Jdi na obsah Jdi na menu
 


kooperáciaspolupráca, súčinnosť
kooperatívny
spolupracujúci, svojpomocný, družstevný
kooptácia
povolanie za člena výboru alebo vedenia organizácie menovaním, bez voľby koordináciauvedenie do súladu; spolupráca jednotlivých zložiek niečo-ho; zoradenie, nastavenie podľa určitého pravidla koordinátasúradnica kopainovníktropický ker, z ktorého sa získava balzam používaný v medicíne a farmácii
kopal
fosílna živica z tropických stromov, používaná pri výrobe lakov kópia opis, obťah, rozmnoženina; otlačok; nepôvodné dielo napodobňu-júce originál; mechanicky vyrobený ďalší exemplár
kopiapit
vodnatý a zásaditý síran železa a mangánu, nerast
kopilot
druhý pilot dopravných lietadiel kopióznybohatý, početný, častý, hromadný; vyskytujúci sa vo veľkom množstve
kopolymér
polymér s veľkým počtom článkov chemicky rozdielnych monomérov; kopolymerizáciou vytvorená makromolekulová látka kopolymerácia, kopolymerizácia reťazová polymerácia dvoch alebo viacerých rôznych monomérov
kopra
sušená biela vnútorná hmota kokosových orechov; surovina na výrobu jedlých tukov

kopro- prvá časťzložených slov s významom výkal, vulgárny koprocesor vo výpočtovej technike pomocný procesor počítača koprodukciaspoločná výroba (napr. filmu) koprofágorganizmus živiaci sa výkalmi a trusom; skatofág koprofágia duševná porucha, pri ktorej postihnutý pojedá vlastné výkaly koprofíliav biológii schopnosťorganizmov žiťna výkaloch živočíchov; patologická záľuba vo výkaloch
koprofóbia
strach z vlastných výkalov
koprofyt
rastlina vyvíjajúca sa na výkaloch živočíchov koproláliachorobná túžba hovoriťvulgárne, kakolália
koprolit
kameňv čreve; skamenelé výkaly vymretých živočíchov koprológiavyšetrovanie a skúmanie ľudskej stolice alebo zvieracieho trusu; náuka o tom
kopula
v jazykovede spona, slovesná časťmenného prísudku so sponou kopulácia pohlavné spojenie, súlož, párenie; pohlavné rozmnožovanie splynutím samčej a samičej gaméty; štepenie ovocných stromov; reakcia diazoniovej soli s fenolmi alebo amínmi za vzniku azozlúčeniny; v zastaralom význame svadba; jednoduchý spôsob úpravy ovocných stromov kopulantpáriaci sa živočích kopunkciafunkcia doplnkového uhla
korakoid
krkavčia kosťu vtákov, plazov a obojživelníkov
koral
morský živočích s vápenatou kostrou, žijúci prisadnuto vo veľkých trsoch - kolóniách; vápenatá schránka tohto živočícha; drobná guľ-ka na navliekanie na šnúru – korálik koralitvápenatá schránka mechúrnikov koralovecjedovatý had tropického pásma, napr. kobra koralovkaryba žijúca v koralových útesoch
korán
posvätná kniha islamu, súbor textov tvoriacich vieroučný základ islamu koráziaobrusovanie a rozrušovanie hornín pevnými časticami, abrázia kord dlhá bodná zbraň, šermiarska zbraň; vrúbkovaná tkanina, manchester; tkanina na vystužovanie kostry pneumatiky kordialitasrdečnosť

kordieritkremičitan hliníka a mangánu, kosoštvorcový nerast kordillerav geomorfológii systém paralelných chrbtov, ostro lineárne vyhranený; horský chrbát; v geológii pozdĺžny prah rovnobežný s pretiahnutím geosynklinály vzniknutý v určitom štádiu jeho vývoja
kordomyóm
nezhubný nádor svalového tkaniva srdca kordónzástup vojska, divákov a pod.; zábrana, zátaras; ochranné pásmo; súvislý rad nejakého zboru chrániaci prístup na určité miesto; tvarovaný ovocný stromček; mierne vystupujúca rímsa deliaca vodorovné priečelie; rádová stuha; územie oddeľujúce oblasťzamorenú infekčnou chorobou od nezamorenej, tzv. sanitný kordón kordonet niťz prírodného hodvábu na strojové šitie kordovánbrašnárska koža z koziny a baraniny, podľa španielskeho mesta

Cordoba, čítaj Kordóva korealitanerozdielnosťspoločného záväzku alebo pohľadávky koreferátdoplňujúci referát; dodatkový prejav k hlavnému prejavu korekciaoprava, náprava, úprava; väzenská cela na výkon zostreného trestu; v očnom lekárstve vyrovnanie chyby zraku okuliarmi korektív opravný, nápravný prostriedok korektnýsprávny, presný, bezchybný, upravený, zodpovedajúci zásadám slušného styku medzi ľuďmi
korektor
zariadenie samočinne upravujúce činnosťstroja alebo údaje meracieho prístroja; pracovník upravujúci text, vykonávajúci korektúru
korela
druh austrálskeho stepného papagája
korelácia
súvsťažnosťmedzi znakmi, dejmi alebo veličinami; vzájomné vzťahy medzi bunkami, pletiva a orgánmi viacbunkových organizmov; štatistická závislosťviacerých veličín korepetícianacvičovanie a opakovanie úlohy s operným alebo operetným spevákom alebo tanečníkom
korepetítor
hudobník alebo tanečník študujúci so spevákmi alebo tanečníkmi ich rolu; domáci učiteľ
korešpondencia
dopisovanie, listy; vzťah medzi javmi a teóriami, ktoré si vzájomne zodpovedajú; v logike relácia medzi dvomi triedami;

v geometrii rovnoľahlosť; osová súmernosť korešpondentdopisovateľ, zvláštny alebo stály spravodajca tlače, televízie, rozhlasu a pod.
korfball
loptová hra zmiešaných družstiev podobná basketbalu koriandervysoká rastlina s aromatickými plodmi a malými kvietkami; plody sa používajú ako korenie
korida, corrida
býčie zápasy koridorveľká chodba, priechod; pruh štátneho územia na území iného štátu
korigencie
prísady zlepšujúce niektoré nepríjemné vlastnosti, napr. chuť, vôňu hlavného lieku korigovaťupravovať, opravovať, zlepšovať
korium, corium
prekrvená a inervovaná väzivová vrstva kože pod pokožkou, škára; bunková vrstva pod pokožkou koreňov korkovník exotický strom poskytujúci cenné drevo
korma
zadná časťlode nad kormidlom
kormorán
veľký vodný vták, žijúci aj v podunajskej delte vo veľkých kolóniach
kormus
telo rastliny, rozlíšené na koreň, stonku a listy; trs, zhluk rastlín alebo živočíchov, spravidla k sebe natrvalo prirastených kornak indický ošetrovateľslonov korneaočná rohovka
kornelit
vodnatý sulfát železa, nerast
kornet
vojenský trubač; neskôr veliteľjazdeckej čaty; kovový dychový nástroj podobnú trubke; organový register
korneta
štvorcový nevystužený jazdecký prapor so stuhami a šnúrami; čata vojenskej jazdy korodovaťpodliehaťkorózii; rozrušovaťpovrch kovu korofíliasexuálny záujem mužov o nedospelé dievčatá korokkôra z korkového duba; vyrábajú sa z neho izolačné materiály korolakorunka kvetu
koróna
veniec, koruna; vonkajšia vrstva slnečnej atmosféry; tichý elektrický výboj vyvolaný nárazovou ionizáciou koronaditoxid olova a mangánu, štvorcový nerast

koronárna jednotkajednotka intenzívnej starostlivosti v nemocnici pre pacientov po operácii srdcovocievneho systému

koronárny vencovitý, vencový koronavírusvírus spôsobujúci ochorenia dýchacích ciest koronerv USA a Anglicku úradný obhliadačmŕtvol, súdny lekár koronograf ďalekohľad na pozorovanie slnečnej koróny
korózia
porušovanie povrchu hmoty chemickým a iným pôsobením; porušovanie povrchu hornín prírodnými procesmi korporáciazdruženie, spolok; záujmová organizácia; obchodná spoloč-nosť, spravidla akciová
korporativizmus
talianský variant fašistickej ideológie, tzv. korporatívneho, čiže stavovského štátu
korporatívny
spoločný, hromadný; stavovský korpulenciatučnota, obezita, telnatosť
korpulentný
mohutný, tlstý, telnatý korpustelo, teleso; v sovietskej armáde armádny zbor; v medicíne telo maternice; súpis pamiatok zahŕňajúci iba určitý vybraný materiál; pečený pekárenský polotovor na prípravu tort a koláčov korpuskulavo fyzike: veľmi malá častica
korpuskulárne
 žiarenietvoria ho častice s nenulovou hmotnosťou korsak stredoázijská psovitá šelma
kortesy
pôvodne španielske stavovské zhromaždenia, neskôr označenie španielskeho a portugalského parlamentu
kortexón
hormón produkovaný kôrou nadobličiek kortikálnytýkajúci sa kôry, kôrový
kortikoid, kortikosteroid
steroidný hormón kôry nadobličiek kortikopropínhormón predného laloku hypofýzy
kortikosterón
steroidný hormón regulujúci látkovú premenu minerálnych látok
kortikostimulátor
prístroj elektricky dráždiaci mozgovú kôru kortikovírus druh bakteriálneho vírusu kortizolsteroidný hormón z kôry nadobličiek, regulujúci látkovú preme-nu cukrov
kortizon
steroidný hormón nadobličkovej kôry, liek proti reumatizmu

korumpovaťmravne kaziť, narušovať, najmä podplácaním; podplácať koruna rozvetvená časťstromu; vnútorný obal kvetu
korund
po diamante najtvrdší nerast, oxid hlinitý
korunka
ozdoba na hlave niektorých vtákov, napr. pávov
korunka zuba
horná časťzuba nad ďasnami; jej umelá náhrada korupciamravný rozklad, úplatkárstvo; predajnosť činiteľov verejného

života
koruška
lososovitá ryba pobrežných vôd
korutina
vo výpočtovej technike spoločná rutina, podprogram, ktorý po opätovnom vyvolaní obnoví svoju funkciu na návratovej adrese svojho posledného prevedenia
korveta
vojnová trojsťažňová plachetnica s jedným radom diel; bojová loďpoužívaná ako doprovodná loď; akrobatický skok do stoja na rukách korvuzitnerast s obsahom vanádu
koryfa
druh indickej palmy kvitnúcej iba jediný raz koryfejpopredná osobnosťverejného života; pôvodne hlava starogrécke-ho dramatického zboru korynebaktériabaktéria tyčinkovitého tvaru, spôsobujúca hnisavé ochorenia
koryza
nádcha, prechladnutie korzárpirát, námorný lupič; majiteľalebo nájomca lode splnomocnený bojujúcim štátom k námorným operáciam s právom koristi korzet šnurovačka; v medicíne aparát na podporu trupu korzoulica v centre mesta, kde sa pravidelne prechádzajú ľudia, promenáda kosalitsulfid bizmutu a olova, kosoštvorcový nerast kosekansjedna zo základných goniometrických funkcií kosínuspomer priľahlej odvesny a prepony v pravouhlom trojuholníku kosínusoidagraf funkcie kosínus kostálnyrebrový
košer
rituálne bezchybný, čistý pokrm alebo jedlo podľa židovských predpisov
košerovanie
spôsob porážania jatočného dobytka a úpravy mäsa a iných

 pokrmov a nápojov podľa židovských rituálnych predpisov koštovka ochutnávka vína
kóta
číslo, ktoré udáva výšku zemepisného bodu nad hladinou mora; v geometrii číslo určujúce rozmer; vrchol hory, údaj výšky kotáciaúradný záznam kurzov cenných papierov na burze; kótovanie kotangensjedna zo základných goniometrických funkcií
kotéria
vzájomná podpora jednotlivcov na dosiahnutie spoločného úžit-ku; klaka
kotilion
francúzsky spoločenský tanec; drobný darček tanečníkovi od tanečnice kotingapestrofarebný juhoamerický vták
kotonizácia
premena ľanového vlákna na vlákno podobné bavlne, zbavlnovanie
kótovanie
priraďovanie kót; záznam kurzov na burze, kotácia kotunnit, cotunnitchlorid olovnatý, kosoštvorcový nerast koturnzvláštna obuv antického herca; povznesený prednes v tragédii, povýšený - patetický - spôsob reči
kouč, coach
vedúci športového družstva, tréner
kovalencia
v chémii väzba vzniknutá zdieľaním elektrónov kovalentná väzbachemická väzba spájajúca atómy prvkov dvojicami valenčných elektrónov kovarianciamiera vzájomnej väzby medzi dvomi náhodnými veličinami kovariantnosť zachovanie tvaru rovníc vo všetkých vzťažných sústavách, inerciálnych aj neinerciálnych
kovboj
pastier dobytka v Severnej Amerike (v južnej Amerike gaučo) koverkot pevná vlnená alebo polovlnená látka z česanej priadze z dvojfarebnej nite, najčastejšie na oblek alebo na plášť
kox-
prvá časťzložených slov s významom bedro, bederný kĺb
koxa
bedrový kĺb koxagradna bedrového kĺbu
koxalgia
bolesti v bedernej oblasti
koxálny
bedrový koxatrózadegeneratívne ochorenie bedier, artróza bedrového kĺbu koxitída zápal bedrového kĺbu

kozmetika odbor zaoberajúci sa starostlivosťou o telesnú krásu a odstra-ňovanie kozmetických chýb a nedostatkov kozmickývesmírny, týkajúci sa vesmíru
kozmo-
prvá časťzložených slov s významom vesmír, svet kozmobiológia náuka o živote vo vesmíre kozmodrómpriestor a zariadenie na vypúšťanie kozmických lodí do vesmíru kozmogónianáuka o vzniku a vývoji hviezdnych sústav, celého vesmíru kozmografia veda, ktorá sa zaoberá výskumom vesmru kozmochémianáuka o chemických procesoch vo vesmíre kozmológianáuka o vesmíre ako celku, o štruktúre vesmíru v najširšom zmysle, podstate, počiatku a vývoja vesmíru kozmonautvysokokvalifikovaný letec pilotujúci umelé kozmické telesá; astronaut
kozmonautika
odbor zabezpečujúci lety do vesmíru, astronautika kozmonómianáuka o zákonoch vesmíru kozmopolitv biológii: organizmus rozšírený po celej zemeguli kozmopolita svetoobčan, stúpenec kozmopolitizmu kozmopolitizmus rozšírenie organizmu na všetkých svetadieloch Zeme; svetoobčianstvo; popieranie významu národného vedomia a príslušnosti v záujme svetového príslušenstva; zdôrazňovanie príslušnosti jedinca i celého národa k ľudstvu kozmorámadiaskopické znázornenie krajín, miest, vesmíru kozmosvesmír, vesmírny priestor, svet