Jdi na obsah Jdi na menu
 


asambláždielo vytvorené spojením rôznych predmetov a materiálov, trojrozmerná verzia koláže
ásana
jógová poloha; dokonale prepracovaná pozícia, telesný cvik asanácia ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok; súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní; dekontaminácia
asasín
príslušník extrémnej šíitskej sekty v Sýrii a Iráne v 11. storočí ascendencia priame príbuzenstvo, pokrvnosťpo predkoch
ascendent
predok, príbuzný vo vzostupnom pokolení; v astrológii začiatok prvého domu, kľúčové miesto horoskopu
ascendentný
vzostupný
aseizmický
bez zemetrasení asekuráciapoistenie, záruka, zabezpečenie
asembler
vo výpočtovej technike program zostavujúci časti programu do jedného celku asepsaošetrenie poranenia proti vniknutiu choroboplodných látok aseptický neobsahujúci choroboplodné látky, zbavený týchto látok asercia tvrdenie, presadzovanie; uznávanie pravdivosti výroku asertivitanenásilne presadzované sebavedomie, pevné prejavenie vlastného názoru, trúfalosť
asertívny
sebapresadzujúci, sebavedomý asertorickýtvrdiaci, istiaci, uisťujúci, presadzujúci
asesor
zastaralý výraz pre prísediaceho, napr. súdu; daňový odhadca asexuálny bez záujmu o sex
asexuálny
bez záujmu o sexuálny život
asfalt
prírodná alebo syntetická živica hnedočiernej alebo čiernej farby, prírodný alebo sekundárny bitúmen, ktorým sa asfaltujú vozovky a vyrábajú sa z neho izolačné materiály

asférickýneguľový asfyxianedostatočné dýchanie, dusenie sa asiagotaliansky polotvrdý syr s malými dierkami alebo štrbinkami asibilátapolosykavka asiderózachorobný nedostatok železa v krvi asientozmluva medzi španielskou korunou a určitým subjektom obchodného práva
asignácia
peňažná, tzv. kupecká poukážka, obdoba zmenky; príkaz verite-ľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe
asignant
osoba, ktorá vystavuje platobnú poukážku
asignát
osoba, ktorá plní záväzok na príkaz tretieho; papierový peniaz za Veľkej francúzskej revolúcie v 18. storočí
asignatár
osoba, ktorú asignant splnomocnil na prevzatie plnenia u tretej osoby asimiláciapremena anorganických látok v rastlinách na organické; prispôsobenie (sa), splývanie; spodobovanie hlások
asimilovať
prispôsobiťsa
asistencia
pomoc pri nejakom výkone; prítomnosťpri jednaní; osoba alebo osoby poskytujúce pomoc
asistent
pomocník; pomocná vedecká sila
askaridóza
ochorenie spôsobené škrkavkami
askéta
kajúcnik, sebatrýzniteľ; človek vedúci odriekavý život asketickýzdržanlivý, zriekajúci sa radostí života, prísny na seba asketik prívrženec asketizmu asketizmusodriekanie, zdržanlivý spôsob života; nábožensky alebo filozoficky motivované odmietanie niektorých pôžitkov; askéza askéza odriekanie, odriekavý život, sebatrýznenie askripciadosiahnutie vyššieho spoločenského postavenia vďaka príslušnosti k privilegovanej vrstve, zásluhou rodového pôvodu asociácia v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku; zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami; združenie, združo-vanie, spojenie, spolok, spolčovanie; predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv asociačnýzdružujúci, pričleňujúci; spojovací, združovací

asociál človek bez sociálneho cítenia, sociálne nezaradený, konajúci proti záujmom spoločnosti; bezohľadný, nespoločenský človek

asociálnosť znížené spoločenské cítenie jednotlivca
asociálny
konajúci proti spoločenským záujmom, človek bez sociálneho cítenia asociatívnosťschopnosťalebo možnosťzoskupovania; jedna z vlastností algebraických operácií
asociatívny
združovací, spolčovací, zjednocovací, zlučovací asociovať združovať, spájať
asomatický
nehmotný, netelesný
asomnia
chorobná nespavosť asonanciasúzvuk samohlások na konci veršov, súznenie
asortiment
tovar vytriedený podľa určitého kritéria
aspartam
druh umelého sladidla
aspekcia
skúmanie, prehliadka, inšpekcia
aspekt
poňatie, hľadisko, zreteľ, stanovisko, zorný uhol; dôležitá poloha nebeského telesa voči Slnku; slovesný vid
aspektológia
náuka o slovesnom vide
aspergilóza
plesňové ochorenie zvierat
aspermatizmus
neschopnosťvytváraťalebo vylučovaťspermie; chýbanie spermií v ejakuláte; aspermia
aspermia
aspermatizmus
aspik
rôsol, huspenina, vývar z glejovitých častí mäsa aspiráciasnaha, úsilie, túžba; vdýchnutie tuhých látok do pľúc alebo priedušnice; vyslovenie s prídychom; odsávanie respirátorom aspiráta spoluhláska sprevádzaná prídychom, napr. th, ph, kh) aspirátor odprašňovací prístroj, odsávačvzduchu aspirínliek takmer totožný s acylpyrínom; analgetikum, antipyretikum aspirovať nasávať, vdychovať assaiv hudbe: veľmi assutazobrazenie Panny Márie astátrádioaktívny prvok, značka At astázazväčšenie citlivosti prístroja bez zväčšenia jeho rozmerov astázia neschopnosťudržaťsa vo vzpriamenom postoji

asténiacelková telesná ochablosť, malátnosť astenickýneduživý, slabý, leptosómny, lineárny (typ človeka) astenikštíhly typ človeka astenopiaslabozrakosť, chabozrakosť, nezreteľné videnie astenosférazemská vrstva so zníženou viskozitou ležiaca pod litosférou v hĺbke 50 – 100 km astenospermiaznížená pohyblivosťspermií
asteroid
drobná obežnica obiehajúca medzi Marsom a Jupiterom, planétka astigmatizmuschyba optických zobrazovacích sústav; očná chyba spôsobená nesprávnym zakrivením rohovky
astma
záduch, dýchavičnosť
astmatik
človek trpiaci astmou astrarastlina z čeľade astrovitých, trvalka
astragal
stavebný vodorovný dekoratívny článok astrachánjemná kožušina z novonarodeného jahňaťa kirgizskej ovce astrachanitsíran sodíka a horčíka, jednoklonný nerast astrálnyhviezdny, v prenesenom zmysle nadpozemský, netelesný astrionikaodbor zaoberajúci sa prístrojovým a elektronickým vybavením umelých kozmických telies
astro
- prvá časťzložených slov s významom hviezda, hviezda astroarcheológiaarcheologické skúmanie astronomických zariadení vybudovaných starými kultúrami astrobiológiaštúdium možností života vo vesmíre, exobiológia astrocyt bunka podporného nervového tkaniva hviezdicového tvaru astrocytómdruh mozgového nádoru astrofiakompozícia básne bez členenia do strof
astrofix
astropoloha lietadla
astrofóbia
chorobný strach z búrky a iných prírodných úkazov astrofotometria meranie intenzity svetla kozmických telies astrofyzika časťastronómie, ktorá skúma fyzikálne a chemické vlastnosti nebeských telies astrograffotografický ďalekohľad s objektívom
astrochémia
náuka o chemickom zložení nebeských telies

astrokartografiadeskriptívna metóda modernej astrológie
astroláb
stredoveký jednoduchý astrometrický prístroj
astrolatria
v starovekej Asýrii a Babylone uctievanie hviezd; predpovedanie budúcnosti podľa postavenia hviezd
astrológ
človek predpovedajúci budúcnosťz postavenia hviezd a planét astrológiahľadanie vzťahov a súvislostí medzi postavením kozmických telies a prebiehajúcimi aj budúcimi dejmi na určitom mieste Zeme; názor, že hviezdy určujú osudy ľudí a krajín, majú vplyv na človeka astromantia veštenie z hviezd, ale nie na základe horoskopu astromedicínadisciplína aplikovanej astrológie, ktorá využíva astrologické poznatky v praktickej medicíne astrometeorológiavytvára dlhodobé meteorologické predpovede na astrologickom základe astrometriaodbor astronómie zaoberajúci sa určovaním polôh kozmických objektov, pozičná astronómia
astronaut
kvalifikovaný letec pre lety do vesmíru, kozmonaut astronautikaveda zaoberajúca sa problematikou letov do vesmíru, kozmonautika astronavigácialetecká navigácia podľa kozmických telies astronómia praktická zaoberá sa astronomickými prístrojmi a pozoro- vaním nebeských telies astronómiaveda o vesmíre a vesmírnych telesách, hvezdárstvo astropsychológiadisciplína aplikovanej astrológie, ktorá využíva poznatky z horoskopov v psychológii a psychoanalýze
asymetria
nesúmernosťpodľa jednej alebo dvoch hlavných os asymetrický nesúmerný, nesymetrický
asymptomatický
bez príznakov, bezpríznakový
asymptota
dotyčnica dotýkajúca sa krivky v nekonečnom bode asymptotickýchovajúci sa ako asymptota asyndetonspojenie vetných členov alebo viet bez spojovacieho výrazu asynchrónnynesúdobý, časovo nesúhlasný, rozdielny v tempe asýriológiaodbor orientalistiky zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou obyvateľov starovekej Asýrie
asystolia
nedostatočné sťahovanie srdcového svalu, zástava srdcovej čin-

nosti aszudruh kvalitného výberového tokajského vína
ašant
černoch
ašpirácia
snaha po vyniknutí a uplatnení; úsilie o získanie niečoho ašpirant uchádzač, čakateľ; kto sa pripravuje na vedeckú prácu ašpirantúra postgraduálna forma štúdia s cieľom získaťhodnosťkandidáta vied ašpirovaťrobiťsi nárok, uchádzaťsa o niečo ašramnáboženský útulok voľne združujúci hinduistov venujúcich sa rozjímaniu, jogínov ašramaštyri štádiá života príslušníka vyššej kasty hinduistickej spoločnosti
atak
útok, napadnutie; prudký záchvat choroby atakovaťútočiť, dorážať atamannáčelník kozákov ataraktikumdruh utišujúcich liekov; uvoľňuje chorobné napätie, úzkosť ataraxiaduševná rovnováha, duševný pokoj, rovnováha, ovládanie vášní, apatia
atašé
pridelenec, najnižšia diplomatická hodnosť, s výnimkou tzv. odborných atašé, napr. vojenských, kultúrnych a pod. atavizmusdedičnosťpo dávnych predkoch, výskyt vlastností alebo znakov dávno predchádzajúcich generácií u potomkov
ataxia
chorobný nesúlad telesných pohybov
ATB
skratka anglického výrazu after the big bang: po veľkom tresku, ktorým vznikol vesmír (podľa jednej z teórií) ateistastúpenec ateizmu, neveriaci, bez náboženského vyznania ateizmusodmietanie náboženstva a všetkých jeho prejavov atelektázanevzdušnosťpľúc novorodencov
ateliér
dielňa, najčastejšie umelecká; krytý priestor na nakrúcanie filmov atematickýbez kmeňovej prípony; nemajúci tému atemporálnosťneprítomnosť časovej dimenzie atemporálnybez časovej dimenzie, gnómický, časovo neurčený, mimočasový
atentát
vražedný útok na spoločensky významnú osobu

atentátnik vykonávateľatentátu atenuáciaoslabenie, zoslabenie
atermický
izolujúci proti stratám tepla
ateróm
dutina – cysta – v mazovej žľaze aterosklerózakôrnatenie tepien, arterioskleróza
atest
osvedčenie, písomné potvrdenie, overenie, potvrdenie vlastností výrobku
atestácia
hodnotenie, overenie, atest; hodnotenie spôsobilosti kvalifikovaných osôb, napr. lekárov
atetéza
prehlásenie časti textu alebo celého diela za neplatné atickýuhladený, vytríbený Atikanázov krajiny starého Grécka s hlavným mestom Atény atikastrešný výstupok nad hlavnou rímsou budovy, ktorý zakrýva strechu atilazdobený vojenský kabátec bývalej maďarskej armády
atitúda
držanie tela, postoj; vzťah, názor; baletný postoj na jednej nohe so zanožením druhej nohy ohnutej v kolene
atlant
stĺpová podpera balkóna v podobe mužskej postavy, atlas atlantický týkajúci sa Atlantického oceána
atlas
kniha máp alebo obrazov vedeckej povahy; krčný stavec, nosič; hodvábna lesklá a hladká tkanina; druh motýľa žijúceho v južnej Ázii a Indii atlétšportovec pestujúci atletiku; silák atletikašportové odvetvie zahŕňajúce behy, chôdzu, vrhy, skoky, hody a ich kombinácie átmanstaroindické poňatie duše túžiacej po spojení s brahmou atmosféra plynný obal planét a nebeských telies; plynný obal Zeme zlo-žený z troposféry, stratosféry, ionosféry a exosféry; staršia jednotka pre tlak, značka atm; nálada v určitom prostredí
atmosferílie
atmosferické impulzy, nárazovo postupujúce elektromagnetické vlny pred búrkami alebo intenzívnymi poveternostnými frontmi
atol
kruhový koralový ostrov s vnútornou lagúnou atómnajmenšia a ďalej nedeliteľná časťprvku schopná chemicky reagovať; nepatrná časťniečoho

atomista stúpenec atomizmu atomistikanáuka o atómoch, atómová fyzika; atomizmus atómiumstavba pripomínajúca štruktúru atómu, postavená v Bruseli pri príležitosti Svetovej výstavy 1962 atomizáciarozklad na atómy; drobenie, trieštenie atomizmusnázor o existencii nedeliteľných častíc hmoty; roztrieštenosť atómový týkajúci sa atómu, atómového jadra a pod.
atonalita
spôsob hudobnej skladby popierajúci intervalové a harmonické zákonitosti vo vnútri určitej tóniny alebo medzi niekoľkými tóninami atonálnyriadiaci sa pravidlami atonality, zámerne porušujúci zákonitosti harmónie
atónia
chabosť, ochabnutosť(telesná) atopianajobvyklejší druh alergického mechanizmu atoxickýnejedovatý, opak toxického atrakciapríťažlivá scéna, výjav; mimoriadny artistický alebo iný výkon; porušenie väzby susedným slovom atraktantlátka podmieňujúca pohyb živočíchov ku zdroju potravy atraktivitapríťažlivosť, pútavosť, lákavosť, zaujímavosť
atraktívny
vzbudzujúci pozornosť, príťažlivý
atraktor
hmotný objekt v kozme, ktorý sa správa tak, akoby sa v ňom ničnenachádzalo, ale pritom sa správa ako obrovská neviditeľná hmota
atrapa
klam, napodobenina; niečo bezobsažného; prázdny obal tovaru vo výkladnej skrini atréziavrodená nepriechodnosťdutého telesného orgánu
atribúcia
pripisovanie významu objektu alebo situácii; určenie autorstva anonymného diela; overenie pravosti, pôvodnosťtextu
atribút
prívlastok, príznačná vlastnosť, podstatný znak predmetu; vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok; symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu atrichia plešatosť, holohlavosť átriumnádvorie pred starokresťanskou bazilikou; vnútorný dvor budovy; oddychový priestor vo vnútrajšku budovy skrášlený zeleňou a fon-

 tánkami; srdcová predsieň
atrofia
chradnutie, zmenšenie, zakrpatenie telesných orgánov, tkaniva, bunky a pod. atrofovaťzmršťovať, stenčovať, zmenšovaťsa
atropín
veľmi jedovatý alkaloid užívaný ako liek v očnom lekárstve  a v chirurgii, nachádza sa v ľuľkovci zlomocnom, durmane attachment príloha, napríklad k e-mailovej pošte
atto
- predpona vo význame násobku 10 -18

atymia ťažkomyseľnosť, trudnomyselnosť atypickýodporujúci pravidlám, neobvyklý, zvláštny, neštandardný atyreózachýbanie štítnej žľazy