Jdi na obsah Jdi na menu
 


kus-kusarabské jedlo z baranieho mäsa, zeleniny a pšeničnej krupice kuskus vačnatec
kuspidín
zásaditý kremičitan vápnika a fluóru, nerast kustódsprávca zbierok, knižníc, hradov a pod.; strážca, opatrovník kuša samostrel, luk s pažbou kuterjednosťažňová plachetnica kutikulavrstva kutínu pokrývajúca vonkajšie strany pokožkových buniek rastlín a zabraňujúca strate vody; ochranná sklerotínová vrstva na povrchu tela niektorých bezstavovcov, u hmyzu prestúpená chitínom alebo inkrustovaná minerálnymi látkami
kutín
organická ochranná látka, výstuž bunkových blán rastlín kuváda zvyk niektorých domorodých kmeňov, keďmuž imituje tehotenstvo, pôrod a šestonedelie kuvertobálka, obal
kV
značka pre kilovolt

kváder kolmý štvorboký hranol s pravouholníkovou podstavou kvadrant štvrťkruh, štvrtina kružnice; jedna zo štyroch častí roviny rozdelenej dvomi kolmicami; kružnica zemského poludníka, jeho štvrtina
kvadrát
štvorec; druhá mocnina čísla
kvadratúra
vzájomná poloha dvoch kozmických telies, keďich spojnice so Zemou zvierajú uhol 90 stupňov; v matematike určenie plošného obsahu plochy
kvadriatlon
kombinácia plávania, jazdy na kajaku, jazdy na bicykli a be-hu kvadrigastaroveký dvojkolesový voz so štvorzáprahom kvadrikakvadratická plocha, plocha druhého stupňa
kvadriliarda
číslo 1027

kvadrilión bilión biliónov
kvadrilovanie
mriežkovanie na poštových známkach kvadrinómmatematický štvorčlen
kvadrívium
štvorica predmetov vyučovaných na stredovekých školách kvadrofóniazáznam a reprodukcia zvuku zo štyroch miest kvadrupédiapohyb po všetkých štyroch končatinách
kvadruplégia
úplné ochrnutie všetkých štyroch končatín kvadruplicitaštvornásobnosť kvajak,quajakstrom s veľmi ťažkým drevom, ktoré sa potápa vo vode, s liečivou živicou kvajavamyrtovitý ovocný strom tropického pásma Ameriky
kvaker
príslušník anglo-americkej náboženskej protestantskej spoločnosti odmietajúcej obrady, tradičnú dogmatickú teóriu a niektoré verejné povinnosti, napr. vojenskú službu kvalifikáciaschopnosť, odborná spôsobilosť; preukaz spôsobilosti; hod-notenie; odborný posudok kvalifikovanýspôsobilý, školený, schopný
kvalita
akosť, hodnota; stav veci kvalitnýakostný, hodnotný
kvantifikácia
určovanie množstva; zavedenie číselných vzťahov a pojmov

kvantifikátor pojem označujúci rozsah platnosti nejakého tvrdenia; v ma-tematike výraz alebo operátor, ktorý s inými výrazmi vytvára výraz s novým významom

kvantifikovateľnýmerateľný
kvantil
hodnota znaku, ktorá rozdeľuje štatistický súbor skupiny s rovnakým počtom prvkov kvantitamnožstvo, početnosť
kvantitatívny
číselný, vyjadrený v číslach alebo určitých hodnotách; početný
kvantová fyzika
jedna zo základných vetiev fyziky kvantovanieprístupnosťiba niektorých hodnôt fyzikálnych veličín, nespojitosťniektorých fyzikálnych veličín
kvantový skok
prechod systému z jedného kvantového stavu do druhého kvantový stav fyzikálny stav mikročastice, ktorý je prípustný z hľadiska kvantovej teórie kvantumpočet, množstvo, kvantita; najmenšia možná hodnota nejakej fyzikálnej veličiny kvarcitmetamorfovaný kremenec; kremitý pieskovec
kvardián
predstavený niektorých kláštorov, napr. františkánskych kvark typ častíc, z ktorých sú zložené hadróny; častica, na ktorú pôsobí tzv. silná sila kvartštvrťka, štvrťarchový formát papiera; úder kordom; štyri karty rovnakej farby s postupnými hodnotami
kvarta
štvrtá trieda osemročných stredných škôl; v hudbe štvrtý stupeň diatonickej stupnice; interval, v ktorom tento stupeňtvorí vyšší tón kvartáciaspôsob odstraňovania striebra, medi a iných prvkov zo surového zlata použitím kyseliny dusičnej; spôsob získavania priemernej vzorky chemického, geologického, technického materiálu na analýzu; kužeľové štvrtenie kvartálštvrťrok
kvartána
druh maláriovej horúčky vracajúci sa každý štvrtý deň kvartérnajmladšie obdobie geologickej minulosti vyznačujúce sa striedaním chladných a teplejších období, vznikom a vývojom človeka,

 štvrtohory, antropozoikum kvartetskladba pre štyri, spravidla sláčikové nástroje; štyri bunky vznikajúce z materskej bunky kvartetosúbor štyroch interprétov alebo nástrojov, spravidla sláčikových; druh kartovej hry
kvartil
tri hodnoty znaku, ktoré rozdeľujú usporiadaný rad hodnôt znaku do štyroch rovnakých častí
kvarto
štvorvalcová valcovacia stolica
kvaš, gvaš
maliarska technika vodových farieb s pojítkom (krycou belobou)
kvaterín
druh rastového stimulátora rastlín
kvaternión
zobecnenie komplexných čísiel
kvazar
kozmický objekt podobný hviezdám s veľkým červeným posuvom, intenzívny rádiový zdroj
kvázi
, kvaziakoby, ako, skoro, takmer; quasi kvázičasticaelementárna excitácia systému mnohých častíc kvázipeniaze termínované vklady a depozity v bankách
kvellit
hornina z apatitu, olivínu, magnetitu a iných látok
kvér
slangový výraz pre pušku alebo inú strelnú zbraň
kverulant
nespokojenec, večný sťažovateľ kvestionárdotazník kvestorvedúci kancelárie rektorátu vysokej školy; v starovekom Ríme správca štátnej pokladne; hodnosťv talianskej polícii kviescenciapokoj, dočasný odpočinok; vo vývoji organizmu obdobie pokoja so zníženým metabolizmom kvietizmusnáboženskoetický smer hlásajúci trpný vzťah ku svetu a zmierenie s osudom; túžba po pokojnom, ničím nerušenom živote kvinkvenálnypäťročný, prebiehajúci/opakujúci sa v päťročnom období kvinta piata trieda osemročných stredných škôl; v hudbe piaty stupeň diatonickej stupnice; interval, v ktorom tento stupeňtvorí vyšší tón kvintesencianajjemnejší výťažok; podstata, jadro veci kvintetskladba pre päťnástrojov kvintetosúbor piatich interpretov alebo nástrojov

kvintilión číslo 1030, v niektorých krajinách, napr. v USA, číslo 1018 kvitanciapodpísaná alebo overená potvrdenka o platení kvitovaťpotvrdzovaťpríjem; vziaťna vedomie; prijať, uznávať; kedysi vzdaťsa aktívnej dôstojníckej služby kvízspoločenská hra v podobe otázok a odpovedí; krátky ústny alebo písomný test
kvocient
podiel dvoch veličín ako ukazovateľnejakého javu; konštantný podiel dvoch susedných členov geometrickej postupnosti; číslo udávajúce pomer dvoch hodnôt
kvodlibet, quodlibet
čo sa páči, nech sa páči; zmes, všehochuť; piate cez deviate; v hudbe viachlasná zmes niekoľkých skladieb, obľú-bená v 16. - 18. storočí; v stredovekej scholastickej diskusii sled mechanických otázok a odpovedí kvórumpočet účastníkov jednania (napr. parlamentu) nevyhnutne pot-rebný pre platnosťprijatých rozhodnutí kvótastanovený počet, podiel, pomerná časť kWznačka pre kilowatt
kwacha
menová jednotka Malawi a Zambie kwanzazákladná menová jednotka v Angole kWhznačka pre kilowatthodinu
kyán
jednomocný radikál, zložka kyanidov
kyanid
soľkyseliny kyanovodíkovej, prudko jedovatá zlúčenina kyanit nerast, kremičitan hlinitý, drahokam, disthen kyanizáciaochrana dreva máčaním v roztoku sublimátu chloridu ortutnatého; hydrometalurgický spôsob získavania drahých kovov lúhovaním rudniny alebo flotačných koncentrátov kyanofylzelená súčasťzeleného farbiva rastlín
kyanotypia
spôsob fotografického rozmnožovania kyanovanieimpregnácia dreva chloridom ortutnatým; sýtenie povrchu ocele dusíkom a uhlíkom, nitrocementovanie
kyanovodík
prudko toxická kvapalina používaná pri výrobe umelých vláken kybernetikaveda zaoberajúca sa zákonitosťami riadenia, oznamovania a kontroly informácií všetkých sústav a ľudskej spoločnosti

kyfoskoliózachorobné vybočenie chrbtice dozadu a do strany kyfóza, kyfosachorobné prehnutie chrbtice dozadu kyklopobor, velikán, silák (podľa starogréckych bájnych obrov s jediným okom uprostred čela)
kyklopia
znetvorenie, pri ktorom obe oči splývajú (aj zdanlivo) do jedné-ho oka
kyma
ozdobný, pôvodne podporný architektonický článok
kymograf
prístroj graficky zaznamenávajúci pohybovú činnosťsrdca, svalov a iných orgánov
kymometer
vlnomer kynetaprehĺbená časťdna koryta rieky alebo kanálu
kynizmus
starogrécky filozofický názor o etickej nezávislosti jedinca kynológianáuka o psoch; chovateľstvo psov
kynór
podľa biblie harfa, lýra kypabezfarebná forma niektorých farbív, ktoré oxidáciou prechádzajú do svojej farebnej formy; zariadenie na farbenie kypovými farbivami; vrstva zeminy povrchovej bane premiestená kvôli ťažbe do okolia
kypovanie
vyklápanie nákladu pri rozvoze vyťaženej horniny kyretaostrá chirurgická lyžička, lekársky nástroj na vykonávanie kyretáže kyretážmetóda umelého prerušenia tehotenstva, ľudovo „výškrab“ dutiny maternice kyronjadro bunky kyrysochranný hrudný pancier vojaka
kyselina hyaluronová
používa sa v kozmetickej dermatológii ako vstre-bateľná výplňnamiesto kolagénu na likvidáciu vrások, korekciu objemu pier, rýh na hrdle a mimických vrások
kyselina
 oxalovákyselina šťaveľová, organická kyselina
kyselina stearová
mastná kyselina v prirodzených tukoch

kyvetalaboratórna nádobka s okienkami, slúžiaca na premeriavanie optic-kej priepustnosti vzoriek; nehlboká plochá miska na vyvolávanie fotografií