Jdi na obsah Jdi na menu
 


difamácia ohováranie; klebeta; poškodenie cti, hanobenie difenbachia prudko jedovatá izbová rastlina s hrubou stonkou diferencia rozdiel, nezhoda, rozpor, rôznosť, napr. názorov diferenciácia rozlíšenie, odlíšenie
diferenciál funkcie
v matematickej analýze vyjadruje približný priebeh funkcie; nekonečne malý nárast premennej veličiny
diferenciál
sústava ozubených kolies, vyrovnávacie súkolie zadnej nápravy automobilu; v matematike nekonečný malý prírastok premennej veličiny
diferenciálna rovnica
určuje neznámu funkciu
diferenciálny
týkajúci sa diferencie, vyrovnávajúci rozdiely diferencovať rozlišovať; vypočítaťdiferenciál funkcie
diferentný
rozdielny, odlišný, nezhodný
difficile est satiram non scribere
ťažko nepísaťsatiru
dificilita
porucha správania spočívajúca v obtiažnom prispôsobovaní sa rodine a spoločnosti
dificilný
ťažký, náročný, neľahký, ťažko vychovateľný
difluencia
rozvetvovanie ľadovcového splazu na jazyky
diformita
malá odchýlka od normálneho stavu
difosgén
dusivá bojová látka použitá v 1. svetovej vojne, bojový plyn, acylhalogenid
difrakcia
ohyb svetla alebo zvuku; dvojitá zlomenina kosti
diftéria
infekčné ochorenie záškrt; vírusové ochorenie hydiny a vtáctva; vtáčie kiahne
diftín
bavlnená tkanina s veľmi hustým vlasom na lícnej strane diftong dvojhláska diftongizáciapremena samohlásky na dvojhlásku
difundovať
prenikať, presakovať, prelínať
difúzia
prenikanie; prelínanie, rozptýlenie; vylúhovanie; pohyb neutrónov spôsobený zrážkami s prostredím; vylúhovanie odrezkov repy a výroba cukrovej šťavy; prenikanie atómov alebo molekúl z oblasti vyššej koncentrácie do oblasti nižšej koncentrácie

digamiadruhé manželstvo
digerácia
v potravinárskom priemysle vylúhovanie pri vyššej teplote digerovať robiťdigesciu; tráviť
digescia
vylúhovanie látok za vyššej teploty; stanovenie cukornatosti repy; trávenie, zažívanie
digest
prehľad, výber, napr. z tlače; v USA skrátené vydanie klasického knižného diela
digestívum
látka podporujúca trávenie
digestor
skriňa s odsávaním pre laboratórne práce; odsávacie zariadenie v kuchyni; zasklená skrinka na prácu s jedovatými alebo páchnucimi látkami, odsávačpár
digger
zlatokop, hľadačdiamantov
digit
číslica digitalínglykozid zo semien náprstníka, dôležitý srdcový liek digitalis rastlina náprstník, dôležitá pre svoj obsah glykozidu digitalínu digitalizáciaprevod analógového signálu na digitálny (číslicový) digitálny číslicový; patriaci k prstu, robený prstom, napr. stlačenie prs-tom; týkajúci sa prsta
diglosia
zdvojenie jazyka; používanie dvoch jazykov (rečí)
dignita
dôstojnosť, hodnosť
dignitár
hodnostár
digresia
odchýlka, úchylka; odlúčenie od hlavnej veci; najväčší uhol medzi rovinou výškovej kružnice hviezdy a rovinou výškovej kruž-nice pólu
dihybrid
potomok jedincov odlišujúcich sa dvomi génmi, kríženec dichogamia nerovnaký čas dospievania prašníkov rastliny dichotómiadelenie na dve časti, triedenie do dvoch skupín; v botanike jednoduché, tzv. vidličnaté vetvenie; vzhľad Venuše alebo Mesiaca v kvadratúre
dichróman
dvojchróman, soľkyseliny chrómovej dichromatickýdvojfarebný
dichromázia
vrodená farbosleposť
dikcia
spôsob vyjadrovania, voľba slov a dôrazu; zvláštna výslovnosť diklínia jednopohlavnosťrastlín

dikobraznočný hlodavec s dlhými ostňami
dikólon
dvojčlenný verš
diktafón
prístroj na záznam diktátu a jeho pomalú riadenú reprodukciu diktát hovorenie textu do záznamu; nariadenie, rozkaz; násilne vnútené rozhodnutie; samovoľné rozhodovanie alebo riadenie; školská písomná práca diktátorv antickom Ríme úradník, ktorý mal v stave núdze najdlhšie na

6 mesiacov neobmedzené právomoci; vládca s neobmedzenou mo-cou, spravidla prisvojenou násilným činom
diktatúra
neobmedzená moc jednotlivca alebo spoločenskej skupiny realizovaná formou nátlaku, hrozbou alebo skutočným násilím diktovať prikazovať, nariaďovať; predčítaťniekomu niečo na zapisovanie
diktum
výrok
dilacerácia
roztrhnutie
dilácia
odklad súdneho konania; zdržanie, lehota
dilatácia času
téza špeciálnej teórie relativity, podľa ktorej doba trvania toho istého deja meraná rôznymi pozorovateľmi je relatívna dilatácia chorobné rozšírenie orgánu v tele; rozšírenie, zväčšenie objemu, rozpínavosť, priestor ponechaný na rozpínanie materiálu, napr. na mostných konštrukciách
dilatačná škára
zámerne vynechaná medzera, štrbina v konštrukcii dilatans liek rozširujúci cievy
dilatátor
sval rozširujúci zreničku; zariadenie na rozšírenie zúžených miest dilatometerzariadenie merajúce rozťažnosťspôsobenú zmenami teploty dilatónové pole vo fyzike skalárne pole, ktorého kvantá majú nulový spin
dilema
nutnosťzvoliťsi jednu z dvoch protichodných možností, ťažká voľba diletantneodborník; fušer, začiatočník; samouk
diletantizmus
neodbornosť; povrchnosť
dilógia
umelecké dielo zložené z dvoch častí dilúviumstarší útvar štvrtohôr, pleistocén

dimenzia rozmer, rozsah, vzdialenosť; v matematike počet nezávislých súradníc určujúcich polohu bodu v priestore; v geografii dĺžka času alebo priestorový rozmer

dimenzovať dávaťniečomu rozmery, určovaťrozmery
dimér
zlúčenina dvoch molekúl tej istej látky (monoméru) diminúciazmenšenie
dimorfický, dimorfný
dvojtvarý, vyskytujúci sa v dvoch tvaroch alebo podobách dimorfizmusdvojtvárnosť; výskyt dvoch morfologicky rôznych foriem u jedného druhu organizmu; jav, keďdva nerasty s rovnakým chemickým zložením majú rozdielne vlastnosti, stavbu aj tvar dimorfnýjestvujúci vo dvoch formách, dvojtvárny
DIN
skratka Deutsche Industrienorm, nemecká priemyselná norma, pou-žívaná aj na označovanie citlivosti fotografických materiálov dinárzákladná menová jednotka v Bahrajne, Alžírsku, v Srbsku a iných krajinách, najmä islamských dinerhlavné jedlo dňa, v Anglicku a vo Francúzsku podávané večer ding an sich v nemčine: vec sama osebe, vec ako taká dingoaustrálsky divoký pes dinosaurusvymrelý druhohorný veľjašter; v prenesenom význame nepružný, veľmi konzervatívny človek alebo organizácia diódaelektrónka s dvomi elektródami Diogenesstarogrécky filozof opovrhujúci pohodlím a propagujúci odriekanie, žijúci v sude; v prenesenom význame skromný a jednoducho žijúci človek diolénpolyesterové vlákno spracované na nekrčivú tkaninu dionýzieslávnosti na poctu boha Dionýza; hlučná zábava, bujarý večierok; orgie
dionýzovský
bujarý, zhýralý; vášnivý, zmyselný dioptriajednotka optickej mohutnosti šošoviek dioptrickýzobrazujúci pomocou lomu svetla
dioráma
veľkorozmerný obraz s plastickým popredím, panoráma dioskuroviadvojica nerozlučných priateľov, blíženci Dioskuroviamytologickí blíženci Kastor a Pollux; dvojica nerozlučných

 priateľov dioxanrozpúšťadlo, cyklický éter
dioxid
zlúčenina jedného atómu prvku s dvoma atómami kyslíka dioxínveľmi jedovatá a ťažko odbúrateľná látka, vznikajúca pri výrobe na báze chlórfenylov diplakúziadvojité počutie diplégiaobojstranná obrna, ochrnutie najmä dolných končatín diplofiaprítomnosťdvoch sád chromozómov v bunke
diplofónia
hlasová porucha diplommenovacia listina; listina, ktorou sa udeľuje nejaké uznanie, pocta alebo hodnosť, napr. vysokoškolská pri zakončení štúdia diplomaciazahraničnopolitická činnosťštátu, súbor hmotných aj personálnych opatrení na realizáciu tejto činnosti; teória zahraničnopolitickej činnosti štátu, služba pracovníkov tejto činnosti diplopiadvojité videnie, ambiopia dipódiav poézii metrický celok s dvomi stopami
dipól
dva od seba oddelené elektrické náboje rovnakej veľkosti a opačnej polarity; anténa z dvoch rovnakých vodičov opačnej polarity; útvar s oddelenými ťažiskami kladných a záporných nábojov; dva rovnako veľké náboje opačnej polarity v určitej vzdialenosti od seba dipsomániaobčasné chorobné nutkanie k niekoľkodňovému pitiu alkoholu až do stavu otravy, ľudovo kvartálne pijanstvo diptychdvojdielne umelecké dielo; starogrécke dvojité doštičky na písanie; stredoveký dvojdielny oltár
direct
 maildodávanie tlačovín, najmä reklamných, do schránok občanov alebo poštou na konkrétne adresy
direkcia
smer; riaditeľstvo
direkt
priamy, priamo; priamy úder v boxe direktívapravidlo, smernica, návod činnosti
direktný
priamy
direktórium
riaditeľstvo; dočasný vládny výbor
dirham
menová jednotka Maroka
dirigent
umelec riadiaci hudobné teleso dirimovaťrozhodnúťv prípade rovnosti hlasu kolektívneho orgánu

dirndlnemecký a rakúsky ženský kroj disážiorozdiel medzi skutočnou nižšou cenou cenného papiera a jeho menovitou hodnotou disciplínadodržiavanie zásad, predpisov, nariadení; odvetvie športovej, vedeckej, pracovnej alebo inej činnosti discíziarozrezanie, rozdelenie rezom
disekcia
vypreparovanie časti tela najmä na diagnostické účely disemináciarozsev, rozptyl, rozšírenie, napr. nákazy; rozšírenie chorobných ložísk nákazy v orgáne alebo tele; vysemeňovanie rastlín disent skupina stúpencov iného zmýšľania, skupina odporcov, najmä re-žimu disfunkcianefunkčnosť, neúčelnosť disgustovaťznechutiť disharmónianesúlad, nesúzvuk
disident
odpadlík, odštiepenec, človek stavajúci sa proti štátnemu zriadeniu
disimilácia
rozlíšenie, rozloženie; rozklad organických látok v organizme na anorganické
disimulácia
zatajovanie, zapieranie, pretvarovanie sa; snaha nemocného zatajiťchorobu
disipácia
rozptýlenie, strata časti energie nezvratnou premenou, napríklad na teplo disipovaťpremieňaťenergiu na teplo
disjunkcia
rozluka, rozpojenie, rozlúčenie; fáza oddeľovania dcérskych chromozómov s pohybom k pólom deliaceho vretienka; v matematike prázdny prienik
diskant
najvyšší ženský a detský hlas, soprán
disketa
pružný magnetický kotúčna záznam údajov vo výpočtovej tech-nike
diskofil
zberateľgramoplatní diskografiasúhrn diel nahraných na záznamovom médiu podľa nejakého hľadiska
diskont
úroková zrážka pri platení v hotovosti, obchod so zníženými cenami

diskontinuita nesúvislosť, nespojitosť
diskontinuita
prerušenie rozširovania rastlín alebo živočíchov; zmena zloženia a fyzikálnych vlastností zemského vnútra
diskotéka
zbierka hudobných nosičov; zábavný podnik s reprodukovanou hudbou diskovkadruh lišajníka rastúci na stromoch diskovníklišajník rodu Physcia, ktorý rastie najčastejšie na skaliskách diskreditáciazníženie autority, podlomenie dôvery
diskrepancia
rozkol, nesúlad, nezhoda, rozpor, nezrovnalosť, veľký rozdiel
diskrétna množina
nespojitá matematická množina
diskrétnosť
mlčanlivosť, ohľaduplnosť, taktnosť, šetrnosť
diskrétny
nespojitý; mlčanlivý; taktný, ohľaduplný, schopný zachovať tajomstvo diskrimináciarozlišovanie, znevýhodnenie (rasové, náboženské a pod.); rozdielny prístup k rôznym skupinám
diskriminant
v matematike výraz rozhodujúci o koreňoch rovnice (časť vzorca na výpočet kvadratických rovníc); rozlišujúci prvok, kritérium
diskurzívny
postupujúci rozumovo; spôsob myslenia s postupným uvedomovaním si všetkých súvislostí logicko-deduktívnym vyvodzovaním
diskusia
rozprava, výmena názorov, rozhovor
diskutabilný
sporný, vyžadujúci diskusiu, pochybný diskvalifikácia prehlásenie za neschopného; vylúčenie športovca alebo družstva z hry alebo súťaže
dislokácia
rozloženie, rozmiestenie, premiestenie; zmena polohy zemských vrstiev; porucha periodickej štruktúry kryštálov; zmena polohy orgánu alebo jeho časti z pôvodnej polohy
dislokácia
zmena polohy orgánu alebo jeho časti z pôvodnej polohy dismembrácia rozdrobenie, oddelenie jednotlivých častí celku disociáciarozštiepenie, rozklad, rozpad;  rozklad chemických zlúčenín na jednoduchšie látky vonkajším pôsobením (napr. energie); rozpad duševnej činnosti ako príznak schizofrénie

disolúcia rozluka, rozklad, rozdelenie; rozpúšťanie koloidných častíc na pravý roztok

disolvovaťrozpúšťať
disonancia
nesúzvuk dispanzívnyrozptyľujúci
disparita
nerovnosť, rozdielnosť, rôznorodosť
dispečing
ústredné riadenie prevádzky závodu alebo zariadenia dispenzácia udelenie dispenzu; zhotovovanie a vydávanie liečiv, súčasť receptúrnej taxy
dispenzár
bezplatná lekárska poradňa
dispenzarizácia
včasné aktívne vyhľadávanie a liečenie osôb vyžadujúcich sústavnú preventívnu alebo liečebnú starostlivosť dispenzatórium zoznam liekov
disperzia
rozloženie, rozklad, rozptýlenie; rozklad svetla hviezd pri jeho prechode atmosférou
disperzia
rozptyl, rozptýlenie
disperzia svetla
rozklad svetla v závislosti od vlnovej dĺžky disperzia vlneniarýchlosťšírenia vĺn v závislosti od ich dĺžky displacementposun, posunutie; výtlak lode
displej
grafická zobrazovacia jednotka, napr. monitor
disponent
obchodný splnomocnenec, konateľ, človek oprávnený viesť jednania a uzatváraťzmluvy menom firmy
disponibilita
použiteľnosť disponibilnýpoužiteľný, schopný použitia, k dispozícii
disponovať
voľne nakladať, slobodne rozhodovať, rozvrhnúť dispozícia rozostavenie, rozmiestenie; smernice, pokyny; sklon, vrodený predpoklad, náchylnosť
dispozítor
vládca znamenia zverokruhu disproporcianepomer, neúmernosť, nerovnomernosť
disthen
nerast, kremičitan hlinitý, kyanit distichondvojveršie distingvovanýdôstojne a jemne sa správajúci, odlišujúci sa od iných; uhladený, ušľachtilý
distonovať
intonovaťnečisto, falošne

distorzia skrútenie, podvrtnutie, vyvrtnutie distrakciaroztiahnutie; rozčlenenie; roztržitosť
distribúcia
rozdeľovanie, rozširovanie, dodávanie k zákazníkom a odbe-rateľom
distrikt
správny okrsok, obvod
disulfid
organická zlúčenina, v ktorej sú na vzájomne spojených atómoch síry viazané uhľovodíkové skupiny; zlúčenina síry a iných prvkov