Jdi na obsah Jdi na menu
 


acapu ťažké a tvrdé hnedé drevo z tropického stromu z Brazílie

accelerando hudobný výraz pre postupne zrýchlovať, stále rýchlejšie

accentato v hudbe: dôrazne

acefália vrodené nevyvinutie hlavy
acetál
zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu a alkoholu

acetaldehyd aldehyd používaný na výrobu kyseliny octovej

acetamid amid kyseliny octovej
acetát
octan, soľalebo ester kyseliny octovej

acetoín kvapalina vznikajúca pri kvasení

acetol bezfarebná kvapalina vznikajúca oxidáciou propylénglykolu

acetometer prístroj na určovanie obsahu kyseliny octovej v octoch

acetón bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón) acetonémia prítomnosťacetónu v krvi
acetonitril
nitril kyseliny octovej, bezfarebná kvapalina
acetonúria
ketonúria, vylučovanie ketónov – acetónu – močom

acetylácia zavádzanie acetylu do molekuly organickej zlúčeniny

acetylén jedovatý horľavý uhľovodík s trojitou väzbou vznikajúci rozkladom karbidu vodou, používa sa na zváranie, svietenie a pod.

acidifikácia okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH; znečistenie vzduchu oxidom siričitým

acidimeter prístroj na meranie kyslosti pôdy

acidimetria stanovenie obsahu zásaditých látok neutralizáciou

acidita kyslosťroztoku, vyjadruje sa ako hodnota pH; nadbytok kyseliny v žalúdku

acidný kyslý

acidobazický vzťahujúci sa na kyslé aj zásadité látky

acidofília potreba kyslosti u niektorých látok a organizmov

acidofilné mlieko mlieko skvasené baktériami mliečneho kvasenia

acidofilný kyslomilný, žijúci v kyslom prostredí

acidofóbia vlastnosťrastlín vyžadujúcich pôdu s prítomnosťou alkalickej reakcie

acidofóbna rastlina vyžaduje pôdu s alkalickou reakciou

acidolýza hydrolýza s použitím kyseliny
acidóza, acidosa
zvýšenie kyslej reakcie krvi; nadbytok obsahu kyslých látok v organizme
acidum
kyselina; liečivá látka vyvolávajúca kyslé prostredie v žalúdku

acompagnato recitatív s doprovodom orchestra
acre, aker
aker, anglická a severoamerická plošná jednotka = 4 047 štvorcových metrov

acuto hudobný výraz pre ostro, prenikavo
acyl
radikál z organickej kyseliny
acylácia
zavádzanie acylovej skupiny do organickej zlúčeniny

acylpyrín liek na zníženie teploty, utíšenie bolestí, antireumatikum podobné aspirínu
ad absurdum
až do nezmyselnosti; postup dôkazov spornosti, čo odporuje logike; dovedené do dôsledkov
ad acta
spisová skratka, odložiťako vybavené
ad astra
nahor, ku hviezdam, dopredu
ad audiandum verbum
na vypočutie slova; pozvaťniekoho „na kobe-rec“; na pokarhanie
ad auditorem
k počúvajúcemu, k poslucháčovi, bez ohľadu na pravdu, populisticky
ad baculum
argument so silou palice; vyhrážanie sa silou; nátlak
ad hoc
latinská skratka = pre tento prípad, len pre tento účel či príležitosť

ad hominem k človeku, populisticky; zneužívajúci záporné vlastnosti človeka
ad ignorantiam
k nevedomosti; využívajúci neznalosťa nevedomosť súpera
ad infinitum
nekonečne, do nekonečna
ad informandentum
k informácii, na vedomie
ad informandum
pre informáciu lekára
ad
k, na
ad libitum
podľa vašej vôle, ako sa vám páči

ad manus medici do rúk lekára
ad multos annos
na dlhé roky = prianie pri prípitku
ad notam, ad notiam
na vedomie
ad oculos
zjavne, názorne, zrejme, viditeľne
ad personam
osobne, pre svoju osobu; zosmiešňovanie protivníka
ad populum
k ľudu; demagógia, odvolávanie sa na egoizmus a predsudky

ľudí
ad rem
k veci
ad usum
pre potrebu, na použitie; niečo zámerne upravené
ad valorem
podľa hodnoty
adagietto
v hudbe: zdĺhavo

adagiov hudbe: pomaly, voľne; hudobná skladba alebo jej časťv tomto tempe
adaktýlia
chýbanie všetkých prstov na končatine

adamantín zubná sklovina

adamantinóm nádor čeľuste
adamín
arzeničnan zinočnatý, nerast
adamita
člen stredovekej náboženskej sekty vyznávajúcej nahotu; naháč

adamitizmus hnutie adamitov
adamsit
bojová chemická látka
adaptabilita
prispôsobivosť, adaptivita
adaptabilný
prispôsobivý
adaptácia
prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom; pro-ces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia; prispôsobenie umeleckého žánru na iný

adaptát pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu
adaptátor
pôvodca adaptácie
adaptér
pomocný prístroj rozširujúci účinnosťhlavného prístroja, napr. v jemnej mechanike alebo rádiotechnike
adaptivita
prispôsobivosť, adaptabilita
adaptívny
prispôsobujúci sa podmienkam, daným okolnostiam

adaptometer prístroj na meranie rýchlosti adaptácie oka

adaptometria meranie vnímania zrakových svetelných podnetov

adaptor zariadenie meniace alebo rozširujúce kmitočtové pásmo v rozhla-

 sovom alebo televíznom prijímači
adaptovať
upraviť, prispôsobiť

adaptovateľný upraviteľný, prispôsobiteľný
adaxiálny
obrátený ku stonke, k ose
addendum
dodatok, prídavok, doplnok
addisonizmus
, Addisonova choroba spôsobuje ju  nedostatočná činnosť kôry nadobličiek
addolorato
v hudbe: žalostne, smutne, plačlivo

addukcia pohyb končatiny smerom k strednej línii tela, pritiahnutie, pri-paženie
adefágia
chorobná žravosť, pažravosť, nadmerná chuťdo jedla

adekvátnosť primeranosť, zhoda
adekvátny
primeraný, zhodný, zodpovedajúci čomu
adelit
arzeničnan horčíka a vápnika, nerast
adend
skupina atómov okolo atómového centra
adenitída
zápal žľazy

adenoakantóm karcinóm žľazy

adenohypofýza žľazová časťpodmozgovej žľazy
adenokarcinóm
karcinóm žľazy
adenóm
nezhubný nádor podobnej stavby ako žľaza
adenomyóm
nezhubný nádor zo svalového a žľazového tkaniva

adenopatia ochorenie miazgových - lymfatických - uzlín

adenotómia chirurgické odstránenie zdurenej hltanovej mandle

adenovíry živočíšne vírusy vyvolávajúce infekčné choroby, najčastejšie dýchacej sústavy
adept
uchádzač, začiatočník
adespoton
menšie literárne dielo od neznámeho autora
adherencia
priľnavosť
adherentnosť
priľnavosť, adherencia
adherentný
priľnavý; pristupujúci k niečomu zvonku
adhézia
priľnavosť; zrastenie tkanív
adhezívum
látka zvyšujúca priľnavosť
adhézny
priľnavý
adhortatívum
nabádavý konjunktív

adiabatický označujúci deje prebiehajúce bez výmeny tepla s okolitým prostredím

adiatermálna látka neprepúšťa tepelné lúče
adícia
chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky; súhrn, súčet, zlučovanie

adidaska druh športovej obuvi, výrobok firmy Adidas
adié, adieu
 zbohom
adieu
ahoj, pozdrav na rozlúčku
adipóm
nezhubný nádor z tukového tkaniva
adiponekróza
odumretie tukového tkaniva

adipozita nadmerné usadzovanie tuku v organizme, obezita
adipsia
chýbanie pocitu smädu
adiptívny
prípadný; súvisiaci so spočítavaním, skladaním
aditivita
nájdenie hodnoty premennej sčítaním hodnôt jej jednotlivých zložiek
aditívny
zlučujúci, prídavný
aditívum
prídavná látka, prísada
adjektívum
prídavné meno
adjudikácia
prisúdenie práva alebo nároku, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia
adjunkcia
pripájanie, vyjadrenie vetného vzťahu determinácie

adjunkt úradnícky pomocník, koncipient, elév
adjustácia
usporiadanie, úprava, zabalenie napr. tovaru; príprava na čin-nosť

adjutant pobočník
adjutum
prídavok k platu, napr. na úhradu stravy, dočasný plat

adjuvancie súčasti lieku zosiľujúce účinok vlastného liečiva

adjuvatika náuka o kompenzačných pomôckach, napr. barliach, vozíkoch a pod.
adlatus
zástupca, pomocník

administráciariadenie; hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu; kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar

administratíva správa, najmä verejná a štátna; správna zložka orgánu alebo organizácie; v USA súhrnné označenie prezidenta a vlády
administratívny úradný, správny; byrokratický
administrátor
správca; dočasný správca farnosti; správca počítačovej siete
administrovať
riadiťadministráciu

admirál najvyšší veliteľloďstva; motýľbabôčka

admiralita velenie vojenského námorníctva
admisia
vpustenie, vstup

admitancia zdanlivá vodivosťelektrického obvodu

admonícia pokarhanie, výčitka
adnexitída
zápal maternicových príveskov
adnominálny
stojaci pri podstatnom mene, závislý od podstatného mena

adnotácia anotácia
adogmatický
odmietajúci dogmy
adogmatizmus
odmietanie, neuznávanie dogiem

adolescencia dospievanie, dosiahnutie pohlavnej zrelosti, obdobie medzi pubertou a dospelosťou

adolescent jedinec vo veku medzi pubertou a dospelosťou

Adonai označenie boha v Starom zákone
adónis, adonis
krásavec (podľa starogréckeho bájneho milenca bohyne

Afrodity)
adónsky
verš tvorený daktylmi a trochejmi
adopcia, adoptácia
osvojenie dieťaťa, prijatie za vlastné
adopcia predimplantačná
osvojenie embrya manželmi alebo partnermi ešte pred jeho zavedením do tela príjemkyne pri asistovanej reprodukcii

adoptant osvojiteľ
adoptát
osvojenec

adoptívny prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného; prijatý za vlastného

adoptovať osvojiťsi cudzie dieťa, prijaťho za vlastné
adorácia
zbožné uctievanie, zbožňovanie
adorovať
zbožne uctievať, zbožňovať, vzývať
adovať
chemicky zlučovať, spojovať, viazať

adrenalektómia chirurgické odstránenie nadobličky

adrenalín hormón v dreni nadobličiek, vyrába sa aj umelo ako liek na reguláciu krvného tlaku; epinerfin
adrenalinémia
nárast hladiny adrenalínu v krvi

adrenálny nadchádzajúci sa pri obličke; týkajúci sa nadobličky

adrenolytikum liek znižujúci napätie sympatika prostredníctvom látky pôsobiacej proti adrenalínu
adresa
miesto dodania s menom osoby alebo organizácie; vo výpočtovej technike odkaz na pamäťové miesto alebo zdroj dát
adresár
zoznam mien a adries osôb, podnikov, organizácií a pod.; zoznam adries v počítačovom programe, ktoré boli použité na odkazy

adresát osoba, ktorej je určená zásielka; príjemca správy, oznámenia a pod.
adresný
určený konkrétnemu adresátovi, konkrétnej osobe, firme a pod.

adsorbát pohlcovaná látka
adsorbcia
schopnosťlátok viazaťna svojom povrchu iné pevné a plynné látky; povrchové pohlcovanie
adsorbent
nerozpustná látka povrchovo pohlcujúca plyny alebo kvapaliny

adsorbér zariadenie na pohlcovanie pár alebo plynov

adsorbovaťviazaťalebo pohlcovaťiné látky
adsorpcia
schopnosťlátok viazaťna svojom povrchu iné pevné a plynné látky; povrchové pohlcovanie; viazanie látok na časticiach pôdy

adspekcia vyšetrenie zrakom
adstrát
jazyk vytvorený spojením dvoch jazykov, z ktorých ani jeden nezanikol

adstringentný sťahujúci, zvierajúci

adulár priehľadná odroda ortoklasu

adulterácia falšovanie, napr. mincí alebo rukopisu
adultný
zrelý, dospelý

adut tromf v kartách
advekcia
prenos, premiestenie danej veličiny prúdením v atmosfére

advent v katolíckom cirkevnom roku štvortýždňové obdobie pred Vianocami; v prenesenom zmysle čas očakávaní a nádeje; príchod

adventista člen kresťanského spoločenstva, ktoré očakáva druhý príchod Ježiša Krista
adventívny
predvianočný; zanesený z iného miesta, vyskytujúci sa na neobvyklom mieste; prídavný, náhodný, náhradný

adventizmus kresťanské  hnutie veriace v nový príchod Ježiša Krista

adventný predvianočný

adverbálny závislý na slovese
adverbializácia
transformácia slova k príslovkám
adverbializovať
meniťna príslovku
adverbium
príslovka, slovný druh určujúci vzťahy medzi slovesnými dejmi
adverzatívny
v jazykovede odporovací
advocatus diaboli
ustanovený odporca pri katolíckom svätorečení, ad-vokát diabla; obhajca zlej veci

advokácia inštitúcia poskytujúca právnu pomoc, právne zastúpenie; ob-hajoba, presadzovanie niečoho; činnosťadvokáta
advokát
právnik poskytujúci právnu pomoc; obhajca, zástanca

advokátsky týkajúci sa advokáta a jeho činnosti
adware
akákoľvek programová aplikácia, v ktorej sa počas používania programu zobrazujú reklamy

adynamia zoslabenie životne dôležitých orgánov