Jdi na obsah Jdi na menu
 


favela chudobná štvrťv mestách Latinskej Ameriky
favorel
veľmi tvrdý korenený holandský syr
favorit
obľúbenec, chránenec; predpokladaný víťaz napr. športového stretnutia alebo pretekov

favorizovať dávaťprednosť, chrániť, nadržiavať
favus
vypadávanie vlasov a vznik sfarbených útvarov na pokožke
fax
snímanie, prenos a reprodukcia dokumentu prostredníctvom telefónnej siete
fayolizmus
vedecky riadená a organizovaná práca
fáza
časový úsek, vývojové obdobie, časť, etapa; obdobie po premnožení organizmov s výrazným poklesom počtu jedincov v populácii, retrogradácia
fazeta
brúsená plôška drahokamu, skla a pod.; plôška rezných nožov; hrana skosená pod daným uhlom
fazóna
forma, tvar, najmä odevu; model, strih
fázor
harmonicky premenná veličina pri výpočte elektrických strojov matematicky opísaná komplexným výrazom fázotrónkruhový urýchľovač– cyklotrón – ťažkých nabitých častíc fázovanie časové, fázové zosúladenie, synchronizovanie
FBI
skratka výrazu Federal Bureau of Investigation, Federálny vyšetrovací úrad v USA feasibilityrealizovateľnosť, možnosť
featón
ľahký kočiar; typ športovej karosérie so sklápacou strechou febrilita horúčka febrilnýtýkajúci sa vysokej horúčky; horúčkový, horúčkovitý
fec.
skratka latinského slova fecit = urobil, vytvoril, označenie tvorcu na umeleckom diele
federácia
zväz, zväzok, združenie; zväz štátov s jednotnou vládou a štátnym občianstvom a niektorými vládnymi funkciami; spolkový štát federal styleraná fáza americkej architektúry na prelome 18. a 19. storočia, predchodca neoklasicizmu
federálny
spolkový, zväzový, týkajúci sa federácie
fedrovať
napomáhať, podporovať; ťažiť
feéria
rozprávková hra; kúzelný zjav
fejtón
krátka vtipná novinová staťna aktuálnu tému, podčiarník fekálie výkaly

fekundáciaoplodnenie, otehotnenie fekunditaplodnosť, opak sterility
felácia
dráždenie penisu ústami, orálny sex
feláh
drobný arabský roľník feldkurátslangový výraz pre vojenského kňaza
felém
korkové pletivo
feloderm, feloderma
zelená kôra rastlinných stoniek tvorená živými bun-kami s chloroplastmi
felogén
delivé pletivo v rastlinnej podkožnej vrstve
felónia
porušenie vernosti vazala voči lénnemu pánovi, zrada, vierolomnosť feloplastikavýtvarná metóda vyrezávania do korku
felzuma
jašter žijúci na Madagaskare
féma
stredoveký nemecký tajný hrdelný súd; po II. svetovej vojne sprisahanecká teroristická organizácia
female
žena, ženský
femické minerály
horninotvorné minerály
feminínum
slovo ženského rodu
feminita
ženské črty výzoru, chovania a osobnosti feminizáciapočetná prevaha žien; prejav sekundárnych pohlavných znakov samíc u samcov; objavenie sa ženských pohlavných orgánov u mužov, zdôraznenie týchto znakov u mladých dievčat alebo starých žien
feminizmus
hnutie za rovnoprávnosťa zvýšenie vplyvu žien; prejavy charakteristické pre ženské pohlavie; prejav pohlavného zvratu u samcov na samičí typ
femme fatale
osudová žena
femto-
predpona vo význame násobku 10-15
femur
stehno
fén
teplý a suchý nárazovitý vietor na záveternej strane pohorí; elektrický sušičvlasov fenasamica psovitej šelmy, najmä psa fenestraotvor v stene labyrintu v uchu cicavcov fenestráciaoperačný zákrok, pri ktorom operatér urobí otvor v tvare o-

 kienka
fenikel
aromatická rastlina, ktorej nažky sa používajú ako korenina fenistikavýskum jazyka, histórie a kultúry fínskeho národa
fénix
bájny vták vstávajúci z popola, symbol nesmrteľnosti
feno-
prvá časťzložených slov s významom viditeľný, zreteľný, vystupujúci do popredia; zrejmý, niečomu vlastný
fenofáza
vývojová fáza živočícha alebo rastliny, pravidelne sa opakujúca v závislosti od ročného obdobia
fenogenetika
výskum vzťahov medzi genotypom a fenotypom fenokópia nededičná zmena spôsobená vonkajšími vplyvmi, prejavmi podobná dedičnej zmene
fenokryst
väčší kryštál nerastu
fenol
aromatická zlúčenina s hydroxylovou skupinou viazanou na aromatické jadro; hydroxybenzén, bezfarebná kryštalická látka lepta-júca pokožku; bezfarebná látka s typickým zápachom, používaná ako dezinfekčný prostriedok a pri výrobe plastov; kyselina karbolová
fenolát
soľfenolu fenológiavýskum vlyvov podnebia a zmien počasia na životné prostredie, na živé organizmy
fenomén
úkaz, jav, skutočnosť; vynikajúci, mimoriadny človek; v botanike výnimočný jav vegetácie v extrémnom prostredí; v medicíne zmyslami pozorovateľný príznak ochorenia
fenomenalizmus
názor, podľa ktorého veci poznávame tak, ako sa nám javia, a nie tak, ako sú samé osebe (Kant)
fenomenálny
vynikajúci, výnimočný, mimoriadny fenomenológiateória javu; vytváranie abstrakcií vo vedomí fenónjednotka taxionómie organizmov zahŕňajúca súbor jedincov podobného fenotypu fenoplastfenolformaldehydová živica, napr. bakelit
fenotyp
súbor pozorovateľných znakov a vlastností organizmu; výsledok interakcie jeho genotypu s prostredím; prejav jednotlivého génu, napr. v podobe farby očí
fenyl
jednomocná skupina odvodená od benzénu

fenylacetónbezfarebná voňavá tekutina používaná pri výrobe parfumov fenylketonúriadedičná porucha látkovej premeny bielkovín
fér, fair
čestný, slušný; čestne, slušne
ferberit
volfrám železnatý, zriedkavý nerast
feri-
prvá časťzložených slov s významom železo, železitý
feriálny
prázdninový
férie
prázdniny
ferit
tuhý roztok malého množstva uhlíka v železe alfa; oxidový feromagnetický materiál fermanúradný výnos, obežník, rozpis činnosti fermataoznačenie predĺženia tónu alebo prestávky v notách, tzv. koruna ferment enzým fermentáciakvasenie
fermež
ľanový olej
fermión
vo fyzike častica s poločíselným spinom, napríklad leptón, kvark, barión
fero-, ferro-
prvá časťzložených slov s významom železo, železný feroce v hudbe: búrlivo, divoko feroelektrinausporiadanie elektrických dipólov pevnej látky; feroelektrický jav
feromagnetikum
kryštalická látka s magnetickým momentom atómov feromagnetizmussilná magnetická polarizácia niektorých kovov a zliatin vo vnútornom magnetickom poli
feromón
chemická vnútrodruhová prchavá látka, pomocou ktorej komunikujú niektoré druhy hmyzu, dôležitá napr. pri vzájomnom informovaní o možnosti párenia
ferón
bielkovinová zložka enzýmu ferotypiarýchly spôsob priamej pozitívnej fotografie
ferrarský
maliarska škola z druhej polovice 15. storočia, typická ostrou kresbou a žiarivou farebnosťou
ferrum
latinský názov železa
ferry, ferry-boat
prevoz, trajekt
ferry-boat
loďprevážajúca vlaky a/alebo automobily a osoby fertilitaplodnosť, schopnosťrozmnožovaťsa; úrodnosť; tvorivosť

fertilizácia oplodnenie
fertilný
úrodný, plodný fertuchazástera ferventnýhorlivý, zapálený
-fest
druhá časťzložených slov s významom sviatok, slávnosť, stretnutie festina lente ponáhľaj sa pomaly; v prenesenom zmysle: konaj premyslene
festival
obvykle pravidelne sa opakujúca hudobná, filmová alebo iná umelecká slávnosťalebo súťaž
feston
plastická alebo maľovaná ozdoba v podobe kvetín, časťgirlandy festovný statný, pevný fetabiely grécky ovčí syr
fetálny
plodový, zárodkový, týkajúci sa plodu
feticída
usmrtenie plodu v lone matky
fetiš
predmet uctievaný pre jeho domnelú nadprirodzenú vlastnosť; kultový predmet; nedotknuteľná, posvätná vec fetopatiaporucha plodu v matkinom tele fetoskopiavyšetrenie plodu počas tehotenstva
fétus
plod v tele matky od troch mesiacov do pôrodu; zárodok, plod cicavcov v pokročilom štádiu vývoja
feudál
pán, vládca panstva
feudalizmus
spoločensko-ekonomická sústava po rozpade otrokárskeho zriadenia s pozemkovou svetskou a duchovnou šľachtou na jednej strane a nevoľnými roľníkmi a poddanými na strane druhej feudum léno, pozemok odovzdaný feudálom do doživotného alebo dedičného vlastníctva
fez
pokrývka hlavy v islamských krajinách
fiaker
nájomný koč ťahaný koňmi
fiála
gotický štvorboký ihlan na oporných pilieroch, štítoch alebo portáloch gotických stavieb
fiala
rastlina s voňavými kvetmi
fialka
drobná rastlina s voňavými kvetmi modrej alebo fialovej farby

fiasca toskánska fľaša na víno opletená lykom alebo rákosím

fiasko nezdar, veľký neúspech

fiat lux nech je svetlo; prvý deňstvorenia sveta podľa knihy Genezis

FIAT skratka Fabrica Italiana Automobili Torino, talianska automobilová značka