Jdi na obsah Jdi na menu
 


I chemická značka jódu; intenzita elektrického prúdu
i-, in-
predpona s významom záporu, ne-I.N.R.I.skratka výrazu Iesus Nazaretus Rex Iudaeorum, Ježiš Nazaretský, kráľžidovský
iactatio
prudké zmietanie sa pacienta na lôžku, jaktácia
-iatria
druhá časťzložených slov s významom liečenie, lekárstvo iatro- prvá časťzložených slov s významom zdravotný, zdravotnícky, lekársky, liečebný, liečenie
iatrofyzika
smer v lekárstve v 17. storočí, vysvetľujúci pochody v ľudskom tele ako mechanické a fyzikálne procesy iatrogéniapoškodenie zdravia negatívnym pôsobením liečebného zákroku
iatrochémia
smer v lekárstve 17. a 18. storočia vysvetľujúci životné pochody v organizme chemickými dejmi ib.skratka z ibidem = tamtiež
iberský
týkajúci sa Pyrenejského poloostrova
ibidem
tamtiež, odkazová skratka ibid., ib.
ibis
exotický, bocianovi podobný brodivý vták
ibiš
rastlina z čeľade slezovitých, ibiš lekársky
ibištek
veľkokvetá rastlina alebo ker
ibn
časťarabských mien s významom syn
idea
myšlienka, nápad; základná predstava o konečnom výsledku osobnej alebo spoločenskej činnosti; pojem, predstava
ideál
vzor dokonalosti; nedosiahnuteľný cieľsnaženia, vysnená predstava idealizácianekritické zdôrazňovanie kladných hodnôt alebo predností a zamlčovanie nedostatkov idealizmussmer myslenia, podľa ktorého je ľudské vedomie prvotné
a bytie druhotné; nekritický postoj ku skutočnosti
ideálny
dokonalý, príkladný, nedosiahnuteľný, neskutočný
idée fixe
utkvelá myšlienka, fixná idea; v hudbe príznačný motív

idem to isté
idem per idem
rovnaké rovnakým, bludný kruh; keďto isté je vysvetľova-né tým istým
idem
to isté; knižný odkaz; odkazová skratka identickýtotožný, súhlasný identifikáciav psychiatrii stotožnenie sa človeka s inou osobou, zisťovanie totožnosti
identifikátor
vo výpočtovej technike skupina znakov používaná na identifikáciu alebo pomenovanie údajov alebo ich vlastností identifikovaťzisťovaťtotožnosť; určovaťzákladné vlastnosti jednotlivca alebo predmetu za účelom jeho zaradenia do príslušnej prírodovedeckej skupiny identitatotožnosť; zhoda, súlad, sebauvedomovanie človeka
ideo-
prvá časťzložených slov s významom myšlienka, predstava, myšlienkový
ideogram
obrázkový písmový znak (čínske písmo, mapové značky a pod.); báseňpísaná alebo upravená do obrazca, ktorý naznačuje jej obsah; kaligram, carmen figuratum ideokraciavláda ideí
ideológia
súhrn názorov a teórií zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, ktoré zodpovedajú materiálno-ekonomickým podmienkam danej spoločnosti alebo triedy
ideotyp
najvhodnejší organizmus na šľachtenie ideovýmyšlienkový, súvisiaci s ideou idiazabelšpanielsky tvrdý ovčí syr
idio-
prvá časťzložených slov s významom vlastný, zvláštny idioblastbunka alebo skupina buniek, ktoré sa obsahom, tvarom alebo inými vlastnosťami odlišujú od iných; vlastnými kryštalickými plochami obmedzená čiastočka premenených hornín
idiocia
najťažší stupeňslabomyseľnosti, idiotizmus
idiofón
samoznejúci hudobný nástroj
idiogamia
oplodňovanie samičích gamét gamétami samčími toho istého jedinca; samoopelenie, opelenie peľom z toho istého kvetu toho istého jedinca

idioglosiavlastná rečmalého dieťaťa
idiograf
rukopis, vlastnoručný podpis idiochromozómurčuje genetický podklad pohlavia; pohlavný chromozóm
idiolatria
sebaláska, narcizmus
idiolekt
štýl jazykového prejavu príznačný pre určitú skupinu alebo jednotlivca
idiom
svojrázny jazykový výraz, spravidla priamo nepreložiteľný, príslovie idiomorfiavývoj kryštálov podľa ich vnútornej stavbe zodpovedajúcich kryštálových tvarov idiopatiachoroba, ktorá nie je spôsobená úrazom alebo inou chorobou; choroba jednotlivého orgánu
idiopatický
samostatne vzniknutý; vzniknutý z neznámej príčiny; vzťahujúci sa k vlastnej osobe idiosynkráziazvýšená citlivosťna niektoré javy alebo látky; neprekonateľný odpor
idiot
duševne zaostalý človek; hlupák
idiotikon
slovník jedného nárečia idiotizmusidiotstvo, slabomyselnosť
ido
umelý medzinárodný jazyk, z upraveného esperanta idolmodla, predmet zbožňovania, kultový predmet, nepravý ideál idolatriauctievanie modly idololatriauctievanie obrazov svätých
Idus
v starorímskom kalendári označenie polovice mesiaca, 13. alebo

15. deň
idyla
pohoda, pokoj, spokojný život alebo prostredie; literárny žáner ospevujúci pokojný život na vidieku; drobnejšia hudobná skladba pokojného charakteru
igelit
plastická látka, mäkčený polyvinylchlorid (PVC)
iglú
kupolovité eskimácke obydlie zo snehu alebo ľadu
igni et ferro
ohňom a železom, heslo rádu nemeckých rytierov pre násilnú germanizáciu Poľska a Pobaltia
igni
- prvá časťzložených slov s významom láva, žeravý

ignipunktúra liečebná metóda vpichovaním horúcich ihiel do tela ignorancia nevedomosť, neznalosť; duševná obmedzenosť; nevšímavosť ignoratio elenchi neznalosťdokazovaného, keďje dokazované niečo iné ako má byť ignorovaťnevšímaťsi, nedbať, zanedbávať
ignotum per ignotum
neznáme definované neznámym
iguanodon
vyhynulý bylinožravý veľjašter druhu dinosaurov, ktorý žil v druhohorách v Afrike
igumen
predstavený pravoslávneho kláštora
ihrám
pokrývka hlavy žien v Indii; odev mohamedánskeho pútnika na ceste do Mekky ich-formaforma rozprávačskej prózy v 1. osobe
ichno-
prvá časťzložených slov s významom stopa ichnofosíliafosílna stopa po činnosti organizmu, tzv. bioglyf ichnogramodtlačok stopy nohy
ichnológia
náuka o skamenelých stopách živočíchov ichorpohyblivý roztok žulovitého hlbinného magmatu pôsobiaci na povrchových horninách zmeny na žulu
ichtamol
amónna soľzískaná sulfonáciou dechtu; používa sa pri výrobe antiseptických mastí, pri liečbe omrzlín, zápalov a pod.
ichtyo-
prvá časťzložených slov s významom ryba, rybací
ichtyofág
živočích živiaci sa rybami
ichtyofauna
určité druhy rýb v určitej oblasti
ichtyografia
popis rýb
ichtyológia
náuka o rybách, súčasťzoológie
ichtyóza
chorobná šupinatosťkože
ikebana
japonský spôsob úpravy kvetín
ikona
obraz, najčastejšie Krista a svätcov v gréckom a východnom pravosláví; symbol na monitore počítača ikonizácianahradzovanie nápisov štylizovaným zobrazením, používanie ikon pri komunikácii s počítačom
ikono-
prvá časťzložených slov s významom obraz, ikona ikonodúlia uctievanie obrazov svätých, ikonolatria
ikonografia
obrazopis, náuka o námetoch výtvarného umenia, najmä výz-

namných historických osobností ikonoklazmusobrazoborectvo
ikonoskop
starší typ televíznej kamery
ikonostas
stena s tromi vchodmi oddeľujúca v pravoslávnych a gréckokatolíckych chrámoch oltárnu časťod priestoru pre veriacich ikozaéder dvanásťsten
ikterus
žltačka
iktus
náhly ťažký záchvat (mŕtvica, úpal a pod.); rytmický prízvuk vo verši
ilácia
vnesenie hnuteľných vecí do prenajatého domu
ilegalita, ilegálnosť
nezákonnosť; tajné pokračovanie v zakázanej verejnej činnosti
ilegitímny
nezákonný, protiprávny, neplatný z hľadiska zákona; narodený mimo manželstva
ileitída
zápal dolnej časti tenkého čreva
ileokolitída
zápal hrubého čreva súčasne so zápalom bedrovníka ileostómiaumelý vývod tenkého čreva brušnou stenou
ileum
dolná časťtenkého čreva
ileus
nepriechodnosť čriev ilikviditaplatobná neschopnosť ilimerizáciamechanické vyplavovanie ílov do hlbších vrstiev pôdy ilimitovaný neobmedzený, neohraničený
ilit, illit
nažltlý alebo biely ílovitý nerast so sľudovitou štruktúrou iliterárny neschopný čítaťa písať, nevzdelaný
illinoian
tretia doba ľadová kontinentálneho zaľadnenia Severnej Ameriky
iluminácia
osvetlenie, najmä slávnostné; výtvarná výzdoba stredovekých ručne písaných kníh
ilustrácia
obrazová výzdoba, knižný obraz; vysvetlenie, zobrazenie iluviáciapohyb látok po pôdnom profile, kde sa akumulujú
ilúvium
pôda, ktorá sa nachádza v humídnych oblastiach pod elúviom ilúzia klamná predstava, prelud
iluzívny
existujúci len v predstave, neskutočný, vzbudzujúci dojem skutočnosti, veriaci nesprávnym predstavám

iluzonizmus podliehanie ilúziám, názor, že svet je púhe zdanie, ilúzia; opticky presvedčivé zobrazenie dejov alebo vecí

iluzórny pochybný, klamný, neistý; zdanlivý
image
obraz, podoba, predstava, vonkajšie pôsobenie na verejnosť imagináciaobrazotvornosť, predstavivosť; mylná predstava imaginárny neskutočný, vymyslený, domnelý imaginizmusanglický a americký básnický smer v 2. desaťročí 20. storočia
imago Dei
obraz Boží, pojem teologickej antropológie, podľa ktorého je človek stvorený k obrazu božiemu
imago
vyvinutý a pohlavne dospelý hmyz
imám
duchovný a svetský vládca v niektorých polofeudálnych arabských zemiach; organizátor spoločných modlitieb v islamskej mešite imamátúzemie spravované imámom
imámit
prívrženec najväčšej šiítskej sekty veriacej v príchod dvanásteho imáma Mahdího (mahdisti) imanenciavnútorná príslušnosťnepresahujúca možnú skúsenosť imanentný vlastný niečomu; v niečom trvalo obsiahnutý imateriálny nehmotný, duchovný imatrikuláciazápis do matriky, na vysokej škole a pod.
imaturita
nezrelosť, nedonosenosťnovorodenca
imbecil
ľahko slabomyseľný človek
imbecilita
stredný stupeňslabomyseľnosti
imbibovať
nasávaťtekutinu
imbreviatúra
protokol o právnom vybavení vykonaný verejným notárom podľa konceptu listiny
imbroglio
neporiadok, zmätok; v hudbe súčasné zoskupenie viacerých rytmov v jednej skladbe, postupný nástup niekoľkých melódií rôzne akceptovaných
imediátny
bezprostredný, okamžitý
imenzita
nezmernosť, nekonečnosť, obrovitosť imenzurabilnýnezmerateľný, nekonečne veľký
imerzia
ponorenie, vnorenie; najvyšší stav hladiny mora prestupujúceho na klesajúcu pevninu; pri zatmení vstup telesa do tieňa; zvýšenie

indexu lomu svetla nahradením vzduchovej medzery medzi šošovkou mikroskopu a pozorovaným objektom kvapalnou vrstvou imid organická zlúčenina s iminoskupinou
imidž, image
výzor; pôsobenie na okolie, dojem na ľudí
imigrácia
prisťahovalectvo
imín
organická zlúčenina s väzbou medzi uhlíkom a dusíkom iminentný bezprostredne nasledujúci, hroziaci
imisia
prenikanie zápachu, hluku a pod. z jedného pozemku na druhý; škodlivé látky vo vzduchu pôsobiace negatívne na živé organizmy imitácianapodobovanie, napodobenina imitanciaspoločný názov pre impedanciu a admitanciu
imitatio Christi
nasledovanie, napodobovanie Krista, kresťanský život podľa evanjélia
Immaculata
Nepoškvrnená, v katolíckej cirkvi prídomok Panny Márie immunitas v starovekom Ríme oslobodenie od občianskych (napr. da-ňových) povinností udeľované sirotám a vdovám
imobilárny
nehnuteľný
imobília
nehnuteľnosť imobilitanehybnosť, neschopnosťpohybovaťsa, pohybovaťkončatinami imobilizáciaznehybnenie časti tela obväzom alebo iným spôsobom imobilný nehybný, neschopný pohybu imonukompleximunitný komplex imoralitanemravnosť, mravná otrlosť imortalitanesmrteľnosť
impakcia
narážka, kolízia, zrážka
impakt
kráter vytvorený dopadom meteoritu impaktitsklovitá látka vznikajúca pri dopade meteoritu impasibilitanecitlivosť, ľahostajnosť, nezúčastnenosť; chladnosť impasto spôsob maľby, založený na nanášaní hrubej vrstvy farieb impedanciazdanlivý odpor vodiča pri prietoku elektrického prúdu; veličina charakterizujúca obvod striedavého elektrického prúdu alebo mechanický kmitavý obvod
imperatív
rozkaz, príkaz; rozkazovací spôsob
imperátor
cisár, vládca

imperfektný nedokonalý, nedokončený imperfektumsúminulý čas slovies imperforácianevyvinutie, absentovanie niektorých prirodzených otvorov v tele
imperializmus
úsilie o svetovládu, podľa komunistického učenia posledné štádium kapitalizmu
impérium
ríša, svetovládna veľmoc impermeabilitanepriestupnosť
impersonálny
neosobný
impertinencia
drzosť, opovážlivosť, nehanebnosť
impetigo
chrasty, infekčné kožné ochorenie prejavujúce sa zapáleným pľuzgierikmi impetuóznybúrlivý, nespútaný, divoký, prudký
implantácia
vsadenie tkaniva alebo časti orgánu do iného tkaniva alebo orgánu; uloženie oplodneného vajíčka v maternicovej sliznici implantát časťtkaniva zavedená do iného tkaniva alebo organizmu implantovaťvykonávaťimplantáciu
implementácia
uskutočnenie, realizácia, naplnenie; dodržanie záväzku implicite vrátane implicitnýnevyvinutý, nerozvinutý; rozumejúci sa samo sebou; v niečom obsiahnutý, hoci priamo nevyjadrený
implikácia
v matematike: zložený výrok, vyplývanie
implikovať
zahrňovať, obsahovať; spojovať
implózia
náhle vniknutie tlaku do vzduchoprázdneho priestoru imponderabilitanepostihnuteľnosť
imponovať
vzbudzovaťobdiv alebo úctu, silne na niekoho zapôsobiť import dovoz; dovezený tovar
importantný
naliehavý, dôležitý, závažný
importúnny
nevhodný, ťažký, obťažujúci
impotencia
neschopnosť, slabosť, najmä pohlavná, bezmocnosť impotent muž trpiaci impotenciou impotentnýtrpiaci impotenciou, pohlavnou slabosťou
impozantný
veľkolepý, mohutný, pôsobiaci mohutným dojmom impregnácia napustenie ochrannými látkami na zvýšenie odolnosti hmoty

voči vlhkosti; preniknutie ropy do okolitej horniny; ukladanie organických látok v stenách buniek; dosiahnutie nepriepustnosti impresário umelecký podnikateľ; organizátor verejných umeleckých vystúpení impresiadojem, vnem; pocit
impresionizmus
umelecký smer z konca 19. storočia usilujúci o vyjadrenie osobného dojmu z okolitého sveta v danom okamihu imprimatur súhlas autora a vydavateľa s vytlačením diela imprinting vtlačenie; jav, keďživočích považuje za svoju matku predmet alebo cudzieho živočícha
impromtu
vtipný nápad; výrok prednesený bez prípravy; neveľká, zľahka načrtnutá skladba improvizáciaprejav alebo jednanie bez prípravy; čo vzniká z okamžitého nápadu
impulz
podnet, pohnútka, ponuka; dobový účinok sily impulzívnyprudký, náhly, poddávajúci sa okamžitému podnetu imputovať pripočítať; obviniť, ohovoriť
imunita
odolnosť, schopnosťobrany; nedotknuteľnosťosoby, napr. diplomata alebo poslanca
imunitná reakcia
reakcia imunitného systému
imunizovať
v medicíne: zabezpečovaťimunitu
imúnny
odolný voči infekciám
imuno-
prvá časťzložených slov s významom odolnosť, obrana, imunita imunobiológia časťbiológie, ktorá sa zaoberá výskumom imunitných reakcií v ľudskom organizme
imunocit
bunka vytvárajúca protilátky ako odpoveďna prítomnosťantigénu imunodeficiencianedostatočná odolnosť, malá obranyschopnosť imunodeficitnedostatočná imunita, imunitná nedostatočnosť imunofarmakológiasúčasťfarmakológie študujúca imunologické účinky liekov
imunogén
látka vyvolávajúca odpoveďimunitného systému organizmu imunoglobulínbielkovinová súčasťkrvného séra, ktorá má vlastnosti protilátky; proteín s protilátkovou aktivitou

imunohematológiaodvetvie hematológie, ktoré sa zaoberá výskumom krvných skupín a imunitných reakcií

imunoinkompatibilitaneznášanlivosť, napr. pri transplantácii tkanív alebo orgánov

imunokompetencia schopnosťbunky odpovedaťna antigénny podnet imunokomplex imunitný komplex
imunológ
odborník v imunológii
imunológia
náuka o obranných reakciách organizmov a možnostiach zvyšovania imunity organizmov
imunosupresia
obmedzenie schopnosti organizmu reagovaťna podnet tvorbou protilátok