Jdi na obsah Jdi na menu
 


tepalum kvetný lístok kvetov s rovnako sfarbeným kalichom a korunou, perigón
tepidárium
v starorímskych kúpeľoch miestnosťs teplým vzduchom; teplovzdušný skleník
tepich
z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre koberec
tequila
silný mexický alkoholický nápoj
tér
dnes už nepoužívaný výraz pre decht
teraco, terako
liata zbrúsená podlahovina bez špár z kamennej drte v cementovej malte

terakota druh pálenej hliny hnedočervenej farby; keramické výrobky ; architektonická plastika z tejto hliny

terakotapálená hlina; pórovina z pálenej hliny a výrobok z nej terapeut ten, kto vykonáva terapiu
terapeutický
týkajúci sa terapie alebo terapeuta terapeutikanáuka o spôsobe liečby chorôb; liečenie terapeutikumliek -terapiadruhá časťzložených slov s významom liečenie, liečebný postup, terapeutika
terapia
spôsob liečby, napr. fyzikálnymi metódami, liekmi a pod.; odbor medicíny, ktorý sa zaoberá liečbou, jej metódami a prostriedkami teraristikachov menších suchozemských živočíchov v teráriach terárium nádrž s vodou, hlinou a rastlinami na chov plazov a obojživelníkov
terasa
mierne naklonená plocha s bočným svahom, terénny stupeň; plochá strecha so zábradlím
terato-
prvá časťzložených slov s významom netvor, obluda; chyba teratofóbiachorobný strach tehotných žien z narodenia znetvoreného dieťaťa
teratogén
fyzikálny alebo chemický faktor prostredia vyvolávajúci vznik vrodenej poruchy
teratogenéza
proces vzniku a vývoja vrodenej chyby teratogónianáuka o znetvorených živých organizmoch teratológianáuka o novotvaroch, o bujnejúcich živých organizmoch; náuka o vrodených chybách orgánov alebo organizmov
teratóm
embryonálne založený nádor
terátum
v medicíne: netvor, monštrum
terbium
chemický prvok, značka Tb
terceron
miešanec belocha a mulatky
tercet, terčet
skladba pre tri nástroje alebo tri hlasy, trio
terceto, terčeto
trojčlenný hudobný súbor, s tromi hráčmi alebo tromi spevákmi, trio
tercia
tretia trieda gymnázia; tretí tón stupnice; písmo s veľkosťou 16 bodov

terciána trojdňová maláriová horúčka
terciárny
tretí v poradí, tretieho stupňa; nevýrobný, týkajúci sa služieb obyvateľstvu = terciárna sféra; v medicíne: nachádzajúci sa v treťom štádiu ochorenia
terciér
treťohory
tercína
trojveršová sloha zložená z desať- alebo jedenásťslabičných jam-bických veršov
terč
vrchná časťklobúka huby terčíklátka vystavená toku častíc v kozmickom žiarení alebo v reaktore terčovec brazílska ryba s diskovitým tvarom tela a pestrým sfarbením terebra ústroj na kladenie vajíčok do lariev v dreve u blanokrídleho hmyzu
tereka
africká a juhoamerická korytnačka dorastajúca do dlžky 1metra terén územie; pozemok, stavebná plocha; exteriér; krajina vo voľnej prí-rode; miesto výskytu určitého javu; miesto, po ktorom sa niekto pohybuje; pracovná oblasť
terestrický, terestriálny
pevninský; pozemský, týkajúci sa Zeme tergo zadná strana
teriér
anglické plemeno poľovníckych, prípadne spoločenských psov terigénny pevninový, vzniknutý na pevnine
teriológia
náuka o cicavcoch, mamaliológia
teriomorfizmus
predstava boha v podobe zvieraťa; zobrazovanie boha vo zvieracej podobe, zoomorfizmus
teritorialita
právna zásada, podľa ktorej sa pri posudzovaní právnych skutočností aplikuje právny poriadok príslušného územia teritoriálnyúzemný, týkajúci sa určitého územia
teritórium
územie, obvod; štátne územie; vymedzená časťúzemia spadajúca pod jednotnú správu (štátnu, cirkevnú a pod.)
term
energetický stav atómu alebo molekuly; konštrukčný prvok v jazyku konceptuálnej schémy, ktorý slúži ako odkaz na entitu
terma
prírodný horúci prameň, žriedlo; starorímske verejné kúpele termálna voda minerálna voda s teplotou nad 20 °C
termálne vody
minerálne vody teplejšie ako 25 stupňov Celzia termálny, termický tepelný, horúci, vzťahujúci sa k horúcim žriedlam

alebo k teplu
termidor
jedenásty mesiac francúzskeho revolučného kalendára z 18. storočia
termika
zvislá činnosťtepelných vzdušných prúdov, dôležitá pre bezmotorové lietanie; náuka o teple a s ním súvisiacich javoch; prúd stúpajúceho teplého vzduchu
termín
lehota, stanovená alebo dohodnutá; odborný výraz alebo pomenovanie termináciaukončenie chemickej reakcie, zánik aktívnych centier reťazových a katalyzovaných reakcií
terminál
prekladište, konečná stanica; vstupné a výstupné zariadenie počítača
terminálny
konečný, záverečný, posledný, koncový
terminatívne sloveso
obmedzovacie sloveso, napr. podržať, vybehnúť terminatívny ukončujúci, zakončujúci
terminatívum
dokonavé sloveso vyjadrujúce začiatok aj koniec deja, terminatívne, obmedzujúce sloveso
terminátor
rozhranie medzi osvetlenou a neosvetlenou časťou telesa slnečnej sústavy
terminológia
názvoslovie, najmä odborné, odborný jazyk
terminus technicus 
odborný výraz alebo názov;  technický termín, výraz, názov v odbornom názvosloví
termisol
žiaruvzdorná keramická hmota pre elektrické vykurovacie telesá termistor polovodičový prvok využívajúci závislosťodporu na teplote, nelineárny odpor termitveľmi žravý tropický hmyz žijúci v spoločenstvách; všekaz; zmes hliníka a kysličníka kovu vykazujúca po zapálení vysokú teplotu, používa sa na zváranie
termitofília
spolužitie niektorých živočíchov s termitmi termitoxénia spolužitie s termitmi
termo-, thermo-
prvá časťzložených slov s významom teplo, teplý termobarograf prístroj zapisujúci tlak a teplotu vzduchu termočlánok zariadenie zložené z dvoch polovodičových alebo kovových látok tak, aby bolo možné získaťmaximálne termoelektromo-

 torické napätie
termodifúzia
tepelná difúzia
termodynamika
náuka o tepelných javoch a ich zákonitostiach; teoretický odbor fyziky, ktorý sa zaoberá vlastnosťami makroskopických sústav bez ohľadu na ich mikroštruktúru
termofil
teplomilný organizmus
termofília
schopnosťorganizmov prispôsobiťsa vyšším teplotám prostredia; teplomilnosť
termofilný
teplomilný, vyžadujúci teplé prostredie
termofóbia
chorobný strach z tepla
termofyt
teplomilná rastlina
termogenéza
zvyšovanie produkcie tepla v tele teplokrvných živočíchov vystavených chladu
termograf
prístroj na meranie a zaznamenávanie zmien teploty vzduchu termografia zobrazovanie teplotných rozdielov na povrchu ľudského tela termografom - zariadením zachytávajúcim teplo termogramzáznam termografu
termochémia
náuka o tepelných javoch chemických procesov termokauter lekársky prístroj na vypaľovanie, napr. bradavíc termokinetika náuka o šírení tepla
termokolor
špeciálny farebný náter meniaci po ohreve na určitú teplotu farbu a používaný na meranie teploty, termometrická farba termolabilita tepelná nestabilita
termolabilná látka
látka, ktorá sa pri zvýšených teplotách mení termolýza rozklad zlúčeniny pôsobením tepla
termometer
starší výraz pre teplomer
termometria
náuka o spôsoboch merania teplôt a prístrojoch na meranie teplôt, súčasťfyziky
termomorfóza
rastová zmena tvaru rastlín vyvolaná tepelnými zmenami prostredia
termonastia
rastové pohyby rastlinných orgánov vyvolané zmenou tepelných podmienok prostredia
termonukleárna reakcia
zlučovanie atómových jadier pri súčasnom uvoľňovaní obrovského množstva tepelnej energie

termonukleárny založený na tepelnej energii uvoľnenej pri jadernej re-akcii

termopauza horná hranica termosféry
termoplast
plast, ktorý účinkom tepla opakovane prechádza do plastic-kého tvaru a ochladením tuhne
termoplasticita
tuhnutie materiálu pri ochladzovaní a mäknutie pri pôsobení tepla termoreceptorzmyslový orgán živočíchov a človeka slúžiaci na vnímanie tepla a chladu
termoregulácia
udržovanie, usmerňovanie teploty termorezistencia odolnosťmateriálov voči teplu
termoset
plast, ktorý pôsobením tepla nezvratne stuhne
termosféra
vrstva zemskej atmosféry od 80 do 450 km nad Zemou, kde teplota vzduchu s výškou stúpa až do 1500 stupňov Celzia, ďalej zostáva rovnaká
termoska
nádoba z dvojitého skla na uchovanie teploty nápojov termostabilita tepelná stabilita
termostabilný
nemeniaci sa ani pri znížených alebo zvýšených teplotách termostat zariadenie na automatické udržovanie teploty v danom prostredí alebo prístroji
termostézia
citlivosťorganizmu na teplo, schopnosťorganizmu vnímať tepelné podnety
termoterapia
liečba teplom
termotropizmus
pohyb rastlín vyvolaný zmenou teploty
terno
v starej lotérii sústava troch vsadených alebo víťazných čísel; kedysi trojica uchádzačov o úradnícke miesto
terofyt
jednoročná rastlina
teror
hrôza, hrôzovláda, vláda násilia; zastrašovanie, hrozba násilím terorizmus súhrn metód hrubého zastrašovania použitím násilia a sily, spravidla s politickým podtextom, zastrašovanie protivníkov násilnými metódami
terp, terpa
zvýšené obydlie na ochranu proti záplavám na pobreží Severného mora, najmä v Holandsku, vyvýšenina navršovaná ľuďmi v periodicky zaplavovaných nízko položených oblastiach

terpén prírodná organická zlúčenina typu uhľovodíkov a ich derivátov, terpenoid

terpenický odvodený od terpénu
terpentín
kvapalina zo živice ihličnanov, používaná pri výrobe lakov, farieb a pod.
terpín
dvojmocný alkohol terpenického radu
terra habilitatis
obývaná zem, ekumena
terra incognita
neznáma, neprebádaná zem; v prenesenom význame neznáma, nepreskúmaná vec alebo odbor
terra mara
kolová stavba z bronzovej doby v severnom Taliansku terra pôda, zem
terra-
prvá časťzložených slov s významom zem,; násobok 1012 tertium comparationisv príklade tretej veci: spoločný znak slúžiaci ako základ porovnávania dvoch iných vecí
tertium non datur
tretia vec neexistuje; tretej možnosti niet
tesar
asymetrický fotografický objektív s veľkou svetelnosťou
tesil
obchodný názov nekrčivej syntetickej tkaniny z polyesterového vlákna
tesla
jednotka magnetickej indukcie, značka T
test
skúška; spôsob rýchleho preskúšania a preskúmania vedomostí alebo schopností; rýchla skúška zariadenia, napr. lietadla
testa
osemenie rastlín; obal semena
testament
posledná vôľa, závet
testes muti
nemí svedkovia; tak sa v rímskom práve nazývali vecné dôkazy spáchaného činu testikulamužské varlatá
testimonium
svedectvo, svedecká výpoveď
testis
samčia pohlavná žľaza; varlatá
testis unus, testis nullus
jeden svedok, žiadny svedok; jedna zo zásad rímskeho práva, ktorú neskôr prevzali aj právne systémy iných krajín
testosterón
mužský pohlavný hormón produkovaný v mužských pohlavných žľazách tetan,tetanus infekčná choroba nervového systému, tzv. ochrnutie šije

tetania chorobná svalová dráždivosť
tęte á tęte
francúzsky výraz pre „dôverné“, „medzi štyrmi očami“ tetický stanovujúci, určujúci; kladný, tvrdiaci
tetovanie
pigmentácia kože alebo sliznice úmyselným alebo neúmyselným poranením; farebné obrazce vpichované do pokožky; trvalé značkovanie zvierat do miest s tenkou holou kožou
tetra
druh akváriovej ryby; mäkká, spravidla biela tkanina v plátnovej väzbe používaná na plienky a osušky
tetra
druh malej akváriovej ryby
tetra-
prvá časťzložených slov s významom štyri
tetraboritan
soľkyseliny tetraboritej; tetraborát
tetracyklín
širokospektrálne antibiotikum
tetracyt 
jedna z dcérskych buniek, ktorá vzniká v procese meiózy z ma-terskej bunky
tetraéder
pravidelný štvorsten
tetraedrit
sulfid antimónu a medi s prímesou ortuti, nerast
tetragón
štvoruholník
tetrahexaéder
kockový dvadsaťštyristen
tetrachlór
chlorid uhličitý
tetrachlóretalén
chlorovaný uhľovodík
tetrachlóretán
chlorovaný uhľovodík
tetrachlórmetán
chlorid uhličitý, používaný ako náplňhasiacich prístrojov
tetralógia
štvordielne literárne alebo dramatické dielo tetranitrometán bezfarebná kvapalina používaná ako palivo raketových motorov
tetrapetálny kvet
kvet so štyrmi okvetnými lístkami
tetrapód
štvornožec
tetrapódia
metrický celok zo štyroch úzko spätých stôp
tetrarcha
v staroveku vladár bez kráľovského titulu podriadený Rímu a vládnuci v jednej štvrtine štátu
tetrarchia
územie spravované tetrarchom; vláda štyroch
tetrit
alkoholický cukor so štyrmi atómami uhlíka
teurgia
poverčivá údajná schopnosťpôsobiťna bohov alebo duchov,

 aby slúžili človeku, magické zaklínanie bohov alebo démonov text doslovné znenie; znenie knihy a písomného alebo hovoreného prejavu; slová piesne alebo inej spevnej skladby; záznam jazykového prejavu; písmo o veľkosti 20 bodov
textúra
vnútorné usporiadanie, zloženie, skladba; tkanina, tkanivo; typ gotického knižného písma
téza
dokázateľné alebo dokazované tvrdenie; poučka, zásadná myšlienka; prízvučná slabika v stope
tezaurácia
hromadenie peňazí a zlata ako pokladu a tým ich odoberanie z prirodzeného obehu; zhromažďovanie zlata alebo iných menových hodnôt ako pokladu
tezaurus
veľká slovná zásoba, slovný poklad; lexikon, veľký slovník; pokladnica, zásobáreň
tg
, tangznačka pre tangens
TGV
Train a Grand Vitesse, francúzsky systém vysokorýchlostnej železničnej dopravy