Jdi na obsah Jdi na menu
 


neo- prvá časťzložených slov s významom nový, novo-neobiogenéza teória o vzniku života chemickou evolúciou, evolučná abiogenéza, autogónia
neocytóza
nezrelé bunky v krvi
neodarvinizmus
z Darwinových myšlienok vychádzajúca evolučná teória, podľa ktorej vonkajšie podmienky nepôsobili na vývoj orga-

nizmov
neofyt
nový člen starokresťanskej cirkvi; nový člen nejakej organizácie neogén mladšie treťohory
neoklasicizmus
hudobný smer prvej polovice 20. storočia; smer výtvarného umenia 20. rokov 20. storočia; estetické tendencie a umelecké smery 20. storočia, novoklasicizmus
neoliberalizmus
smer neoklasickej ekonómie po 2. svetovej vojne neolit mladšia doba kamenná
neologizmus
jazykový novotvar neomorbiditachorobnosťnovorodencov do 10 dní po narodení neomortalitaúmrtnosťnovorodencov do 10 dní po narodení neomycín širokospektrálne antibiotikum používané pri liečbe kožných infekcií a rán
neomysta
novosvätenec, práve vysvätený kňaz
neón
chemický prvok, vzácny plyn neonatálnynovorodenecký neonatológdetský lekár zaoberajúci sa vývojom a liečbou predčasne narodených detí neonatológiavedný odbor skúmajúci vývoj predčasne narodených detí neónka farebne svetielkujúca akváriová rybka; farebne svietiaca výbojková trubica
neoplasticizmus
maliarsky smer, najčistejší variant konštruktivizmu neoplazma nádor, novotvar
neoprén
plastická látka získavaná polymerizáciou chloroprénu, podobná kaučuku, používaná na výrobu ochranných oblekov, napr. pre potápačov
neorealizmus
umelecký smer na začiatku 20. storočia
neoténia
pohlavná dospelosťlariev niektorých živočíchov; pohlavná dos-pelosťdosiahnutá v ranom období individuálneho vývoja rastlín, hneďpo vyklíčení
neotenín
juvenilný hormón
neotyp
jediný exemplár živočícha alebo rastliny, typický jedinec neovulkanitvýlevná hornina z obdobia treťohôr a štvrtohôr neozoikum geologická éra treťohôr a štvrtohôr, kenozoikum

nepotizmus zvýhodňovanie, presadzovanie príbuzných, rodinkárstvo, protekcia

neptúnium transuránový rádioaktívny prvok, značka Np neptunizmushypotéza o vzniku hornín a celej planéty Zem mechanic-kými a chemickými pochodmi z vodných roztokov; názor, že všetky horniny vznikli ako morské usadeniny
neritický
patriaci k predbrežnému pásmu od čiary odlivu k okraju pevninského šelfu
nerka
lososovitá tichomorská ryba
nerv
vláknitý útvar v organizme živočícha alebo človeka, umožňujúci súhrn jeho funkcií; žilka na čepeli listu rastlín
nervný
citlivý; pevný, silný, energický nervosvalovýtýkajúci sa nervov a svalov
nervová sústava
sústava buniek tvoriacich a prenášajúcich vzruchy nervový vzťahujúci sa k nervom
nervóza
nervová slabosť, precitlivelosť, zvýšená nervová dráždivosť; nepokoj spojený s telesnými a duševnými bolesťami ako prejav poruchy nervovej činnosti
nervozita
nervové vydráždenie, úzkosť, popudlivosť, duševný nepokoj nescafé rozpustná zrnková káva, ľudovo „neska“
nestor
najstarší člen spoločenstva, organizácie a pod.
nestorián
stúpenec učenia biskupa Nestoria o dvojprirodzenosti Ježiša

Krista; člen Apoštolskej cirkvi východu
nešpecifický
netypický, neobvyklý
nešpory
popoludňajšie alebo podvečerné pobožnosti
netiquette, netiketa
pravidlá slušného chovania na počítačovej sieti, sieťová etiketa, internetová etiketa
netto
čistá váha bez obalu, čistý príjem, cena po zrážkach; čistý (o váhe, príjme a pod.)
neuma
notová značka používaná v ranom stredoveku
neuralgia
prudká bolesťobvodového nervstva neurálnynervový neurasténianervová slabosť, neuróza, vyčerpanie
neurastenik
človek trpiaci neurasténiou

neurín toxická látka vznikajúca pri rozpade bielkovín
neurit
výbežok nervovej bunky neuritídazápal nervu
neuro-
prvá časťzložených slov s významom nervový neurobiológia náuka o nervovom systéme, súčasťbiológie neuroblast nezrelá nervová bunka neuroblastómzhubný nádor z nezrelých nervových buniek
neurocyt
nervová bunka
neurodermatitída, neurodermitída
zápalové ochorenie kože spojené s tvorbou ohraničených ložísk z pupienkov a s vytrvalým svrbením neuroendokrinológia vedný odbor študujúci vzťahy medzi nervovou sústavou a hormonálnou sekréciou
neurofibróm
nezhubný nádor obvodových nervov
neurofyziológ
odborník v neurofyziológii neurofyziológianáuka o nervovej činnosti, súčasťfyziológie neurofyziológia odbor fyziológie zaoberajúci sa činnosťou nervovej sústavy
neurohormón
látka bielkovinovej povahy vylučovaná nervovými bun-kami
neurochémia
odbor chémie skúmajúci nervový systém neurochirurg odborník v neurochirurgii neurochirurgiazaoberá sa diagnostikou a chirurgickou liečbou ochorení nervového systému
neurokrínia
produkcia hormónov nervovými bunkami neuroleptikum látka pôsobiaca na psychózy
neurológ
odborník v neurológii
neurológia
náuka o nervoch a prevencii, diagnostike a liečbe ich ochorení neurologický týkajúci sa neurológie alebo neurológa
neuróm
nádor z nervových vlákien alebo nervových buniek neurónnervová bunka
neuropat
človek postihnutý neuropatiou neuropatiabližšie nešpecifikované ochorenie nervov neuropatológiazaoberá sa nervovými chorobami
neuroplazma
cytoplazma v tele nervovej bunky

neuroplazma cytoplazmatická zložka tela nervovej bunky neuropsychiatriaodbor psychológie zaoberajúci sa nervovými chorobami neurosekréciaschopnosťnervových buniek tvoriťhormóny, tvorba hormónov nervovými bunkami
neurosekrét
hormón vytvorený v procese neurosekrécie neurospazmusnervový kŕčsvalstva
neuroticizmus
stav s neurotickými príznakmi, napr. plachosť neurotický týkajúci sa neurózy alebo neurotika
neurotik
človek trpiaci neurózou
neurotómia
chirurgické preťatie nervu (aby sa odstránila bolesť) neurotoxín jedovatá látka napádajúca nervové tkanivo neurovaskulárny týkajúci sa nervového a cievneho systému
neuróza
funkčné psychické ochorenie z poruchy vyššej nervovej činnosti, bez preukázateľnej chorobnej zmeny nervstva, neurasténia neurulácia vývojové štádium, v ktorom sa vyvíja časťmiechy a mozog zárodku neustónspoločenstvo drobných živočíchov žijúcich v povrchovej vrstve vody
neutrál
nezaradená rýchlosťv prevodovke, napr. auta; osoba zachovávajúca nestrannosť, neangažovanosť neutralínohypotetická častica pochádzajúca z raného štádia vývoja vesmíru neutralitanestrannosť, nezasahovanie do sporu iných; postavenie krajiny stojacej mimo mocenských zoskupení, pokiaľje mlčky alebo výslovne uznávané inými krajinami
neutralizácia
reakcia kyseliny so zásadou za vzniku vody a soli; vzájomné vyrovnanie nábojov, záporného kladným a kladného záporným; zrušenie účinnosti deja alebo veci
neutrálny
bez vlastností kyseliny a zásady
neutríno
elektricky nenabitá elementárna častica patriaca medzi leptóny neutrón elektricky neutrálna elementárna častica
neutrum
slovo stredného rodu
never say never
nikdy nehovor nikdy

neverbálna komunikácia komunikácia bez slov, bez použitia reči never-ending nekonečný, trvalý, večný
névus, naevus
materské znamienko, rozšírená podkožná cieva alebo nahromadenie pigmentu
newton
jednotka sily
nexus
vzťah, spojitosť, súvislosť
ngultrum
základná menová jednotka v Bhútáne
nick
krycie meno, prezývka, napr. na internete
nidácia
usadenie sa oplodneného vajíčka v maternicovej sliznici; hniezdenie
nielo, niello
technika zdobenia kovových, najmä strieborných predmetov v šperkárstve a zbrojárstve
nife
zemské jadro podľa pravdepodobného zloženia z niklu (Ni) a železa

(Fe)
nigrín
čierna odroda minerálu rutilu
nigromantia
černokňažníctvo, čierna mágia
nigrosín
umelé modročierne farbivo
nihil novi sub sole
ničnové pod slnkom, výrok starožidovského filozofa ben Akibu nihilizmuspopieranie všetkých spoločensko-mravných zásad, bezzásadovosť
nika
výklenok v stene; životné prostredie vyhovujúce potrebám určitého súboru rastlín alebo živočíchov nikefóbiastrach z víťazstva, z úspechu
nikel
kovový nekorodujúci prvok, značka Ni
nikelín
arzenid nikelnatý, nerast
nikol
polarizačný hranol
nikotín
silne toxický alkaloid v tabakových listoch nikotinizmusotrava nikotínom v dôsledku nadmerného fajčenia niktácia, niktitácia chorobné mrkanie, druh kŕča očných viečok nimbostratus rozsiahla šedá vrstva oblačnosti nimbussvätožiara; dobrá povesť, sláva niekoho; už nepoužívané označenie pre dažďové alebo snehové oblaky
nimród
vášnivý lovec, poľovník

niób kov bielej farby, značka Nb
nirvána
v budhizme stav najvyššej blaženosti
nit
fyzikálna jednotka jasu, značka nt
nitrácia
zavedenie jednej alebo viacerých skupín –NO2 do organických zlúčenín
nitrát
dusičnan; soľkyseliny dusičnej
nitratín
nerastný dusičnan sodný, čílsky liadok
nitrid
zlúčenina dusíka s kovom
nitridovanie
tepelné tvrdenie povrchu ocele sýtením povrchovej vrstvy dusíkom v kvapalnom alebo plynnom prostredí
nitrifikácia
aerobný proces, pri ktorom prebieha oxidácia dusíkatých látok pomocou baktérií, súčasťpremeny dusíkatých látok v pôde nitril organická dusíkatá zlúčenina na báze kyanovodíka
nitrit
soľkyseliny dusitej; dusitan
nitritácia
premena amónnych solí na nitrity pôsobením baktérií nitrobenzéntoxická látka vznikajúca nitráciou benzénu nitrocelulóza nitrát celulózy, streľná bavlna
nitrofilný
žijúci na mieste bohatom na dusík nitrofóbnyneznášajúci vyšší obsah dusíka v pôde
nitrofyt
nitrofilná rastlina
nitrogén, nitrogenium
dusík, značka N
nitroglycerín
výbušnina, nitrát glycerínu; prostriedok na liečbu srdcových a cievnych ochorení
nitrometer
meračobsahu dusíka v kyseline dusičnej nitronatritdusičnan sodný, vo vode rozpustný nerast
nitrovanie
zavedenie nitroskupiny do organických zlúčenín
nivácia
absencia premeny snehu a firnu na firnový ľad
niválny
snežný, snehový niveláciavyrovnanie, urovnávanie; meranie nadmorských výšok terénu nivelizácia vyrovnávanie na rovnakú úroveň, zrovnávanie, rovnostárstvo nivelovať prevádzaťniveláciu
nivó, niveau
vodorovná úroveňterénu; úroveň, výšková hladina; stupeň vrodených alebo dosiahnutých vlastností nízkokalorickýobsahujúci málo kalórií

nízkomolekulárne zlúčeniny zlúčeniny s molekulárnou hmotnosťou do

100
NN
skratka výrazu nomen nescio (lat.), označenie podpisu v anonymnom liste
nobélium
transuránový prvok, značka No
nobilita
šľachta; urodzenosť
noblesa
šľachta; tzv. lepšia spoločnosť; jemné chovanie, ušľachtilosť, vznešenosť, uhladenosť
nociceptor
receptor registrujúci bolestivé podnety
nodus
uzlina noema-noesismyšlienka-myslenie
noetika
náuka o hodnote a možnostiach ľudského poznania, teória poznania
noktambulizmus
námesačnosť, druh nervovej choroby
noktur
časťnočných modlitieb breviára
noktúria
časté močenie v noci nokturnonočná hudba, skladba pokojnej nočnej nálady; obraz nočnej krajiny
nolens volens
chtiac nechtiac, voľky nevoľky
Noli tangere circulos meos
Nedotýkaj sa mojich kruhov, výrok starogréckeho matematika Archimeda, ktorý chcel uchrániťv piesku nary-sované obrazce pred rímskym vojakom pri dobývaní Syrakúz nomád kočovník
nomáda
rod divokých parazitických včiel
nomen
meno
nomen omen
vlastné meno vyjadrujúce nejakú typickú vlastnosťalebo skutočnosťtýkajúcu sa nositeľa mena; meno = znamenie nomenklatúra názvoslovie; zoznam mien a pojmov; súhrn odborných výrazov určitého odboru
-nómia
druhá časťzložených slov s významom 1. správa; 2. náuka nomický všepostihujúci, obecný; vyjadrujúci zákonitosť
nominácia
menovanie, označenie; určenie mien hráčov alebo pretekárov pre účasťna športovom stretnutí
nominál, nominále
menovitá - nominálna - hodnota; čiastka peňazí, na

 ktorú znie cenný papier
nominalizmus
peňažná teória; názor na všeobecné pojmy ako na púhe mená, nie skutočnosti nominálnymenovitý, zodpovedajúci menovitej hodnote; vyjadrený v peniazoch
nominatim
menovite, najmä
nominatív
prvý pád skloňovania
nomo-
prvá časťzložených slov s významom právo, pravidlo, poriadok, zákon
nomogenéza
evolučná teória považujúca vývoj za riadený predurčenými prírodnými javmi, neovplyvňovaný prostredím
nomografia
náuka o grafickom riešení matematických úloh nomogram grafické zobrazenie riešenia rovnice
nomokracia
vláda zákonov, zákonnosť
nomológia
náuka o zákonoch javov
nomotetický
zákonodárny; zákonitý
non plus ultra, nonplusultra
lepšieho nad to niet; neprekonateľný, nepredstihnuteľný
non-
prvá časťzložených slov s významom nie, ne-non sequitur nevyplýva; chyba v uvažovaní
non troppo
v hudbe: nie príliš
nona-
prvá časťzložených slov s významom deväť, deväťnásobný nóna v hudbe deviaty stupeňdiatonickej stupnice; interval tvorený rozdielom deviatich stupňov diatonickej stupnice; v stredoveku v niektorých krajinách od poddaných vyberaný deviaty diel úrody, obdoba desiatku
non-corporation
hnutie pasívneho odporu v Indii proti britskej koloniálnej nadvláde, odmietanie akejkoľvek spolupráce s Britmi, vedené a organizované od roku 1920 M. Gándhím; nespolupráca
nonet
v hudbe komorná skladba pre deväťnástrojov alebo hlasov nonetokomorný deväťčlenný hudobný súbor
nonius
posuvné meradlo na meranie menších zlomkov, dielikov hlavného meradla, vernier
nonkonformita
chovanie nezhodujúce sa s normami a cieľmi spoločnos-

ti; neprispôsobivosť; rozdielnosťv myslení
nonóda
elektrónka s deviatimi elektródami
nonparej, nonpareille
stupeňveľkosti písma o šiestich bodoch nonplusultraničlepšieho nad to; neprekonateľná vec, neopakovateľný jav nonsensnezmysel, absurdita; lyrický literárny žáner podobný groteske nonstop nepretržite, bez zastávky, bez prerušenia
nonšalantnosť
nenútenosť, nedbalosť, neformálnosť; okázalý nedostatok starostlivosti o zovňajšok alebo nedostatok horlivosti nontronit vodnatý kremičitan s obsahom železa
nonvalér
znehodnotený cenný papier, peniaze; umelecky nehodnotné dielo; neschopný, bezvýznamný človek
nonverbálny
bez použitia reči, neverbálny
nóny
v rímskom kalendári 5. alebo 7. deňv mesiaci
noosféra
sféra vlády rozumu