Jdi na obsah Jdi na menu
 


desagregáciarozklad, rozpad desalinizáciaodstraňovanie soli z pôdy, odsoľovanie pôdy desantvojenský výsadok; vojsko určené na akcie na nepriateľskom území desaveupopretie, odvolanie alebo vyvrátenie tvrdenia descendenciapostupnosťvývoja rastlinných a živočíšnych druhov v prí-rode; spätná vývojová línia, zostupná postupnosť descendentpotomok; príbuzný v zostupnom pokolení desenzibiláciasníženie, strata citlivosti
design, dizajn
vonkajší vyhľad alebo tvar priemyslového výrobku, to-varu, najčastejšie spotrebného
designácia
ustanovenie, menovanie do úradu; označenie, pomenovanie designovanýmenovaný do úradu
desikácia
vysušenie orgánu alebo organizmu; v geológii vysychanie usadenín deskripciaopis
deskriptíva
deskriptívna geometria
deskriptívna
 geometria vyjadrovanie priestorových útvarov v rovine deskriptívny popisný; zaoberajúci sa zobrazovaním
deskriptor
kľúčové slovo v počítačovom spracovaní informácií, predmetové heslo desktopstolová doska; konštrukcia zariadenia umožnujúca jeho umiestenie na stole desmo-prvá časťzložených slov s významom puto, väzba desorpciauvoľnenie absorbovaných molekúl z povrchu alebo absorbovaných z objemu látky; opak sorpcie desperáciabeznádej, zúfalstvo

desperát zúfalec schopný všetkého
despocia
neobmedzená vláda, samovláda despotasamovládca, tyran; panovačný človek; hodnosťpanovníka By-zantskej ríše
despotizmus
neobmedzená vláda skupiny alebo jednotlivca destabilita nevyrovnanosť, kolísavosť
destabilizácia
zhoršovanie politických, ekonomických a pod. pomerov destilácia prekvapkávanie, odparovanie, prečisťovanie; rozdeľovanie kvapalinových zmesí podľa odlišného bodu varu destilátprodukt destilácie, napr. takto získaný alkoholický nápoj destilátor destilačný prístroj, pracovník vykonávajúci destiláciu destináciaurčenie, osud; miesto dovolenky, cieľcesty
desublimácia
zmena skupenstva látky z plynného do pevného desubstantívum slovo odvodené zo substantíva, teda podstatného mena desulfuráciaodstraňovanie síry
dešarža
hromadný výstrel, salva dešifrovaťrozlúštiťšifrovaný dokument; prečítaťpomocou šifier dešpektpohŕdanie, opovrhnutie, zneváženie, neúcta deštruentorganizmus rozkladajúci organickú hmotu na jednoduchšie látky deštrukciazbúranie, zničenie, skaza, rozklad
detail
maličkosť, jednotlivosť, podrobnosť; podrobne zachytená časť umeleckého celku; vo filme záber zblízka; vo fotografii záber men-šej časti z veľkého celku; starší názov pre maloobchod; na výkrese zachytená súčiastka vo zväčšenej mierke
detailista
kresličdetailov; maloobchodník; človek, ktorý sa zameriava na detaily, puntičkár detandérskvapalňovačplynu
detašér
odborný čističškvŕn detašovaťoddeliť, odlúčiť, vyčleniť; previesť časťcelku na iné miesto; odstrániťškvrny z textílie detekciavyhľadávanie choroby za účelom prevencie, zisťovanie, odhaľo-vanie, objavovanie neznámeho; premena vysokofrekvenčného napätia na nízkofrekvenčné; premena striedavého napätia na jednos-

merné
detektív
tajný policajt, vyšetrovateľ, pátrač
detektor
vysokofrekvenčný usmerňovač; prístroj na zisťovanie častíc
a elektromagnetického žiarenia; prístroj na zisťovanie prítomnosti telies alebo látok, napr. v ľudskom organizme, pod zemským povrchom a pod.
detektovať
zisťovaťprítomnosťniečoho, napr. určitej látky, detegovať detencia držba, držanie vo väzbe, zadržanie, zdržanie; stav, keďosoba ovládne nejakú vec, ktorú nevlastní, a zaobchádza s ňou ako s cu-dzou
detentor
vlastník, držiteľveci
detenzia
uvoľňovanie svalového napätia
deterent
odpudzovací prostriedok alebo metóda detergentsyntetický prací alebo čistiaci prostriedok s účinnými zložkami deterioráciazhoršenie, úpadok rozumových schopností deteriorizácia zhoršovanie; znehodnocovanie materiálu, degradácia determinácia určenie, vymedzenie pojmu; nevyhnutná, prirodzená závislosťjavov a vecí
determinant
číslo priradené prvkom štvorcovej matice determinizmus názor o nutnej príčinnej podmienenosti všetkých udalostí, všeobecnej zákonitosti príčiny a následku
determinovaný
vymedzený, určený, stanovený
deterzia
druh ľadovcovej erózie
detezaurácia
znižovanie zásoby peňažnej hotovosti obyvateľstva detonácia hluk pri výbuchu alebo výstrele detoxikáciaodstránenie jedovatosti, jedovatých a inak škodlivých látok detrakciadruh ľadovcovej erózie detrinidmikročastice hnedého uhlia používané ako pojivo pri briketovaní detrit drvina odumretých buniek; drť, sutina vzniknutá prirodzeným rozpadom hornín; rozpadajúca sa odumretá organická hmota v ekosystéme detronizáciazvrhnutie z trónu, pozbavenie trónu
detto
to isté, rovnako, tiež
deus ex machina
rýchly zásah niekoho alebo niečoho a následné vyrieše-

 nie zložitej situácie
deus sive natura
boh teda príroda; panteistický názor o božskej oduševnelosti celej prírody
deuteranopsia
farbosleposťna zelenú farbu
deutérium
ťažký vodík, izotop vodíka
deuterizácia
zavádzanie deutéria do zlúčeniny
deutero-
prvá časťzložených slov s významom druhotný alebo obsahujúci deutérium
deuterokanonický
obsiahnutý v Biblii (Starom zákone) naviac oproti palestínskemu kánonu deutziaokrasný ker
devalorizácia
znehodnotenie, strata ceny alebo hodnoty
devalvácia
znehodnotenie meny znížením jej zlatého obsahu, krytia devalvovať uskutočniťdevalváciu
devaporácia
odparenie, vyparenie
devastácia
pustošenie, vyplienenie, zničenie
devastovať
ničiť, kaziť
deverbatívum
slovo odvodené od slovesa deviáciaodklon od všeobecných noriem správania; odchýlka, úchylka deviantosoba postihnutá deviáciou, úchylný človek
deviantný
porušujúci všeobecne uznávané normy, odchyľujúci sa od nich devinkulácia zrušenie vinkulácie deviovanýchybný, úchylný, postihnutý
devitalizácia
umŕtvenie nervu v zube
devíza
zmenkový, šekový alebo iný príkaz znejúci na cudziu menu, poh-ľadávka voči zahraničiu; zásada, heslo, smernica; prínos devóciaoddaná až prehnaná úcta devocionálienáboženské predmety, predmety náboženskej úcty devolúcia prenesenie pôsobnosti z nižšieho na vyšší orgán; regresívny vývoj, od zložitejšej formy k jednoduchšej
devón
najmladší útvar starších prvohôr
devótnosť
prehnaná pokora, nemiestna poníženosť, úslužnosť devótny pokorný, ponížený, podliezavý
dexiografia
písanie zľava doprava

dexiotropný pravotočivý
dextra manu
pravou rukou (označenie spôsobu hry na klavír) dextrálny pravostranný dextrínprodukt hydrolýzy škrobu používaný najmä ako lepidlo dextrokardiavrodená poloha srdca na pravej strane
dextrotropný
pravotočivý
dextróza
škrobový cukor
dezaktivácia
zbavenie účinnosti; odstraňovanie rádioaktívneho zamorenia; odstraňovanie účinných látok z prostredia dezaktualizácia neaktuálnosť, strata aktuálnosti
dezavuovať
neuznávať, popierať, odvolaťniekoho tvrdenie
dezén
vzor, vzorka na tkanine, pneumatike a pod.
dezercia
zbehnutie od vojska, samovoľné opustenie posádky
dezert
zákusok, záver menu
dezertér
zbeh; človek, ktorý dezertoval dezertifikáciaproces rozširovanie púšte vplyvom ľudskej činnosti dezertikolnýorganizmus, ktorý sa v priebehu vývoja dokonale prispôsobil životu v púšti dezideratumžiadaná vec, požiadavka
dezidérium
požiadavka, prianie dezignáciaurčenie, označenie, vymenovanie
dezilúzia
rozčarovanie, sklamanie, vytriezvenie z falošných predstáv deziluzionizmus umelecký smer neuznávajúci reálne ilúzie deziluzionovať zbavovaťilúzií
dezindustrializácia
demontáž priemyslu
dezinfekcia
odstránenie choroboplodných zárodkov chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami; prostriedok používaný na takúto čin-nosť
dezinficiens
prostriedky na umŕtvenie mikróbov vo vzduchu a na povrchu predmetov dezinfikovaťvykonávaťdezinfekciu
dezinformácia
zámerné uvedenie nesprávnych informácií, uvedenie do omylu
dezinsekcia
odhmyzovanie, ničenie nebezpečného hmyzu

dezintegrácia osobnosti rozpad osobnosti, pokles mentálnych schopností dezintegrácia rozdelenie, rozloženie, rozpoltenie; rozklad, rozpad dezinterpretácia skresľujúce, nepresné podanie udalosti, javu a pod. dezodoráciaodstraňovanie nepríjemného zápachu a príchute z vody, ovzdušia, látok a pod.
dezodorant
prostriedok na odstraňovanie nežiadúcich pachov dezolátny spustnutý, neutešený, žalostný
dezorganizácia
rozklad organizácie; neporiadok, zmätok, nesúlad dezorganizátor človek spôsobujúci dezorganizáciu, zmätok, chaos dezorientáciachorobná neschopnosťurčiť čas a miesto kde sa pacient nachádza, strata orientačnej schopnosti; bezradnosť, zmätok dezorientovaný bezradný, zmätený človek
dezoxidácia
odkysličenie, odobranie kyslíka z molekuly
dežurnaja
chyžná v sovietskom alebo ruskon hoteli