Jdi na obsah Jdi na menu
 


chlamýdienepohyblivé mikroorganizmy tvoriace prechod medzi vírusmi a rickettsiami, tzv. veľké vírusy vyvolávajúce psitakózu, trachóm a iné choroby
chloazma
nadmerná tvorba pigmentu v obličaji
chlór
jedovatý plynný prvok, značka Cl
chlóracetofenón
bojový plyn

chlóracetón bezfarebná kvapalina vyvolávajúca slzenie
chlorácia vody
sterilizácia vody chlórom
chlorácia
zavádzanie chlóru do zlúčeniny
chloramfenikol
druh antibiotika
chloramín
sodná soľpoužívaná ako dezinfekčný, odmorovací a bieliaci prostriedok chloramináciadezinfekcia vody chlórom a amoniakom
chlorát
soľkyseliny chlorečnej, chlorečnan
chlórbenzén
bezfarebné tekuté rozpúšťadlo
chlorečnan
chlorát, soľkyseliny chlorečnej
chlorela
zelená riasa používaná na pokusnú prípravu krmív a jedál chlorémia hladina chloridov v krvi
chlorenchým
asimilačné pletivo zelených rastlín
chlorid
soľkyseliny chlorovodíkovej, kuchynská soľ
chlorit
zelený sľudovitý minerál, zásaditý hlinitokremičitan horčíka, že-leza a hliníka chloritansoľkyseliny chloritej
chlórkyán
jedovatý bojový plyn
chloro-
prvá časťzložených slov s významom zelený, zelený list, chlór chloroformprchavá bezfarebná kvapalina sladkastého zápachu použí-vaná ako rozpúšťadlo a narkotikum, trichlórmetán chlorofyllistová zeleň, zelené rastlinné farbivo umožňujúce fotosyntézu chloroplast časťrastlinnej bunky, v ktorej prebieha fotosyntéza chlórovanie sterilizácia vody chlórom
chlórovodík
zlúčenina chlóru a vodíka, plyn
chloróza
blednutie rastlinných listov z nedostatku železa; dievčenská málokrvnosť, blednička chlórtetracyklíndruh antibiotika
chol-, chole-
prvá časťzložených slov s významom žlčový, žlčník, žlčníkový
cholagiocholecystografia
röntgenové vyšetrenie žlčníka a žlčovodov cholagogum látka zvyšujúca vylučovanie žlči alebo urýchľujúca vyprázd-ňovanie žlčníka cholangitída zápal žlčových ciest

cholecystitída zápal žlčníka
cholekarciferol
vitamín D, ktorý hrá významnú úlohu pri liečbe rachitídy; najviac je obsiahnutý v rybacom tuku
cholelitiáza
žlčníkové kamene
cholera
ťažká infekčná choroba čriev
cholerik
výbušný, prudký človek
cholesterín, cholesterol
látka obsiahnutá v niektorých živočíšnych tkanivách alebo orgánoch, napr. pečeni; organická látka zo skupiny steroidov
cholesterol
látka obsiahnutá v živočíšnych tkanivách cholesterolémia hladina cholesterolu v krvi choletitžlčový kameň
choliamb
druh šesťstopového jambického verša
cholín
organická látka významne sa podieľajúca na prenose nervových vzruchov
chondra
drobný guľôčkovitý útvar s priemerom asi 1mm v niektorých kamenných meteoritoch
chondrit
meteorit obsahujúci chondry
chondro-
prvá časťzložených slov s významom chrupka, chrupkový chondroblast nezrelá chrupkovitá bunka
chondroblastóm
zhubný nádor z chondroblastov
chondrocyt
zrelá chrupkovitá bunka
chondrológia
náuka o chrupkách (chrupavkách)
chór
staroveký zborový spev a tanec alebo scénický zbor; spevácky zbor; miesto pre kňaza v kresťanskom chráme chorálstredoveký jednohlasý spev; slávnostná skladba, najčastejšie na cirkevný námet
chorasán
ručne viazaný orientálny koberec
chorda dorsalis
chrbtová struna
chorda
chrbtová struna, základ osovej kostry vyšších živočíchov chordát príslušník najvyššieho kmeňa živočíchov
chordektomia
chirurgické odstránenie hlasiviek
chorditída
zápal hlasiviek choreaporucha centrálnej nervovej sústavy prejavujúca sa mimovoľnými

 trhavými pohybmi, tanec sv. Víta choreografiatechnicko-umelecké usporiadanie scénického tanca, kompozícia tanca
choriamb
v antickej metrike básnická stopa zložená z trocheja a jambu chorioditída zápal cievnatky oka
chorión
vonkajší blanitý obal zárodku
chorioretinitída
zápal dúhovky a sietnice oka
chorografia
celkový opis väčšej zemepisnej oblasti
chorológia
náuka o miestnom a zemepisnom rozšírení organizmov chorovod obradný ruský ľudový tanec dievčat
chorus
v Anglicku zborový ritornel; v džezových skladbách opakujúca sa časť; refrén
chotár
pozemky patriace obci, hranica medzi pozemkami dvoch obcí chozraščot sovietska prax tzv. samozúčtovania, keďjednotlivé prevádzkové zložky podniku voči sebe vystupujú ako ekonomicky samostatné jednotky
chrematistika
starogrécke označenie pre zmenné vzťahy, najmä úžeru chrestomatia, chrestomania výber z diela viacerých autorov na študijné účely
christianizmus
kresťanstvo
christológia
náuka o živote a učení Ježiša Krista
chróman
soľkyseliny chrómovej
chromatická adaptácia
prispôsobenie sa morských rias vlnovej dĺžke svetla dopadajúceho pod morskú hladinu
chromatickosť
farebná akosťsvetla
chromatický
farebný; postupujúci v poltónoch; týkajúci sa farieb; súvisiaci s chromatikou
chromatid
časťchromozómu v deliacom sa jadre chromatídapozdĺžna polovica chromozómu chromatikanáuka o farbách; poltónová sústava; druh ťahacej harmoniky chromatín hmota jadra bunky
chromato-, chromo-
prvá časťzložených slov s významom farba, far-bivo, farebný
chromatofor
živočíšna bunka obsahujúca farbivo

chromatografiametóda delenia zmesí na jednotlivé časti chromatopsia porucha spočívajúca vo farebnom videní aj bezfarebných predmetov alebo vo videní farebných škvŕn
chromit
oxid železnatochromitý, nerast
chromitan
soľkyseliny chromitej chromoforatómová skupina schopná zafarbiťmolekuly bezfarebnej or-ganickej zlúčeniny pri vstupe do nej chromometriaodmerná analýza s použitím roztoku chloridu chromnatého
chromonéma
tenké achromatické vlákno tvoriace základ chromozómu chromoplast plastid obsahujúci žlté až červené karotenoidy chromoproteíny zložité bielkoviny s obsahom farebnej zložky chromosféra vrstva hviezdnej atmosféry nad fotosférou a pod koronou chromozóm jadrová štruktúra vystupujúca počas nepriameho bunkového delenia chromozómyvláknitá časťbunkových jadier
chronicita
dlhotrvajúci, zdĺhavý, opak akútneho
chronický
vleklý, zdĺhavý; trvajúci dlhší čas, stály, dlhodobý
chronik
človek trpiaci chronickou chorobou
chrono-
prvá časťzložených slov s významom čas, časový chronobiológiaveda o časovo podmienených biologických zmenách chronograf prístroj na registrovanie časových údajov chronogramv latinských nápisoch údaj letopočtu výrazným písmom chronokrator planéta vládnuca určitému obdobiu, napr. znameniu zverokruhu
chronológia
náuka o meraní času
chronologický
časovo následný, zoradený podľa časového priebehu chronometer časomer, hodiny alebo hodinky; taktomer
chronos
v starogréckych predstavách čas zosobnený ako božstvo chronostichon chronogram v podobe verša, spravidla hexametra chronostratigrafický v geológii: obmedzený časom
chrotta
stredoveký strunový nástroj
chryzantéma
kvet z čeľade astrovitých
chryzo-, chryso-
 prvá časťzložených slov s významom zlato, zlatý

chryzoberyl oxid hlinitoberylnatý, nerast
chryzokol
modrý až hnedastý kryštalický nerast, zložitý kremičitan meďnatý, medená ruda
chryzolit
zelená priehľadná odroda olivínu (drahokam) chryzopraszelená priesvitná odroda chalcedónu (drahokam) chryzostomos zlatoústy
chuligán
darebák, ničomník, výtržník
chunta, junta
zbor, výbor, v Latinskej  Amerike a v španielsky hovoriacich krajinách označenie časovej vlády, najčastejšie vojenskej chural ľudové zhromaždenie, orgán štátnej a miestnej moci v Mongolsku churma subtropický a tropický ovocný strom a jeho plod, hurmikak, to-mel
chutney, čatní
silne aromatická pikantná zaváranina zo zeleniny alebo ovocia, príloha k mäsu chylo-prvá časťzložených slov s významom miazga, šťava
chylofyl
suchomilná rastlina s dužinatými listami, sukulent chylustuková črevná lymfa chymozínenzým používaný pri výrobe syrov, získava sa z teľacích žalúdkov
chypre
parfum z orientálnych živíc