Jdi na obsah Jdi na menu
 


bi-, bis-, bin- prvá časťzložených slov s významom „dvakrát“ bianco,bianko, blanko biely, nevyplnený, nepopísaný papier, šek a pod. biankooferta obchodná ponuka bez uvedenia podmienok predaja a ceny biatlon lyžiarska disciplína, ktorú tvorí beh na lyžiach a streľba na terč bibelot drobná bytová ozdoba bibliaPísmo sväté; súbor posvätných spisov judaizmu (Starý zákon)
a kresťanstva (Nový zákon); osoba alebo vec, ktorá je pre niekoho absolútnou autoritou; v prenesenom zmysle hrubá kniha biblicizmus doslovné chápanie textov biblie
bibličtina
cirkevný jazyk slovenských evanjelikov, poslovenčená podoba češtiny
biblio
- prvá časťzložených slov s významom kniha, knižný bibliobuspojazdná knižnica (autobus) bibliofilmilovník a zberateľvzácnych kníh
bibliofília
knihomoľstvo, zberateľstvo vzácnych alebo krásnych tlačí
a kníh; krásna alebo vzácna tlačalebo kniha; tlačalebo kniha vydaná v číslovanej edícii
bibliofób
človek pociťujúci odpor ku knihám bibliografiazoznam knižných prameňov určitého odboru, súpis publikácií jednotlivého autora bibliológiaknihoveda, náuka o knihách
bibliománia
prehnaná záľuba v knihách
bibliomantia
predpovedanie budúcnosti z biblie
bibliopedagogika
veda skúmajúca vplyv kníh a knižníc na výchovu jednotlivca a skupín ľudí
bibliopsychológia
výskum vplyvu čítania na ľudskú psychiku

bibliotékaknižnica, zbierka kníh; knižná edícia
biblioterapia
liečba čítaním
bibret
králičia kožušina, spracovaním pripomínajúca bobriu kožušinu alebo kožušinu z nutrie
bicefalus
v medicíne telo s dvomi hlavami bicepsdvojhlavý sval, napr. paže
bicykel
vlastnou silou poháňaný dvojkolesový dopravný prostriedok bicyklebal loptová hra, pri ktorej sa hráči údermi kolies bicyklov usilujú dostaťloptu do bránky súpera bidetsedacie umývadlo na očistu dolnej časti tela
bidon
plechová nádoba na pohonné hmoty, kanister biedermeierkultúrny a životný štýl v Nemecku a Rakúsku v prvej polovici 19. storočia; zariadenie v tomto štýle
bienále
umelecká slávnosťporiadaná raz za dva roky
biénium
dvojročné obdobie bifaciálnys rozdielnou dolnou a hornou stranou
bifenyl
aromatický uhľovodík s dvomi jadrami
bifidus
dvojklanný, týkajúci sa orgánu rozdeleného na dve časti bifilárnydvojvláknový, dvojniťový, dvojzávesový
bifľovanie
mechanické učenie sa naspamäť
bifokálne okuliare
s dvomi ohniskovými dĺžkami, do diaľky aj na čítanie biftekprírodný rezeňz hovädzieho mäsa prudko opečený z oboch strán, beefsteak bifurkáciarozdvojenie orgánu, napr. aorty, priedušnice a pod.; rozvetvenie, rozštiepenie, rozdvojenie; rozdelenie vodného toku na dve ramená; rozdelenie vyučovacieho procesu na vetvy, napr. humanitnú a prírodovednú
big band
veľká hudobná skupina, najčastejšie džezová
big bang
veľký tresk; jedna z teórií o vzniku vesmíru
big beat
rocková hudba, rock; beat
bigamia
dvojženstvo, život v dvoch manželstvách súčasne
bigamista
muž s dvomi manželkami
bígel
krátkosrstý poľovnícky pes anglického pôvodu, duričaj spoločenské plemeno

bigotnosť prehnaná zbožnosť
bigotný
slepo a neznášanlivo veriaci, svätuškársky
bijekcia
najjednoduchšie zobrazenie množiny bijou,bižu ozdoba, šperk; bižutéria
bikarbonát
kyslý uhličitan bikingjazda na bicykli alebo motocykli
bikiny
dvojdielne dámske plavky bikonkávnyz oboch strán dutý (o šošovke) bikrosterénna cyklistická disciplína bilabiálaobojperná spoluhláska
bilancia
výsledok činnosti za určité obdobie a prehľad o ňom; porovnanie pasív a aktív za určité obdobie; rovnováha hmôt vstupujúcich do chemického systému a z neho vystupujúcich
bilancovanie
porovnávanie výsledkov za určité obdobie, zostavovanie bilancie bilaterálnydvojstranný bilbord,billboard veľkoplošná reklamná tabuľa, plagátovacia plocha biletáruvádzač, človek kontrolujúci vstupenky
bilharzióza
ťažké ochorenie spôsobené motolicami biliardgulečník, hra na gulečníku; gulečníkový stôl
biliarda
tisíc biliónov biliárnyžlčový, žlčníkový biligrafiaröntgenová snímka zobrazujúca žlčník s pomocou kontrastných látok
bilineárny
zdvojene lineárny
bilingválny
dvojjazyčný bilingvizmusdvojjazyčnosť, schopnosťaktívne používaťdva jazyky v bežnom styku; používanie dvoch rovnocenných jazykov v jednom štáte biliónmilión miliónov bilirubínžlčové farbivo
billboard
veľká reklamná plocha, napr. na stene budovy, na špeciálnej konštrukcii a pod. bilokácianázor, že niečo môže jestvovaťsúčasne na dvoch miestach

bimetaldvojkov bimetalizmusmenová sústava s dvojakým kovovým základom (zlatom a striebrom) binárnydvojčlenný, podvojný, zložený z dvoch zložiek
bingo
lotéria s výhrou v hotovosti binokeloptický prístroj pre dve oči binokulárnyumožňujúci súčasné pozorovanie oboma očami binómdvojčlen binominálnydvojmenný, označený dvomi menami
binturong
ázijská šelma rodu Arctictis bio-prvá časťzložených slov s významom život
bioaktivácia
biologický spôsob čistenia odpadových vôd bioakustika náuka o zvukových a hlasových prejavoch živočíchov, súčasťbiológie
biocenológia
náuka o vzájomných vzťahoch spoločenstiev organizmov v prírode biocenózaekologicky vyvážené spoločenstvo organizmov obývajúcich určitý priestor, cenóza
biocíd
chemická látka používaná proti škodcom biodiverzitavlastnosťvšetkých živých systémov vykazovaťrozdielnosť, odlišnosť
biodynamik
a náuka o životných funkciách organizmu bioelektrinaelektrická energia vznikajúca pri životných pochodoch, napr. v nervoch a svaloch biofágorganizmus živiaci sa na úkor iných živých organizmov biofaktor účinná látka ovplyvňujúca rast rastlín biofíliapud sebazáchovy
biofilter
zariadenie umožňujúce biologickým spôsobom čistiťodpadové vody biofyzikaodbor študujúci biologické sústavy fyzikálnymi metódami a poznatkami biogenézavznik živého jedinca z iného živého jedinca alebo jeho časti; vznik zložitých zlúčenín z jednoduchých
biogénia
veda o vzniku a vývoji živých organizmov

biogeografiaveda o geografickom rozšírení živočíšnych a rastlinných spoločenstiev, flóry a fauny

bioglyfstopy po činnosti organizmov biografkino; životopisec biografiaživotopis biohelmintcudzopasný červ, ktorého vývoj prebieha so striedaním hos-titeľov biochémiavedný odbor zaoberajúci sa chemickým zložením organizmov a procesmi v nich prebiehajúcimi biokatalyzátorlátka vznikajúca v živých organizmoch, ktorá riadi bio-chemické reakcie, napr. hormóny, vitamíny a pod.
biokinetika
náuka o pohyboch organizmov a zmenách s nimi súvisiacich bioklíma súbor činiteľov podnebia vo vzťahu k živým organizmom bioklimatológiaštúdium vplyvov prostredia na životné procesy v živých organizmoch
biolit
hornina vytvorená zo zvyškov zvierat alebo rastlín; insekticídny prípravok
biológia
veda zaoberajúca sa štúdiom živej prírody, vlastností, života a vývoja živých organizmov, vzájomných vzťahov medzi nimi a neži-vou prírodou bioluminiscenciasvetielkovanie, spontánna luminiscencia niektorých

živých organizmov
biom
spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej ob-lasti spolu s makroklímou a prostredím biomasacelková hmotnosťvšetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze; obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy biomechanikanáuka o štruktúre a mechanickom chovaní živých organizmov biometeorológianáuka o pôsobení prostredia zemskej atmosféry na or-ganizmy
biometrika
využívanie metód matematickej štatistiky pri štúdiu premenlivosti živých organizmov, bioštatistika
bionika
odbor využívajúci znalosťstavby a funkcie živých organizmov

 na riešenie technických problémov biontorganizmus bioplazmaživá hmota v bunkách aj mimo nich, protoplazma
bioplyn
kalový plyn, plynné splodiny vznikajúce pri vyhnívaní kalu; zmes plynov vznikajúca pri biologických procesoch, napr. prebiehajúcich v živočíšnych odpadoch a pod.
biopolymér
prírodná látka polymérneho typu, biomakromolekula biopotenciálelektrické napätie medzi dvomi bodmi tkaniva vytvorené jeho činnosťou, napr. biopotenciál mozgu
biopotraviny
potraviny vyprodukované bez použitia chémie biopredpoveďpredpoveďvplyvu počasia na meteorosenzitívnych ľudí biopreparátybiologické látky používané na prevenciu a diagnostiku chorôb bioproduktprodukt ekologického poľnohospodárstva fungujúceho v sú-lade s prirodzenými životnými podmienkami
biopsia
mikroskopické vyšetrenie vzorky tkaniva zo živého organizmu biorizácia metóda pasterizácie mlieka
biorytmus
pravidelné striedanie životných dejov
biosféra
organizmami osídlená časťzemského povrchu biostatikaveda o vzťahu štruktúry organizmu k jeho funkcii biostatikumlátka brzdiaca rast alebo množenie organizmov biostimuláciazvyšovanie obrannej schopnosti organizmu biostratigrafia náuka o vývoji organizmov vo vzťahu k vrstvám hornín biosyntézasyntetický proces prebiehajúci v živej hmote pôsobením en-zýmov
biosystém
živý systém, vzťahy medzi druhmi organizmov bioštatistikavyužívanie štatistických metód pri štúdiu premenlivosti ži-vých organizmov; biometria biotarastlinný a živočíšny život určitej oblasti biotarsymetrický fotografický objektív
biotaxia
systematické usporiadanie živých organizmov
biotechnik
a využívanie vlastností živých organizmov pri konštruovaní a vývoji technických zariadení biotechnológiaodbor zahrňujúci aplikácie biologických zákonitostí na

výrobu; využívanie látkovej premeny živých organizmov v technológiách používaných v priemyselnej výrobe bioterapialiečba protilátkami a vakcínami biotestbiologický test biotickývzťahujúci sa k životu, vitálny biotínlátka zo skupiny vitamínov komplexu B, kedysi vitamín H biotitminerál zo skupiny sľúd biotopstanovisko, najmenší prírodný životný priestor, na ktorom žije

živočích alebo rastlina biotronikaštúdium a pôsobenie na domnelé biopole alebo auru priamo, bez sprostredkovania doteraz známymi fyzikálnymi interakciami bioturbácia proces a prejavy prehrabávania a prevracania sedimentu ži-vočíchmi biotyppotomstvo splodené vlastným oplodňovaním biotypológiatriedenie ľudí a živých organizmov do kategórií podľa určitých biologických charakteristík bipartíciarozdvojenie, rozdelenie na dve časti bipedálnydvojnohý, dvojnožec bipediapohyb po dvoch zadných, panvových končatinách
biplán
dvojplošník, lietadlo s dvomi radmi krídiel bipolárnydvojpólový bipolitaosoba s dvojitým štátnym občianstvom
bipolitizmus
dvojité štátne občianstvo, občianstvo dvoch štátov
biret
plochá čiapka; pokrývka hlavy katolíckych duchovných birmovaniesviatosťobohatenia darmi Ducha svätého, ktoré možno prijať iba raz za život, slávnostné prijímanie birrmenová jednotka Etiópie
bis
dvakrát; v hudbe: znovu, prídavok, opakovať!
bisexuál
jedinec s pohlavným záujmom o osoby oboch pohlaví bisexualita obojpohlavnosť, záujem o opačné aj rovnaké pohlavie súčasne bisexuálnyobojpohlavný, dvojpohlavný biskupduchovný s najvyšším stupňom svätenia, predstavený biskupstva; výrastok nad konečníkovým otvorom hydiny

biskvitdrobné pečivo, sušienky; porcelán bez glazúry bistromalé pohostinské zariadenie typu rýchleho občerstvenia bitjednotka množstva informácie; binárna (dvojková) hodnota, jeden rád binárnej číslice bitonalitasúčasné znenie dvoch tonálnych alebo modálnych prúdov v rôznych tóninách
bitter
horký, žalúdočný, napr. likér
bitume
n živica podobná asfaltu
biva
k núdzový nocľah pod holým nebom, v horách bivalentnýdvojmocný; dvojitý, podvojný bizamkožušina alebo koža z ondatry bizarnýpodivný, zvláštny, neobvyklý
bizet
odev opáta rehoľníkov; párnokopytník, zubor severoamerický bizmut chemický prvok; lesklý, krehký kov pridávaný do bronzu, značka

Bi biznisobchod, podnikateľská činnosť, podnikanie
biznismen
obchodník, podnikateľ bizónveľký severoamerický párnokopytník podobný zubrovi bizonálny dvojpásmový bižutériadrobné módne doplnky a ozdoby zo skla, kože, kovu a pod.; obchod s takýmto tovarom