Jdi na obsah Jdi na menu
 


ekvalizér vyrovnávač
ekvátor
rovník ekvatoreálastronomický ďalekohľad, ktorého hlavná os mieri na svetový pól a ktorý sa otáča okolo osi kolmej na os Zeme
ekvestrický
jazdecký (na koni)
ekvi-
prvá časťzložených slov s významom rovný ekvidistantnýzachovávajúci konštantnú vzdialenosť
ekvilibrista
artista dokonale ovládajúci rovnováhu tela ekvilibristikacirkusový žáner založený na udržiavaní rovnováhy tela; v prenesenom zmysle žonglovanie, balansovanie so slovami ekvinokciarovnodennosť
ekvipáž
kočiar so záprahom; výbava, vybavenie
ekvita
rovnosť, spravodlivosť ekvitabilitarovnocennosťdruhov v biocenóze
ekvitácia
jazda na koni
ekvivalencia hmotnosti a energie
vzťah medzi hmotnosťou a energiou na základe teórie relativity
ekvivalencia rovníc
prvá rovnica má rovnaké korene ako druhá rovnica ekvivalenciarovnocennosť; v chémii rovnaké mocenstvo

ekvivalent elektrochemický množstvo látky vylúčené z roztoku pri elektrolýze jednotkovým elektrickým nábojom

ekvivalent rovnaká alebo zodpovedajúca hodnota; vytvorené množstvo jedného druhu energie premenou jednotky energie iného druhu

ekvivalentnýrovnocenný, rovnaký, s rovnakým účinkom alebo platnosťou, náhradný

ekvivokácia dvojzmyselnosťalebo viaczmyselnosťslov
ekzém
kožný zápal, vyrážka, lišaj
elaborát
písomne vypracovaný návrh, úloha, námet a pod.
elácia
spôsob vyjadrovania vysokej miery vlastnosti
elaín
kyselina olejová, oleín
elán
horlivosť, nadšenie; rozmach, zápal
elán vital
životná energia, rozmach
elastancia
dielektrický odpor
elasticita, elastičnosť
ohybnosť, pružnosť
elastín
vláknitá bielkovina, súčasťsvaloviny
elastomér
makromolekulová látka veľmi pružná pri normálnej teplote, napr. kaučuk, rýchlo nadobúdajúca pôvodné rozmery elastooptikanáuka o zmenách optických vlastností látok vyvolaných mechanickým napätím
elatív
vyjadrenie stupňa vlastnosti bez porovnania komparatívom alebo superlatívom; jazykový pád pre pohyb zvnútra von eldorádobájna krajina blahobytu a hojnosti; v prenesenom zmysle krajina hojnosti a blahobytu, vytúžený cieľ
eleaté
grécka filozofická škola založená na učení o jedinom nemennom bytí elefantslon
elefantiáza
chorobné stučnenie, zdurenie kože a podkožného tkaniva na niektorých častiach tela
elegancia
vkus, ladnosťpohybu, uhladenosť, vkusné obliekanie, vybraný, vycibrený vkus
elégia
žalospev v literatúre alebo hudbe
elegický
bolestný, trúchlivý
eleison
grécky zmiluj sa, časťkresťanskej modlitby

elekcia voľba, výber
elektrifikácia
rozširovanie elektrickej rozvodnej siete
elektrika
vo fyzike označenie prístroja na výrobu statickej elektriny elektrit tavený oxid hlinitý, umelý korund
elektrizácia
elektrizovanie, nabíjanie telies elektrickým prúdom elektro- prvá časťzložených slov s významom elektrický, elektrina elektroakustikaelektrické spracovanie zvukových záznamov elektroanalgéziaznecitlivenie elektrickým prúdom
elektroanalýza
chemická analýza využívajúca elektrochemické reakcie a vlastnosti roztoku
elektroanestézia
celkové znecitlivenie pacienta elektrickým prúdom prechádzajúcim centrálnym nervovým systémom
elektrobiológia
náuka o elektrických prúdoch, nábojoch a napätiach v rastlinných, živočíšnych a ľudských organizmoch elektrobioskopia vyšetrovanie špeciálnymi prístrojmi umožňujúcimi pohľad do telových dutín
elektróda
vodič, ktorým prechádza elektrický prúd do iného prostredia elektrodiagnostika určovanie diagnózy pomocou elektrických prístrojov na báze elektrickej dráždivosti tkanív ľudského tela elektrodialýza v chémii dialýza urýchlená pôsobením elektrického poľa elektrodynamikanáuka o vlastnostiach a vzájomnom pôsobení pohybujúcich sa elektrických nábojov a o vzniku a šírení elektromagnetických vĺn, súčasťfyziky
elektroencefalografia, EEG
lekárska metóda zachytávania mozgových elektrických potenciálov
elektroforéza
pohyb častíc v elektrickom poli; fyzikálno-chemické odde-ľovanie na základe pohybu častíc v homogénnom elektrickom poli elektrofyziológia náuka o pôsobení elektrických javov a elektrického prúdu na živé organizmy
elektrografia
chemická elektroanalytická metóda; zobrazovanie predmetov na fotografickú vrstvu pomocou elektrického poľa elektrografia metóda záznamu biopotenciálov ľudského tela elektrografitácia tepelné spracovanie amorfného uhlíka s následným vznikom grafitu

elektrogravimetria v chémii jedna z metód kvantitatívnej analýzy elektrochémia náuka o prebiehajúcich chemických reakciách vo vzťahu k premenám chemickej a elektrickej energie
elektrochirurgia
chirurgia využívajúca pri operatívnych úkonoch účinky vysokofrekvenčného prúdu
elektrokardiograf
prístroj na zaznamenávanie bioelektrických potenciálov, skratka EKG
elektrokardiografia, EKG
lekárska metóda zachytávania elektrických potenciálov vznikajúcich činnosťou srdca elektrokardiogramzáznam elektrokardiografu
elektrokardioskop
prístroj sledujúci elektrokardiografickú krivku pa-cienta počas operácie
elektrokardiostimulátor
prístroj na elektrické dráždenie srdcového svalu elektrokaustika odstránenie chorobne zmeneného tkaniva drôtom rozže-raveným pomocou elektrického prúdu elektrokinetikanáuka o pohyboch elektrických nábojov elektrokoagulácialiečebná metóda, ktorej základom je koagulácia – zrá-žanie – tkaniva elektrickým prúdom; zhlukovanie koloidných častíc pôsobením elektrického prúdu
elektrokryštalizácia
vylučovanie kovov na elektródach elektrokymografia registrácia výchylky srdcovej steny elektroliečba liečba pôsobením elektrického prúdu, elektroterapia elektroluminiscencia luminiscencia budená priloženým elektrickým po-ľom alebo pretekajúcim elektrickým prúdom elektrolytpevný alebo kvapalný vodič, v ktorom sa vedenie elektrického prúdu uskutočňuje pohybom iontov
elektrolyt
roztok schopný viesťelektrický prúd
elektrolýza
rozklad chenmických látok pôsobením jednosmerného elektrického prúdu
elektromagnetické spektrum
rozklad elektromagnetického žiarenia na zložky podľa vlnových dĺžok, resp. frekvencií elektromagnetizmus magnetizmus vyvolaný pôsobením elektrického prúdu, vzájomné pôsobenie elektrických a magnetických javov elektromasáž masáž pomocou elektrického prúdu

elektrometalurgia výroba kovov, zliatin alebo ich rafinácia elektrickou energiou

elektrometeor optický alebo zvukový prejav atmosferickej elektriny, napr. búrka alebo polárna žiara

elektrometermeračveľmi nízkeho elektrického napätia elektromigráciapohyb elektricky nabitých častíc pôsobením elektrického poľa elektromyografprístroj zaznamenávajúci činnostné potenciály svalstva elektromyografia, EMG meranie elektrickej aktivity kostrového svalstva elektromyogramzáznam elektromyografu
elektrón
elementárna častica so záporným elektrickým nábojom, dôležitá zložka stavby atómov; ľahká konštrukčná zliatina horčíka, zinku a hliníka; zliatina zlata a striebra
elektronarkóza
narkóza dosahovaná pomocou elektrického prúdu elektronegatívny nesúci záporný elektrický náboj
elektrónvolt
jednotka energie, ktorú získa častica s elementárnym nábojom priechodom potenciálovým rozdielom 1volt, značka eV elektrooptika náuka o pôsobení elektrického poľa na optické vlastnosti látok
elektroosmóza
prevod vody pri elektrolýze vodných roztokov poréznym prostredím elektropozitívnynesúci kladný elektrický náboj elektropozitívnys kladným elektrickým nábojom
elektroskop
prístroj na meranie veľkosti elektrického náboja elektrostatika štúdium elektrického poľa častíc alebo telies, ktoré sú v pokoji voči uvažovanej inerciálnej sústave; náuka o vlastnostiach a vzájomnom pôsobení elektrických nábojov bez elektrického prúdu elektrostimulátorprístroj na elektrické dráždenie nervov a svalov elektrostrikciazmena objemu alebo tvaru nevodičov vplyvom vonkajšieho elektrického poľa
elektrošok
liečba elektrickým prúdom; elektrický šok
elektrotaxia
pohyb živočíchov spôsobený elektrickým prúdom elektrotechnikaoblasťpriemyslu, ktorá sa zaoberá výrobou a využitím

 silnoprúdovej aj slaboprúdovej elektrickej energie elektroterapia liečba elektrickým prúdom
elektrotom
lekársky prístroj na rezanie tkaniva
elektrovalencia
počet elementárnych nábojov na jeden ión, iónové mo-censtvo elektrovanieudeľovanie elektrického náboja telesám
elektrum
prirodzená zliatina striebra a zlata, vzácny nerast
element
základná zložka, prvok, súčasť, živel elementálbytosťpozostávajúca z jediného živlu, napríklad ohňa či vody elementárne častice najmenšie častice hmoty schopné aspoňkrátkodobej samostatnej existencie
elementárnosť
vo fyzike vlastnosťobjektov, ktoré sú relatívne alebo absolútne ďalej nedeliteľné
elementárny náboj
najmenšia hodnota elektrického náboja elementárny prirodzený, živelný, základný
eleolit
nepriehľadný nefelín, nerast
elév
žiak, čakateľna miesto, odchovanec
elevácia
zdvihnutie, zvýšenie, pohyb nahor
elevátor
zariadenie na nepretržitú dopravu predmetov alebo hmoty šikmým alebo zvislým smerom nahor, zvislý alebo šikmý dopravník