Jdi na obsah Jdi na menu
 


á jour k určitému dátumu, byť hotový s prácou, nemeškať(byť v ažurite)

á la ako, podľa, na spôsob...

á la baisse v burzovej praxi špekulácia na pokles kurzov cenných papierov

á la carte podľa jedálneho lístka

á la hausse v burzovej praxi špekulácia na rast kurzov cenných papierov

á propos pri tej príležitosti, mimochodom
A
skratka pre ampér

a záporová predpona, napr. alogický = nelogický
a capella
spev bez sprievodu nástrojov; skladba interpretovaná hudobníkmi unisono á conto na účet, ako záloha
a contrario
v protiklade
a dato
odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
a limine
od začiatku, zásadne
á
po kusoch, za (po x kusoch, za y korún)
a posteriori
zo skúseností, podľa skúsenosti
a potiori
poradie podľa dôležitosti
a priori
čo je vopred dané, pred získaním skúseností, len z rozumových dôvodov

á propos pri tej príležitosti, mimochodom
a rivederci
taliansky pozdrav: do videnia
A
skratka pre ampér; medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
a tempo
v hudbe: v pôvodnom tempe
a tergo
odzadu
a vista
bez lehoty, netermínovaný (inkaso, zmenka, vklad)
a.c.
latinská skratka anni curentis = v bežnom roku, tohto roku
A.D.
latinská skratka z anno domini = roku Pána
a.Chr.
skratka výrazu ante Christum = pred Kristom, pred naším letopočtom


a. m
skratka výrazu ante meridiem = pred poludním
aak
riečny nákladný čln
ab
initio od začiatku
ab origine
od počiatku; pôvodom
ab ovo
od začiatku, od vajca
aba, abája
vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu

abak, abakus časť hlavice antických stĺpov; počítadlo; stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
abaka
tzv. manilské konope, textilná surovina z vlákien filipínskeho banánovníka abakteriálny ktorý je alebo prebieha bez účasti baktérií
abakus
doska na hlavici stĺpa; staroveká počítacia tabuľka, počítadlo

abandon vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu

abandonovať prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla

abatiša predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
abaton
nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu

abaxiálny odvrátený od stonky, od osi
abázia
neschopnosť chodiť
abažúr
tienidlo na lampu; šikmé okno pod stropom

abbé kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu; označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ABC
American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť

abcoulomb jednotka pre elektrický náboj, značka aC
abd
v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských mien
Abdéra
starogrécke „Kocúrkovo“

Abdérita obyvateľ Abdéry; v prenesenom zmysle malomeštiak, obmedzenec
abdikácia
vzdanie sa štátnej funkcie, úradu a pod.
abdikovať
vzdať sa trónu, vysokej funkcie či úradu
abdómen
brucho; zadoček hmyzu
abdominálny
brušný

abdukcia odtiahnutie, napr. paže od tela; odchýlenie, upaženie

aberácia odchýlka od normálneho stavu organizmu; chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením; omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu; chromozómová mutácia

abgébovať sa špiniť sa s niekým; strácať čas zbytočným konaním

abiogeneza samo plodenie, nesprávna predstava o vzniku života z ne - živého
abiogénny
bez účasti živých organizmov
abionóza
fyzikálnymi a chemickými vplyvmi vyvolaná chyba rastlín

abiotický neživý, neschopný života; týkajúci sa anorganickej zložky prírody
abiturient
absolvent školy; študent krátko pred a po záverečnej skúške abjudikácia odmietnutie žaloby súdom; rozhodnutie súdu

abjurácia verejné zrieknutie sa viery alebo učenia pod prísahou; krivá prísaha abláciaodnos sypkých zemín vetrom; povrchové roztápanie snehu alebo

ľadovca; chirurgický zákrok na povrchu tela; patologické odlúpnutie sietnice
ablaktácia
odstavenie mláďaťa; spôsob šľachtenia rastlín
ablatív
6. pád skloňovania, vyjadrujúci odluku, východisko deja

ablaut striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom

ablefária chýbanie rias, mihalníc
ablegácia
vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia

ablepsia slepota

abnormalita nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť

abnormálny nenormálny, nezodpovedajúci pravidlu, nezvyčajný, zvláštny, odlišný
abnormný
abnormálny

abolícia zrušenie zákona; zastavenie súdneho konania udelením milosti abolicionista stúpenec abolicionizmu
abolicionizmus
hnutie za zrušenie zákona; hnutie za zrušenie otroctva v USA začiatkom 19. storočia; hnutie za zrušenie trestu smrti

abonent predplatiteľ, napr. novín či koncertov
abonentka
preukážka predplatiteľa

abonmán, abonnement predplatné, predplatenie, subskripcia

abonovať predplácaťsi
abordáž
uviazanie lode u brehu; zrážka lodí; spôsob boja na mori, pri ktorom sa nepriateľské lode spojili a začal sa boj muža proti mužovi

aborigén domorodec, pôvodný obyvateľ
abort, abortus
predčasný pôrod, potrat
abortácia
zakrpatenie, chradnutie
abortér
kto vykonáva potraty
abortívny
spôsobujúci potrat; zakrpatený nedostatočne vyvinutý

abortívum látka vyvolávajúca potrat alebo urýchľujúca nástup pôrodu

abrahamita člen východočeskej kresťanskej sekty v 17. a 18. storočí abrahámoviny päťdesiate narodeniny
abrakadabra
stredoveké magické zaklínacie slovo; výmysel
abraxas
magické slovo s číselnou hodnotou 365; koptické označenie božstva
abrázia
obrúsenie, zoškrabovanie, napr. morského pobrežia príbojom; lekársky výškrab; obrusovanie zubov
abrazívny
brúsiaci, brusný
abrazívum
veľmi tvrdá látka používaná na brúsenie, rezanie a vŕtanie

abreakcia odreagovanie vybitím napätia, uvoľnenie napätia; odreagovanie, katarzia
abreografia
röntgenové snímkovanie hrudníka, tzv. štítkovanie

abreviácia, abreviatúra skratka; skrátenie
abreviatúra
tvorenie slov skracovaním; skratka
abrogácia
zrušenie zákona novým zákonom; derogácia
abrupcia
odtrhnutie svalu alebo šľachy; zlomenie, ulomenie zuba; odlúčenie placenty
abruptný
úsečný, náhly
ABS
antiblokovací systém zabraňujúci zablokovaniu kolies pri brzdení automobilu
abscedovať
zhnisať, hnisať
absces
telová dutina vyplnená hlienom alebo hnisom; hnisavé skvapalnenie tkaniva; hľuza

abscisa vodorovná z dvoch na seba kolmých súradníc
abscisia
oddelenie, odňatie, opadávanie
absencia
neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku; neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity; náhla krátka strata vedomia alebo pamäte
absentér
človek s častými absenciami
absentizmus
vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu; zanechanie majetku majiteľom
absentovať
byť neprítomný, mať absenciu
absiemens
jednotka pre vodivosť, značka aS
absint
silný likér trpkej chuti vyrábaný z paliny
absolúcia
upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu; rozhrešenie, odpustenie hriechov
absolutista
samovládca; stúpenec absolutizmu
absolutistický
usilujúci o samovládu; podporujúci absolutizmus

absolutizácia nadradzovanie nad podmienky; zovšeobecňovanie, často neoprávnené
absolutizmus
neobmedzená vládna moc jednotlivca, samovláda

absolútna nula vo fyzike najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu tepelnú energiu
absolútno
čo existuje samo sebou a spôsobuje všetko ostatné; dokonalé, neobmedzené bytie
absolútny
úplný, ničím neobmedzený; nepodmienený, bezpodmienečný absolutórium prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii; schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie; potvrdenie o absolvovaní štúdia
absolvent
kto úspešne dokončil kurz, školu, vzdelanie
absolvovať
dokončiť štúdium alebo nejakú činnosť
absorbancia
miera absorpcie žiarenia

absorbát pohltená látka
absorbátor
látka pohlcujúca žiarenie
absorbent
látka objemovo pohlcujúca iné látky
absorbovať
pohlcovať, vstrebávať(absorbcia = pohlcovanie, vstrebávanie látok alebo energie)

absorpcia objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej látky v druhej; zoslabenie zvuku, elektromagnetického žiarenia

abstencia zdržanie sa možnosti využiť právo, najmä volebné

abstenovať zdržaťsa nejakej činnosti, výkonu práva

abstergencium liek s mierne preháňajúcimi účinkami
abstinencia
zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu; neúčasť na spoločenských akciách
abstinenčný syndróm
fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog

abstinent človek zdržujúci sa určitých pôžitkov, najmä alkoholu

abstinovať dodržiavať abstinenciu
abstrahovať
odvodzovať, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov
abstrakcia
myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
abstrakt
súhrn, referát, synopsia, zhrnutie
abstraktivista
stúpenec abstraktivizmu
abstraktivizmus
umelecký smer vyzdvihujúci abstraktné prvky

abstraktno abstraktný svet
abstraktný
pomyselný, odťažitý, obecný, neskutočný

abstraktum abstraktné podstatné meno; abstraktný pojem

abstrúzny nepochopiteľný, nejasný; ťažko zrozumiteľný

absurdita nezmyselnosť; vnútorná rozporuplnosť, absurdnosť

absurdno svet absurdných javov
absurdný
nezmyselný, hlúpy; nevhodný

absurdum niečo nelogické, sporné, čo nemôže platiť

súčasne

abštajg slangový výraz pre hodinový hotel

abúlia chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť

abundancia nadbytok, hojnosť
abundantný
hojný, bohatý, početný, vyskytujúci sa vo veľkom množstve

abuzér človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo i-ných návykových látkach

abúzus zneužitie, zneužívanie, nadmerné užívanie

abvolt jednotka pre napätie, značka aV

abwehr nemecká vojenská rozviedka a kontrarozviedka od roku 1935

abysál dno oceána v hĺbke od 2 do 6 kilometrov

abysálny žijúci vo veľkých hĺbkach morí, hlbinný