Jdi na obsah Jdi na menu
 


iniciácia zahájenie chemickej reakcie; vyvolanie, podnet; uvedenie do tajomstva, zasvätenie; u primitívnych národov obrad prijímania chlapcov medzi dospelých mužov

iniciála, iniciálka veľké ozdobné písmeno na začiatku kapitoly a pod., v botanike bunka nestrácajúca delením schopnosť ďalšieho delenia

inicializácia vo výpočtovej technike nastavenie počiatočnej hodnoty dátového objektu; operácie potrebné na uvedenie zariadenia do počiatočného stavu pred zahájením procesu

iniciatíva podnet, popud, počiatočný krok; podnetnosť, podnikavosť iniciátor ľahko sa rozpadajúca látka na radikály a tým vyvolávajúca iniciáciu, u výbušnín prostriedok na vyvolanie výbuchu
injekcia
vstreknutie liečebnej látky do tela; látka takto vstrekovaná; spevnenie pôdy alebo stavby vstrekovaním betónu a iných látok; vstrekovanie, vstrek; vtlačenie tekutého magmatu do trhlín v horninách injekčný vstrekovací, týkajúci sa injekcie
injektor
zariadenie na počiatočné urýchľovanie častíc pred ich preniknutím do vákuovej komory hlavného urýchľovača
injikácia
vstreknutie, vstrekovanie
injunkcia
služobný príkaz, rozkaz; predpis
injuria
urážka, ublíženie na cti, pohana inkantáciazariekavanie, zažehnávanie inkapsuláciaopúzdrenie, vytvorenie tkaniva puzdra
inkarcerácia
priškripnutie, napr. kýly; uväznenie
inkarnácia
vtelenie, prevtelenie
inkaso
vyberanie alebo príjem peňazí; likvidácia peňažnej pohľadávky inkaustika maľba alebo rytie vo vosku
inklinácia
náchylnosťk určitým chorobám; uhol medzi smerom siločiar zemského magnetizmu a vodorovnou rovinou; sklon roviny obež-nej dráhy planéty k rovine obežnej dráhy Zeme
inklinácia pôdy
sklon pôdy
inklinovať
tiahnuťk niečomu alebo niekomu, zaujímaťsa o niečo alebo niekoho; prejavovaťnáklonnosť, byťnaklonený niečomu alebo niekomu
inklusive
vrátane, počítajúc do toho
inklúzia
vzťah medzi triedami, množinami vyjadrovaný slovami „je pod-množinou“; uzavrenina v bunke obsahujúca zásobné látky, farbivá a anorganické kryštalické látky; cudzorodá hmota v hornine alebo

v neraste
inkognito
zatajenie mena, pôvodu, totožnosti; krycie meno; tajne, nie pod vlastným menom inkoherencianesúvislá, nezrozumiteľná rečako prejav poruchy myslenia; vo fyzike absencia pevných fázových vzťahov medzi kmitmi inkolát štátna príslušnosť, občianstvo; v stredoveku šľachtické obyvateľské právo, obdoba dnešného štátneho občianstva, indigenát inkomparabilný nezrovnateľný, neporovnateľný
inkompatibilita
neschopnosťsamčích pohlavných buniek oplodniťsamičiu pohlavnú bunku; nezlúčiteľnosťtkanív alebo orgánov; nezlúčiteľnosťviacerých funkcií v jednej osobe; neznášanlivosťliekov podávaných súčasne; neschopnosťtechnických zariadení vzájomne komunikovaťa spolupracovať
inkompatibilný
nezlúčiteľný, neznášanlivý, napr. transplantovaný orgán inkompetencia nepríslušnosť, nepovolanosť
inkonsekvencia
nedôslednosť inkontinencianeschopnosťudržaťmočalebo stolicu inkonveniencia nepríslušnosť, nevhodnosť; nepohodlie inkonzekvencia vnútorný rozpor, nedôsledok, opak konzekvencie inkonzistencia nesúdržnosť, nesúvislosť; nevytrvalosť, neudržateľnosť inkorporáciavčlenenenie, pričlenenie, začlenenie, prijatie za člena; zápis pozemku do pozemkovej knihy
Inkovia
panovnícky rod v Peruánskej ríši do počiatku 16. storočia inkrécia odovzdávanie výlučkov (hormónov) žľazami s vnútornou sekréciou priamo do krvného obehu inkrementprírastok
inkrét
vnútorný sekrét; hormón vylučovaný priamo do krvi inkrimináciaobvinenie, výčitka
inkriminovaný
obvinený, obžalovaný, dotknutý žalobou inkrustácia ukladanie vápenných solí v tkanive; obalenie organickej látky nerastom; vyzrážanie látok z roztoku, potiahnutie minerálnym ka-meňom; ochranný povlak rastlín proti chorobám alebo škodcom inkubácia čas, ktorý uplynie medzi naočkovaním mikróba do jeho rozmnoženia; doba vysedenia vtáčích vajec alebo umelého vyliahnutia

 kurčiat; doba medzi prvým kontaktom s nákazou a prepuknutím choroby, nevedomé dozrievanie nápadu alebo riešenia inkubačný týkajúci sa inkubácie, napr. inkubačné štádium
inkubátor
zariadenie na uchovávanie predčasne narodených detí, liaheň inkunábula prvotlač; tlačspred roku 1500
inkvizícia
vyšetrovací a súdny orgán stredovekej katolíckej cirkvi na potieranie kacírstva; fanaticky prísne a kruté vyšetrovanie
inline
kolieskové korčule s kolieskami v jednom rade
inokulácia
očkovanie
inokulum
očkovacia látka
inoperabilný
nevhodný na chirurgický zákrok, opak operabilného inovácia obnovenie, obnova, zdokonalenie
input
vstup; faktor výroby meraný vstupnými nákladmi; zadanie; vstup dát do počítača
insania
šialenstvo
inscenácia, inscenovanie
uvedenie hry v divadle, v televízii a pod.; zosnovanie niečoho
insekt
hmyz
insekticídy
prostriedky na hubenie hmyzu insektivorahmyzožravce insektológznalec hmyzu, odborník v insektológii
insektológia
náuka o hmyze
inseminácia
umelé oplodňovanie dobytka
inseminátor
pracovník umelo oplodňujúci dobytok zmrazenými spermia-mi
insenzibilita
znížená alebo žiadna schopnosťorganizmu reagovaťna podnety vonkajšieho alebo vnútorného prostredia
insert
vložiť, vsunúť; príloha, náhrada
insígnie
odznaky vyššej štátnej alebo vedeckej hodnosti (kráľovskej, rektorskej a pod..) insinuovaťohovára; neprávom obviniťalebo podozrievať; nahovárať niekomu niečo nepravdivé
insistovať
trvaťna niečom; naliehať, byťtvrdohlavý
insitný
neškolený, laický, neodborný, naivný (napr. maliar)

inskripcia zápis
insolácia, insolancia
liečba slnečným žiarením, slnkom; ožiarenie povrchu Zeme priamym slnečným svetlom; množstvo slnečného žiarenia dopadajúceho za jednotku času na zemský povrch; dopad slnečného svetla na horniny a jeho vplyvy na zmenu ich zloženia a tvaru insolencianehanebnosť, drzosť insolvenciaplatobná neschopnosť, nadmerná zadĺženosť
insomnia
nespavosť, agrypnia inspirovaťvdychovať
instabilita
nevyrovnanosť, napr. psychická instabilita
instantný
rýchlorozpustný; predvarený; práškový
instigácia
dráždenie, popudzovanie instiláciavkvapkávanie liekov
instradácia
poštový alebo železničný predpis pre najvhodnejší smer
a spôsob dopravy zásielky
insuficiencia
nedostatočnosť, slabosť, zlyhanie činnosti orgánu insuflácia vháňanie plynu do tela alebo do dutiny orgánu
insulárny
ostrovný, týkajúci sa ostrova
insurekcia
ozbrojené povstanie, odboj
inšpekcia
prehliadka, dozor, dohľad; v medicíne vyšetrovanie pacienta inšpektor úradný dozorca, kontrolór
inšpícia
dozor nad divadelným predstavením inšpicientpomocník divadelného režiséra, ktorý dozerá na priebeh predstavenia
inšpirácia
podnet, vnuknutie, náhly nápad, podnet k umeleckej tvorbe inštalácia súbor pomocných zariadení v budove (elektrických, vodovodných a pod.); zariadenia; organizovanie, uvedenie do prevádzky; uvedenie do funkcie
inštancia
stupeňriadenia spoločenského orgánu; príslušný orgán štátnej a inej verejnej správy
inštinkt
prirodzený pud, vrodená reakcia živočícha na vonkajšie alebo vnútorné podráždenie, podnet; tušenie, vnuknutie
inštitúcia
zariadenie, ústav, orgán
inštitucionalizmus
ekonomický a sociologický smer, ktorý vidí základ

 vývoja spoločnosti v inštitúciach a inštitútoch
inštitút
ústav, vedecké alebo školské zariadenie
inštrukcia
poučenie, návod, pokyn; predpis, príkaz; udelenie pracovných alebo iných príkazov
inštruktáž
krátke zaškolenie, predvedenie inštrukcií
inštruktívny
názorný, poučný
inštrument
nástroj, prostriedok, pomôcka
inštrumentácia
práca s prístrojmi, využitie prístrojov
inštrumentál
siedmy pád skloňovania
inštrumentalista
hráčna hudobný nástroj
inštrumentárka
zdravotná sestra, ktorá pri operácii podáva chirurgovi nástroje, stará sa o ich sterilitu a nepoškodenosť
inštruovať
dávaťnávod, poučovať, prikazovať
intabulácia
zápis do verejnej, najčastejšie pozemkovej knihy
intaglia
drahý kameňrezaný do hĺbky
intaktnosť
celistvosť, neporušenosť, nedotknuteľnosť intaktnýneporušený, celistvý, nedotknuteľný
intarzia
vykladanie nábytku odlišným drevom, slonovinou a pod. v podo-be obrazcov alebo vzorov
integrácia
scelenie, zjednotenie, spojenie, zmiešanie; výpočet integrálu integrál neurčitý súhrn funkcií získaný postupom inverzným k derivovaniu; určité číslo, ktoré je súčtom nekonečného množstva diferenciálov; základný pojem matematickej analýzy, zovšeobecnenie súčtu
integrál určitý
číslo, ktoré je súčtom nekonečného množstva diferenciálov
integrál
základný pojem matematickej analýzy, zovšeobecnenie súčtu integrálny celistvý, úplný, nedielny; podstatný; vzťahujúci sa na matematický integrál
integrátor
prístroj registrujúci počet impulzov za jednotku času; zariadenie merajúce svetelný tok svetelného zdroja
integrita
celistvosť, nedotknuteľnosť, neporušenosť
integrita osobnosti
neporušenosť, celistvosťosobnosti
integrovať
spájať, zjednocovať, začleňovať; počítaťintegrál funkcie

intelekt rozum, schopnosťmyslenia
intelektuál
duševný pracovník, vzdelanec
intelektualizmus
jednostranné zdôrazňovanie rozumového prístupu inteligencia rozumovosť, duševná vyspelosť, múdrosť; schopnosťchápať a samostatne myslieť; označenie pre duševných pracovníkov inteligent vzdelaný a rozhľadený človek; duševný pracovník intencia zámer, úmysel, jav, keďniektoré sloveso nevyžaduje vyjadrenie pôvodcu alebo cieľa deja
intencionalita
zameranie úsilia na nejakú vec alebo čin
intendancia
vrchná správa, napr. divadla; vojenská zásobovacia služba intendant dozorný správny alebo umelecký orgán; kedysi veliaci dôstojník tylového zabezpečenia, zásobovací dôstojník intenzifikácia zvyšovanie intenzity, zosiľovanie
intenzimeter
v jadrovej fyzike prístroj registrujúci počet impulzov prichádzajúcich za jednotku času na jeho vstup z detektora rádioaktívneho žiarenia
intenzita elektrického prúdu
množstvo elektrického prúdu, ktoré prešlo za sekundu vodičom
intenzita
napätie, sila; usilovnosť, mohutnosť
intenzita
sila, napätie, úsilie; veľkosťsily alebo účinnosti; dôkladnosť,

živosť, napr. farby; hĺbka, mohutnosť, napr. citu alebo zážitku intenzita zrážok množstvo zrážok za časovú jednotku
intenzívny
silný, účinný, mohutný; usilujúci o dosiahnutie najlepšieho výsledku; idúci do hĺbky, opak extenzívneho
inter arma silent Musae
medzi zbraňami múzy mlčia, v prenesenom význame: počas vojen sa nedarí umeniu
inter nos
medzi nami; dôverne
inter-
prvá časťzložených slov s významom medzi, vo vnútri, počas, pred
interakcia
vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých činiteľov interakt činiteľpodieľajúci sa na interakcii
interaktívny
umožňujúci vzájomnú komunikáciu, priamy vstup do programu alebo činnosti
interatómový
medziatómový

intercedent dlžný ručiteľ, rukojemník; prostredník
intercelulára
medzibunkový priestor v pletive rastlín
intercepcia
zadržiavanie zrážkovej vody na povrchu pôdy; zadržiavanie, zachytávanie
interceptor
rušičvztlaku, usmerňovačprúdenia, spoiler
intercesia
starorímske právo vyšších úradníkov zrušiťrozhodnutie nižších orgánov; prevzatie dlhu treťou osobou
interdikt
zákaz, najmä cirkevný
interes
záujem
interesantný
zaujímavý, pozoruhodný
interfáza
v biológii obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi mitóza-mi
interfejs, interface
rozhranie; prepojenie; styk, komunikačný prechod, medzistyk; prevodník medzi dvomi číslicovými systémami interferencia stretnutie, zasahovanie, prelínanie; kríženie, skladanie interferometria stanovenie indexu lomu svetla s využitím jeho interferencie; metóda analytického určovania zloženia zmesi plynov interferónbielkovina, ktorá vzniká v bunke po napadnutí vírusom, chráni ďalšie bunky
interfertilita
schopnosťvzájomného oplodnenia dvoch foriem živočíšnych alebo rastlinných organizmov
intergénový
medzigénový
interglaciál
obdobie medzi dvomi chladnými obdobiami v pleistocéne interiérv medicíne vnútorné usporiadanie orgánov živočíchov; vnútrajšok, vnútorné zariadenie; filmová scéna nakrúcaná v ateliéri interim medziobdobie; dočasné opatrenie, dočasný režim interimálny provizórny, dočasný interiorizáciazvnútornenie, prijatie skúsenosti do psychiky interjekcia zvolanie, výkrik; citoslovce
interklúzia
zátvorka
interkom
systém na dorozumievanie vo vnútri určitého priestoru, nap-ríklad medzi posádkou lietadla alebo základňovou a prenosnou časťou prenosného telefónu
interkontinentálny
medzipevninový

interkozmický vesmírny
interkros
juniorská kategória lakrosu
interkurentný
pridružená ďalšia choroba k pôvodnej chorobe interlineárny medziriadkový
interlingua
umelý jazyk vytvorený na základe internacionalizmov, pôvodne nazývaný okcidentál
interludium
medzihra, najčastejšie organová
intermediálny
sprostredkujúci, tvoriaci medzičlánok, prepojenie intermediárny medzi dvomi vecami, medzičlánkový
intermezzo
vložka, vsúvka; medzihra; prestávka, medziobdobie intermisia prerušenie, dočasné zastavenie (aj choroby) intermitentný, intermitovaný prerušovaný
intermitóza
fáza medzi dvomi následnými mitotickými deleniami bunky intermolekulárny medzimolekulárny, nachádzajúci sa medzi molekulami intermuskulárnymedzisvalový
interna
vnútorné lekárstvo; slangové označenie interného oddelenia nemocnice
internácia
nútený pobyt na určenom mieste
internacionál
stúpenec internacionalizmu; športovec hrajúci alebo závodiaci v medzinárodnom stretnutí
internacionalizmus
medzinárodnosť; vedomý prejav medzinárodnej solidarity
internalizácia
osvojenie, prijatie normy alebo myšlienky
internát
spoločná ubytovňa žiakov, študentov alebo učňov
internet
svetová komunikačná sieťprepojených počítačov, web internista lekár pre vnútorné choroby
internovať
nariadiťnútený pobyt; uzavrieťdo internačného tábora interný vnútorný, domáci
interocepcia, interorecepcia
v psychológii označenie vnútornej citlivosti interoreceptor, interoceptor nervové zakončenie prijímajúce podnety z vnútorného prostredia
interparlamentný
medziparlamentný
interpelácia
verejne položená otázka členovi vlády v parlamente interpendencia vzájomná závislosť

interpersonálny medziľudský
interplanetárny
nachádzajúci sa medzi planetami, medziplanetárny interpolácia vložka, vsúvka; neskoršia nepôvodná vsúvka do textu, výpočet čísla z dvoch susedných čísel
interpolácia vrstevníc
vyšetrovanie bodov vrstevníc medzi kótovanými bodmi
interponovať
vkladať, vložiť, vsúvať; sprostredkovať
interpozícia
nenormálne uloženie nejakého orgánu medzi iné interpret ten, kto podáva výklad, tlmočí význam, prekladateľ; výkonný umelec; vo výpočtovej technike prekladač
interpretácia
výklad, objasnenie; tlmočenie, pretlmočenie; spôsob hry hudobníka alebo herca
interpunkcia
rozdeľovacie znamienko; delenie viet znamienkami; kladenie rozdeľovacích znamienok na členenie písanej vety interregnum medzivládie; v katolíckej cirkvi doba od skončenia vlády jedného pápeža do nastúpenia druhého
interrupcia
umelé prerušenie tehotenstva intersexualitanevyhranené pohlavie, pohlavná obojakosť intersexualita obojpohlavnosť
intersexuálny
majúci znaky obidvoch pohlaví
intersticiálny
vsunutý, vmedzerený; medzitkanivový
interstícium
vmedzerené tkanivo, riedke pojivo tkanív a orgánov, v ktorom prebiehajú nervy a cievy
intersubjektivita
čo je spoločné všetkým alebo mnohým ľuďom intertrigo prudký zápal kože, zaparenie
interval
medzera, prestávka; časový úsek, medzičas; množina všetkých reálnych čísel
intervalla lucida 
jasné chvíľky duševne chorého človeka intervencia zákrok, zásah, zasahovanie
interview
novinársky rozhovor s významnou osobou
intestát
zosnulý bez závetu
intestátna postupnosť
dedičská podľa zákona (u zosnulého bez závetu) intestinálny črevný
intestínum
črevo

intifáda povstanie a odpor Palestíncov na územiach okupovaných Izraelom

intimácia, intimát úradné oznámenie vyšším orgánom nižšiemu orgánu intimidácia zastrašovanie, nátlak
intimita
dôvernosť, súkromie, útulnosťprostredia
intímny
dôverný, súkromný; telesne alebo pohlavne blízky
intimus
dôverný priateľ, blízky spoločník intolerancianeschopnosťchorého znášaťurčité lieky; neznášanlivosť intonácia správne nasadenie tónu pri speve, hre na hudobný nástroj
a pod.; tónové znenie hovorenej reči, melódia reči
intoxikácia
otrava jedovatou látkou, vniknutie jedovatej látky do organizmu intoxikovanýotrávený
intra-
prvá časťzložených slov s významom vo vnútri, do vnútra, v priebehu intraalveolárnynachádzajúci sa vnútri alveol
intraartikulárny
nachádzajúci sa vnútri kĺbu
intracelulárny
vnútrobunkový
intracerebrálny
nachádzajúci sa vo vnútri mozgu
intracyklické kolísanie
kolísanie populačnej hustoty druhu v priebehu roka
intráda
úvodná fanfára alebo skladba, znelka, slávnostná ospevná reč intradermálny nachádzajúci sa medzi vrstvami kože
intraflorálny
uložený vnútri kvetu
intragénový
nachádzajúci sa vo vnútri génu intrakraniálnyvnútrolebečný
intramolekulárny
týkajúci sa javu prebiehajúceho vo vnútri molekuly intramuskulárny vnútrosvalový, medzisvalový
intransigentný
nekompromisný; nezmieriteľný; netrpezlivý; neochotný zmieriťsa; radikálny
intranukleárny
nachádzajúci sa vnútri jadra bunky
intranzitívny
nepriechodný
intranzitívum
neprechodné sloveso intraperitoneálnynachádzajúci sa v brušnej dutine

intrauterinný vnútromaternicový intravaskulárnynachádzajúci sa v cieve
intravenózny
vnútrožilový
intravilán
zastavaná časťúzemia obce, pozemok v tejto časti
intriga
nástraha, pasca, úskočné jednanie; dejová zápletka
intro-
prvá časťzložených slov s významom vnútorný, vstup, vstupný introdukcia úvod, uvedenie; predohra; zavádzanie konkrétneho živočíšneho alebo rastlinného druhu do novej oblasti introjekcia vcítenie, vkladanie do vedomia, prežívanie
intronizácia
uvedenie na trón, nástup panovníka introspekciasebapozorovanie; lekárske nahliadnutie do vnútra orgánu alebo organizmu
introvert
človek uzatvárajúci sa do seba, opak extroverta introverzia jednostranné zameranie na pozorovanie vlastných duševných pochodov; sústredenie sa na vlastný vnútorný život introverzia sústredenie sa človeka na seba samého, opak extroverzie intrúzia nežiaduce vniknutie; preniknutie do vnútra; v geológii prenikanie magmy do zemskej kôry; vnikanie cudzích útvarov do zvaru pri zváraní; podpovrchové telesá vyvretých hornín
intuícia
poznanie vnuknutím; náhle vnuknutie, tušenie, predtucha intuitivizmus filozofický smer, podľa ktorého je intuícia hlavným zdrojom poznania, v matematike smer odmietajúci existenciu matematických objektov mimo vedomia človeka intumescenciazdurenie, nadmerné rozrastanie