravá juhoamerická riečna ryba
pirát
námorný lupič
piroga
čln juhoamerických Indiánov vydlabaný z kmeňa stromu piroplazmóza parazitické ochorenie zvierat prenášané kliešťami pirôžky pečené taštičky s mäsovou, zeleninovou alebo sladkou náplňou pirueta rýchly krúživý pohyb okolo vlastnej osi, otočka, obrat