Jdi na obsah Jdi na menu
 aedelost vo Švédsku vyrábaný plesňový syr
aeón
dlhé obdobie dejín; vek, éra
aerácia
vetranie, prevetrávanie, prevzdušňovanie

aerátor prevzdušňovacie zariadenie

aerolietadlo, aeroplán
aero
- prvá časťzložených slov majúca význam vzduch alebo lietadlo

aeróbia športové náčinie, lietajúci plastový krúžok
aerobik
sústava telesných cvičení pri hudbe posilňujúcich obehový, dýchací a srdcovo-cievny systém aerobion torganizmus vyžadujúci pre svoju existenciu atmosferický kyslík

aerobióza život v prostredí kyslíka

aeróbny vyžadujúci k životu kyslík
aerobus, airbus
veľkokapacitné dopravné lietadlo

aerodróm letisko, spravidla vojenské

aerodyn lietadlo ťažšie ako vzduch, napr. vrtuľník alebo lietadlo

aerodynamický prúdnicový, prekonávajúci odpor vzduchu; týkajúci sa aerodynamiky

aerodynamika náuka o pohybe plynov a pohybe pevných telies v plynoch

aeroembolizmusnežiadúce príznaky vyvolané rýchlym znížením tlaku vzduchu

aerofágianeúmerné hltanie vzduchu pri jedle alebo pití
aerofilatelia
zostavovanie zbierok známok s tematikou leteckej pošty

aerofilter filter na čistenie odpadových vôd

aerofóbiachorobný strach z prievanu

aerofónvzduchový hudobný nástroj
aerofotografia
letecká fotografia, snímky z lietadla
aerofyt
rastlina s asimiláciou závislou na vzdušnom prostredí

aerogénvzácny, tzv. inertný plyn (zo skupiny hélium, neón, kryptón, xenón, radón) aerogeológiageologický prieskum terénu na základe leteckých fotografií

aerogram letecká listová zásielka

aerohydrodynamikanáuka o prúdení tekutín na základe aerodynamiky a hydrodynamiky
aeroklub
združenie záujemcov o letectvo a parašutizmus
aerolínie
podniky zabezpečujúce leteckú prepravu osôb a tovaru

aerológianáuka o fyzikálnych dejoch vo vyšších vrstvách atmosféry, najmä v troposfére
aeromagnetický
letecky moniturujúci geomagnetizmus

aeromechanikanáuka o rovnováhe a pohybe plynov a pár, o zákonoch mechaniky plynov aeronautikaletectvo, vzduchoplavba

aeroniveláciaurčovanie výšky leteckou fotogrametriou

aeronómianáuka o horných vrstvách astmosféry so silnou disociáciou a ionizáciou
aerootitída
poškodenie stredného ucha spôsobené zmenou tlaku

aeropauza časťhorných vrstiev atmosféry, kde nie je možné lietať

aeroplán lietadlo ťažšie ako vzduch s krídlami plniacimi funkciu nosných plôch
aeroplanktón drobné častice voľne sa pohybujúce vo vzduchu

aeropóniapestovanie rastlín bez pôdy
aeroport
letisko
aerosalón
medzinárodná výstava lietadiel a leteckej techniky

aerosolplyn s rozptýlenými nepatrnými časticami hmoty, ktoré sa prakticky neusadzujú

aerostatlietadlo ľahšie ako vzduch, napr. vzducholoďalebo balón

aerostatikanáuka o rovnováhe plynov a telies v plynoch

aeroterapialiečba vzduchom aerotrianguláciatriangulácia s využitím leteckých snímkov afágianeschopnosťprehĺtať

afakiachýbanie šošovky v oku

afatikosoba trpiaca afáziou
afázia
chorobná neschopnosťhovoriť
afebrilita
stav bez horúčky

afebrilnýbez horúčky, bezhorúčkový
afekcia
hnutie mysle; náklonnosť, vášeň; postihnutie chorobou; citový záchvat, veľké vzrušenie
afekt, afektovanosť
prudké hnutie mysle; strojené chovanie, strojenosť

afektácia neprirodzené, strojené správanie
afektívny
citový
afektovanosť
strojená, prenaná dokonalosťv prejavoch, chovaní; precióznosť, škrobenosť afektovanýstrojený, prehnaný; chovajúci sa neprirodzene
afélium
miesto, kde je planéta najďalej od Slnka, odslnie; nepriaznivé okolnosti

afémiastrata schopnosti hovoriťbez straty schopnosti prijímaťzvukové vnemy
aféra
nepríjemná, pohoršujúca udalosť, škandál; záujem masmédií

aferentácia prenos informácií z periférie do centra

aferentnýprenášajúci do centra
aférista
častý účastník škandálov, afér, ich pôvodca

affabilev hudbe: milo, prívetivo, vľúdne
affettuoso
v hudbe: náruživo, s citom

affidativ v anglo-americkom práve písomné prísažné svedecké prehlásenie

affrettando v hudbe: rýchlo

afgánímenová jednotka Afganistánu
afilácia
pridruženie, pričlenenie, napr. pobočky firmy; samostatný, ale pritom podriadený podnik či iný subjekt

afiliáciachorobné vyhľadávanie spoločnosti ľudí; osvojenie (prijatie za syna); prijatie do organizácie; nadväzovanie osobného kontaktu

afiliantnýústretový, priateľský
afinácia
odstraňovanie menej ušľachtilých kovov zo vzácnych kovov, zjemňovanie vzácnych kovov
afinéria
závod na čistenie ušľachtilých kovov od prímesí
afinita
schopnosťlátky zlučovaťsa s inými látkami; výskyt niekoľkých druhov živočíchov na jednom mieste bez ovplyvňovania sa

afirmáciakladné tvrdenie, prisvedčenie, uistenie
afirmovať
ubezpečiť, potvrdiť
afiš
plagát, výveska, reklamný nápis
afix
predpona alebo prípona
afixácia
tvorenie slov predponami alebo príponami, prípadne súčasne

aflatoxín toxická látka, ktorú produkujú niektoré mikroorganizmy, najmä v potravinách a krmivách afóniastrata hlasu následkom zápalu hlasiviek alebo hrtana
aforista
autor aforizmov
aforistický
vtipný, stručný, výstižný

aforizmusstručný a vtipný výrok
afotický
bez svetla, tmavý, temný

afrázianeschopnosťprirodzene sa vyjadrovaťrečou
afrikanista
odborník v afrikanistike

afrikanistikanáuka o jazykoch, histórii a kultúrach afrického kontinentu

afrikanizáciašírenie africkej kultúry; nové nadobudnutie africkej špecifičnosti
afrikáta
spoluhláska vznikajúca splynutím sykavky so zubnou spoluhláskou

afroafrického pôvodu, v africkom štýle, inšpirované Afrikou; účes typický kučeravosťou vlasov
afrodit
nepriehľadný zrnitý nerast
afroditka
morský živočích, tzv. morská húsenica

afrodízianadmerný pohlavný pud

afrodiziakumlátka povzbudzujúca pohlavný pud, potenciu, výkonnosť

aftadrobná bolestivá erózia alebo vriedok na ústnej sliznici
after
po
after shave
voda po holení
afterparty
večierok konaný na záver nejakej akcie či udalosti

afterpillsantikoncepčné tabletky užívané krátko po styku, zabraňujúce uhniezdeniu vajíčka v maternici; tzv. „pilulka po“

aftongiaporucha reči nervového pôvodu, prejavujúca sa kŕčmi svalov jazyka

afunkciazastavenie činnosti alebo neschopnosť činnosti telesného orgánu

afunkčnýneschopný činnosti, nefunkčný

agalakcianeschopnosťmliečnej žľazy vylučovaťmlieko
agama
plaz s pestrým sfarbením žijúci v Afrike, Austrálii a Ázii

agamia, agamogónianepohlavné rozmnožovanie
agamospermia
vznik zárodku bez pohlavného rozmnožovania
agapé, agapa
láska; v kresťanstve láska Boha k ľuďom
agar, agar-agar
rôsolovitá látka z morských rias, polysacharid

agátstrom s výrazne voňavými kvetmi a ostrými tŕňmi, patriaci do čeľade bôbovitých
agaton
otočný závesný kĺb kruhov (telocvičného náradia)
agáva
okrasná rastlina s tuhými, na okraji ostnatými listami, vždyzelený sukulent pestovaný pre sisalové vlákna
agenda
pracovná náplňúradu, orgánu alebo pracovníka, súhrn úradných prác a výkonov; príručná liturgická kniha; zhrnutie bodov pripravených na prerokovanie

agenézavrodené chýbanie alebo nevyvinutie orgánu alebo jeho časti, tzv. aplázia
agens
činiteľ, hnacia sila, pôvodca; chemické činidlo; pôvodca nákaz
a chorôb organizmu
agent
jednateľ, splnomocnenec; špión, vyzvedač

agentúra jednateľstvo, zastupiteľstvo; tlačová kancelária; sprostredkovateľňa

ageuziastrata schopnosti vnímaťchuťové pocity
aggiornamento
otváranie sa katolíckej cirkvi súčasnej dobe
agile
v hudbe ľahko, živo, svižne
agilita, agilnosť
čulosť, horlivá činnosť, pohyblivosť
agilný
horlivý, aktívny, čulý
agitácia
ústne alebo písomné šírenie ideí a politických myšlienok s cie-ľom ovplyvniťmienku jednotlivcov a skupín ľudí; v medicíne pohybový - telesný- nepokoj; premiešavanie rmutu, aby sa prevzdušnil a mal rovnomerné zloženie
agitato
v hudbe: vzrušene, pohnuto
agitátor
zariadenie na oddeľovanie látok
agitka
agitačne zameraný prejav alebo iná forma vyjadrenia
agitovať
robiťagitáciu

aglobúliavýrazný pokles počtu červených krviniek

aglomerácianahromadenie, zhluk, územnosprávny celok s väčším poč-tom obyvateľov; obvod veľkomestského typu; spekanie prachových rúd vyššími teplotami v špeciálnych peciach
aglomerát
zhluk; spečenec, spečená ruda; hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu aglomerovanýnahromadený, spečený
agloporit
syntetické pórovité plnivo do betónu
aglosia
vrodené chýbanie jazyka

aglutináciatvorenie slov a ich tvarov odlíšiteľnými príponami; zhlukovanie krviniek a baktérií v plazme; forma združovania predstáv; zhlukovanie častíc pôsobením chemických alebo fyzických faktorov aglutinát pevná červená kamenná látka vytvorená aglomeráciou a spečením úlomkov sopečných látok a tufu
aglutinín
obranná protilátka v krvnom sére, ktorá spôsobuje zhlukovanie bunkových elementov, krviniek a baktérií

aglutinogénlátka vyvolávajúca tvorbu protilátky po vstreknutí do organizmu; obsiahnutá je v červených krvinkách

aglúziastrata schopnosti vnímaťchuť
agnáciapríslušenstvo k tej istej rodine; pokrvné príbuzenstvo v mužskej línii

agnát pokrvný príbuzný v mužskej línii
agnoskácia
zisťovanie totožnosti osôb alebo vecí, uznanie niečoho; identifikácia
agnosticizmus
filozofická náuka popierajúca schopnosťpoznania objektívneho sveta a jeho zákonitostí
agnostik
prívrženec agnosticizmu
agnózia
neurologická porucha poznávania, schopnosti chápať; neschopnosťalebo nemožnosťjednoznačného určenia diagnózy
Agnus Dei
baránok boží, symbol smrti Krista ako vykupiteľa
agogika
pohybová voľnosťv prednese hudobnej skladby, zmena tempa pri jej interpretácii
agóna
izočiara s nulovou magnetickou deklináciou; pomyselná čiara spájajúca miesta na povrchu Zeme, ktoré majú nulovú deklináciu

agónia stav bezvedomia, spravidla tesne pred smrťou; nečinnosť

agonistické správanie správanie sa živočíchov rovnakého druhu v krízových alebo konfliktných situáciach
agonistický
vzťahujúci sa na agonostiku
agonistika
amatérske súťažné aktivity v antickom Grécku
agora
trhovisko, zhromaždisko, verejné priestranstvo

agorafóbiachorobný strach z veľkého priestranstva alebo davu

agraciácia odpustenie alebo zmiernenie trestu
agradácia
zvyšovanie zemského povrchu nanášaním materiálu

agrafa ozdobná spona na odeve; drôtená ochrana zátky vo fľaši so šampanským alebo šumivým vínom agrafiachorobná neschopnosťpísať, spôsobená poškodením mozgu bez straty inteligencie
agramatizmus
porucha schopnosti vyjadrovania
agranulocytóza
nedostatok bielych krviniek v kostnej dreni a krvi

agrarizácia aplikovanie agrárnych zásad v ekonomickej politike

agrárnik člen agrárnej strany v predmníchovskej republike
agrárny
poľnohospodársky, roľnícky

agraváciapredstieranie chorobných príznakov a zdravotných ťažkostí,simulácia; zámerné zveličovanie zdravotných problémov

agregáciazoskupenie, združovanie, zhlukovanie, spojovanie
agregát
prepojenie, spojenie, zoskupenie, napr. strojov, kryštálov a pod.; pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov agrémentsúhlas udelený prijímajúcim štátom s ustanovením vedúceho cudzej diplomatickej misie; dohoda, zmluva
agresia
útok, napadnutie krajiny ozbrojenými silami inej krajiny; ozbrojený vpád

agresivitaútočnosť, tendencia napádaťiných, ovládaťich
agresívny
dobyvačný, útočný, výbojný
agresor
útočník
agri-, agro-
prvá časťzložených slov s významom poľnohospodárstvo, poľnohospodársky, pôda, pole
agrikultúra
poľnohospodárstvo

agrobiológianáuka o biologických zákonitostiach v poľnohospodárstve

agrobotanika výskum poľnohospodárskych plodín a rastlín v rámci botaniky
agroekológia
náuka o vzájomných vzťahoch poľnohospodárskych plodín a vonkajšieho prostredia
agrofyzika
náuka o pôde a ovzduší, súčasťfyziky
agrogeológia
výskum hornín, z ktorých vzniká pôda

agrochémianáuka o používaní chemických prostriedkov v rastlinnej vý-robe
agrochemikália
chemikália používaná v poľnohospodárstve, napr. syn-tetické hnojivo a pod.
agrokombinát
združený poľnohospodársky podnik, združenie viacerých poľnohospodárskych výrobných odvetví
agrokomplex
spolupráca a spojenie poľnohospodárskej výroby s odvetviami poskytujúcimi výrobné prostriedky pre poľnohospodárstvo; názov každoročnej poľnohospodárskej výstavy v Nitre agrokybernetika náuka o možnostiach vytvárania modelových procesov pre využitie v poľnohospodárskej výrobe
agrológ
odborník v agrológii
agrológiapoľnohospodárska veda, náuka o poľnom hospodárstve

agrometeorológia náuka o vplyvoch počasia na poľnohospodárstvo

agronóm poľnohospodársky odborník; vedúci rastlinnej výroby v poľno-hospodárskom podniku agronómiasúhrn teoretických a praktických poznatkov o rastlinnej poľ-nohospodárskej  výrobe
agrotechnik
agronóm

agrotechnikatechnické opatrenia na zaistenie úspešnej poľnohospodárskej výroby
agroturistika
turistika s cieľom spoznaťživot vidieka, napr. pobytom v typických príbytkoch, na gazdovstvách a pod.
agrumy
súhrnné označenie citrusových plodov
agrypnia
ťažkosti so zaspávaním, nespavosť
Ah
značka pre ampérhodinu
ahasver
legendárny „večný Žid“, večný tulák; nespokojný človek, ktorý sa nikde nevie uplatniťa nájsťuspokojenie
ahinsá
princíp východných náboženstiev o neubližovaní živým bytostiam

ahistorický popierajúci dejinné fakty a význam dejín
ahistorizmus
podceňovanie historického hľadiska a dejín vôbec
achát
odroda prírodného oxidu kremičitého, farebný polodrahokam

Achillova päta ľahko zraniteľné, citlivé miesto niekoho, podľa starogréckej báje o hrdinovi Achillovi, ktorý bol zraniteľný len na päte

achilodýnia bolesťv oblasti Achillovej šľachy
achilovka
šľacha lýtkového svaha upínajúca sa na pätnú kosť; v prenesenom význame Achillova päta, najzraniteľnejšie miesto
achloropsia
strata schopnosti vnímaťzelenú farbu
achólia
nedostatočné vylučovanie žlče
acholúria
neprítomnosťžlčového farbiva v moči pri žltačke

achondropláziaporucha rastu kostí
achromát
optická sústava odstraňujúca tzv. farebnú chybu

achromatický odstraňujúci chromatickú chybu šošovky, bezfarebný

achromatín nesfarbená látka bunkového jadra
achromatizmus, achromázia
odstránenie farebnej chyby u optických skiel, chorobný nedostatok kožného a vlasového farbiva

achromatocytnesfarbená, bezfarebná bunka
achromatopsia
farbosleposť, neschopnosťrozoznávaťurčité farby a farebné odtiene achromatózanedostatok kožného pigmentu vo vlasoch a v pokožke

achromodermianedostatok kožného farbiva
achronický, achronistický
mimočasový, bezčasový
acht
zbavenie právnej ochrany a vylúčenie zo spoločenstva; kliatba

achtlík v polygrafii osmina petitu, jednotka dĺžky

achýlianedostatok žalúdočnej šťavy, zastavenie jej vylučovania

aide-mémoire zápis na pamiatku, na pripomenutie; záznam jednania v diplomatickom styku; zápisník AIDSAcquired Immune Deficiency Syndrome, syndróm získaného zlyhania imunity; smrteľné ochorenie, spôsobené retrovírom HIV

aichmofóbia strach z nástrojov s hrotmi

aikidodruh japonského bojového umenia
aikinit
nerast v tvare kosoštvorca
air condition, air-condition
klimatizácia, klimatizačné zariadenie
air koncert, open air
konaný pod šírym nebom, v prírode, na otvorenom priestranstve
air mail
letecky, par avion; letecká poštová zásielka
air
pieseň, ária, melódia, nápev; kratšia baroková skladba netanečného typu
airbag
bezpečnostný automatický nafukovací vak v prednej časti auta ako ochrana cestujúceho pri náraze spredu
airbrush
vytváranie farebných plôch, obrazov striekacou pištoľou, napr. na kamiónoch, motocykloch, v reklame
airbus
veľkokapacitné dopravné lietadlo, aerobus
airport
letisko
airsoft
adrenalínový šport simulujúci bojové situácie, využívajúci elektrické alebo plynové zbrane vystreľujúce guličky, podobný paint-ballu

ajanámšaprvok indickej astrológie; meniaca sa uhlová roztečpočiatkov tropického a siderického zverokruhu
ajatín
dezinfekčný prostriedok, tinktúra
ajatolláhtitul najvyšších šíitských duchovných
ajnclík
malá miestnosťpre jednu osobu; väzenská samotka
ajurvéda
klasická indická medicína

ajznboňákz nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre železničiara