Jdi na obsah Jdi na menu
 


re solmizačná slabika pre tón d
-rea, -rrhoea
druhá časťzložených slov s významom vytekanie, výtok reabsorpciaopätovná absorpcia, vstrebávanie
readmisia
prijatie, pripustenie naspäť
reagencia, reagens, reagent
pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo
reagovať
odpovedaťna vonkajší podnet, zaujaťstanovisko, prejavovať názor; vstupovaťdo chemickej reakcie
reakcia
spätné pôsobenie, spätný tlak; zvrat; odpoveďna vonkajší popud; chemický dej, pri ktorom sa mení látkové zloženie hmoty; odpor niektorých spoločenských vrstiev proti nastupujúcej revolúcii a jej účinkom; spiatočníctvo
reakcia
spätné pôsobenie; odpor proti niečomu; chemický pochod reaktant látka vznikajúca pri chemickej reakcii
reaktivácia
obnovenie aktivity alebo aktívneho stavu; znovuoživenie; nové vzplanutie choroby; znovuprijatie do činnej služby reaktivita schopnosťchemicky reagovať
reaktívny prvok
chemický prvok schopný reagovať
reaktívny
tryskový, prúdový, poháňaný tryskovým motorom
reaktor jadrový
zariadenie umožňujúce využitie riadenej štiepnej reakcie reaktorzariadenie na prevádzanie riadených jadrových reakcií; laboratórne zariadenie na chemickú premenu látok
reál
stará španielska, brazílska a portugalská minca; priestor mimo televízne alebo filmové štúdio tvoriace bezprostredný objekt televízneho alebo filmového záberu, napr. športová plocha a pod.
real
základná menová jednotka v Brazílii

realgár sulfid arzénu, lesklý nerast
reálie
skutočnosti; vecnosti, vecné poznatky, vecné údaje; vecné náuky; súhrn poznatkov verejného a súkromného života určitého miesta a doby realimentáciaobnovenie výživy, zlepšovanie jej stavu
realista
vecne uvažujúci a konajúci človek; stúpenec realizmu
realita
skutočnosť; nehnuteľnosť
realitka
slangový výraz pre firmu obchodujúcu s nehnuteľnosťami, realitnú kanceláriu
reality show
televízne programy, ktorých účinkujúci žijú určitý čas, spravidla niekoľko mesiacov na mieste izolovanom od okolitého sveta a pod stálym dohľadom kamier
realizácia
uskutočnenie, prevedenie, vykonanie; predaj, speňaženie realizmus vecnosť, zmysel pre skutočnosť; umelecká metóda zobrazovania skutočného života, ľudských vzťahov a stavu spoločnosti v 19. a 20. storočí
reálna mzda
skutočná hodnota mzdy vzhľadom ku kúpnej sile peňazí reálny skutočný, vecný, hmotný
realokácia
znovurozdelenie, opätovné rozmiestenie
reanimácia
oživovanie, kriesenie, obnova základných funkcií, resus-citácia
Réaumurova stupnica
kedysi používaná stupnica teplomeru s bodom varu na 80 stupňoch R (=100 stupňov Celzia), v pomere k Celziovej stupnici 4:5
reazumovať
obnoviť, zahájiť(úradné konanie a pod.)
rebab
sláčikový nástroj perzsko-arabského pôvodu, najstarší typ 2-3 strunových huslí
rebarbora
záhradná rastlina s dužinatými listovými stopkami, zelenina rebel, rebelant odbojník, povstalec; burič, spurná osoba
reblochont
francúzsky polomäkký krájateľný syr
rébus
hádanka s nápovedou, hlavolam; zložitá otázka, niečo ťažko zrozu-miteľné recedovaťpohľadávkupostúpiťju pôvodnému veriteľovi
receiver
kombinácia zosiľovača a tuneru; medzivalcový parojem

recent nedávne až súčasné geologické obdobie
recentný
terajší, súčasný; nový, čerstvý
recenzia
odborný posudok vedeckého alebo umeleckého diela; ocenenie, zhodnotenie recepciapríjem, prijatie; slávnostné prijatie hostí verejne významnou osobou; prijímacia kancelária hotela
recept, recepis
rada, návod; zloženie prípravku; písomná požiadavka lekára na výrobu či vydanie lieku, lekársky predpis receptivita, receptívnosť vnímavosť, schopnosťvnímania a prijímania vonkajších podnetov
receptor
čidlo; príjemca
recesia
ústup, pohyb späť; dočasný hospodársky pokles; výstrednosťv chovaní, obliekaní a pod.; výstredný žart
recesivita
ústup dedičných znakov u miešancov; sklon k ustupovaniu; recesívny stav
recidíva
opakovateľnosť, návrat
recidíva, recidivita
opakovanie, návrat; opakovanie trestného činu tým istým páchateľom; návrat choroby
recidivista
človek opakujúci trestné činy, za ktoré bol v minulosti už trestaný recipientpríjemca; zvonovitá nádoba na úschovu alebo spracovanie mate-riálov vo vákuu reciprocita vzájomnosť, vzájomné poskytovanie výhod, najmä v zahraničnom obchode
recitácia
umelecký prednes, prednášanie
recitál
celovečerné vystúpenie jedného umelca, sólový koncert, koncert skladieb jedného autora
recitando
v hudbe: recitatívnym spôsobom
recitatív
v opere spev sólistu v jednej hlasovej polohe blízkej hovorenej reči, spevná deklamácia
recitátor
prednášač, deklamátor
reconquista
v 11. – 13. storočí znovudobytie Pyrenejského polostrova Portugalcami a Španielmi, ktorí porazili Arabov recte vlastne, správne

recyklácia opätovné využitie surovín z odpadu, napr. výroba papiera zo starého papiera
redakcia
skupina autorov alebo spracovateľov informácií alebo literárnych diel; spravodajská a všeobecne novinárska časťvydavateľstva novín a časopisov, rozhlasu a televízie; konečná autorská a vydavateľská úprava textu pred vytlačením redempciaprávo spätného výkupu predanej nehnuteľnosti alebo veci, spätná kúpa redhibíciavrátenie chybného alebo poškodeného tovaru proti vráteniu kúpnej ceny
redingot
dlhý kabát nariasený v páse
redisový
so splošteným hrotom (redisové pero)
redivivus
oživený, obnovený
redopp
najkratší cval koňa
redoxný dej
redukčno-oxidačný dej, pri ktorom prebieha súčasne oxidá- cia aj redukcia
reducent
rozkladač, organizmus rozkladajúci mŕtvu organickú hmotu na nižšie látky, deštruent
reductio ad absurdum
nepriamy dôkaz
redukcia
zníženie, obmedzenie, zmenšenie; prevedenie na jednoduchšiu formu; prevod; chemická reakcia, pri ktorej klesá oxidačné číslo prvku, napr. sa odoberá kyslík; zjednodušenie matematického výrazu reduktáza enzým vyvolávajúci redukciu látok
redundancia
nadbytočnosť, hojnosť
redundantný
opakovaný, nadbytočný; rezervný, záložný, istiaci reduplikácia zdvojenie, zdvojovanie
reduta
malý pevnostný uzavretý val s priekopou; maškarný ples; budova na organizovanie plesov a väčších tanečných zábav
reedícia
nové vydanie
reel
írsky a škótsky párový tanec vo svižnom rytme
reelný
skutočný, ozajstný; spoľahlivý, čestný
reemigrácia
spätná emigrácia, návrat emigranta do vlasti reeskompt, reeskont ďalší predaj eskontovanej zmenky reexportvývoz predtým dovezeného tovaru (po úprave a pod.)

refektár, refektóriumspoločná kláštorná jedáleň referátposudok, hodnotiaca správa; politická alebo odborná prednáška; pracovný úsek, oddelenie
referencia
doporučenie; dobrozdanie, posudok; vzťah jazykovej jednotky ku konkrétnemu predmetu mimojazykovej skutočnosti v texte referendum ľudové hlasovanie
referent
odborný pracovník; spravodaj, rečník refížvyvýšené nástupište do prostriedkov hromadnej dopravy, nástupný ostrovček
reflácia
zámerné zvýšenie cien a rozšírenie peňažného obehu reflektantuchádzač, záujemca, žiadateľ reflektivitakonštantný činiteľodrazu hrubšej vrstvy látky
reflektor čelový
zrkadlo osvetľujúce vonkajšie dutiny, používané v otorinolaryngológii
reflektor
svetlomet; zrkadlová časťsvetelných zdrojov na zosilnenie účinkov a usmernenie lúčov; zrkadlový ďalekohľad; súčasťjadrového reaktora na odrážanie uniknutých neutrónov späť reflektovaťzrkadliť, odrážať; uchádzaťsa, robiťsi nárok
reflex
odlesk, odraz, spätný odraz svetla; reakcia organizmu na vonkajší podnet prostredníctvom nervov reflexiazrkadlenie, odrážavosť; premýšľanie, zahĺbenie sa, rozjímanie; sebapoznanie; zváženie okolností a súvislostí
reflexívum
zvratné zámeno alebo sloveso reflexológianáuka o reflexoch
reflux
spätný tok
reforma
obnovenie, zmena, náprava, oprava, zlepšenie
reformácia
obnovenie, pretvorenie, náprava; stredoveké náboženskosociálne nápravné hnutie v Európe v 15. a 16. storočí reformizmus hnutie za presadenie reforiem spoločenského, politického alebo hospodárskeho života
refrakcia
lom svetelných lúčov pri prechode do iného prostredia; zmena smeru zvukových vĺn v dôsledku zmeny prostredia, ktorým prechádzajú; vyjadrenie stupňa chyby ľudského oka v dioptriách refrakterná fáza čas, počas ktorého sval neodpovedá na podnet

refraktometriametóda určovania indexu lomu a stanovenia koncentrácie látok v roztokoch

refraktorveľký šošovkový ďalekohľad; súčasťzariadenia na usmerňo-vanie svetelných lúčov

refrénopakovaná časťbásne alebo piesne refrigeráciaochladzovanie, schladenie
refrigerátor
chladnička, chladiace zariadenie
refúgium
útočisko
refundácia
náhrada zaplatenej sumy, náhrada výdavkov
refúzia
opätovné zlúčenie
regál
nábytok s otvorenými policami, etažér; výhradné právo panovníka na činnosti prinášajúce majetok
regata
preteky športových lodí; slávnosťna lodiach; modrobielo prúžkovaná bavlnená tkanina na zástery a pracovné oblečenie
rege, reggae
jamajský hudobný štýl, v podstate náboženského charakteru regelácia proces striedavého zamrzávania a rozmrazovania, roztápanie sa ľadu zvýšeným vonkajším tlakom a nové zmrazenie vzniknutej vody po odstránení tlaku
régence
prechodný umelecký sloh vo Francúzsku za panovania Ľudovíta
XIV. a Ľudovíta XV., francúzske rané baroko
regenerácia
znovuzrodenie, náhrada odumretých častí organizmu novými regenerát regeneráciou obnovená časťorgánu alebo tkaniva regenschori organista a zbormajster v katolíckych chrámoch regentzástupca panovníka v dobe jeho nemoci, neprítomnosti a pod., správca štátu; správca viacerých panstiev jedného majiteľa regest stručný opis obsahu písomností
regiment
pluk; v prenesenom zmysle veľké množstvo ľudí
región
krajina, krajinný celok, okrsok, oblasť, kraj, miesto, okruh; správny celok
regionalizmus
úsilie o väčšiu nezávislosť, samostatnosťregiónov; lo-kálne patriotické tendencie; umelecké hnutie tematicky aj obsahovo zamerané na danú oblasť regionálnykrajový, oblastný, týkajúci sa určitého miesta
register
abecedný zoznam, súpis

registrácia zápis do zoznamu, záznam, zaznamenávanie registratúra zbierka úradných spisov a skriňa na ich ukladanie; zápis, záznam
registrovať
zaznamenať, zaznamenávať; písomne zachytávaťpriebeh jednania alebo prejavu; všímaťsi, postrehnúť
reglement
zvláštny predpis reglementáciaúradná úprava, dozor, opatrenie
regolit
nepremiestený zvetralinový plášť, horná vrstva zemského povrchu z nespevneného materiálu v tropickom pásme, elúvium regradácia opätovné zlepšenie pôdy
regredient
osoba s postihovým právom, postihovateľ
regres
návrat, ústup; postih, náhrada, právo na náhradu; v logike postup

 od zvláštneho ku všeobecnému, od účinku k príčine
regresát
osoba, proti ktorej sa postih vykonáva, regresný dlžník regresia útlm, ústup, úpadok, pokles; štatistická metóda anatómie; pri niektorých duševných chorobách oživenie starých spomienok na u-dalosti a zážitky z detstva; ústup mora a obnaženie pevniny; spätný vývoj jedinca a zjednodušenie jeho funkcií; jednostranná závislosť náhodnej veličiny od inej; v biológii úchylka vo vývoji organizmu prejavujúca sa výskytom niektorých znakov predchádzajúcich vývojových etáp; v matematike závislosťjedného znaku vyšetrovaného javu na aritmetických priemeroch iného znaku
regrút
odvedenec (na vojnu)
regula
pravidlo, predpis, smernica; rehoľa, rehoľné pravidlo regulácia úprava, usmerňovanie, riadenie, zámerný zásah do priebehu niečoho; udržovanie sledovanej veličiny na približne rovnakej hod-note alebo jej pozmeňovanie podľa určitých pravidiel; vodohospodárska úprava riečneho toku
regulatív
príkaz, predpis, smernica; regulujúci činiteľ
regulátor
zariadenie na samočinnú reguláciu alebo osoba, ktorá niečo reguluje, usmerňovateľ, upravovateľ; chemický tlmivý roztok rehabilitácia obnovenie bývalého stavu; poskytnutie zadosťučinenia; odčinenie krivdy, ospravedlnenie; navrátenie cti, bezúhonnosti, znovuzískanie práv; zahladenie následkov odsúdenia; nápravné lekár-

 stvo
rehydrácia, rehydratácia
zavodnenie organizmu po strate tekutín reiki jedna z metód prírodného liečenia
reimplantácia
znovuvrastanie niektorých častí tela do pôvodného tkaniva reimport nový dovoz predtým vyvezeného tovaru reinfikovaťznovu nakaziť
reinkarnácia
viera v nové vtelenie duše do iného tela po smrti, nové vtelenie duše, prevtelenie
reinštalácia
znovuuvedenie do úradu alebo funkcie; opätovné uvedenie, otvorenie výstavy; preinštalovanie počítačového programu; obnovenie bývalého stavu, znovuustanovenie bývalých pomerov reintegrácia opätovné spojenie; znovuustanovenie celku, spoločenstva; obnovenie starých pomerov
reivindikácia
žaloba na navrátenie - vydanie - veci od nevlastníka, vlastnícka žaloba
reizmus
smer uznávajúci existenciu iba konkrétnych predmetov a popierajúci samotnú existenciu vzťahov
rejekcia
u prežúvavcov vyvrhnutie sústa z predžalúdka; neprijatie trans-plantátu organizmom; odmietnutie, zamietnutie žaloby alebo odvolania