Jdi na obsah Jdi na menu
 


M rímska číslica tisíc; označenie veľkosti odevov väčšej ako najmenšia veľkosť(S, M, L, XL, XXL)
Ma
značka pre fyzikálnu jednotku mach
mA
značka pre miliampér maarnálevkovitý sopečný kráter vyhĺbený výbuchom priamo v zemskom povrchu maastrichtstratigrafický stupeňkriedy
macellum
v starom Ríme budova potravinovej tržnice, neskôr slúžiaca aj na iné účely
macerácia
vylúhovanie silíc a iných účinných látok z čerstvých alebo sušených rastlín dlhodobým pôsobením rozpúšťadiel za studena; mäkčenie a rozpúšťanie tkanív rôznymi roztokmi macerátvýluh získaný maceráciou z rastlinných surovín macerovaťvykonávaťmaceráciu, vylúhovať
maces
židovský nekvasený chlieb na rituálne účely macchianeopadavý krovitý porast v stredomorskej oblasti mackintosh nepremokavý plášťs kaučukovou impregnáciou mačetašabľovitý nôž juhoamerických vidiečanov
madam, madame
pani, zdvorilé oslovenie vydatej ženy
made in
vyrobené v....  – označenie krajiny pôvodu tovaru
madeira
dezertné víno nazvané podľa portugalského ostrova; dierkovaná, prelamovaná výšivka
mademoiselle
francúzsky slečna, oslovenie nevydatej ženy
madona
pani moja - talianske oslovenie vydatej ženy; označenie Kristovej matky; krásna a cnostná žena
madras
druh bavlny
madrigal
viachlasná skladba najčastejšie milostného obsahu, populárna predovšetkým v 16. a 17. storočí; krátka lyrická, najčastejšie mi-lostná báseň
maestoso
v hudbe: vznešene, majestátne, slávnostne

maestro majster, umelec, najčastejšie hudobník alebo spevák
mafia
tajná organizácia na Sicílii; v prenesenom zmysle organizovaná zločinnosť, kriminálne podsvetie
mafiózo.
 mafián príslušník mafie, člen organizovaného podsvetia mágstaroperzský kňaz, podľa povery nadaný nadprirodzenou mocou; kúzelník, čarodejník
magazín
obrázkový časopis; predajňa, obchod magdaléninvyspelá kultúra mladšieho paleolitu; najmladšie obdobie dilúvia
Maghreb
arabský výraz pre západ; označenie západných častí arabskoislamského sveta v severnej Afrike, najmä Maroka
mágia
čarodejníctvo, kúzelníctvo; čarovné pôsobenie na niekoho; ovládanie tajomných učení a rituálov magickýtajomný, kúzelný, nadprirodzený magisterstaroveký rímsky úradník; stredoveká akademická hodnosť; nižší akademický titul absolventa univerzity a umeleckých vysokých škôl, skratka Mgr.; akademický titul lekárnika, skratka PhMgr. magistrála hlavná traťcestnej alebo železničnej diaľkovej dopravy, významná diaľková komunikácia; diaľkové vedenie veľmi vysokého napätia
magistrát
radnica, mestský úrad
magma
žeravá kremičitá tavenina zemského vnútra, tuhnutím vzniká eruptívna hornina
magmatit
eruptívna hornina vzniknutá z magmy, vyvrenina
magna charta
časté označenie listín upravujúcich základné štátne a ob-čianskoprávne otázky
Magna charta libertatum
Veľká listina slobôd, prehlásenie, ktoré si vymohla na anglickom kráľovi Jánovi Bezzemkovi v roku 1215 šľachta a duchovenstvo, zaručovala šľachte základné slobody voči panovníkovi
magnát
stredoveký príslušník bohatej pozemkovej šľachty v Uhorsku a

Poľsku; boháč, majiteľveľkého finančného, pozemkového alebo priemyselného majetku
magnet
teleso priťahujúce železo; feromagnetické teleso; čo alebo kto

priťahuje a vábi
magnetická
 deviáciavýchylka kompasovej magnetky zo smeru mag-netického poludníka
magnetická
 látkamagnetikum
magnetické pole
priestor, kde sa prejavuje magnetické pôsobenie Zeme magnetický týkajúci sa magnetu, majúci vlastnosti magnetu; príťažlivý, lákavý
magnetikum
látka ovplyvňujúca magnetické pole
magnetit
silne magnetický minerál, najbohatšia ruda železa, magnetovec magnetizáciaproces prebiehajúci v látkach pôsobením magnetického poľa magnetizmusvzájomné pôsobenie látky a magnetického poľa magnetkamagnetická ihla, ľahký magnet, ktorý sa vo vodorovnej polohe voľne otáča a slúži ako strelka kompasu magnetobiológianáuka o vplyvoch magnetického poľa na živé organiz-my
magnetofón
prístroj pre záznam a reprodukciu zvuku na magnetický pás magnetografprístroj zaznamenávajúci zmeny magnetického poľa magnetogramzáznam časového priebehu geomagnetického prvku magnetochémianáuka o vzťahoch medzi chemickými a magnetickými vlastnosťami látok magnetometerprístroj na meranie magnetických veličín feromagnetických látok magnetometrianáuka o magnetickom poli Zeme magnetónkvantová jednotka magnetického dipólového momentu magnetooptikanáuka o pôsobení magnetického poľa na absorbciu, emisiu a šírenie svetla
magnetosféra
rozsiahly priestor v okolí Zeme s výrazným magnetickým poľom
magnetoskop
prístroj na záznam a reprodukciu obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, videomagnetofón, videorekordér magnetostatikanáuka o vzájomných silových vplyvoch zmagnetizovaných telies v stave pokoja magnetostrikciazmena rozmerov materiálov pri zmagnetovaní

magnetoterapia liečba silovým pôsobením magnetického poľa magnezituhličitan horečnatý, nerast, z ktorého sa vyrábajú žiaruvzdorné materiály
magnézium
horčík, lesklý kov, ktorý sa v prírode nevyskytuje samostatne, iba v zlúčeninách, značka Mg
magnificat
chválospev, velebenie, najčastejšie Panny Márie Magnificenciatitul rektora vysokej školy magnificenciavznešenosť, veľkoleposť, nádhera
magnifico
v hudbe: vznešene, veľkolepo magnitúdaveličina charakterizujúca objektívnu veľkosťzemetrasenia na Richterovej stupnici; hviezdna veľkosť, jasnosť, jas magnólia veľkokvetý ker alebo strom pochádzajúci z Japonska a Číny magot bezchvostá severoafrická opica mahagónvzácne tropické a subtropické drevo hnedočervenej farby maharadža titul indických domorodých panovníkov, knieža maharání manželka maharadžu, indická kňažná
mahátma
(sanskrit) indický čestný titul, v preklade „veľká duša“, človek, ktorý podľa indických náboženských predstáv dosiahol po mnohých prevteleniach božskú dokonalosť, napr. Mahátmá Gándhí mahaut vodičslona v Indii
Mahdí
podľa islamských náboženských predstáv očakávaný spasiteľ mahónia neopadavý ker rodu Mahonia, u nás okrasná rastlina
mach
jednotka rýchlosti rovnajúca sa rýchlosti zvuku, značka Ma machaumelecky nenáročné, technicky dobré prevedenie umeleckého alebo iného diela; politická klika
mache
umelo vytvorená filatelistická celistvosť
machengo
najznámejší španielsky tvrdý syr z ovčieho mlieka, v tvare valca machiavellizmuspoužívanie mravne pochybných spôsobov vo verejnom

živote; uplatňovanie zásady, že účel svätí prostriedky; zákerný, ľstivý spôsob chovania machinácianečestné, zákerné konanie, úskok, fígeľ
macho, mačo
muž prehnane zdôrazňujúci svoje mužské črty (výzorové aj povahové)

machorka nekvalitný hrubý tabak
maieutika
pôrodnícke umenie; uvedenie k samostatnému poznaniu mainstream hlavný prúd, smer, línia
maizena
jemná kukuričná škrobová múčka
májá
v indickom myslení predstava sveta ako neskutočného, ilúzia prekrývajúca pravú skutočnosť
majáles
študentská jarná slávnosť
majestát
vznešenosť, urodzenosť; veličenstvo, označenie panovníckej hodnosti; slávnostne vyhlásená panovnícka listina obsahujúca určité zásadné rozhodnutia
majolika
keramika s bielou polevou a priesvitnou glazúrou, fajansa majonéza pikantná hustá studená omáčka z tuku a žĺtkov
major
dôstojnícka hodnosť
majorán
rastlina, ktorej aromatické listy sa používajú ako korenie majorát prednostné dedičské a nástupnícke právo najstaršieho blízkeho príbuzného; plnoletosť
majordom, majordomus
prvý dvorný, prípadne štátny hodnostár; správ-ca domácnosti alebo domu
majorita
väčšina majorizáciaväčšinové rozhodnutie; prehlasovanie väčšinou májovka čírovka májová, jarná huba; druh skorej čerešne
majuskula
veľké písmeno, kapitála; písmo zostavené z veľkých písmen makadam štrkocementová pevná krytina vozovky
makak
stredne veľká bylinožravá opica
makáma
žáner arabskej poézie písaný rýmovanou vyumelkovanou prózou
makao
kartová hazardná hra; druh amerického dlhochvostého papagája, biely arara
makarónsky
používajúci slová dvoch aj viacerých jazykov v jednom texte
makaróny
hrubšie duté cestoviny v tvare rúrky
maketa
model v pevnom merítku ku skutočnosti, priestorový návrh; pred-bežný model
makista
príslušník francúzskeho hnutia odporu počas 2. svetovej vojny

makiwara podložka používaná pri nácviku tvrdých úderov karate maklér burzový alebo obchodný sprostredkovateľ
mako
druh egyptskej bavlny
makramé, macramé
technika viazania krajok do uzlov
makrela
morská ryba s chutným mäsom
makro-
prvá časťzložených slov s významom veľký, veľmi, dlhý, vysoký; vo výpočtovej technike množina inštrukcií spúšťaná zadaním jediného príkazu
makroanalýza
chemická analýza vzoriek s hmotnosťou nad 0,1g makrobiotika náuka o zdravom živote na základe správnej životosprávy s vylúčením mäsa a iných druhov potravín makrobiotikaspôsob diétnej výživy prírodnými potravinami makrocefália neúmerne veľká hlava makrocianadmerne veľké uši
makrocyt
väčšia červená krvinka makrodefiníciavo výpočtovej technike popis postupnosti inštrukcií nahrádzajúcich pri preklade makroinštrukciu
makrodóma
v mineralógii pravoľavý strechan makrodoncianadmerne veľké zuby
makroedafón
iný názov makrofauny tvorenej väčšími živočíchmi, ktoré sú súčasťou pôdneho spoločenstva
makroekonómia
teória skúmajúca chovanie ekonomiky ako celku makroelement biogénny prvok, ktorý sa v živých organizmoch nachádza vo väčších množstvách
makrofagocytóza
schopnosťbuniek pohlcovaťväčšie častice makrofauna iný názov makroedafónu, súboru väčších živočíchov do veľkosti 10 mm žijúcich v pôde
makroflóra
vegetácia normálnych rozmerov
makrofyzika
náuka o objektoch pozorovateľných voľným okom, odbor fyziky
makrogenerátor
vo výpočtovej technike prekladačmakroinštrukcií makrognatia zväčšená brada, nadmerne veľká brada
makrografia
chorobné písanie veľkými písmenami
makrocheiria
neúmerne veľké ruky

makroinštrukcia vo výpočtovej technike inštrukcia, ktorá je pri preklade nahradená vopred stanovenou postupnosťou inštrukcií rovnakého zdrojového jazyka

makroklíma podnebné vlastnosti veľkej zemepisnej oblasti makroklimatológia výskum makroklímy makrokozmosvesmír, hviezdny svet; svet ako celok makrokryštalický zložený z veľkých kryštálov
makromélia
neúmerne veľké ruky alebo nohy, končatiny makromolekula molekula polymérnych látok reťazovitého typu tvorená tisíckami až miliónmi atómov
makromolekulárna chémia
náuka o vzniku, vlastnostiach a správaní makromolekulárnych látok
makroorganizmus
organizmus viditeľný voľným okom makropaleontológia výskum väčších skamenenín, súčasťpaleontológie makroparazit parazit viditeľný voľným okom
makroplanktón
planktón zložený z väčších živočíchov
makropsia
zraková porucha, pri ktorej postihnutý vidí predmety väčšie ako v skutočnosti sú
makroseizmika
výskum zemetrasení priamym pozorovaním bez prístrojov, odbor seizmiky
makroskopický
viditeľný, pozorovateľný voľným okom makulachorobná škvrna
makulár
koncept spisu; kniha na rukopisné záznamy o jednaní makulatúraodpadový popísaný alebo potlačený papier; chybné tlače alebo výtlačky; bezcenná tlačovina alebo kniha
mal-, male-
prvá časťzložených slov s významom zlý, zhubný
mala fide
v zlej viere, so zlým úmyslom
malabsorpcia
porucha trávenia pri niektorých črevných ochoreniach -malácia druhá časťzložených slov s významom mäknutie
malácia
mäknutie tkaniva, najmä kostného maladaptácianedostatočná prispôsobivosťorganizmu maladjustácia neprispôsobivosťpožiadavkám a potrebám celku malaga ťažké sladké španielske víno
malagelo
korenené dezertné víno

malachit zásaditý uhličitan meďnatý, nerast, ozdobný kameň malako- prvá časťzložených slov s významom mäkkýš
malakofyt
rastlina rozširovaná mäkkýšmi malakológianáuka o mäkkýšoch
malakón
nepriehľadný zirkón s veľkým obsahom rádioaktívnych prvkov malapropizmus nesprávne používanie cudzích slov vo význame slov zvukovo podobných
malária
bahenná zimnica spôsobená krvným parazitom prenášaným komármi rodu Anopheles
malarik
človek trpiaci maláriou maláriológodborník v maláriológii maláriológiaodbor lekárstva, ktorý sa zaoberá výskumom a liečbou ma-lárie
malátny
telesne ochabnutý, unavený, bezvládny; spôsobujúci mdlobu, slabosť
male
mužské pohlavie, muž
maledikcia
pohana, prekliatie, zlorečenie
maleficium
zločin, trestný čin
maleolárny
členkový maleusv anatómii kladivko, sluchová kostička
malevolencia
snaha škodiť; škodoradosť, zlomyselnosť malformácia znetvorenie, vrodená vývojová úchylka tvaru maliciózny zlomyseľný, ľstivý; škodoradostný
malignita
zhubnosťnádorového tkaniva
malígny
škodlivý, zhubný, napr. nádor
malik
v arabčine kráľ; prímenie arabských vládcov; v islamskom nábo-ženstve označenie boha
mallardit
vodnatý síran mangánu, nerast
Malleus maleficarum
v latinčine Kladivo na čarodejnice, kniha dominikánskych mníchov Institorisa a Spengera z 15. storočia, ktorá slú-žila ako príručka pri procesoch s čarodejnicami
malm
horný najmladší jurský útvar, biela jura
malnutrícia
zlá výživa, podvýživa
malosol
najjemnejší druh kaviáru

malpa ploskonosá juhoamerická opica malströmtočivý búrlivý prúd v Severnom mori u nórskeho pobrežia vytvorený stretnutím dvoch príbojových vĺn vnikajúcich do úžiny z dvoch protiľahlých strán
maltáza
enzým meniaci sladový cukor - maltózu - na hroznový cukor maltézsky vzťahujúci sa na rytiersky rád Johanitov, maltézskych rytierov maltóza sladový cukor vznikajúci zo škrobu pôsobením amyláz malum necessarium v latinčine nutné zlo
malus
prirážka k poistnému vyberaná pri nadmernom alebo opakovanom výskyte poistnej udalosti v danom poistnom období malvaslez
malvázia
druh silného sladkého gréckeho vína; silné pivo malvazinkaodroda sliviek a ringlôt; odroda jablone
malverzácia
sprenevera peňazí falšovaním dokladov

malvicadužinatý plod, napr. hruška alebo jablko