Jdi na obsah Jdi na menu
 


stibán antimonovodík; toxický bezfarebný plyn
stibikonit
oxid antimónu, nerast
stigma
v medicíne: vrodené alebo dedičné znaky; nápadná škvrna na tele niektorých živočíchov; dýchací otvor hmyzu; svetlocitlivá škvrnka v bunke niektorých prvokov; znamenie, stopa po niečom, napr.

zranení; znamenie hanby
stigmasterol
kryštalická látka používaná na výrobu steroidných hormónov
stilbén
kryštalická látka používaná pri výrobe lakov a farieb
stilbit
vodnatý hydrokremičitan vápenatý, nerast
stileto
krátka úzka dýka
stilton
anglický plesňový syr, nazývaný aj kráľom syrov, pôvodne vyrábaný zo surového, dnes z pasterizovaného mlieka
stilus
dutá časťpiestika
stimul, stimulus
ponuka, podnet k činnosti, motivácia; dráždidlo stimulácia povzbudenie, podnecovanie, dráždenie stimulátorlátka povzbudzujúca rast živočíchov a rastlín
stimulovať
povzbudzovať, podnecovaťniečo, napr. krvný obeh stipulovať zmluvne určovať, vymedzovať; zjednávať stoastarogrécka stĺpová sieň; starogrécka filozofická škola hlásajúca duševnú vyrovnanosťa pokoj
stochastický
náhodný stoicizmusnázor zdôrazňujúci sebaovládanie, vyrovnanosť; vnútorná vyrovnanosť, duševný pokoj stoickýpokojný, kľudný, duševne vyrovnaný, pohodový, pevný stoichein krok, článok radu; základný prvok, princíp
stóma
ústna dutina
stomachikum
žalúdočný liek podporujúci chuťdo jedla stomachoskopiavyšetrenie žalúdka, známejšie ako gastroskopia stomatitída zápal sliznice ústnej dutiny
stomato-
prvá časťzložených slov s významom ústa, ústny stomatológ odborník v stomatológii, zubný lekár stomatológianáuka o chorobách ústnej dutiny a zubov, zubné lekárstvo stomatóza neurčené ochorenie ústnej dutiny
stop
zastavenie; zastav! stoj!; telegrafická bodka
stoper, stopper
v niektorých kolektívnych hrách označenie stredného obrancu alebo hráča zastavujúceho súperových útočníkov už v strede poľa stopkyšpeciálne hodinky na meranie veľmi krátkych časových intervalov,napr. na tisíciny sekundy stopovaťzastavovať; zastavovaťmotorové vozidlá za účelom bezplatného zvezenia
stóra
sťahovacia záclona cez celé okno
storno
oprava, vymazanie nesprávnej účtovnej položky; zrušenie objednávky alebo kúpnej zmluvy
story
príbeh, historka, rozprávanie, román
strabizmus
škuľavosť
straddle
valivý štýl v skoku do výšky
stradivárky
husle z dielne slávneho talianskeho husliara Antonia Stradivariho a jeho synov
strand, štrand
morské pobrežie, pláže v morských kúpeľoch strangulácia uškrtenie, zaškrtenie; obesenie
strangúria
bolestivé močenie
stratégia
náuka o príprave a vedení veľkej vojnovej operácie; veda o vedení boja; umenie viesťkolektív s cieľom dosiahnuťveľké spoločné ciele; dlhodobý zámer činnosti na dosiahnutie určitého cieľa stratifikáciavrstvenie hornín, ukladanie vo vrstvách; rozvrstvenie, napr. spoločnosti; ukladanie semien vo vlhkom piesku, aby intenzívnejšie klíčili
stratigrafia
popis vrstiev; náuka o postupnosti horninových vrstiev a útvarov, o ich zložení a vlastnostiach
strato-
prvá časťzložených slov s významom vrstva stratokumulussivé alebo biele vrstvy oblakov v tvare ploských kameňov stratopauza prechodná vrstva atmosféry medzi stratosférou a mezosférou stratosféravyššia časťzemskej atmosféry, od 11do 80 km stratovízia televízny diaľkový prenos pomocou umelej družice Zeme stratovulkánnavrstvená sopka
stratum
geologická vrstva
stratus
vrstva; sivá jednotvárna vrstva oblakov podobná hmle vo výške asi 1km
strazza
príručná účtovná kniha
streamer
magneticko-páskové záznamové zálohovacie zariadenie strečing v športe postupné dlhotrvajúce preťahovanie

strečový elastický, pružný (napr. strečová tkanina)
street-worker
pouličný pracovník, pomáhajúci napr. prostitútkam alebo narkomanom priamo v teréne rozdávaním prezervatívov a jednorazových injekčných striekačiek
streptodermia
streptokokmi vyvolaný zápal kože
streptokok
guľovitý alebo prehnutý mikroorganizmus spôsobujúci hnisanie, kožné a dýchacie choroby, napr. angínu, zubný kaz streptomycín antibiotikum z plesní rodu Streptomyces, účinné najmä proti tuberkulóze
stres
súhrn pocitov spôsobených provokujúcimi činiteľmi rôzneho druhu, napr. infekčnou chorobou, chladom, duševným pohnutím, šokom z telesného poranenia a pod.; jednostranne orientovaný tlak hornín v zemskej kôre
stresor
príčina stresu
stresovať
nadmerne zaťažovaťorganizmus, najmä psychiku stresujúci vyvolávajúci stres
stretta
v hudbe: rýchla záverečná časťskladby alebo árie
stria
trhlinka na pokožke bokov alebo brucha žien ako dôsledok tehotenstva
striangulačná čiara
stopa po škrtení rukou, povrazom a pod. stridulácia cvrkot, cvrlikanie vydávanie zvuku trením jednej časti tela o inú, napr. u hmyzu
striga
čarodejnica, ježibaba
striktný
prísny, určitý, strohý, presný, nekompromisný striktúrachorobné zúženie priesvitu dutého orgánu, najmä zjazvením striptíz sexuálne dráždivé postupné obnažovanie sa pred divákmi strobilácia nepohlavné rozmnožovanie niektorých druhov mechúrnikov stroboskopprístroj na meranie periodických kmitov alebo otáčania pomocou prerušovaného osvetlenia; prerušované lúčovité osvetlenie na diskotékach
stroboskopia
optický klam založený na prerušovanom osvetlení, použí-vaný pri štúdiu periodických javov
strofa
sloha
strofika
časťnáuky o verši zaoberajúca sa skladbou strofy; strofické uspo-

 riadanie básnického diela
strofulus
ochorenie kože so svrbiacimi pupencami
stroke
veslár u kormidla viacsedadlovej závodnej lode, ktorý udáva tempo veslovania
stroma
podporné väzivové tkanivo orgánu
stroncianit
uhličitan strontnatý, nerast
stroncium
striebornobiely lesklý prvok zo skupiny alkalických zemín struma zdurenie štítnej žľazy, hrvoľ
strumigén
látka znižujúca tvorbu hormónu štítnej žľazy strunavo fyzike základný jednorozmerný objekt, základný objekt teórie strún, v predstavách a modelovom zobrazení nekonečne tenká niť struvit vodnatý fosforečnan horčíka, nerast
strychnín
bezfarebný prudko jedovatý alkaloid
stúpa, stupa
orientálna stupňovite sa zužujúca vežovitá budhistická chrámová stavba, pagoda
stupidita, stupídnosť
hlúposť, duševná obmedzenosť, tuposť, nedostatok inteligencie
stupor
chorobná duševná strnulosť, tuposťmysle, úplná strata duševnej a telesnej aktivity
stuprum
pohlavné zneužitie, zprznenie
styler
krátka úzka dýka styliformnýv medicíne: tyčinkovitý, tyčinkový
styling, stájling
slohová úprava, prepracovanie textu; tvarovanie predmetu alebo úprava vzhľadu človeka pre zlepšenie estetického doj-mu a funkčnosti
styrax
cudzokrajný strom s voňavou živicou
styrén
nenasýtený uhľovodík používaný pri výrobe polystyrénu a syntetického kaučuku
styropor
ľahčená guma Styxv antickom bájosloví rieka pretekajúca podsvetím
sua sponte
z vlastnej usilovnosti, vlastnej snahy; z vlastného podnetu; sám od seba
suave
v hudbe: ľúbezne, sladko
sub auspiciis
pod záštitou

sub finem krátko pred smrťou
sub rosa
pod ružou; pod sľubom mlčanlivosti, dôverne (v súvislosti so znakom ruže nad spovednicami ako symbol mlčanlivosti)
sub specie aeternitatis
z hľadiska večnosti, v porovnaní s večnosťou, pod zorným uhlom večnosti; neuvažovaťmalicherne, ale v porovnaní s dôležitejšími vecami
sub specie
z hľadiska; s ohľadom na
sub utraque specie
pod oboma spôsobmi
sub voce
pod hlasom
subakútny
menej náhly; mierny čo do priebehu; nie tak prudký subakválny vyskytujúci sa alebo prebiehajúci pod vodou subakvatickývznikajúci pod vodou, podvodný
subalternácia
služobná alebo spoločenská podriadenosť, subordinácia subalterný podriadený, nižší (v služobnom poradí)
subantarktická oblasť
prechodná subpolárna oblasťna južnej pologuli subarktická oblasť prechodná oblasťmedzi arktickou a boreálnou oblasťou
subatlantický
patriaci k prechodnej oblasti medzi atlantickým a kontinentálnym pásmom subatlantikpodnebné obdobie holocénu, vyznačujúce sa ochladením a zvhlčením, nasledujúce po subboreále
subboreál
podnebné obdobie medziholocénu so suchým a relatívne teplým podnebím, nasledujúce po atlantiku
subdominanta
štvrtý stupeňtónovej stupnice; na tomto tóne postavený akord
subdukcia
vyvodenie záveru alebo definície zo známych znakov; podsúvanie litosférických dosiek subekumenaprechodne obývané územie subepidermálnypodkožný, nachádzajúci sa pod pokožkou subepiteliálny nachádzajúci sa pod epitelom
subfebrilný
týkajúci sa mierne zvýšenej telesnej teploty pod 8 stupňov

Celzia
subfertilita
znížená plodnosťa malý počet potomkov subfosílianedávno vzniknutá skamenelina, u ktorej ešte nedošlo k nahra-

 deniu organickej zložky, poloskamenelina rastliny alebo živočícha subfosílny čiastočne skamenelý
subinka
v internetovom slangu označenie ženy hľadajúcej alebo udržujúcej vzťah, v ktorom hrá podriadenú, submisívnu úlohu
subito
v hudbe: náhle, rýchlo, ihneď
subjekcia
rečnícka otázka, ktorú si rečník sám hneďzodpovie subjekt podmet; podstata; osobnosť, bytosť; mysliaci a konajúci jedinec subjektivita, subjektívnosťosobný názor alebo stanovisko; predpojatosť, neschopnosťvecného posúdenia; posudzovanie všetkéhoz hľadiska vlastného ja subjektivizmusučenie o osobnosti ako základnom meradle všetkého diania a vývoja; zobrazenie skutočnosti podľa osobných, vnútorných predstáv a pocitov subkomisiapodvýbor; dielčia komisia so zvláštnymi úlohami, podriadená širšej alebo hlavnej komisii
subkontinent
pevnina patriaca ku kontinentu ako jeho samostatná časť; väčšia časťpevniny, najčastejšie veľký polostrov, ktorá tvorí relatívne kompaktný celok
subkortikálny
uložený pod kôrou; podkôrový subkutánnypodkožný
sublicencia
oprávnenie udelené majiteľom licencie inej osobe, organizácii a pod., podlicencia
sublimácia
priama premena tuhej látky na plynnú a naopak; zjemňovanie, povznášanie myšlienok; prenesenie záujmov sociálne prijateľným smerom
sublimát
prudko jedovatý prášok chlorid ortutnatý, moridlo na drevo sublimný jemný, vznešený
sublimovať
prechádzaťsublimáciou; prevádzaťsublimáciu sublitorál pribrežná časťvodnej nádrže ležiaca pod hranicou normálneho stavu vody, zarastená najmä rákosím
subluxácia
vykĺbenie
submarínny
podmorský
submerzia
ponorenie; krst
submerzný
ponorený vo vode, vodný, rastúci pod vodou, žijúci vo vode

submisia oddanosť, podriadenosť, pokora, rezignácia
subordinácia
služobná podriadenosť, poslušnosť; podradnosť, závislosť subpolárny ležiaci pri polárnom kruhu, nadväzujúci na polárnu oblasť smerom k rovníku subretamladá operetná speváčka subrogáciazískanie veriteľských práv postúpením pohľadávky subsidencia pokles, klesanie, zosadanie subsídiapodpora, peňažná pomoc, príspevok
subsidiarita
rešpektovanie právomocí organizačne nižších úrovní subsidiárny podporný, dodatočný, náhradný, pomocný subskribovať vopred objednávať, upisovať, napr. pôžičku a pod. subskripcia predplatenie; podpísanie, povolenie, schválenie subsonický pomalejší ako rýchlosťzvuku, podzvukový
subspecies
v biológii: poddruh substanciahmota, látka; podstata, nemeniteľný základ, prapodstata; ma-jetok, imanie; vo farmácii: liečivo v tuhom stave substantívum podstatné meno substerálnynachádzajúci sa pod hrudnou kosťou
substitúcia
zastúpenie; zámena, náhrada; dosadenie iných premenných do matematického výrazu; chemická reakcia spojená s nahradením skupiny atómov inou skupinou atómov
substituent
prvok nahrádzajúci pôvodný prvok pri substitúcii substituovať v matematike: dosadzovať čísla
substitút
zástupca, náhradník
substrát
základ, podklad, predpoklad; podstata, základná látka; živná pôda subsumáciapodradenie, včlenenie; zhrnutie
subsumpcia
podradenie pojmu zvláštneho pojmu všeobecnejšiemu subtilita, subtílnosťnežnosť, útlosť, jemnosť; podrobnosť, zovrubnosť subtílny drobný, nežný, krehký, jemný
subtrahovať
odčítať, odpočítať
subtrópy
na oboch pologuliach oblasťležiaca medzi trópmi a miernym pásmom
subvencia
pomoc, podpora; peňažná podpora z verejných prostriedkov

subverzia podvratná činnosť, prevrat
subway
podchod; podzemná dráha, metro
sucre
základná menová jednotka v Ekvádore
sučuk, sudžuk
orientálna cukrovinka
sudácia
potenie, vylučovanie potu
sudatórium
parný kúpeľalebo iné zariadenie na vyvolanie potenia; prostriedok na vyvolanie potenia
suficiencia
dostatočnosť, dostatok; normálna funkcia orgánu
suficit
prebytok peňazí a pod.; stačí, dosť, vystačí sufitahorný záves; javisková dekorácia; kryté pozdĺžne svietidlo k nepriamemu osvetleniu
sufix
prípona sufizanciasamoľúbosť, domýšľavosť
súfizmus
smer islamskej mystiky ovplyvnený kresťanstvom a budhiz-mom
suflé
nakyprený, kyprý; nákyp zľahčený snehom z bielkov
suflér
šepkár v divadle
suflovať
napovedať, našepkávať
sufokácia
udusenie, násilná smrťspôsobená zabránením prístupu vzduchu do pľúc alebo prenosu kyslíka ku tkanivám
sufóza
mechanický odnos jemnejšieho materiálu z hornín, zemín alebo pôdy podzemnou vodou sufragánsvätiaci biskup; biskup podriadený arcibiskupovi sufragium hlasovacie právo; odovzdaný hlas pri voľbách alebo hlasovaní sufražetkapred 1. svetovou vojnou Angličanka bojujúca o volebné právo a rovnoprávnosťžien; energická, bojovná žena
sufúzia
krvná podliatina, modrina
sugerovať
duševne ovplyvňovať, vnuknúť, podnecovať; nahováraťniečo sugescia duševný vplyv; pôsobenie na myseľdruhého; povzbudzovanie cudzích predstáv; predstava vyvolaná cudzou vôľou sugestívny ovplyvňujúci, pôsobivý, podmanivý sugestopédiametódy učenia využívajúce telesné a psychické uvoľnenie sui generis svojho druhu
suicídium
samovražda

suita sprievod, doprovod, družina; pôvodne tanečná, teraz iba orchestrálna skladba o niekoľkých častiach

sujet syžet