Jdi na obsah Jdi na menu
 


triréma staroveká loďs tromi radmi vesiel, triéra
trisacharid
sacharid zložený z troch molekúl monosacharidov trisómia prítomnosťtroch rovnakých chromozómov v jadre bunky trisómia, trizómiaprítomnosťtroch rovnakých chromozómov v bunkovom jadre
triste
v hudbe: smutno, trúchlivo
tristný
smutný, trúchlivý; nudný, trápny
tritanopia
ťažká forma farbosleposti

tritikale medzirodový kríženec pšenice a žita
tritol
trinitrotoluén, výbušnina
tritón
rod obojživelníkov; atómové jadro trícia, ťažkého izotopu vodíka tritónka morský mäkkýš s veľkou špicatou ulitou; ulita tohto mäkkýša triumf v antickom Ríme slávnostný návrat víťazného vojvodcu; oslavovanie úspešného človeka alebo kolektívu; veľký úspech, víťazosláva; slávnostný sprievod víťaza
triumvir
jeden z troch členov rímskeho triumvirátu; člen trojčlennej sku-piny vládcov alebo rozhodujúcich osobností
triumvirát
v antickom Ríme vláda troch osôb so spoločnou konzulskou a súdnou právomocou; vláda troch, trojvládie, spojenectvo troch ľudí
trivalencia
trojmocnosť
trivialita
, triviálnosťhrubosť; všednosť, otrepanosť, jednoduchosť, bezvýznamnosť
trivium
trojcestie; historický názov základného stupňa stredného vzdelania s tromi disciplínami: gramatikou, dialektikou a rétorikou; stredoveká základná škola s tromi predmetmi: čítanie, písanie a počítanie
trizómia
tri rovnaké chromozómy v jadre bunky
trockizmus
názory L. D. Trockého a jeho stúpencov, odlišné od oficiálnej boľševickej politiky; neskôr ideovo politický smer sústredený v tzv.
IV. Internacionále, zameraný proti stalinizmu a kapitalizmu trofej korisť, úlovok; v antickom Ríme pamätník víťazstva z ukoristených zbraní; ukoristená nepriateľská zbraňalebo bojová zástava; lovecká korisť, úlovok; víťazné znamenie, spomienka na lov; cena za vynikajúci výkon, napr. športový
troficita
štandarný stav tkanív
trofický
výživný, výživový, potravný
trofika
funkcia nervových vlákien regulujúca výživu a látkovú premenu tkanív
trofizmus
minerálne bohatstvo pôdy
trofo-
prvá časťzložených slov s významom potrava, výživa trofoblast vonkajšia povrchová vrstva buniek ryhujúceho sa vajíčka v štá-

diu moruly
trofocyt
vlastná tuková bunka živočíchov zhromažďujúca zásobné látky trofofyl zelený list rastliny, v ktorom prebieha fotosyntéza trofochromatín chromatín s vyživovacou funkciou v bunke trofomorfóza predčasný vývin organizmu
trofonómia
náuka o výmene látok v organizme trofopatisochorenie spôsobené poruchou výživy
trofoplast
bunka s dôležitou funkciou pre výživu a látkovú výmenu v rastlinách
trofoplazma
vyživovacia plazma
trofosporofyl
asimilačný list s výtrusnicami
trog
údolie modelované ľadovcom, ľadovcové koryto, brázda s charakteristickým tvarom písmena U
troglobiont
organizmus trvalo žijúci v jaskyniach
troglodyt
predhistorický obyvateľjaskýň, jaskynný človek
trogón
vták s dlhým chvostom a krátkymi nohami žijúci v pralesoch Ázie,

Afriky a Ameriky
trochej
dvojslabičná stopa s dlhou (prízvučnou) a krátkou (neprízvučnou) slabikou
trochoida
rovinná krivka, epicykloida, hypocykloida, cykloida
troilit
sulfid železnatý
trojan
neškodne sa tváriaca počítačová aplikácia, ktorá je však progra-mom na páchanie škôd, sama sa nemnoží
trokar
nástroj na nabodnutie telovej dutiny, chirurgická ihla
troktolit
hlbinná vyvrelina z olivínu a plagioklasu
trolej
drôtené elektrické horné vedenie na napájanie elektrických vlakov alebo pouličných vozidiel
troll
škriatok v staronordických bájach
trombektómia
chirurgické odstránenie trombu
trombikulóza
svrbivé kožné ochorenie s vyrážkami
trombín
látka meniaca rozpustnú bielkovinu krvnej plazmy na fibrín
a vyvolávajúca zrážanie krvi
trombo-, tromb-
prvá časťzložených slov s významom krvná zrazenina, krvné doštičky

tromboangitída zápal ciev na nohách, tzv. Bürgerova choroba tromboarteritída zápal artérií sprevádzaný zrážaním krvi
trombocyt
krvná platnička, krvná doštička trombocytopéniapokles počtu krvných doštičiek
trombocytóza
nárast počtu krvných doštičiek
tromboflebitída
zápal žíl trombogénlátka, ktorá sa tvorí v pečeni alebo kostnej dreni a meniaca sa na trombín trombolýzarozpúšťanie krvnej zrazeniny
trombón
nátrubkový dychový nástroj, pozauna
trombopatia
porucha krvných doštičiek
trombopénia
nedostatok krvných doštičiek v krvi
trombóza
chorobný vznik krvnej zrazeniny v srdci a cievach; tým vyvolaná choroba
trombus
krvná zrazenina v cievach alebo v srdci
tromp
zaklenutý výklenok tvoriaci najmä v orientálnej a románskej architektúre prechod medzi mnohouholníkovým pôdorysom a kruhovou klenbou; prečnievajúci klenutý spojovací článok medzi podperou a kopulou
trona
vodnatý uhličitan sodný, nerast
tropán
heterocyklická zlúčenina v niektorých alkaloidoch
tropeum
pamätník víťazstva s trofejami; ozdobný emblém v podobe plastiky trofejí nad hlavnou rímsou priečelia budov
tropický rok
doba medzi dvomi nasledujúcimi priechodmi Slnka jarným bodom
tropický
súvisiaci s trópami, charakteristický pre trópy; nevlastný, obrazný, prenesený
tropikalizácia
úprava tovaru dovážaného do tropických oblastí pred vplyvom tamojšieho podnebia
tropiko
jemná vzdušná vlnená tkanina
tropín
cyklický alkohol v niektorých alkaloidoch
tropizmus
ohyb organizmu alebo jeho časti smerom k vonkajšiemu podráždeniu; tiahnutie k niečomu
tropo-
prvá časťzložených slov s významom obrat, smer

tropofyt rastlina, ktorá môže striedavo žiťvo vlhkom a suchom prostredí tropopauza prechodná vrstva atmosféry medzi troposférou a stratosférou ležiaca v miernych zemepisných šírkach vo výške 10 – 15 km,
s teplotou -56 až -60 C°
troposféra
najnižšia vrstva zemskej atmosféry, od 8 do 17 kilometrov, v ktorej klesá teplota s výškou v priemere o 6,5 C° na 1km a  v ktorej prebieha väčšina meteorologických dejov, ktoré sa označujú ako počasie troposkopprístroj na precvičovanie zraku
tropotaxia
mimovoľný pohyb živočícha smerom k vonkajšiemu podráž-deniu
troppo
v hudbe: veľa, veľmi
tropus
niečo obrazne povedané, metafora, synekdocha; druh katolíckeho omšového chválospevu; vložka do liturgického spevu pod melismatické koloratúry
trópy
horúce pásmo medzi dvomi obratníkmi, pás okolo rovníka troyská váha anglická jednotka váhy drahých kovov a kameňov trubadúrrytiersky básnik a spevák milostných a hrdinských piesní a balád v 12. a 13. storočí
truck, trak
ťahač, podvozok, nákladný automobil, kamión
trucker, traker
vodičkamióna
truizmus
všednosť, často opakovaná vec alebo výrok
trumf
karta prebíjajúca ostatné karty; pádny dôkaz, silná námietka, nezvratný dôkaz
trusirérka
odborníčka na aranžovanie sukní v období turnýrovej módy v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch devätnásteho storočia trust forma organizácie podnikov rovnakého odvetvia, trast truvérdruh melodickej ozdoby spočívajúcej v rýchlom opakovaní tónu a hornej sekundy trypanozomiázaparazitárne ochorenie živočíchov
trypsín
tráviaci enzým žalúdkovej šťavy štiepiaci bielkoviny
tryzna
slávnosťna počesťzosnulých
tse-tse
tropická bodavá mucha prenášajúca spavú nemoc
tsuga
ihličnatý strom s krátkym ihličím a malými šiškami

tsumebit zásaditý síran a fosforečnan medi a olova, nerast
tsunami
mohutná prílivová vlna spôsobená podmorským zemetrasením, cunami
tuan
oslovenie „pán“ v malajčine
tuba
trúbka, rúra; sluchovod; vajcovod; trúbka vysokého hlasu, kovový dychový nástroj
tubektómia
chirurgické odstránenie vajcovodu
tuber
koreňová hľuza
tuberín
rastlinný globulín v zemiakoch tuberkulidkožný prejav tuberkulózy
tuberkulín
látka používaná pri diagnóze tuberkulózy; získava sa z kultúr tuberkulóznych bacilov
tuberkulóza
infekčné ochorenie spôsobené tzv. Kochovými bacilmi a postihujúce rôzne časti tela, predovšetkým pľúca
tuberóza
veľkokvetá tropická rastlina
tubokurarín
účinná zložka jedu kurare spôsobujúca svalové ochrnutie tuboovaritída zápal vajcovodu a vaječníka
tubulárny
, tubulózny rúrovitý, valcovitý
tubulus
v medicíne: kanálik, trubica
tubus
valec, rúra, trubica; trubica ďalekohľadu alebo mikroskopu tucet dvanásťkusov, číslo 12
tuf
pevný sopečný nános popola a piesku, sopečná usadenina
tufur
kopčekovitý tvar pôdy
tugra
kedysi na tureckých štátnych dokumentoch, minciach, poštových známkach a pod., kaligrafický podpis sultána
tugrik
menová jednotka Mongolska
tuja
štíhly ihlanovitý ihličnatý strom z čeľade cyprusovitých, zerav tukan stredo- a juhoamerický pestro sfarbený šplhavý vták s mohutným zobákom zo strán splošteným
tularémia
infekčná choroba hlodavcov prenosná na človeka
tuleň
morský cicavec žijúci v arktických moriach
tulipán
veľkokvetá cibuľnatá bylina s dlhým stvolom
túlium
vzácny kov, značka Tm
tulu
kríženec jednohrbej a dvojhrbej ťavy

tumba náhrobok v múre
tumbler
veľký pohár bez stopky tumefakciaopuch, zdurenie na povrchu tela tumescenciazdurenie
tumor
nádor, najmä zhubný, novotvar; opuchnutie zapáleného tkaniva tumult zhluk ľudí, rozruch, pobúrenie
tumultuoso
v hudbe: búrlivo, nepokojne
tumulus
predhistorický náhrobok v podobe mohyly; katafalk pre zádušnú omšu
tundra
severská močaristá step, bezlesé územie polárneho pásma severnej pologule s nízkou vegetáciou, trvale zamrznutou pôdou a močiarmi tunel podzemný klenutý spojovací priechod pre komunikáciu, vodný tok a pod.; podzemná chodba
tuner
rozhlasový prijímačbez zosiľovacieho koncového stupňa; ladič, vylaďovač
tuniak
morská makrelovitá ryba s chutným mäsom
tunicella
liturgický odev nižších katolíckych duchovných
tunika
starorímsky spodný odev; stredoveký odev vladárov a kniežat, plášť; tkanivový obal na vegetačnom vrcholku rastlín; prehoz cez sukňu ženského oblečenia; odev voľného strihu
tupé
pôvodne nakaderené, do výšky vyčesané vlasy; malá parochňa začesaná do vlastných vlasov, príčesok
turbácia
zmätok, nepokoj
turban
orientálna pokrývka hlavy z dlhého pása látky omotaného okolo hlavy
turbína
rotačný lopatkový motor využívajúci spádovú vodu a pod. turbo- prvá časťzložených slov s významom turbína, turbínový turboalternátor alternátor poháňaný parnou alebo plynovou turbínou turbokompresor odstredivý kompresor
turbomotor
synchrónny elektrický motor na pohon turbokompresorov a odstredivých čerpadiel
turboreaktívny motor
využívajúci výbuchu reaktívnych látok vo vzduchovej turbíne
turbot
morská ryba pobrežných vôd Európy

turbulencia vírenie, prúdenie; v meteorológii nepravidelné vzdušné prúdenie spôsobené vznikom vírov; nepravidelné kolísanie veľkosti, smeru a rýchlosti prúdenia tekutiny; nepokoj, vzrušenie

turf dostihová dráha; dostihový šport
turica
rastlina s malými fialovými kvetmi
turingit
vodnatý kremičitan hlinito-železnato-horečnatý, nerast turistika súhrn činností súvisiacich s aktívnym pohybom a pobytom v prírode
turmalín
hexagonálny nerast
turmalinit
hornina z turmalínu a kremeňa
turmon
optická pomôcka uľahčujúca slabozrakým čítanie
turnaj
krátkodobá súťaž niekoľkých družstiev alebo jednotlivcov turné okružná cesta, umelecký zájazd, séria vystúpení
turniket
otáčavé zariadenie pri vchode do verejného priestoru umožňu-júce vstup oddelene iba po jednej osobe; dávkovacie zariadenie pri balení tovaru; v medicíne prístroj na dočasné zastavenie krvácania
turnus
pravidelne sa opakujúce poradie určitej činnosti; pravidelné striedanie, napr. zájazdových skupín
turon
stratigrafický stupeňhornej kriedy
turul
posvätný vták starých maďarských kmeňov, symbol maďarstva tusikácia pokašliavanie
tuš
čierna farba; slávnostné fanfáry
tutti-frutti
rôzne ovocie; pestrá zmes
tutulus
kovová, spravidla bronzová gombíková ozdoba na pohrebnom alebo slávnostnom rúchu alebo konskom poťahu
tutvetit
alkalická hornina z albitu, egerínu a mikroklínu
tvíd, tweed
mäkká vlnená látka z hrubej česanej alebo mykanej priadze s farebnými uzlíkmi
tvil, twill
jemná bavlnená alebo hodvábna krepová tkanina
twist
spoločenský tanec vo štvordobom takte; bavlnená priadza twistová operácia technika finančných operácií na voľnom trhu

tybing oceľový, liatinový alebo železobetónový dielec montovaných skruží v tuneloch a banských chodbách

tyflológia starostlivosťo zrakovo postihnuté osoby a ich spoločenské zaradenie

tyflopedagogikavýchova a vzdelávanie zrakovo postihnutých ľudí tyflóza slepota
tyfóm
zoskupenie týfusových buniek príznačné pre brušný týfus
týfus
infekčné ochorenie s horúčkami a hnačkami
týfus brušný
týfus, ktorý postihuje črevá
týfus škvrnitý
infekčné ochorenie s horúčkami, prenášané všou tylomamozoľ
tylóza
mozolovitosť tylozínantibiotikum používané pri liečbe pľúcnych infekcií zvierat tymian malá rastlinka, ktorej aromatická vňaťsa suší a používa ako korenie; materina dúška, jej sušená vňať
tymín
základná zložka nukleových kyselín
tymol
hlavná zložka niektorých rastlinných éterických olejov tymopatiaúzkosť, nestálosť
tymovírus
rastlinný vírus spôsobujúci mozaikovú chorobu rastlín tympania plynatosť čriev tympanofóniahučanie v uchu
tympanon
trojuholníková alebo segmentovaná plocha ako výplňštítu, často ozdobená reliéfom
tympanoplastika
chirurgické odstránenie chronického zápalu stredného ucha a zlepšenie sluchu
tympanotómia
chirurgické preťatie a odklopenie bubienka
tympany
bicí hudobná nástroj z dvoch pologúľpotiahnutých kožou, kotol tyndalizácia prerušované zahrievanie tekutín s cieľom zničiťspóry mikroorganizmov typživočích alebo rastlina predstavujúca určitý druh; skupina jedincov s takmer rovnakými znakmi; predstaviteľ, reprezentant spoločných vlastností
typický
vzorový, spoločný druhu, skupine; druhový, spoločný znak typizácia obmedzovanie počtu výrobkov výberom užšieho počtu podľa najvhodnejších parametrov a hospodárskej potreby; usmernenie činnosti na určitý okruh, druh; roztriedenie podľa typov

typografia technika tlače z výšky, kníhtlač; súhrnné označenie pre tlačiarenský priemysel

tyran v starovekom Grécku samovládca, ktorý získal moc nezákonným spôsobom, samozvaný diktáror; krutovládca

tyrania krutovláda, násilie, útlak
tyranosaurus
vyhynutý dvojnohý dravý veľjašter z obdobia hornej kriedy v Severnej Amerike tyreogénnyvznikajúci v štítnej žľaze tyreoglobulínbielkovina obsahujúca jód, používaná pri liečbe niektorých ochorení štítnej žľazy
tyreoidea
štítna žľaza tyreoidektómiaodstránenie štítnej žľazy
tyreoiditída
zápal štítnej žľazy
tyreoiditída, tyreoiditis
zápalové ochorenie štítnej žľazy tyreológiaodbor, ktorý sa zaoberá chorobami štítnej žľazy, ich liečbou a prevenciou
tyreotoxikóza
choroba spôsobená zvýšenou tvorbou a vylučovaním hormónu štítnej žľazy, tzv. Basedowova choroba
tyreotropín
hormón vylučovaný predným lalokom hypofýzy
tyreóza
chorobné prejavy zvýšenej činnosti štítnej žľazy
tyrfobiont
živočích žijúci len na rašeliniskách
tyristor
polovodičový spínací prvok, riadený usmerňovač
tyrkys
zásaditý fosforečnan meďnatohlinitý, bledomodrý až zelený drahokam
tyrolienna
ľudový spoločenský tanec v Tirolsku; tirolská pieseňs jódlovaním
tyroxín
hormón štítnej žľazy potrebný k okysličovaniu živín vo všetkých bunkách tela, tyreoidálny hormón
tyrozín
aminokyselina nachádzajúca sa v bielkovinách
tyrozinúria
vylučovanie tyrozínu močom