Jdi na obsah Jdi na menu
 


tóra päťkníh Mojžišových; židovský kultový predmet s ich zápisom, vlastný židovský náboženský zákon, Pentateuch
torak-, torako-
prvá časťzložených slov s významom hrudník, hrudníkový, hruď, hrudný
torakalgia
bolesťhrudníka
torakálny
hrudný
torakodýnia
hrudná neuralgia
torakochirurgia
chirurgia hrudníka torakomeiózachorobné zmenšenie hrudníka
torakoplastika
plastická operácia hrudníka znehybňujúca polovicu pľúc pri tuberkulóze
torakoschíza
vrodený rázštep hrudníka
torakostenóza
chorobné zúženie hrudníka
torakotómia
chirurgické otvorenie hrudníka

torax hrudník, hruď
torbernit
vodnatý fosforečnan medi a uranylu, nerast
toreádor
zápasník s býkmi pri býčich zápasoch
torero
peší zápasník s býkmi
torický
vytvorený kombináciou dvoch rôznych krivostí na tej istej ploche torii ozdobná brána japonských chrámov pozostávajúca z dvoch zvislých a dvoch priečnych brvien
torit
nerast s obsahom tória
tórium
rádioaktívny sivý mäkký ťažný kov používaný vo vákuovej elektrotechnike, značka Th
torkret
omietka striekaná pod tlakom
torment
starorímsky obliehací prak, katapult
tormentácia
technická skúška pevnosti
torna
batoh
tornádo
veterná smršťna juhu USA
torogummit
zásaditý kremičitan tória a uránu, nerast
toroida
krivka rovnobežná s elipsou
torpédo
vzdušná alebo podmorská strela s vlastným pohonom torpiditaotupenosť, malátnosť, necitlivosť torpidnýapatický, ľahostajný, malátny, tupý, necitlivý, odolný; neprístupný liečbe
torpor
strnulosť, ochablosť, nečinnosť
torr
stará jednotka atmosférického tlaku
torteliny
talianske cestoviny, taštičky plnené mäsom tortikolischorobný sklon hlavy do strany, príčinou je kŕčalebo skrátený kývač
tortila, tortilla
kukuričná placka v Španielsku a Južnej Amerike torton stratigrafický stupeňmiocénu mediteránnej oblasti
tortúra
mučenie, týranie; trápenie, utrpenie, súženie; stredoveké útrpné právo
torulóza
infekčné ochorenie vyvolané kvasinkami Cryptococcus neofor-mans, postihuje pľúca, kožu a nervový systém
torus
kvetné lôžko
tory, toryovec, toryovia
anglická konzervatívna strana z konca 18. storo-

čia, sústreďujúca veľkú buržoáziu, veľkostatkárov a vysoké duchovenstvo; expresívne: člen britskej konzervatívnej strany
torzia
krútenie, točenie, stáčanie
torzo
zlomok umeleckého alebo vedeckého diela; neúplne zachované sochárske dielo; pahýľ, kýpeť
tosto
v hudbe: rýchlo
totalita
čas úplného zatmenia Slnka alebo Mesiaca; násilný režim for-málnej, nejestvujúcej jednoty národa; úplnosť, celosť; filozofická kategória, vyskytujúca sa najmä u Kanta, kde tvorí jednu z 12 kategórií, syntéza jednoty a plurality
totalita
úplnosť, celosť; násilný režim formálnej jednoty národa a štátu; vláda jednej strany, napr. za socializmu
totalizátor
majiteľstávkovej kancelárie pri dostihoch; stávková kancelária
totálny
úplný, bezvýnimočný
totem
u severoamerických Indiánov plastický symbol mystického predka, od ktorého kmeňodvodzuje svoj pôvod
totemizmus
náboženské uctievanie symbolu, totemu; viera v moc, pomoc a ochranu totemu
totum
všetko; celok, celkovosť
tourmalet
španielsky polotvrdý syr
tournedos
rýchlo pečený hrubší rezeňz hovädzieho chrbta
tox-, toxi-, toxiko-
prvá časťzložených slov s významom jed, jedovatý toxémia výskyt toxínov v krvi toxicitajedovatosť, výskyt jedov
toxický
jedovatý; poškodzujúci organizmus
toxidermitída
zápal kože vyvolaný jedovatými látkami
toxigenita
schopnosťmikroorganizmov produkovaťjedy
toxigénny
jedovatý; otrávený
toxiká
jedovaté látky, jedy
toxikogenita
schopnosťmikrorganizmu produkovaťjedy, toxigenita toxikológ odborník v toxikológii
toxikológia
náuka o jedoch a ich účinkoch toxikologickýtýkajúci sa toxikológie alebo toxikológa

toxikoman človek trpiaci závislosťou na toxických látkach toxikomániapravidelné užívanie látok vyvolávajúcich psychické zmeny; drogová závislosť
toxikopatia
ochorenie, ktorého pôvodcom sú jedovaté látky
toxikóza
chorobný stav podobný ako po požití jedu
toxín
jedovatá látka vyvolaná v tele baktériami; bakteriálny jed živočíšneho alebo rastlinného pôvodu
toxipexa
zničenie jedov v otrávenom organizme
toxodon
vyhynutý juhoamerický bylinožravý cicavec, väčší ako nosoro-žec
toxofory
chĺpky húseníc
toxokaróza, larválna toxokaróza
parazitné ochorenie zvierat prenosné na človeka, pôvodcom sú larvy škrkaviek toxónzáškrtový jed spôsobujúci ochrnutie orgánov
toxoplazmóza
parazitárne ochorenie zvierat prenosné na človeka trabant družica, sprievodca, nohsled; značka veľmi jednoduchého auta vyrábaného v bývalej NDR; dodatočný elektrický impulz na syn-chronizáciu televízneho obrazu
trabuko
krátka hrubá kubánska cigara
track
klusácka dostihová dráha; pravidelná lodná traťmedzi dvomi prístavmi; stopa na kompaktnom disku, na CD
trackball
guľový ovládač, najčastejšie na prenosných počítačoch, nahrádzajúci myš
trademark
ochranná známka tovaru, obchodná značka firmy tradeskancia tropická nenáročná popínavá rastlina s malými lesklými lístočkami a bielymi kvetmi
tradeunionizmus
britské odborové hnutie obmedzujúce sa na ekonomické a sociálne požiadavky
tradícia
dlhodobá zvyklosť; národné kultúrne dedičstvo; súhrn zvyklostí prenášaných z generácie na generáciu; ústne podanie; v židovskej a kresťanskej teológii súbor poučiek a pravidiel opierajúcich sa o historický vývoj, nie o bibliu; v právnictve skutočný alebo symbolický prevod vlastníctva k hnuteľnej veci
tradicionál
džezový orchester hrajúci neworleánsky štýl zo začiatku 20.

storočia
tradicionalizmus
lipnutie na tradíciach; úmyselné udržiavanie starých zvykov a zvyklostí tradovaťodovzdávať, oznamovať, ďalej šíriť
traducianizmus
názor, že zrodením človek dedí nielen telo, ale aj bohom stvorenú dušu rodičov
tradukcia
prevod, preklad, prevedenie, prenesenie; opakovanie toho is-tého slova s pozmeneným významom traduktionymmeno spisovateľa preložené do cudzieho jazyka trafikastánok alebo menšia predajňa s tabakovými výrobkami, novinami a časopismi; v prenesenom zmysle teplé miestečko za odmenu, bez väčšej práce a s dobrým príjmom
tragant
zaschnutá šťava z kôry gréckej a maloázijskej rastliny kozinec tragédia dramatické zobrazenie osudového konfiktu, ktorého jednotlivý alebo kolektívny nositeľv boji prehráva; nešťastná udalosť, pohro-ma; neblahý konflikt, tragičnosť
tragický
smutný, nešťastný, zdrvujúci, hrozný
tragika
osudovosť, osudový zvrat; nešťastná, zdrvujúca udalosť; tragická povaha niečoho
tragikomédia
divadelná hra s tragickými a komickými prvkami, striedajúca tragické a komické situácie; udalosťvážneho rázu, ktorá v sebe ukrýva aj prvky komického charakteru
trache-, tracheo-
prvá časťzložených slov s významom priedušnica, priedušnicový
trachea
vzdušnica živočíchov; rastlinná cieva rozvádzajúca vodu a rozpustené minerálne látky
trachealgia
bolesti priedušnice
tracheitída, tracheitis
zápal priedušnice
trachel-, trachelo-
prvá časťzložených slov s významom kŕčok maternice tracheloktómia chirurgické odstránenie krčka maternice tracheloplastikaplastická úprava krčka maternice po pôrode trachelorafia chirurgické zošitie krčka maternice tracheobronchiálny týkajúci sa priedušnice a priedušiek tracheolarynginálnytýkajúci sa priedušnice a hrtanu

tracheoragiakrvácanie z priedušnice tracheoskopzrkadielko na vnútorné vyšetrenie maternice tracheoskopiavyšetrovanie priedušnice tracheoskopom tracheospazmus kŕčpriedušnice tracheostenózachorobné zúženie priedušnice
tracheotómia
chirurgické otvorenie priedušnice
trachodon
vyhynutý bylinožravý jašter
trachóm
chronický hnisavý zápal očných spojiviek a rohovky trachyfónia chrapot, chrapľavosťhlasu
trachyt
jemnozrnná výlevná hornina s prevahou živcov z obdobia treťohôr
trajekt
prevoz, kompa; loďna prevážanie vlakov a vozidiel, ferry, ferryboat
trajektória elektrónu
dráha elektrónu v elektrickom alebo elektromagnetickom poli
trajler
pôvodne prívesný obytný voz k automobilu; vlečné vozidlo, pod-valník
Trák
príslušník národa Trákov, žijúceho v antických dobách na území dnešného Bulharska; prezývka gladiátora Spartaka, vodcu povstania gladiátorov a otrokov proti Rímskej ríši
trakcia
naťahovanie, natiahnutie, napr. chrbtice; extenzia
trakcia
ťah, pohon, náhon
trakt
trať, dráha; súvislý rad domov; účelovo oddeliteľná časťkomplexu budov; ústrojenstvo, napr. tráviace
traktát
vedecké pojednanie; stredoveké učené pojednanie o nábožens-kých otázkach; nudný a rozvláčny prejav alebo spis
traktor
viacúčelové ťažné kolesové alebo pásové motorové vozidlo; posunovačpapiera do tlačiarne počítača
traktotómia
chirurgické preťatie nervových spojov
traktovať
zaobchádzaťs niekým; hostiť, obslúžiť; pojednávať; podávať, pojednávaťurčitým spôsobom
traktúra
časťmechanizmu organa uvádzaná do pohybu stlačením klávesu trambus nákladný automobil, ktorého predná časťkaroséria je predsunutá pred nápravu

tramontana studený severný vietor v Taliansku
tramp
táborník vo voľnej prírode
trampolína
strunový odrazový mostík; odrazový pružinový alebo gumený nafukovací matrac; skokanská doska plavcov
trán
rybí tuk, rybí olej
trankvilizér
liek odstraňujúci strach a chorobnú úzkosť
trans-
prvá časťzložených slov s významom cez, naprieč, nad, z druhej strany
transakcia
obchodný alebo bankový prevod; podnikanie, obchod transakčná analýzadruh interakčnej psychoterapie
transarktický
vedúci cez Arktídu
transatlantický
zámorský, zaoceánsky
transcendencia
nadskutočnosť, nadzmyselnosť; čo leží za rozumovou a zmyslovou skúsenosťou; nadzmyselné, nadskutočné transcendentálny termín Kantovej filozofie „od počiatku vlastný rozumu a podmieňujúci skúsenosť, nie skúsenosťou získaný“; už rozumu dané, nezískané skúsenosti; presahujúci, prekračujúci transcendentný presahujúci zmyslové aj rozumové chápanie, nadskutočný
transcentrálny
pôsobiaci medzi centrami nervového systému transept priečna loďv bazilike
transfer
prevod, napr. informácií, vedomostí, peňazí a pod.; presídlenie, presun
transfigurácia
premena, prepracovanie, prerobenie, pretvorenie; prevtelenie
transfinitný
prekračujúci hranice, neohraničený, nekonečný transfixiachirurgické uvoľnenie zrastov transfokáciapostupná zmena merítka celého obrazu vyvolávajúca zdanie pohybu celého segmentu alebo jeho časti smerom k pozorovateľovi alebo od neho
transfokátor
objektív s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou transformácia osobnosti subjektívny pocit premeny človeka na inú osob-nosť
transformácia rovníc
odvodenie rovnice z konkrétnej rovnice, pri kto-

 rom sú korene oboch rovníc v určitom algebraickom vzťahu transformácia v matematike prechod od jednej sústavy súradníc k inej, vyjadrený príslušnými matematickými vzťahmi; premena striedavého prúdu z vyššieho na nižšie napätie a naopak pri rovnakej frekvencii; pretvorenie, premena, pozmenenie; zmena počtu fáz na účelnejšie využívanie elektrických strojov; jeden zo spôsobov komponovania tzv. konkrétnej hudby
transformátor
netočivý elektrický stroj na premenu napätia striedavého elektrického prúdu bez zmeny kmitočtu
transformovať
pretvárať, meniť, previesť, prevádzať transfundovať vykonávaťtransfúziu
transfúzia
prevedenie krvi z jedného tela do druhého; prenikanie plynu nádobou transfuziológianáuka o transfúzii krvi
transgestizmus
prevzatie určitých pohybov opačného pohlavia, napr. gestikulácie
transgresia
prestup mora cez pevninu, zaliatie morom; prekročenie znakov oboch rodičov potomstvom druhej generácie; prekročenie, prestup, porušenie
transgresív
v jazykovede: prechodník
transketonácia
prenos ketonickej skupiny na organické látky transkódovanie elektronická premena signálu farebnej televízie z jednej sústavy do druhej
transkontinentálny
vedúci cez pevninu, kontinent
transkribovať
prepisovať, písaťiným spôsobom; prevádzaťdo iného druhu písma; písaťcudzí text foneticky; upravovaťskladbu pre iné obsadenie orchestra
transkripcia
prepis; prevod textu, najmä cudzieho; úprava skladby pre iné nástrojové obsadenie
transkutánny
podávaný cez kožu
translácia
posúvanie úsečiek; posuvný pohyb tuhého telesa, pri ktorom všetky jeho body majú v danom momente rovnakú rýchlosť; prek-lad, preloženie; skutočný pohyb Slnka v priestore; rovnobežné premiestenie stavebného prvku bez zmeny jeho rozmeru

translalógia teória umeleckého prekladu
translokácia
premiesťovanie
translunárny
vyskytujúci sa za dráhou Mesiaca
transmigrácia
migrácia, presídľovanie, presťahovanie; prevteľovanie, sťahovanie duší
transmisia
prevodový remeňna pohonnej časti stroja; prevod, prenos, vysielanie, sprostredkovanie
transmutácia
premena, premenlivosť; vo fyzike jadrová premena, prirodzená alebo umelá premena prvkov na iné prvky v rámci jadrovej reakcie; v alchýmii premena obyčajných kovov na zlato transparencia priesvitnosť, priehľadnosť, priepustnosť
transparent
pruh látky s heslom alebo iným nápisom nosený pri manifestáciach; priesvitný obraz alebo nápis; hodvábny zamat transparentný priehľadný, priesvitný; zrejmý, zreteľný transpirácia vyparovanie vody povrchom rastlín; odparovanie vody povrchom pokožky; preniknutie informácie na verejnosť transplantácia prenesenie tkaniva alebo časti orgánu na iné miesto organizmu alebo na druhý organizmus; štepenie alebo premostenie na poranené miesto na kmeni rastliny
transplantát
prenášané tkanivo alebo orgán pri transplantácii transplantovať prevádzaťtransplantáciu
transplutóniové prvky
rádioaktívne prvky s atómovým číslom vyšším ako 94
transponder
rádioelektrická aparatúra telekomunikačnej družice určená na prenos rádiových signálov
transponovať
prevádzať, prenášať
transport
preprava, doprava, prevoz, premiestenie; súhrn ľudí a vecí prepravovaných na iné miesto
transpozícia
prenesenie, prevedenie z jednej oblasti do druhej; prevod skladby do inej tóniny; v matematike výmena dvoch prvkov v per-mutácii; prestavba chromozómov vyvolaná tromi po sebe idúcimi fragmentáciami
transsexuál
človek, u ktorého sa prejavujú znaky transsexualizmu transsexualizmustúžba po zmene pohlavia, sexuálna porucha

transsonický nadzvukový, rýchlejší ako zvuk, supersonický transsudát nezápalový výron krvnej tekutiny do telových dutín, tekutina nahromadená v telovej dutine, výpotok
transudácia
potenie, vylučovanie telesných tekutín; prenikanie krvi do tkaniva alebo telových dutín
transudát
nezápalový výron krvnej tekutiny do telových dutín, tekutina nahromadená v telovej dutine, výpotok
transurán
rádioaktívny prvok s atómovým číslom vyšším ako 92 transverzála mimostredová komunikácia; spojovacia komunikácia; priečka; priamka pretínajúca geometrický útvar; v botanike rovina kolmá na mediánu
transverzálny
priečny transverzostómiavyústenie priečnej časti hrubého čreva navonok k odvádzaniu obsahu
transvestit, transvestita
človek trpiaci transvestizmom transvestitizmus chorobná snaha žiťako osoba opačného pohlavia