Jdi na obsah Jdi na menu
 


hosana hebrejský výraz „pomôž!“, „vysloboď!“, v kresťanskej liturgii sláva, pôvodne náboženský prosebný výkrik
hospic
cirkvou prevádzkovaný útulok pre ľudí v poslednom štádiu nevyliečiteľnej choroby
hospitácia
účasťpri pracovnom úkone odborníka, napr. učiteľa, hosťovanie
hospital
nemocnica, špitál; stredoveký ústav pre chorých, chudobných a starých ľudí, útulok pre pocestných, hospic
hospitalita
pohostinnosť, pohostenie
hospitalizácia
umiestenie chorého v lôžkovom zdravotníckom ústave hostel útulok, ubytovňa, študentský internát, lacná turistická nocľaháreň hosteska platená sprievodkyňa, spoločníčka
hostia
omšová oplátka podávaná ako symbol Kristovho tela

hostilita sklon ublížiťinému človeku, nepriateľstvo
hotel
zariadenie na prechodné ubytovanie, spravidla na dobrej až špičkovej úrovni
hotentot
človek hovoriaci nezrozumiteľne alebo hlúpo, nechápavý človek, čudák
hot-line, hotlájn
horúca linka, priame telefonické spojenie štátnikov, tzv. červený telefón; poradenstvo cez telefón
houseboat, hausbót
obývateľná riečna loď
howgh
indiánsky výraz znamenajúci „dohovoril som“, „koniec“ hrivna menová jednotka Ukrajiny
hübernit
volfráman mangánu, jednoklonný nerast
hubertus
teplý plášť, pôvodne poľovnícky
hucul
malé horské plemeno koňa, pôvodom z Karpát
hugenot
francúzsky stúpenec učenia cirkevného reformátora Calvina, kalvín
hula-hup
módny tanec v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia s vírivými pohybmi bokov, prípadne aj s obručou okolo nich
hulán, ulán
vojenský jazdec; český ľudový tanec
human relations
medziľudské vzťahy, sociálna a personálna politika zameraná na medziľudské vzťahy
humanita
ľudskosť
humanitárny
ľudomilný, ľudský, humánny, pomáhajúci ľuďom v núdzi humanitný vzťahujúci sa k literatúre, jazykom a iným vedám, týkajúci sa spoločnosti a človeka, dobročinný, ľudomilný humanizmus ľudskosť; starostlivosťo blaho človeka; európsky umelecko-vedecký smer v 15. a 16. storočí, opierajúci sa o antickú kultúru humánny ľudský
humbug
podvod; umelo vyvolaný rozruch
humerus
kosťpažná
humidita
vlhkosť
humídny
vlhký
humifikácia
rozklad látok v pôde spojený s tvorbou humusu humifikovať rozkladaťlátky na humus
humor
veselá a dobrá nálada, žartovanie, vtipkovanie, zmysel pre vtip

humorálny súvisiaci so šťavami, tekutinami v organizme humoreska krátka vtipná poviedka, drobná veselá inštrumentálna hudobná skladba
humoristika
literárny žáner jemne zosmiešňujúci komické situácie zo

života
humus
odumreté organické látky v pôde, ktoré zvyšujú jej úrodnosť hungarológia, hungaristika veda o Maďarsku, jeho dejinách, jazyku a kultúre
hunt
banský vozík
hunter
lovecký kôňv Írsku a v Anglicku, poľovnícky pes
huntovať
kaziť, ničiť hurdiskadutá tehla alebo trám na stropné konštrukcie, preklady hurikán vyvinutý tropický cyklón v oblasti Karibského mora a Západnej

Indie, hurikán
huriska
krásne a večne mladé dievča v raji; v islame neviestka, milenka hurónskydivoký, nespútaný
hurtovať
náhliťsa, lomoziť, naliehať
husár
vojak ľahkej jazdy; český ľudový tanec
hyacint
ľaliovitá záhradná rastlina; priehľadná odroda zirkónu, drahokam hyalínnypriehľadný, priezračný; sklovitý, podobný sklu
hyalit
sklený opál
hyalo-
prvá časťzložených slov s významom sklo, sklovitý, sklený hybrid rastlinný alebo živočíšny kríženec; látka vytvorená spojením rôznorodých zložiek, v prenesenom význame obluda, netvor hybridizácia kríženie; zmena zloženia vyvrelých hornín ich zmiešaním alebo asimiláciou cudzorodého materiálu hybridnýkrížený, vytvorený krížením
hydra
mnohohlavá príšera, obluda, bájny obrovský morský had; v prenesenom význame niečo hrozné, obludné
hydran
t zariadenie na odber vody na verejnom priestranstve hydratáciazavodnenie organizmu; zlučovanie látky s vodou alebo jej zabudovanie do kryštálu, hydratizácia hydratúrastupeňnasýtenia rastliny vodou hydraulickýtýkajúci sa vody; využívajúci vodnú silu

hydraulika odbor skúmajúci využitie mechaniky kvapalín, hydraulické zariadenie

hydrémia štandardné množstvo vody v krvnej plazme
hydrid
zlúčenina vodíka s inými chemickými prvkami
hydro-
prvá časťzložených slov s významom voda, vodný hydroaerodynamikadynamika kvapalín a plynov
hydroalternátor
alternátor poháňaný vodnou turbínou hydrobiológia náuka o organizmoch žijúcich vo vode
hydrobiont
organizmus viazaný na vodné prostredie hydrocefálianahromadenie mozgomiešneho moku vo vnútrolebečnom priestore, vodnateľnosťmozgu, hydrocefalus hydrocentrálavodná elektráreň
hydrodynamika
náuka o prúdení kvapalín a pohyboch telies v kvapalinách, súčasťhydromechaniky
hydrofília
vodomilnosť; schopnosťlátok zlučovaťsa s vodou; opeľova-nie rastlín prostredníctvom vody
hydrofilný
vodomilný; rozpustný vo vode; viažúci vodu
hydrofóbia
strach z vody; neschopnosťlátky zadržiavaťvodu hydrofóbnyneznášajúci vodu, bojaci sa vody hydrofytvodná rastlina
hydrogamia
opeľovanie rastlín sprostredkované vodou
hydrogén, hydrogénium
vodík, bezfarebný plyn, značka H; hovorové označenie peroxidu vodíku
hydrogenácia
pridanie molekuly vodíka na násobnú väzbu za prítomnosti katalyzátorov hydrogeochémianáuka o chemických prvkoch a zlúčeninách v hydros-fére, súčasťgeológie
hydrogeológia
náuka o podzemných vodách a zemskej kôre s výskytom podzemných vôd
hydrograf
prístroj na meranie vodného stavu
hydrografia
náuka o vodstve, vodopis
hydrochémia
náuka o chemických vlastnostiach vody
hydrochória
rozširovanie výtrusov a iných rozmnožovacích orgánov vodou

hydrokélavodná kýla, najčastejšie v obale varlát
hydrokortizón
hormón produkovaný kôrou nadobličiek
hydroláza
enzýmy katalyzujúce štiepenie látok za účasti vody hydrológianáuka o vodách, ich obehu v prírode; vodoznalectvo hydrolýza rozkladná reakcia vyvolaná pôsobením vody hydrometalurgia výroba kovov mokrými procesmi
hydrometeor
atmosferický jav tvorený kvapkami vody alebo ľadovými kryštálikmi, napr. rosa alebo zrážky
hydrometeorológia
náuka o atmosferických zrážkach hydrometerprístroj na meranie rýchlosti vodného toku hydroperoxid peroxid vodíka
hydropónia
pestovanie rastlín v živných roztokoch, bez pôdy hydrosféra súhrn vody všetkých skupenstiev (aj podpovrchovej a atmosferickej)
hydrostatika
náuka o rovnováhe kvapalín
hydroterapia
vodoliečba
hydrotropizmus
orientovaný pohyb rastlín v smere alebo proti smeru podráždenia v dôsledku vlhkosti
hydrotropný
zvyšujúci rozpustnosť
hydrotypia
spôsob fotografickej tlače
hydroxid
zlúčenina s funkčnou skupinou, OH hydroxyláciazavádzanie jednej alebo viacerých hydroxylových skupín do organických zlúčenín
hyena
psovitá šelma živiaca sa zdochlinami
hyenizmus
neúcta k mŕtvym, využívanie nešťastia iných, surovosť, bezcitnosť, beštialita hyfahubové vlákno, z ktorého je tvorené podhubie a plodnica podhubia hygiena zdravoveda; osobná čistota, čistota prostredia; náuka o zdravom spôsobe života; opatrenia na ochranu zdravia, najmä udržiavanie čistoty; duševná vyrovnanosť
hygienik
odborník v hygiene
hygro-
prvá časťzložených slov s významom vlhko, vlhký
hygrofília
vlhkomilnosťorganizmov alebo látok
hygrofilná rastlina
vyskytujúca sa v trvale vlhkom prostredí

hygrofytrastlina prispôsobená životu vo vlhkom prostredí hygrograf prístroj na meranie vlhkosti vzduchu
hygrometer, hygroskop
vlhkomer
hygroskopia
schopnosťlátok pohlcovaťvlhkosťa udržiavaťju hylozoizmus starogrécky názor na formovanie látok životným princípom hymen panenská blana
hymnus, hymna
slávnostná skladba k cirkevnej alebo inej udalosti ako symbol jednoty a spolupatričnosti, velebenie, chválospev