Jdi na obsah Jdi na menu
 


R v matematike značka pre pravý uhol; vo fyzike značka pre rezistenciu; predtým pre röntgen

R.A.F. skratka výrazu Royal Air Force, Kráľovské vojenské letectvo

Veľkej Británie
raabizácia
tereziánska reforma, podľa ktorej sa časťvrchnostenskej pôdy prideľovala za poplatok nevoľníkom
rabat
zľava veľkoodberateľovi, zrážka z ceny; široká dvojradová klopa inej farby u uniformy rabatookrajový úzky záhon pri sadových cestách
rabdovírus
vírusový pôvodca besnoty
rabiát
zúrivec, surovec
rabies
besnota
rabín
židovský duchovný a učiteľnáboženstva
rabulista
prekrucovačpravdy; chvastúň, táraj
rabulistika
prekrúcanie pravdy
race
závod, dostih, súťaž racemátopticky neaktívna zmes rovnakého množstva pravotočivej a ľa-votočivej formy tej istej látky racemizáciapremena opticky aktívnej látky na opticky neaktívnu, race-mickú zmes racionalitarozumové chápanie, rozumový, racionálny prístup racionalizáciazdokonaľovanie ľudskej činnosti, zvyšovanie jej účinnos-ti; zvyšovanie hospodárnosti; súhrn opatrení na najúčinnejšie využí-vanie pracovnej sily a techniky na základe najmodernejších poznatkov vedy a techniky; dodatočné odôvodňovanie pôvodne iných motívov
racionalizmus
zdôrazňovanie rozumu ako nezávislého nástroja poznania so súčasným odmietaním skúseností a zmyslového vnímania; pres-vedčenie o neobmedzených schopnostiach ľudského rozumu racionálne číslo číslo vyjadriteľné podielom dvoch celých čísel

racionálny rozumový; účelný, úsporný, hospodárny
racionovať
rozdeľovať, prideľovať
racketeering
vydieračstvo, výpaľníctvo, vymáhanie platenej ochrany;

;politické machinácie, politikárčenie
raclette
švajčiarsky a francúzsky polotvrdý syr s vysokým obsahom tuku rad staršia jednotka pre dávku ionizujúceho žiarenia; značka pre radián radar skratkové označenie pre zariadenie na elektromagnetické meranie vzdialeností, rozmerov a iných údajov cieľového predmetu, rádiolokátor
radektómia
chirurgické odstránenie miechového koreňa
radiácia
žiarenie, vyžarovanie, sálanie radiálnylúčovitý, lúčový; stredový, idúci v smere polomeru
radián
jednotka pre rovinný uhol, ktorý na obvode kruhu vytína oblúk

 s dĺžkou polomeru kruhu, značka rad
radiant
bod na oblohe, z ktorého zdanlivo vylietavajú meteory radiátor článkované alebo ploché vykurovacie teleso
radicivorný
živiaci sa podzemnými časťami rastlín
radikál
skupina atómov obsahujúca nepárový elektrón; spoluhlásková skupina nesúca význam; priebojný, nekompromisný človek; stúpenec radikalizmu
radikalizácia
rast, stupňovanie nekompromisnosti, nezmieriteľnosti, krajnosti
radikalizmus
dôsledný spôsob myslenia a jednania; nekompromisná po- litická a iná verejná činnosť; bezohľadnosť, nezmieriteľnosť, riešenie za každú cenu radikotómiachirurgické preťatie miechového koreňa
radikula
korienok, embryonálna fáza vývoja koreňov rastlín
radio-
prvá časťzložených slov s významom žiarenie, elektromagnetické

 vlny; rádium, rádiový; rádio, rozhlasový prijímač
rádio
slangový výraz pre rozhlasový prijímačaj zariadenie rádioaktivácia vyvolanie chemickej reakcie rádioaktívnym žiarením rádioaktivita schopnosťniektorých atómových jadier vysielaťrádioak- tívne žiarenie, emitovať častice; prítomnosťrádioaktívnych látok rádioaktívny javiaci rádioaktivitu; súvisiaci s rádioaktivitou

rádioastronóm odborník na rádiový výskum vesmíru rádioastronómia výskum vesmíru pomocou rádiového žiarenia, súčasť astronómie
rádiobiológ
odborník v rádiobiológii
rádiobiológia
výskum účinkov ionizujúceho žiarenia na živé organizmy rádiodiagnostika röntgenológia
rádioekológia
výskum vplyvov ionizujúceho žiarenia na životné prostredie rádiofarmakumrádioaktívna látka používaná na diagnostické alebo terapeutické účely
rádiofor
puzdro obsahujúce rádioaktívne soli, používané pri liečbe rádiofyzika náuka o elektromagnetickom vlnení
rádiogénny
vytvorený rozpadom rádioaktívneho nuklidu rádiogravimetria gravimetria pracujúca s rádioaktívnymi činidlami rádiochémia náuka o rádioaktívnych nuklidoch, žiarení a jeho účinkoch na hmotu
rádioizotop
nestabilný izotop rádioliečbarádioterapia rádiológianáuka o rádioaktívnych látkach a o všetkých druhoch žiarení dôležitých v lekárstve, ich využívaní aj ochrane pred nimi rádiolokáciameranie a určovanie polohy a pohybu telies v priestore pomocou odrazených elektromagnetických vĺn; rádionavigácia rádiolokátor zariadenie na zisťovanie rýchlosti a pohybov objektov me-tódou odrazu elektromagnetických vĺn, radar
rádiolýza
rozklad látok pôsobením žiarenia
rádiometeorológia
výskum pôsobenia atmosféry na ultrakrátke rádiové vlny
rádiometer
prístroj na meranie ionizujúceho žiarenia, rádioaktivity rádiometria odbor, ktorý sa zaoberá meraním energie prenášanej žiarením; náuka o rádioaktívnych vlastnostiach hornín rádionavigácia meranie a určovanie polohy a pohybu telies v priestore pomocou odrazených elektromagnetických vĺn; rádiolokácia rádioskopiavyšetrenie ionizujúcim žiarením
rádiosonda
meteorologický prístroj pripojený k balónu a vysielajúci rá-

 diové informácie o stave ovzdušia
rádiotelefónia
prenášanie všetkých druhov zvukov pomocou elektromagnetických vĺn
rádiotelegrafia
prenášanie Morzeových a iných prerušovaných signálov pomocou elektromagnetických vĺn
rádiotelekomunikácie
súhrnné označenie všetkých spojových prostriedkov využívajúcich elektromagnetické vlny (rozhlas, televízia, rádiotelefónia, rádiotelegrafia a pod.)
rádioteleskop
zariadenie umožňujúce pozorovaťvesmírne telesá pomocou rádiových vĺn
rádioterapia
liečba rádioaktívnym ožarovaním
radista
človek obsluhujúci vysielaciu stanicu, rádiostanicu
rádium
striebristý rádioaktívny kov, značka Ra
rádius
polomer; vretenná kosť
radix
koreň; podiel váhy vyššieho rádu a váhy najbližšieho nižšieho rádu číselnej sústavy
radón
vzácny rádioaktívny plyn, najťažší plyn, značka Rn
radula
ryhovaná alebo zúbkovaná doštička, rohovitá páska v ústnej du-tine slimákov
rádža, radža
titul indických a malajských kniežat; nižší úradník alebo šľachtic v južnej a juhovýchodnej Ázii
rádžajóga
kráľovská jóga, duševná jóga
rafinácia
čistenie, odstraňovanie nežiadúcich prímesí a nečistôt z látok a technických výrobkov, napr. cukru, kovov a pod.
rafináda
biely konzumný cukor
rafinéria
továreňna rafináciu surovín alebo polotovarov, napr. cukru alebo ropy
rafinovanosť
premyslenosťk dosiahnutiu výsledku, vychytralosť, prefíkanosť
rafinovaný
očistený od prímesí; premyslený, prefíkaný, ľstivý
raft
plávajúci ostrov; väčší gumený čln; plť
rafting
splavovanie divokých riek na gumených člnoch
ragáda
bolestivá trhlinka kože
ragby, rugby
kolektívna loptová hra, kombinujúca hádzanú a futbal, ame-

rický futbal
-ragia
druhá časťzložených slov s významom výron, vytekanie, krvácanie
raglán
odevný strih s klinovým rukávom
ragtime
spôsob hry s množstvom synkôp
ragú
pikantné jedlo z drobných kúskov mäsa, najmä hydinového a diviny; biela polievka z teľacieho a kuracieho mäsa s opečenou zeleninou rachi-, rachio- prvá časťzložených slov s významom chrbtica, chrbticový rachialgiabolesťchrbtice
rachický, rachitický
neduživý
rachis
hlavná stonka súplodia a súkvetia
rachitída
krivica, choroba detí z nedostatku vitamínu D
rachitik
človek trpiaci rachitídou
raison d´etre
zmysel bytia, dôvod bytia
rajón
obvod, okrsok; sféra vplyvu, pôsobnosti; umelý hodváb
rajtky
jazdecké nohavice, bričesky
raketa
lietajúci stroj poháňaný spätným tlakom plynov spaľovaných vlastným motorom; signálna vojenská strela; pyrotechnický náboj so svetelnými efektmi; tenisové náradie s výpletom
rakija
balkánska pálenka
rallentando
v hudbe: pomalšie, voľne
Ráma
v staroindickom náboženstve a legendách stelesnenie boha Višnu; hrdina staroindického eposu Rámájáná(m)
ramadán
islamský pôstny mesiac
ramasovať
hromadiť, zhromažďovať, nakúpiť
ramifikácia
vetvenie, rozvetvovanie, napr. rieky
rampa
vyvýšená plošina, napr. na nakladanie tovaru
ranč
dobytkárska farma, najmä v USA
rančéria
v niektorých krajinách Latinskej Ameriky menšie vidiecke sídlo rančo bydlisko, byt; roľnícka chatrčalebo usadlosťv Latinskej Amerike rand základná menová jednotka v Juhoafrickej republike
rande
schôdzka, stretnutie zaľúbencov
rang
oblasťpôsobnosti, kompetencia; stupeňhodnosti alebo postavenia ranger príslušník jazdnej polície; príslušník jednotky špeciálneho určenia;

 jazdec
rání
manželka rádžu
ranvej, runway
vzletová a pristávacia dráha
ranžírovať
riadiť, organizovať, zoraďovať, napr. železničné vagóny rap čierny kôň, vraník; hudobný štýl založený na jazykovej kreácii rapé druh šňupavého tabaku
rapidamente
v hudbe: rýchlo, náhlivo
rapídny
rýchly, súrny, prudký
rapír
tenká dlhá šermiarska zbraňs tupým koncom podobná kordu raport služobné hlásenie; spojenie, vzťah, súvislosť; vzťah medzi hypnotizérom a hypnotizovanou osobou
rapsódia
starogrécka epická báseňs bohatierskou tematikou; moderná lyrická báseňvznešeného obsahu; inštrumentálna skladba s drama-tickým obsahom
raptus
prudký záchvat zúrivosti po úzkostnom stave; únos, lúpež
rara avis
vzácny vták; v prenesenom význame niečo neobyčajné, vzácne, cenné, vzácny hosť, neobvyklá návšteva, tzv. biela vrana rarefikáciarednutie, uvoľňovanie tkanív alebo kostí
rarita
vzácnosť, unikát, zberateľská cennosť, čo sa vyskytuje veľmi vzácne a v malom množstve
rasa
odroda, plemeno
rasizmus
teória o údajnej nadradenosti niektorých ľudských plemien a na jej základe uplatňovaná politika nerovnosti plemien a diskriminácie tzv. menejcenných etník alebo celých národov
raster
sieťka, mriežka; linkovaný papier
ráta
starší výraz pre splátku dlhu
ratanha, ratanhia
juhoamerický ker s koreňmi bohatými na triesloviny ratifikácia potvrdenie, schválenie; vyslovenie súhlasu s medzinárodnou dohodou príslušným ústavným orgánom
ratihabícia
dodatočné schválenie právneho aktu alebo právnej skutočnosti
rating
stanovenie sadzieb alebo dávok, tarifa; bodové hodnotenie rizík, medzinárodne ustálená klasifikácia miery dôveryhodnosti
ratio
rozum; pomer; dôvod

rattan, ratan druh rákosia
raut
večerné spoločenské podujatie vo forme recepcie; hostina, soaré rave monotónna hudba s cieľom priviesťposlucháča do tranzu
ravioli
malé cestovinové taštičky s mäsovou plnkou
razancia
dôraz, dôraznosť, prudkosť, sila, priebojnosť
razia
náhla policajná prehliadka verejnej miestnosti, v žargóne šťára razúra vyškriabané alebo vymazané miesto v texte
ražniči
viac druhov mäsa prekladaného cibuľou a opečeného na ražni