Jdi na obsah Jdi na menu
 


par avion lietadlom, letecky (medzinárodné označenie listových zásielok) par excellence vynikajúci; predovšetkým, hlavne, absolútne; v pravom zmysle slova
par exemple
napríklad
para orech
olejnaté semeno juvie, juviový orech
para-
prvá časťzložených slov s významom vedľa, spolu, pri; v lekárskych názvoch vo význame odlišný, nenormálny; v chemických názvoch odvodený; parašutistický
parabelum, parabellum
druh automatickej pištole
parabióza
experimentálne spojenie niekoľkých organizmov do jedného celku a ich súžitie
parabola
geometrický útvar, jedna z kužeľosečiek; v štylistike podobenstvo, básnické prirovnanie parabúliachorobné potláčanie slobodného konania paracentézaoperatívne prepichnutie ušného bubienka
paráda
nádhera, krása; prehliadka paradentálnyvzťahujúci sa na okolie zuba paradentózachronická choroba ďasien v okolí zubov
paradesant
výsadkár, parašutista paradesantnývýsadkový
paradigma
vzor, príklad; svet ideí v platónskej filozofii
paradox
protizmyslové tvrdenie, také, čo odporuje zdravému rozumu; nepravdepodobnosť parafapodpisová značka alebo skratka parafernálnyvedľajší

parafín zmes vyšších uhľovodíkov, bezfarebná alebo biela hmota použí-vaná na výrobu sviečok a v kozmetike; nasýtený alifatický uhľovodík, alkán

parafráza voľné spracovanie, voľný výklad, vyjadrenie rovnakého obsahu inými slovami alebo prostriedkami; v umení voľné spracovanie cudzej predlohy

parafrázia chorobné preriekavanie sa
parafrénia
duševná porucha, scestné myslenie, zblúdilosť
paragán
slangovo: parašutista, výsadkár paragangliónuzlík tvorený chromatofinnými bunkami u prednej aorty paragenéza spoločenstvo minerálov vytvorené jedným nerastotvorným procesom; plodnosťmedzi rodičovskými formami a inak neplodným hybridom
parageuzia
chuťová porucha, kvalitatívne zmenená chuť paragliding parašutistická disciplína, plachtenie so špeciálne upraveným padákom
paragnóza
porucha schopnosti poznávaťzmyslami; poznávanie predmetov bez účasti zmyslov; jasnovidnosť
paragon
účtenka, pokladničný blok, potvrdenka o platbe
paragonit
sodná sľuda
paragraf
odstavec, článok, oddiel; vymedzená a číslom označená časť zákona, právnej normy alebo odborného spisu; grafická značka pre odstavec
paragrafia
porucha schopnosti písať
paragram
slovná hračka vytvorená zámenou alebo vypustením písmena parachromatizmusfarbosleposť parachronizmusprenesenie dátumu nejakej udalosti do neskoršej doby parainfekciachoroba nasledujúca po inom infekčnom ochorení parakaučuk brazílsky kaučuk
parakinéza
chorobná porucha koordinácie pohybov
parakláza
trhlina v hornine vyvolávajúca pohyby vrstiev
paralália
porucha reči, nahradzovanie správnej hlásky inou
paralaxa
odchýlka, úchylka; uhol, pod ktorým sa z hviezdy javí polomer zemskej dráhy; určenie a údaj vzdialenosti hviezd; uhol, ktorý zvie-

rajú smery vedené z dvoch rôznych miest priestoru k pozorovanému telesu; zdanlivý rozdiel polohy predmetu vzhľadom k pozadiu pri pozorovaní z dvoch rôznych miest paralelarovnobežka; prirovnanie, obdoba, podobnosť; príklad paralelka vedľajšia, bočná trieda; pobočné zariadenie paralelnýrovnobežný, súbežný
paralexia
zámena slov pri čítaní paralipomeondodatok, doplnok
paralogizmus
chybný záver; nesprávny názor vyplývajúci z neznalosti veci
paralues
štvrté štádium syfilisu
paralytický
týkajúci sa paralýzy, paralytika
paralýza
ochrnutie rúk alebo nôh; ochrnutie, ochromenie; strata citlivosti orgánu paralyzátorchemická látka brzdiaca pôsobenie enzýmov; obranné zariadenie vydávajúce elektrický výboj paralyzujúci zasiahnutú osobu paralyzovať ochromiť, oslabiť, urobiťneúčinným paramagnetizmus zmagnetizovanie látok tak, že ich atómy majú nenulový magnetický moment parameterpomocná premenná veličina v matematike; vyznačený úsek na kryštálových osiach; veličina udávajúca určitú základnú hodnotu výrobného procesu, zariadenia a pod. (napr. výkonnosť) paramímianeschopnosťvyjadriťemócie primeranou mimikou paramnéziaporucha pamäti; spomínanie na udalosti, ktoré sa nestali paramorfóza nahradenie jednej látky v hornine inou s rovnakým zlože-ním; zmena štruktúry nerastov bez zmeny ich chemického zloženia paramos v Andách náhorná plošina polopúštneho charakteru, bez stromov
paramyxovírus
vírus vyvolávajúci osýpky a zápalové ochorenia pľúc a priedušiek u detí
paranefritída
zápal tkaniva v okolí obličky
parangon
písmo o veľkosti 18 bodov
paranoidita
vznik paranoidných príznakov
paranoik
človek postihnutý paranojou

paranoja duševná choroba vyznačujúca sa bludnými predstavami, stihomamom, podozrievavosťou alebo žiarlivosťou pri plnom zachovaní intelektu

paranomia rozpor v zákonoch; protizákonnosť
paranormálne javy
vedecky nevysvetliteľné javy a udalosti, využívané v rámci okultizmu
paranormálny
mimo normality, neobyčajné schopnosti, napr. vnímanie paraparéza čiastočné ochrnutie dolných končatín parapetspodná plocha okenného otvoru; zábradlie; nízky múrik slúžiaci ako zábradlie
paraplégia
obojstranné úplné ochrnutie dolných končatín pararenálny nachádzajúci sa v okolí obličky pararotacizmusnesprávna výslovnosťhlásky r parasigmatizmusneschopnosťsprávne vyslovovaťsykavky a ich nahrádzanie inými hláskami
parasyfilis
štvrté štádium syfilisu
parasymbióza
spolužitie lišajníkov s hubami
parasympatikus
časťautonómneho nervstva vystupujúca z chrbtice parasystólia srdcová arytmia
parašutista
výsadkár
parašutizmus
zoskoky z výsadkového lietadla s použitím padáka parataxia vetná súradnosť parathormónhormón bielkovinovej povahy, regulujúci hladinu vápnika v organizme parathormónhormón regulujúci hladinu vápnika v organizme parátny pohotový, pripravený, okamžite použiteľný paratónianeschopnosťuvoľniťsvalstvo
paratrofia
cudzopasníctvo
paratýfus
infekčné črevné ochorenie s miernejšími príznakmi ako týfus paratyreoidea prištítna žľaza paraumbulikálnynachádzajúci sa v oblasti pupku
paraván
španielska stena, ochranná stena, zástena
paravenózny
nachádzajúci sa pri žile
parazit
cudzopasník; rastlina alebo živočích využívajúci ako zdroj potra-

vy iné organizmy
parazitárny
vyvolaný, spôsobený parazitmi
parazitémia
preniknutie parazitov do krvného obehu pri niektorých chorobách, napr. malárii
parazitizmus
súžitie dvoch organizmov, z ktorých jeden organizmus vyu-žíva druhý; cudzopasníctvo, príživníctvo
parazitný
živiaci sa na úkor iného, cudzopasný
parazitocenóza
koexistencia viacerých cudzopasníkov žijúcich v jednom hostiteľskom organizme
parazitofauna
cudzopasné živočíchy
parazitofóbia
chorobný strach z cudzopasníkov
parazitológ
znalec cudzopasníkov, odborník v parazitológii parazitológianáuka o cudzopasníkoch v organizmoch rastlín, živočíchov a ľudí
parazitovať
priživovaťsa, cudzopasiťna niekom alebo na niečom parazol dáždnik, slnečník
parbleu
dočerta; hrom a peklo.... parcelapozemok, najmä stavebný
parcelovať
deliťpozemky
parciálny
dielčí, čiastočný
pardál
čierny panter, čierny leopard
pardon
prepáčenie, odpustenie, milosť; žiadosťo dovolenie; ospravedlnenie
parduna
zadné a postranné lano na výstuhu sťažňov, súčasťpevného lanovia plachetnice
pare
jedna z dvoch alebo niekoľkých rovnakých listín, rovnopis, prepis, kópia pareidoliaoptický klam, zrakové vnímanie, kedy je vnem dotváraný v neskutočnej podobe
pareja
malá motorová rybárska loďs vysokým voľným okrajom a rahna-mi na sušenie sietí
parekia
súžitie dvoch druhov živočíchov, keďjeden vyhľadáva iného, ktorý mu poskytuje ochranu
parémia
porekadlo, príslovie

parenéza povzbudzujúca reč
parenchým
hubovité tkanivo orgánov živočíchov; epitelové tkanivo or-gánov človeka; pletivo rastlinných buniek
parenklízia, parenklíza
odchýlka, odklon parentálnypodávaný vnútrožilovo a vnútrosvalovo, napr. infúzia; rodičovský; taký, ktorý slúžil na kríženie
parentela
príbuznosťprostredníctvom rovnakého predka
parentéza
vsuvka, vložka; veta gramaticky nezačlenená do inej vety; zátvorka
parere
odborný posudok; znalecké dobrozdanie
parergický
vedľajší, dodatkový
parergon
drobný príspevok, dodatkové dielo; výzdoba v rohoch starých máp pareúniapohlavný styk
paréza
čiastočná strata hybnosti, neúplná obrna
parfém, parfum
vôňa; voňavka
parfors, parforse
, parforsný hon poľovačka na koňoch; hon na vysokú alebo čiernu zver
pargasit
nerast nachádzajúcich sa vo vápencoch
pari
burzový kurz cenného papiera zhodný s jeho menovitou hodnotou páriavydedenec; utláčaný, bezprávny človek; v Indii príslušník najnižšej spoločenskej vrstvy, kasty nedotknuteľných
pariácia
zaplatenie dlhu
paricídium
otcovražda
Paridov súd
v starogréckej mytológii rozhodnutie Parida (Paris), v spore troch bohýňo krásu dal jablko bohyni Afrodite
parietálny
bočný, postranný; týkajúci sa temennej kosti, temenový, nachádzajúci sa pri hornej strane hlavy; nachádzajúci sa na stene hrudníka a pľúc
parírovať
odraziťranu, odkryť; odblaniťmäso, odstrániťz neho tuk; čeliť, odpovedať; poslúchnuť, podrobovaťsa, vyhovieťniekomu parišad rada dvorných hodnostárskych v Indii počas maurskej nadvlády parita rovnosť, rovnoprávnosť, rovnakosť, rovnocennosť; rovnaký počet; zmenný pomer mien dvoch štátov; počet pôrodov

Parížska komúna obdobie revolučnej vlády parížskych robotníkov v roku 1871

parka dlhšia športová bunda s kapucňou
parkán
priestor medzi dvomi hradbami; priestor medzi hradbami a  do-mami v stredovekých mestách a hradoch; ohrada, plot
parket
prízemná časťdivadelného hľadiska, kina a pod.; tanečný priestor; oddelené miesto pre burzových maklérov na burze
parking
parkovisko, parkovanie parkinsonizmusParkinsonov syndróm; stav po zápale mozgu charakterizovaný stuhnutosťou svalstva, nesprávnym držaním tela a mimovoľnými pohybmi rúk alebo nôh
parkúr
jazdecká dráha s rozostavanými prekážkami
parlament
snem, snemovňa, národné zhromaždenie; najvyšší zastupiteľský orgán parlamentárvyjednávačmedzi bojujúcimi stranami; hovorca, prostredník medzi spornými stranami; člen parlamentu parlamentarizmus metóda štátnej moci, keďparlament má dominantné postavenie vo vzťahu k výkonnej moci; parlamentná demokracia parlando v hudbe: hovorene; skôr hovoriťako spievať; spievaťhovoreným hlasom
parlér
rečník, hovorca
parmezán, parmazán
tvrdý taliansky a švajčiarsky syr s malým obsahom vody, ktorý sa veľmi ťažko krája, ale je veľmi trvanlivý parmica ryba teplých morí Parnasgrécke pohorie, na ktorom podľa starogréckych bájí sídlili básnici a Múzy; v prenesenom význame poézia, básnici
parnasizmus
francúzsky literárny smer 2. polovice 19. storočia paródia zosmiešňujúce napodobňovanie vážneho diela; smiešne napo-doňovanie pohybov a spôsobu reči známej osoby; čo je smiešne podobné niečomu inému
parodont
závesný aparát zubu, tkanivo okolo zuba
parodontológia
súčasťstomatológie, ktorá sa zaoberá liečbou ústnych tkanív parodontózachronický zápal tkanív v okolí zubov

parochňa falošná vlasová pokrývka hlavy
parola
heslo, najmä vojenské; nezaručená správa, vymyslená informácia paronomáziahromadenie slov odvodených z rovnakého základu, podobne znejúcich
paronychia
zápal nechtového lôžka
paronymon, paronymum
slovo vonkajšou podobou podobné inému, ale významom odlišné
parorexia
zvláštna chuťna niektoré druhy jedál a ich neobvyklé kombinácie, napr. v tehotenstve
parosmia, parozmia
chorobná porucha čuchu
parotída, parotis
príušná žľaza
parotis
príušná žľaza parotitídazápal príušníc, mumps
paroxyzmus
prudký záchvat choroby; silný záchvat; zvýšená horotvorná a sopečná činnosť, neočakávaný výbuch sopky
pars
časť(na receptoch), diel
pars pro toto
štylistické použitie dielčieho slova na označenie širšieho pojmu (napr. chlieb namiesto výživa, obživa)
parsek, parsec
jednotka dĺžky vyjadrujúca astronomické vzdialenosti; vzdialenosť, z ktorej polomer zemskej dráhy – orbity – má rozmer jednej oblúkovej sekundy
parsonsit
fosforečnan uranylu a olova, nerast
part
notový zápis jedného hlasu skladby, partes; divadelná alebo filmová rola
partaj
slangovo: politická strana
partajník
slangovo: príslušník politickej strany, pred rokom 1989 Komunistickej strany
parte
úmrtné oznámenie partenogamiaspojenie dvoch samičích gamét
partenogenéza
narodenie z panny; samoplodenie; vývoj vajcovej bunky na nový organizmus bez oplodnenia spermiou
partenokarpia
vytvárenie plodu rastliny bez oplodnenia vajcovej bunky a vývoja zárodku, bezsemennosť
parter
prízemná časťhľadiska kina alebo divadla; prízemie budovy;

v športovom zápase podpor kľačmo
partia
úryvok, časť; jednotlivá hra, napríklad šachová alebo kartová;
v prenesenom význame partner pre výhodný sobáš participáciaúčasť, podiel na niečom
particípium
príčastie
partikula
kúsok, diel, časť, častica; gramatická častica partikularizmus odstredivá snaha; úsilie o čo najmenšiu závislosťna ústrednom orgáne; zdôrazňovanie časti na úkor celku; drobivá snaha vo verejnom živote; odštiepenectvo
partikulárny
čiastočný; miestny; špeciálny; sebecký, individuálny partitívnydelivý, deliaci, čiastočný
partitúra
podľa presných pravidiel usporiadaný notový záznam všetkých orchestrálnych alebo zborových hlasov na jednej strane notového papiera so samostatnými osnovami pre jednotlivé hlasy partner spoločník, účastník, spoluhráč, protihráč, tanečník; druh, manžel partonvo fyzike hypotetická elementárna častica
partus
pôrod
párty, party
večierok, spoločnosť, žúr
parvenu
zbohatlík; obmedzený povýšenec parvovirózanebezpečné infekčné ochorenie psov parvovírusneobalený vírus spôsobujúci niektoré ťažké ochorenia, pôvodca zápalových ochorení tráviaceho traktu