Jdi na obsah Jdi na menu
 


sukcesúspech
sukcesia
postupnosť, nástupníctvo; postupný prechod rastlinného spoločenstva do iného; časová postupnosťhornín sukcesívnypostupný, následný
sukcinit
skamenená živica pravekých stromov, jantár
sukkót, sukhot
židovský sviatok stánkov
sukuba, sukubus
v stredovekých ľudových poverách smilný démon, najčastejšie ženského pohlavia, ženský démon, zvrhlá čarodejnica sukulencia dužinatosť, prispôsobenie suchému a slnkom zaliatemu stanovišťu zhrubnutím orgánov, ktoré sú zásobárňou vody sukulent suchomilná rastlina s hrubými dužinatými nadzemnými orgán-mi, v ktorých zadržiava vodu pre obdobie sucha, napr. kaktus sukursála pobočný závod, filiálka
sukus
jadro, podstata, napr. problému;  zahustená ovocná šťava
sula
morský vták sulfansírovodík, zlúčenina vodíka a síry sulfatáciaproces vzniku sulfátov
sulfatid
lipid, ktorý sa nachádza v tkanive mozgu
sulfáty
soli kyseliny sírovej, sírany sulfidáciapridávanie síry do organických zlúčenín
sulfidy
sírniky, soli kyseliny sírovodíkovej
sulfitácia
sírenie
sulfity
siričitany
sulfo-
prvá časťzložených slov s významom síra sulfónorganická zlúčenina obsahujúca síru
sulfonamid, sulfamid
amid sulfanových kyselín; liečivo zastavujúce rozmnožovanie baktérií
sulfónan
soľkyseliny sulfónovej
sulfur
síra, značka S
sulka
ľahký dvojkolesový vozík pre klusácke dostihy
sultán
titul panovníka v islamských krajinách

suma čiastka; súhrn väčšieho počtu číselných položiek, úhrn
sumácia
sčítanie, zhrnutie, hromadenie
sumarizácia
rekapitulácia, zhrnutie
sumárny
hromadný, súhrnný, úhrnný
sumbisívny
poddajný, povoľný, ústupčivý; podriaďujúci sa cudzej vôli summit vrchol; stretnutie najvyšších predstaviteľov
summum
najvyššie množstvo alebo miera niečoho
sumo
japonský zápasnícky šport sumptuóznynákladný, drahý; márnotratný
suna, sunna
tradícia, zvyk; súhrn islamských právnych a morálnych predstáv, Mohamedových skutkov a výrokov
sund
morský prieliv, úžina v severných moriach
suosan
umelé sladidlo
supé
neskorá večera
super
extra, príma, senzačný, špičkový, fantastický superaerodynamika aerodynamika veľmi zriedených plynov superarbitrácia zastaralý výraz pre preskúmanie zdravotného stavu bran-ca alebo vojaka z hľadiska jeho zbavenia vojenskej povinnosti superdominanta šiesty stupeňtónovej stupnice
superfetácia
oplodnenie vajíčok z rozličných ovulácií počas toho istého tehotenstva
superficiálny
povrchový, jestvujúci na povrchu
superficiárny
stavebnoprávny, týkajúci sa právnych otázok všetkých zmien na pozemku (stavebných a iných)
superfosfát
fosforečné hnojivo superintendantvedúci, kontrolór, inšpektor, dozorca, náčelník; evanjelický duchovný dozorca nad viacerými zbormi; policajná hodnosť v Anglicku superiorvrchný, horný; predstavený katolíckeho kláštora alebo väčšieho rádového obvodu
superiorita
prevaha, nadradenosť; povýšenosť
superlatív
tretí stupeňstupňovania; najvyššia chvála, najvyššie hodnotenie
superman
nadčlovek

supermarket veľká samoobslužná predajňa potravín a doplnkového to-varu

supernova výbuch hviezdy, pri ktorom sa celá hviezda rozpadne superpartneri vo fyzike dve častice, ktorých spin sa líši o polovicu a sú k sebe priradené supersymetriou
superplus
prebytok
superpozícia
skladanie;  umiestenie nad niečím, nadradenie, nadstavba, prekrytie; základný geologický zákon o veku vrstiev superpyrín liek proti horúčke a bolestiam
supersenzitivita
precitlivelosť, nadmerná vnímavosť supersonickýnadzvukový, rýchlejší ako je rýchlosťzvuku v danom pro-stredí superstíciapovera, poverčivosť
superstrát
zanikajúci jazyk podmaniteľskej národnosti rozplývajúci sa v jazyku podrobenej národnosti
supersymetria
vo fyzike princíp symetrie, ktorý dáva do súvisu dve častice (superpartnerov) s odlišným spinom, teória kvantovej fyziky supervízia dozor, kontrola, dohľad, inšpekcia
supinácia
poloha predlaktia, pri ktorej palec smeruje dopredu a nahor; otočenie končatín zvonku; pri hre na klavír alebo na husle otáčavý pohyb predlaktia dlaňou nahor
supinum
neurčitý slovesný tvar blízky infinitívu, po slovesách vyjadrujúcich pohyb, smer alebo účel
suplé
zvratný chmat v zápase
suplement
doplnok, dodatok, príloha
suplent
náhradník, zástupca; zastaralý výraz pre vypomáhajúceho profesora na strednej škole
supletívny
doplňujúce ohýbanie slova tvarmi od iných základov suplika žiadosť, prosba, petícia suplikáciaprosba, žiadosť
suplovať
doplňovať, vyplňovať; zastupovať, nahrádzať suponovaťpredpokladať, maťza to; podriaďovať, podkladať; predstavovaťnaoko nepriateľa pri vojenskom cvičení
suport
podpora, podpera, nosník

supositorumprípravok určený k zavedeniu do telovej dutiny, napr. čípok supozícia podmienený návrh; predpoklad, domnienka; určenie daného množstva možných významov
supra-
prvá časťzložených slov s významom najvyšší, nadradený supralitorál pribrežná časťvodnej nádrže mimo dosah záplavy supraporta výzdoba nad oknom alebo dverami
suprarenalizmus
zvýšená hormonálna činnosťnadobličiek suprarenálny nadobličkový suprasternálnynachádzajúci sa nad hrudnou kosťou
suprema lex
najvyšší zákon, najvyššia právna norma
supremácia, supremát
najvyššia vládna moc; zvrchovanosť; nadrade-nosť, nadvláda; prevaha
suprematizmus
vo výtvarnom umení smer geometrickej abstrakcie na začiatku 20. storočia
supresia
potláčanie, zatlačovanie, útlak; zatajenie supuráciahnisanie
súra
kapitola islamského koránu; výrok z koránu
surdomutizmus
hluchonemosť
surf
surfovacia doska, doska na jazdu po vlnách morského príboja; moder-ný spoločenský tanec
surfing
športová jazda po morských vlnách na doske nazývanej surf surma starodávny hudobný nástroj; smútočná znelka; technický výraz pre antimonit
surogácia
nahrádzanie; podstrčenie náhrady za pravú vec
surogát
náhrada; podstrčená vec; vec, ktorá nahrádza z moci zákona inú vec
surrealizmus
európsky avantgardný umelecký smer po 1. svetovej vojne usilujúci o spojenie skutočnosti so snovou fantáziou; nadrealizmus sursum corda nahor srdce; v katolíckej omši výzva veriacim surveillancia epidemiologická bdelosť
survey
celkový systematický prehľad údajov, výskum, mapovanie, pries-kum, pozorovanie suscepciaprijatie, prevzatie
suscitácia
v medicíne: vzrušenie

suspekciapodozrenie, podozrievanie
suspektný
podozrivý; v medicíne: vyvolávajúci podozrenie na určitú chorobu
suspendovať
odložiť, zrušiťplatnosť; zastaviťúčinnosť; zbaviťúradu alebo funkcie; dočasne potlačiť; rozptýliťtuhú látku v kvapaline suspenzácia dočasné pozbavenie práva, zbavenie hodnosti; rozptýlenie častíc tuhej látky v kvapaline
suspenzia
dočasný odklad, odročenie; spravidla len dočasné pozbavenie úradu alebo funkcie; kvapalina s jemne rozptýlenými tuhými časticami
suspenzívny
odkladný, odkladajúci; rozptyľovací
suspenzor, suspenzórium
závesný obväz, podpínadlo, chráničvarlát sustentovať podporovať, vyživovať
suši
japonský pokrm pozostávajúci zo surovej ryby s ryžou, v podobe závitku v liste
sutana
vrchný dlhý, až po kotníky siahajúci odev katolíckych kňazov, klerika
sutanela
krátky kabátec katolíckych kňazov
suterén
podzemné podlažie budovy; pivničný byt alebo priestor
sútra
krátke pravidlo; bráhmanská príručka pravidiel
sutúra
pevné, nepohyblivé väzivové spojenie lebečných kostí, šev; chirurgické spojenie tkanív pomocou ihiel a nití, steh suvenírspomienka, spomienkový predmet suverénneobmedzený vládca, panovník; kto niečo absolútne ovláda suverenita zvrchovanosť; najvyššia, nikým a ničím neobmedzená moc vládna, panovnícka a pod.; dokonalé ovládanie niečoho suzafon džezový dychový nátrubkový nástroj
suzerenita
obmedzené zvrchované právo štátu; odvodená zvrchovanosť svámí pán; titul jogínov
svastika
staroindické kultové znamenie v podobe hákového kríža, ktoré zneužili nemeckí fašisti
swap
druh výmenného obchodu
swift
bankový symbol; kód banky používaný na prevedenie rýchlej finančnej transakcie

swing rytmický štýl džezovej hudby; húpavý tanec
swingers párty
spoločná akcia prívržencov výmeny sexuálnych partnerov switch druh výmenného obchodu; prepínač, spínač, vypínač
swizzl
ľadový alkoholický, spravidla rumový koktail
sybaritizmus
pôžitkárstvo, rozmarnosť
sycígia
začiatok novolunia alebo úplnku Mesiaca
syfilid
syfilitická vyrážka syfilispohlavná choroba, tzv. lues alebo tvrdý vred sykofantstaroaténsky žalobca z povolania; zradca, udavač; žalobník sykomorafigovník sykózakožné ochorenie vo vlasoch a na tvári
sylaba
slabika
sylabizmus
princíp usporiadania verša na základe ustáleného počtu slabík sylabotonizmus princíp usporiadania verša na základe pravidelného striedania prízvučných a neprízvučných slabík v radoch s rovnakým počtom slabík
sylabus
prehľad alebo výťah z obsiahleho vedeckého diela
sylfa, sylfida
krehké, nežné ženské stvorenie; ženský duch vzduchu; éterické stvorenie; pôvabné dievča
sylogizmus
úsudok zo všeobecného na zvláštne; logická sústava troch výrokov, keďz dvoch predpokladov je vyvodený záver sylvanit nerast zo skupiny teluridov
sylvín
chlorid draselný, nerast používaný na výrobu hnojív
symachia
spojenectvo, spoločenstvo spojencov symbiontorganizmus žijúci s iným organizmom v symbióze symbiózavzájomne užitočné súžitie organizmov rôzneho rodu symbol znak, znamenie; predmet, ktorý predstavuje všeobecnejší pojem; znamenie s hlbším alebo skrytým významom; znak matematickej veličiny; chemická značka prvku
symbolika
používanie znamení na označovanie alebo oznámenie, symbolistika, symbolizovanie
symbolizmus
používanie symbolov, symbolický význam, symbolika; umelecký smer konca 19. storočia
symetrála
osa súmernosti

symetria súmernosť, symetričnosť symetrickýsúmerný symfíliadruh živočíšnej symbiózy, keďjeden živočích je druhým pestovaný a poskytuje mu za to sladké šťavy
symfónia
rozsiahla orchestrálna skladba o niekoľkých častiach s hlbším myšlienkovým obsahom; lahodne pôsobiaca zmes
symfýza
pevné spojenie dvoch kostí
sympatektómia
odstránenie sympatickej uzliny alebo nervu sympatetické liečeniepomocou zariekavania, amuletov a pod. sympatetický citovo rovnako naladený
sympatia
súcitenie, súlad, duchovná spriaznenosť, náklonnosť, obľuba sympatický nerv ovládajúci činnosťútrob
sympatický
súcitiaci, majúci rovnakú náladu; príjemný, milý, vzbudzujúci náklonnosť
sympatikus, sympatik
rebríčkovito usporiadaná samostatná časťnervového systému vystupujúca z miechy sympatizovaťsúcitiť, maťrovnakú náklonnosť; prejavovaťpriateľské city
sympatria
výskyt dvoch alebo viacerých príbuzných druhov organizmov na rovnakom území
sympódium
súosie
sympózium
odborná porada vedeckých pracovníkov; rozhovor, debata odborníkov o závažnej téme; medzinárodná vedecká porada; duchaplný verejný rozhovor, debata; rozhovor na filozofický námet symptómpríznak, znak, úkaz
symptomatický
príznačný; zameraný na príznaky choroby, nie na jej príčiny symptomatikanáuka o príznakoch chorôb, symptomatológia
syn-
predpona s významom spolu
synagóga
židovský chrám alebo modlitebňa; zhromaždenie Židov synalgia súcitenie bolesti, jej vnímanie nielen z chorého, ale aj zo zdravého orgánu synantropiavýskyt živočíchov alebo rastlín v blízkosti človeka synapsia spojenie medzi nervovými bunkami

synastria porovnávanie horoskopov v astrológii syndesmológianáuka o väzivách a kostných spojeniach syndesmózaspojenie kostí väzivom
syndik, syndikus
splnomocnený zástupca alebo predstaviteľ syndikalizmus smer odborového hnutia odmietajúci zaťahovanie politiky do  práce odborov
syndikát
obchodná organizácia; pred 2. svetovou vojnou v Španielsku a vo Francúzsku forma robotníckej odborovej organizácie; kedysi názov záujmovej organizácie niektorých zamestnaneckých skupín, napr. syndikát novinárov a pod.
syndróm
súhrn príznakov určitej choroby; súčasný výskyt niekoľkých typických príznakov
synechia
zrastenie dvoch častí tela, ich spojenie synechotómiaprerušenie zrastov, preťatie zrastov
synekdocha
štylistická zámena časti za celok a naopak
synekia
spolužitie dvoch druhov živočíchov v jednom príbytku synekológia náuka o vzťahoch spoločenstiev rastlín k prostrediu synektika filozofická výmena názorov vedúca k rozvoju nových nápadov, k riešeniu
synendrion, synendrium
poradné zhromaždenie, štátna rada, najvyšší súd; veľká židovská rada
synergetika
náuka o javoch, pri ktorých nastávajú kvalitatívne zmeny za určitých podmienok v stave nerovnováhy; štúdium systémov, pre ktoré sú podstatné kooperatívne javy
synergetikum
znečisťujúca látka spôsobujúca ďalšie znečistenie synergia spolupráca, súčinnosť; súčinnosťsvalov pri vykonávaní určitého pohybu
synergizmus
vzájomná pomoc niekoľkých organizmov; zosiľovanie lie-čivého účinku kombináciou dvoch rovnako pôsobiacich liekov; učenie o súčinnosti človeka s Bohom
synestézia
súčasné pôsobenie viacerých zmyslových dojmov; súznenie zmyslov
syngamia
splynutie pohlavných rozmnožovacích buniek syngenetický vzniknutý v rovnakom čase

syngenetikanáuka o vývine rastlinných spoločenstiev synchondróza chrupkové spojenie kostí synchorológianáuka o rozšírení rastlinných spoločenstiev
synchro-
prvá časťzložených slov s významom súčasný, časovo zladený synchrocyklotrón kruhový urýchľovač ťažkých nabitých častíc, fázotron synchrón zariadenie zaisťujúce súčasnosťakcií, napr. ozubených kolies, zvuku vo filme a pod.
synchrónia
súčasná existencia, súčasný priebeh javov synchronizácia uvedenie do časového súladu, do spoločného rytmu; pri výrobe filmového alebo televízneho záznamu uvedenie obrazu a zvuku do časového súladu synchronizátorprístroj alebo zariadenie na udržanie zhodného chodu dvoch strojov alebo súčastí toho istého stroja
synchronizmus
súčasnosť; súlad v čase; zhoda pohybu dvoch kmitajúcich telies
synkarión
jadro bunky vytvorené splynutím dvoch jadier
synkinéza
mimovoľný pohyb, napríklad horných končatín pri chôdzi synklinála ohyb horninových vrstiev alebo súboru hornín do korytovitého prehnutia synkopahlboké bezvedomie; náhla smrť; rytmický útvar vznikajúci presunutím prízvuku z ťažkej doby na ľahkú; vypustenie neprízvučnej samohlásky medzi dvomi spoluhláskami
synkopa
rytmické prenesenie prízvuku z ťažkej na ľahkú dobu; rozpojenie nôt
synkratia
spoluvláda, súvládie
synkretizmus, synkréza
úsilie o spojenie rôznorodých prvkov myslenia, náboženských predstáv, umeleckých sústav a pod. do jednotného útvaru, elekticizmus
synkrýzia
celkové zhodnotenie, posúdenie celku, kritické zhodnotenie synoda cirkevný snem; zhromaždenie cirkevných zástupcov v evanjelickej cirkvi; do roku 1917 najvyšší orgán ruskej pravoslávnej cirkvi synonýmiajav, keďv jazyku rôzne slová majú rovnaký alebo podobný význam, synonymita
synonymum
slovo rovnakého alebo veľmi podobného významu, súznač-

 né slovo
synopsia, synopsis
zhrnutie, súhrn, prehľad; stručný obsah deja hry alebo filmu; výťah z diela
synoptická mapa
zachytáva výsledky meteorologických pozorovaní na danom území
synoptický
prehľadný, prehľadne zostavený, zhrnutý
synostóza
zrast susediacich kostí
synovia, synovium
kĺbová výstelka, maz
synsémantický
neplnovýznamový
syntagma
vetná dvojica
syntaktický
vetný, skladobný
syntax
náuka o vetnej väzbe a vetnom význame slov, skladba v gramatickom zmysle; vo výpočtovej technike pravidlá pre tvorbu prípustných kombinácií symbolov
syntaxon
názov kategórií rôznej hierarchickej úrovne používaných pri klasifikácii rastlinných spoločenstiev
syntetický
zlučujúci, spájajúci, súhrnný; umelo chemicky vytvorený syntetizovaťzlučovať, vnútorne spájať; umelo vyrábať
syntéza
spojenie, zjednotenie; zlučovacia chemická reakcia, vznik zloži-tých chemických zlúčenín z látok jednoduchých; tretí stupeňHegelovho vývojového procesu, opak analýzy
synúria
vylučovanie cudzích teliesok močom

syringa orgován
syringóm
nádor potných žliaz
syrinx
dychový hudobný nástroj zložený z píšťal, Panova flauta systaltický sťahujúci, zmršťujúci (sa)
systém
jednotne upravený celok; usporiadaná sústava myšlienok a pod. premyslený, usporiadaný postup, organizácia, dej, vývoj, systém; spôsob usporiadania vecí, myšlienok a pod. systematickýsústavný, usporiadaný; zodpovedajúci nejakému systému; plánovitý, zámerný; neustály, stále sa opakujúci
systematika
náuka o triedení rastlín a živočíchov, náuka o tvorbe systémov, usporiadaní a triedení vecí a pojmov
systemizácia, systematizácia
roztriedenie; roztriedenie a obsadenie za-

mestnaneckých miest v podniku alebo úrade s určením náplne práce a platov; zaradenie niečoho alebo niekoho do systému; organizačný poriadok, usporiadanie
systémológia
náuka o zložitých systémoch a ich vnútorných väzbách systola sťah svalu srdcových komôr, opak diastoly; skrátenie dlhej slabiky v časomernom verši
syzýgia
spoločný názov pre astronomickú konjunkciu a opozíciu syzygiológia poučka z náboženskej filozofie o jednote a integrácii osobnosti
syžet, sujet
predmet umeleckého diela, typ námetu alebo obrazu, umelecký zámer; návrh; námet, dejová schéma, konkrétne naplnenie fabule