Jdi na obsah Jdi na menu
 


tau v gréckej abecede znak pre hlásku t
tauón
elementárna častica patriaca medzi leptóny, člen tretej generácie fundamentálnych častíc tauromachiabýčie zápasy
Taurus
vo zverokruhu: Býk
tausagyz
trvalá rastlina stredného pásma podobná púpave, s koreňmi obsahujúcimi prírodný kaučuk
taušírovanie
dvojfarebná plošná technika vykladania kovu kovom inej

farby, tausovanie, tausia
tauto-
prvá časťzložených slov s významom rovnaký, zhodný, zhodnosť tautogram veršový útvar, v ktorom všetky verše začínajú rovnakým pís-mom, tautacizmus
tautológia
nahromadenie viacerých slov rovnakého významu; v matematike pravdivý výraz; definícia kruhom, dôkaz dokazovaným tautomer fyzikálne aj chemicky odlišná forma rovnakej zlúčeniny tautoméria zvláštny prípad izomérie; látky rovnakého chemického zlože-nia reagujú za rôznych podmienok v zmysle rôznych štruktúrnych vzorcov
tautonymum
rôzne slová rovnakého jazyka s rovnakým významom pat-riace k rôznym jazykovým oblastiam
taverna
juhoeurópska krčmička, vinárnička, hostinec
tavoľa
ozdobný ker s malými bielymi kvetmi tavolíntrváca rastlina tavoľníkozdobný ker s malými bielymi alebo červenými kvetmi v súkvetí taxa pevný poplatok alebo cena, dávka, sadzba
taxácia
odhad, ohodnotenie, stanovenie dane, sadzby, ceny taxameter prístroj zaznamenávajúci počet najazdených kilometrov a príslušný poplatok
taxatívny
menovitý, uvedený výpočtom; určitý, podrobne uvedený; úplný, vyčerpávajúci
taxflácia
rast daňovej sadzby spôsobený rastom nominálnych príjmov tax-free nepodliehajúci dani, oslobodený od dane
taxia
pohyb voľne žijúcich organizmov, najmä prvokov, v dôsledku vonkajších podnetov; v medicíne dopravenie na správne miesto taxidermia preparovanie živočíchov
taxík
nájomné osobné alebo nákladné motorové vozidlo
taxón
názov súboru jedincov odlišujúcich sa určitými znakmi a vlastnosťami od všetkých ostatných taxónov taxonómiaodbor biológie, ktorý sa zaoberá klasifikáciou organizmov –

živočíchov, rastlín aj človeka taxovať hodnotiť, oceňovať
Tb
značka pre terbium

tbc skratka slova tuberculosis, tuberkulóza
Te
značka pre telúr
té, thé
čaj, bylinkový čaj
teatralita, teatrálnosť
divadelnosť; predstieranie navonok; strojenosť;

„hranie divadielka“
teatrálny
divadelný; strojený, predstieraný tebainkryštalická biela látka používaná ako liek, derivát morfínu tečovaťdotknúťsa pri hre lopty alebo puku, v tenise alebo volejbale dotknúťsa siete
tedeum, Te Deum
latinský liturgický hymnus, ďakovný chválospev; pôvodne starokresťanský hymnus te deum laudamus = teba, Bože, chválime; používa sa pri radostných cirkevných príležitostiach teenager –násťročný, mládež vo veku 13 – 19 rokov
tefila
židovská modlitebná kniha; židovská modlitba
teflex
plastická hmota používaná na izoláciu
teflón
obchodný názov termoplastu polytetrafluóretylénu
tefroit
kremičitan manganatý, nerast tegelénnajstaršie teplé obdobie pleistocénu v severozápadnej Európe, tegelenský interglaciál
téglik
laboratórna nádobka na tavenie kovov alebo práškovanie tegment príklop, prikrývka; vrchná vrstva chrbtových doštičiek štítko-nožcov
technécium
rádioaktívny prvok s dlhým poločasom rozpadu technika súbor činností, pracovných spôsobov a výrobných prostriedkov určených na stále dokonalejšie využívanie prírodných síl a zdrojov; ľudská činnosťsmerujúca k výrobe hmotných statkov; spôsob činnosti; pracovná metóda, odborná znalosťpostupu pri určitej činnosti; praktická zručnosť
techno-
prvá časťzložených slov s významom technika, technický technokracia zvýšená až maximálna účasťtechnickej a vedeckej inteligencie, technikov a manažérov na riadení spoločnosti a štátu technokratizmus teória spoločnosti zdôrazňujúca úlohu výroby a techniky
technológia
náuka a praktická metóda spracovania hmoty alebo polotova-

ru vo výrobnom procese; výrobný postup
technologizmus
smer nadradzujúci úlohu výroby a techniky vo vývoji spoločnosti nad všetko ostatné
teín
alkaloid obsiahnutý v listoch čajovníka, kávovníka a niektorých iných tropických rastlín
teint
pleť; farba pleti v obličaji
teizmus
učenie pripúšťajúce reálnu existenciu boha na zemi a jeho pôsobenie -tékadruhá časťzložených slov s významom zbierka; schránka
tektit
prírodné sklo vytvorené pravdepodobne pretavením terestrických hornín po dopade meteoritu, alebo hmota vyvrhnutá z Mesiaca po dopade obrovského meteoritu tektogenézapohyby a procesy, ktorými vznikajú tektonické štruktúry zemskej kôry tektológianáuka o štruktúre živých organizmov, štrukturálna morfológia tektonickýsúvisiaci s premiesťovaním časti zemskej kôry, s tektonikou tektonikodborník v tektonike tektonikanáuka o stavbe a pohyboch zemskej kôry; náuka o vnútornej výstavbe umeleckého diela; umelecké vyjadrenie stavebných konštrukcií a náuka o tom
tektonity
horniny vytvorené pohybmi jednotlivých súčastí tektonizmus teória vysvetľujúca geologické pochody predovšetkým pohybmi zemskej kôry
tektonosféra
horná vrstva zemskej kôry, v ktorej dochádza k tektonickým pohybom
tela
tkanivo, väzivo; riedka bavlnená tkanina telalgiabolesťprsnej bradavky
telamon
podpera, spravidla v priečelí budovy v podobe obrej mužskej postavy, atlant
tele-
prvá časťzložených slov s významom ďaleko, na diaľku, diaľkový; televízny teleangiektáziatrvalé rozšírenie kapilár viditeľných na koži v podobe červených nitiek
telefax
fax, prístroj na odosielanie a prijímanie textových dokumentov

 alebo kresieb elektronickou cestou telefónnymi linkami telegnóziaschopnosťpoznávaťpredmety a udalosti na diaľku telegrafia diaľkový prenos informácií rádiom alebo po vedení s trvalým grafickým výstupom na prijímacej strane
telegram
písomná správa, oznámenie poslané telegrafickou cestou telekinéza schopnosťvyvolávaťpohyby predmetov psychickým pôsobením a bez dotyku ktoroukoľvek časťou tela telekomunikácie súhrn všetkých diaľkových spojových prostriedkov; oznamovacia technika
telemark
obrat, otočka, napr. v tanci; zmena smeru jazdy na lyžiach; do-skoková pozícia v skokoch na lyžiach
telemarketing
predaj cez telefón
telemechanika
riadenie činnosti strojov alebo zariadení na diaľku; zariadenie na tento účel
telemeter
diaľkomer
telemorfa
vývoj húb, v ktorom sa tvorí zygota
telemorfia
pôsobenie chemotropických látok na konkrétny organizmus na diaľku
telencefalon
najvyšší oddiel centrálnej nervovej sústavy, veľký mozog teleobjektívoptické zariadenie na fotografovanie vzdialených predmetov teleológiateória o účelnosti všetkého diania a vývoja, o tom, že celé svetové dianie prebieha podľa vopred daného plánu k určenému cieľu teleonómia cieľové zameranie systémov v živej prírode
telepatia
prenášanie myšlienok; jasnovidectvo
teleprint
diaľnopis
teleran
navigačný systém na pristávanie lietadiel pri zlej viditeľnosti telerecording záznam televízneho obrazu na film
teleshopping
druh televíznej reklamy, predaj prostredníctvom televíznej obrazovky
teleskop
veľký astronomický ďalekohľad
telestézia
v parapsychológii vnímanie bez účasti známych zmyslových orgánov, pri ktorom sa spájajú informácie so špecifickým objektom s pohybovou reakciou na ne, napr. prútkarstvo
televízia
prenos obrazu a zvuku na diaľku pomocou elektromagnetických

vĺn a ich zobrazenie na obrazovke televízora
televízor
prístroj na zobrazovanie diaľkovo prenášaných obrazov – televízneho vysielania telexmedzinárodné označenie diaľnopisu
telmaplanktón
planktón v menších stojatých vodách
telofáza
štvrtá fáza nepriameho delenia bunkového jadra, pri ktorej sa tvoria dcérske jadrá a delí sa cytoplazma
telotaxia
priamočiare zameranie pohybu organizmu smerom na cieľalebo stimulačný zdroj
telquel
doložka o vzdaní sa námietky pre prípadnú chybu tovaru
telúr
chemický prvok, striebrobiela krehká látka polokovového charakteru; značka Te
telúran
soľkyseliny telúrovej; telurát
telurický
vzťahujúci sa na Zem
telurid
nerast s vysokým obsahom telúru; zlúčenina telúru s kovmi telúrovodíkbezfarebný páchnuci plyn telygéniaprodukcia potomkov prevažne samičieho pohlavia
telzon
posledný článok zadočku členovcov
téma
predmet činnosti alebo úvahy; námet, hlavná myšlienka; v jazykovede východisko výpovede; kmeňotvorná prípona, príznak tematika okruh otázok alebo problémov, ktorými sa zaoberá niekoho ú-vaha, umelecké alebo vedecké dielo a pod.; súhrn tém
témbr, timbre
odtieň, sfarbenie, farba
tempe
indonézske jedlo, skvasené varené sójové bôby
tempel
kostol alebo bohoslužobné zhromaždište nekresťanských cirkví, posvätné miesto, chrám; synagóga
tempera
krycia rýchloschnúca farba rozpustná vo vode alebo oleji; obraz maľovaný touto technikou
temperament
povaha, letora, súbor dynamických osobnostných vlastností; živá, prudšia povaha; citová a rozumová zložka povahy temperamentný čulý, živý, prudký, vzrušivý
temperátna zóna
oblasťmierneho pásma severnej pologule temperatúra stupeňtepla, teplota; typ ladenia hudobného nástroja spočívajúci v rozdelení oktávy na dvanásťrovnakých poltónov

temperované ladenie klavíra rovnomerné tak, aby oktáva mala dvanásť rovnakých poltónov

temperovanie zohrievanie a udržiavanie teploty na stanovenej hodnote; úprava intervalov v rámci oktávy, temperované ladenie

temperovaný zohrievaný, s udržiavanou teplotou; mierny, umiernený templár príslušník prvého duchovného stredovekého rytierskeho rádu na ochranu pútnikov vo Svätej zemi; rád založený po 1. krížovej výprave do Jeruzalema roku 1119, oficiálny názov Chudobní rytieri Kristovi od chrámu Šalamúnovho
tempo
rýchlosťpohybu alebo deja; pohyb meraný časom
temporale
v katolicizme vianočný a veľkonočný okruh s ich prípravnými dobami
temporálie
svetské práva a príjmy spojené s duchovnou funkciou katolíckych duchovných
temporálne variácie
zmena vzhľadu niektorých zvierat v priebehu roka temporálny časový, týkajúci sa času; udávajúci čas alebo udávaný časom; svetský (z hľadiska katolíckej cirkvi); týkajúci sa spánku na hlave; v cirkevnom práve svetský
temporárny
dočasný, netrvalý, prechodný
temulencia
mdloby spôsobené otravou plesňami žijúcimi na niektorých druhoch tráv
tenacita
stuhnutosť, napätosť, tuhosť
tenalgia
bolesťšľachy
tenardit
síran sodný, kosoštvorcový nerast
tenaty
trojdielna lovecká sieť; nástrahy, osídla
tendencia
úsilie, smer snaženia; úmysel, sklon; smer vývoja tendenčný zameraný, prejavujúci úmysel; zaujatý
tender
príves lokomotívy na dopravu uhlia a vody; sprievodná loď; verejná písomná ponuka na prevedenie prác alebo dodávku zariadení a tovaru
tendinitída, tendinitis
zápal šľachy
tendo-
prvá časťzložených slov s významom šľacha, šľachový tendoplastika plastická operácia šľachy tendorafiachirurgické zošitie šľachy

tenebrizmus maľba prudko striedajúca svetlo a tieň, temnosvit, šerosvit tenektómiachirurgické vyňatie časti šľachy
tenerifa
šitá krajka
tenezmus
nutkanie na stolicu
tenge
základná menová jednotka v Kazachstane
tenióza, teniáza
črevné parazitárne ochorenie vyvolané pásomnicou tenis loptová hra dvoch alebo štyroch hráčov s tenisovou raketou
tenit
prirodzená zliatina železa a niklu obsiahnutá v meteoritoch tennó v japončine nebeský vládca, oficiálny titul japonského cisára tenor najvyšší mužský hlas tenotómiachirurgické preťatie šľachy
tent
cirkusový stan
tentamen
pokus, skúška; na stredovekých univerzitách prvá časťbakalárskej skúšky
tenuis
neznelá koncová spoluhláska
tenuto
v hudbe: držane, s dodržaním plnej časovej hodnoty
tenzia pár
tlak nasýtených pár
tenzia
tlak, napätie
tenzid
povrchovo aktívna látka tenzimeterprístroj na meranie tlaku nasýtených pár
tenzimetria
meranie tlaku nasýtených pár; metóda zisťovania napätia na základe meraní zmien materiálu sledovanej konštrukcie tenzný úzkostný, napätý tenzometerprístroj na meranie tlakov, rozťažnosti a napätia látok a konštrukcií
tenzor
napínač(sval); súbor prvkov určujúcich fyzikálnu alebo geometrickú veličinu v konkrétnej súradnicovej sústave
teo-, theo-
prvá časťzložených slov s významom boh, boží
teocali
aztécka chrámová stavba na vysokej stupňovej pyramíde teocentrizmus svetonázor považujúci za základ sveta boha, ktorému je všetko podriadené teodiceazdôvodnenie, ospravedlňovanie božej existencie
teodolit
prístroj na meranie a vytyčovanie zvislých a vodorovných uhlov teofágia obrad, pri ktorom veriaci konzumovali to, čo považovali za telo

 svojho boha, aby sa mu priblížili
teofánia
zjavenie boha
teofóbia
chorobný strach z božieho trestu
teofylín
alkaloid nachádzajúci sa v listoch čajovníka
teogonia
názory na pôvod, vznik, zrodenie bohov a sveta
teokracia
= božia vláda; vládna moc cirkvi a duchovenstva, koncentrácia moci v rukách cirkvi a duchovných
teolatria
uctievanie boha, bohoslužba
teológia
štúdium náboženstva; bohoslovectvo; veda zaoberajúca sa nábo-ženskou vierou, jej zdrojmi a predmetmi
teologumeon
teologická poučka teomániaduševná porucha prejavujúca sa náboženským blúznením teomantia poverčivé jasnovidectvo z tzv. božieho vnuknutia teomorfný zobrazený v božskej podobe, predstavovaný ako boh teonómny daný, určený tzv. božím zákonom
teopneustia
inšpirácia „od boha“, božie vnuknutie
teoréma
poučka, veta sumarizujúca určité logicky dokázateľné skutočnosti; všeobecne platný výrok
teória čísel
náuka o vlastnostiach najmä celých čísel, súčasťmatematiky teória relativityteória o priestore, čase a gravitácii ako relatívnych veličinách
teória
učenie; sústava vedúcich myšlienok určitej oblasti poznania; zovšeobecnenie praktických skúseností
teozofia
mystické učenie o bohu a božstve vôbec, spájajúce názory okultizmu, panteizmu a kresťanstva