Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPGross Domestic Product, hrubý domáci produkt

gejšatanečnica, speváčka a spoločníčka v japonskej čajovni, nie prostitútka gejzírprameňhorúcej vody vystrekujúci v určitých intervaloch gekondrobný jašter pralesov a púští
gél
rôsolovitá hmota koloidného typu geliváciaproces rozpadu hornín v dôsledku zamrznutia vody v puklinách gema, gemma drahokam alebo polodrahokam s vypuklou rezbou alebo rezbou do hĺbky
gemácia
pučanie, rozvíjanie púčikov; nepohlavné rozmnožovanie organizmu
gemara
druhá časťTalmudu, zbierka výkladov a doplnkov mišny gemelilógiagenetické štúdium dvojčiat
geminácia
zdvojenie spoluhlásky
gemináta
zdvojená spoluhláska alebo písmeno
gemini
dvojčatá, blíženci
Gemini
v horoskope: Blíženci gemipárianepohlavné rozmnožovanie; pučanie gemoglyptikarytie kameňov, drahokamov; umenie kameňorezu gemularozmnožovacie teliesko pri nepohlavnom rozmnožovaní húb gén základná jednotka dedičnosti určujúca vlastnosti organizmu; vloha;

 dedičný činiteľ genciánencián, horec genealógiarodokmeň, rodopis; veda skúmajúca vzťah dvoch súvisejúcich javov alebo faktov; genetický výskum založený na štúdiu rodok-meňa jedinca
generácia
pokolenie; skupina osôb narodených v rovnakom časovom období; príslušnosťk typu technických zariadení určitej vývojovej etapy; vo fyzike jedna z troch skupín (elektrónová, miónová a tauónová), do ktorých sa zoskupujú či organizujú fundamentálne častice (kvarky a leptóny)
generácia počítačov
klasifikácia počítačov založená najmä na elektronickej technológii používanej pri výrobe
generál
najvyššia vojenská hodnosťpo maršalovi a generalissimovi; predstavený niektorých cirkevných rádov
generálie
všeobecné údaje; všeobecné údaje slúžiace napr. na určenie totožnosti človeka
generalissimus
výnimočne udeľovaná najvyššia vojenská hodnosťveliteľa veľkej armády, najčastejšie diktátora
generalita
zbor generálov generalizáciazovšeobecňovanie; všeobecné tvrdenie; rozšírenie chorobnej zmeny v organizme na viac tkanív alebo organizmov generálka hlavná skúška napr. v divadle; generálna oprava; generálna mapa; žena generála; prehnane panovačná alebo energická žena generálny všeobecný, absolútny; úplný; hlavný
generatívna bunka
pohlavná bunka
generatívna gramatika
súbor formálnych pravidiel, na základe ktorých možno vytvoriť, čiže generovaťvšetky geneticky správne vety daného jazyka
generatívny
pohlavný, rozmnožovací; súvisiaci s generovaním generátor stroj meniaci mechanickú energiu na elektrickú, generujúci stroj
generel
ucelený, kompaktný projekt, súhrn opatrení
generický
druhový, rodový
generiká
lacnejšie lieky dosahujúce rovnaké účinky ako pôvodné paten-

tované lieky generovaťvytvárať, vyrábať; vytvoriťpodľa určitých pravidiel generozita, generóznosťveľkomyselnosť, veľkorysosť
genetická informácia
nevyhnutná podmienka na vytvorenie biologic-kého jedinca, súbor dedičných prvkov v pohlavných bunkách rodičov
genetický
vývojový, počiatočný; pôvodový
genetika
veda o dedičnosti
-genéza
druhá časťzložených slov s významom vznik, pôvod, zrod genéza vznik, pôvod, zrod
Genezis, Genesis
v Starom zákone tzv. prvá kniha Mojžišova obsahujúca mýtus o stvorení sveta
genialita
duševná veľkosť, mimoriadne nadanie alebo tvorivé schopnosti genitál pohlavný orgán genitáliepohlavné orgány, rozmnožovacie orgány, rodidlá genitívdruhý pád
genius loci
v starovekom Ríme ochranný duch domu alebo miesta; duch vládnuci na určitom mieste; duch, atmosféra, kolorit  určitého mies-ta
génius
starorímske ochranné božstvo; mimoriadny talent, genialita; mi-moriadne nadaný jedinec
-génny
druhá časťzložených slov s významom pôvod, počiatok, pôsobiaci genocídahromadné vyvražďovanie obyvateľstva; zločin proti ľudskosti genofondsúbor všetkých génov v populácii organizmov; súbor všetkých

živých organizmov v určitej oblasti
genofor
bunková štruktúra, ktorá je nositeľom genetickej informácie genológia literárnovedná disciplína zaoberajúca sa teóriou literárnych druhov a žánrov
genóm
génový obsah chromozómov bunkového jadra genotypcelkový génový súbor organizmu; druh rastliny alebo živočícha zvolený za typického predstaviteľa
gensal
dlažba zhotovená  z betónom vyplnených kamenných odsekov gentile  v hudbe: pôvabne, roztomilo

gentilný prvotnopospolný
gentleman
ušľachtilý, dokonalý muž, gavalier
gentry, džentri
anglická nižšia vidiecka šľachta
genus
rod; nadradený, širší pojem geo-prvá časťzložených slov s významom Zem, zemský geobiochémia náuka o vzťahoch živých organizmov a nerastného prostredia geobotanikanáuka o rastlinách a ich závislosti od prostredia geocentrickývzťahujúci sa k Zemi ako stredu, centru; vzťahujúci sa na stred Zeme geocentrizmuspredstava o nehybnej Zemi ako o strede vesmíru geóda výplňväčšej dutiny v hornine, najčastejšie guľovitého tvaru geodepresiapôvodný tektonický pokles zemskej kôry geodéziameranie a skúmanie tvaru povrchu Zeme; mapovanie častí Ze-me; zememeračstvo geodynamikaštúdium pohybov Zeme vplyvom geologických síl geofág živočích požierajúci pôdu a tráviaci v nej obsiahnuté organické častice geofágiaduševná porucha prejavujúca sa jedením hliny; požieranie pôdy

živočíchmi k tomu prispôsobenými
geofaktor
prírodný jav formulujúci a opvlyvňujúci kvalitu prírodného

životného prostredia geofázaúsek dlhodobých geochemických vrstiev s rovnakými alebo podobnými skupinami nerastov
geofón
malý prenosný seizmograf
geofyt
typ rastlín, ktorých obnovovacie orgány prežívajú počas nepriaznivých ročných období pod zemou geofyzikanáuka o fyzikálnych  vlastnostiach Zeme a jej vzdušného obalu; štúdium fyzikálnych procesov Zeme
geografia
zemepis geohelmintparazitický červ s vývojom prebiehajúcim bez medzihostiteľov
geochémia
odbor študujúci zákonitosti rozšírenia chemických prvkov v Zemi a chemické aspekty geologických procesov v Zemi

geochronológiaurčovanie veku hornín a Zeme
geoid
idealizovaný tvar Zeme, približne splýva so strednou hladinou morí geokarpia dozrievanie plodov pod povrchom pôdy, napríklad u podzem-nice olejnej
geokoróna
časťplynného obalu Zeme vo výške 1000 km
geológ
odborník v geológii
geológia
náuka o vzniku, vývoji, zložení a stavbe zemskej kôry geomagnetizmuszemský magnetizmus; náuka o zemskom magnetickom poli
geomantia
mystické veštenie z náhodile vrhnutej hliny alebo piesku geomechanikanáuka riešiaca problémy mechaniky zemín a hornín geometer zememerač
geometria deskriptívna
zaoberá sa premietaním priestorových útvarov do roviny; školský predmet a učebnica
geometria
náuka o vzťahoch a vlastnostiach rovinných a priestorových útvarov geometrizmusvýtvarný prejav založený na geometrických tvaroch geomorfológianáuka o zákonitostiach vývoja a tvaroch zemského povrchu
geopatogénny
údajné negatívne pôsobenie geologickej stavby geopolitika snaha vysvetľovaťpomery v štátoch a vzájomné vzťahy štátov ich zemepisnou polohou; z toho plynúca teória o nutnosti posudzovaťmedzinárodné vzťahy z hľadiska zemepisných oblastí; as-pekty politiky v celosvetových, globálnych súvislostiach a vzťahoch geopotenciálpotenciál tiažovej sily geopsychológiaskúma psychické vlastnosti ľudí a národov v závislosti od geografických podmienok oblasti, v ktorej žijú
georeliéf
zemský povrch, reliéf
georgína
záhradná rastlina, dália geosférasústredné obaly, z ktorých sa skladá Zem, obal Zeme zložený z atmosféry, hydrosféry, litosféry, mezosféry a barysféry geostacionárnynemenný vzhľadom na Zem, napr. satelit vo vesmíre, umiestený nad určitým bodom na Zemi, geosynchrónny

geostrategický strategický z hľadiska zemepisnej polohy geosynklinála rozsiahla korytovitá priehlbina v zemskej kôre v mieste nahromadenia veľkého množstva usadenín
geotaxia
pohyb organizmu v smere alebo proti smeru zemskej príťažlivosti geotektonikastavba zemskej kôry; veda o stavbe a vývoji zemskej pôdy geotermia, geotermika náuka o tepelných pomeroch v zemskom vnútri geotermika náuka o tepelných priestoroch vo vnútri Zeme, geotermia geotextília technická textília zo syntetických vlákien, používaná napr. v stavebníctve
geotropizmus
rastové pohyby rastlín spôsobené gravitáciou geotyppopulácia organizmov vyznačujúca sa určitým genotypom gepardmačkovitá šelma gerberatropická rastlina pochádzajúca z Ázie a Afriky
geriater
odborník v geriatrii geriatriasúčasťgerontológie zaoberajúca sa chorobami v starobe gerilla, guerilla, gerilanepravidelná menšia, najčastejšie partizánska vojna proti pravidelnej armáde
germanistika
štúdium jazykov, histórie a kultúry germánskych národov germánium kovový prvok, značka Ge
germanizmus
jazykový prvok prevzatý z nemčiny alebo vytvorený pod vplyvom nemčiny germicídprípravok na ničenie baktérií
germinácia
proces počiatočného vývoja organizmu, klíčenie, pučanie géromé mäkký syr vyrábaný v Lotrinsku geronto-prvá časťzložených slov s významom starec, starecký, starnutie gerontofíliapohlavný záujem o staršie osoby gerontokraciavláda starých, typická pre bývalé komunistické krajiny gerontológia náuka o starnutí a chorobách staroby
gerundium
podstatné meno slovesné blízke infinitívu gerundívumprídavné meno slovesné s významom nutnosti
gescia
riadenie a koordinácia výroby alebo výstavby; poverenie k výkonu určitej činnosti
gestácia
tehotenstvo u žien, brezivosť, kotnosťu samíc, gravidita

gestagén ženský, samičí pohlavný hormón
gestaltizmus
celostný prístup k osobnosti, smer najmä v psychológii gestapo skratka výrazu Geheime Staatspolizei, tajná štátna polícia nacistického Nemecka v rokoch 1933 – 1945 gestikuláciaposunky, pohyby paží pri hovorení
gesto
posunok; prejav bez následného skutku; často iba zdanlivo ušľachtilý čin alebo postoj gestorúrad alebo podnik poverený gesciou; konateľ
gestóza
ťažkosti sprevádzajúce tehotenstvo, napr. zvracanie, kŕče, poruchy činnosti pečene a obličiek
gheet
indický údený syr z byvolieho mlieka
ghetto, geto
oddelená časťmesta vyhradená židovskému obyvateľstvu; dobrovoľné alebo nanútené odlúčenie od ostatnej spoločnosti