Jdi na obsah Jdi na menu
 


ex abrupto bez prípravy, znenazdajky, náhle
ex aequo
rovnakým dielom, rovnakou mierou
ex ante
očakávané, zamýšľané
ex lege
zo zákona, podľa zákona
ex lex
mimo zákona
ex libris
umelecky prevedená vlastnícka značka v knihe
ex officio,
skráteneex offoz úradnej moci, úradne

ex post dodatočne, dodatkom, po skončení, následne
ex praesidio
z funkcie predsedu, z predsedníckeho miesta
ex-
predpona meniaca význam slovného základu: u slovies významom z, zo, von, nahor, u mien významom bývalý, už nejestvujúci
ex ship
doložka v medzinárodných obchodných zmluvách o tom, že riziko aj náklady za tovar až do prístavu nesie dodávateľ
ex tempore
v čase potreby, príležitostne
ex usu
podľa zvyku, ako je zvykom
ex voto
podľa sľubu
ex works
doložka v medzinárodných obchodných zmluvách, podľa ktorej je dodávateľpovinný odovzdaťtovar kupujúcemu v stanovenom závode, podniku
ex
z, zo
exa-
predpona vo význame 1018
exacerbácia
zhoršenie alebo nové vzplanutie choroby
exagerácia
zveličovanie, preháňanie, nadsadzovanie
exaktné vedy
prírodné a matematické vedy
exaktnosť
presnosť, dokonalosť
exaktný
vedecky presný; v medicíne dôsledný
exaltácia
nadšenie, citové vzrušenie exaltovanýnadšený, vzrušený, výstredný
exámen
skúška examinátorskúšajúci, ten, kto skúša
exantém
vyrážka
exarácia
brázdenie, ľadovcová erózia
exarcha
byzantský vojenský veliteľalebo miestodržiteľ; pravoslávny duchovný hodnostár exartikuláciaodňatie končatiny v kĺbe
excelencia
významná osobnosť; vznešenosť; vynikajúca kvalita, titul vysokých štátnych činiteľov a diplomatov vyšších hodností, predovšetkým veľvyslancov
excelovať
vynikať
excentricita
výstrednosť
excentrický
umiestený mimo stredu; výstredný

excepcia výnimka
excerpcia
robenie výpiskov z literárneho diela, výťahu z niečoho excerpt výpisok z literárneho diela
exces
výstrelok, vybočenie z medzí; výtržnosť excindančnývylučovací, žiadajúci vylúčenie
excitabilita
dráždivosťbuniek, ich schopnosťreagovaťna zmenu prostredia; dráždivosť, vzrušivosť
excitácia
podráždenosť, vzrušenie; stimulácia; prechod jadra atómu do vyššej energetickej hladiny; prechod fyzikálnej sústavy zo stavu s nižšou energiou do stavu s vyššou energiou
excitans
dráždidlo, stimulátor činnosti organizmu a orgánu
exciton
elektricky neutrálny kvantový systém elektrón-diera v polovodiči alebo dielektrickom kryštáli excíziaoperatívne odňatie, vyrezanie
exclusi tertii principium
princíp vylúčeného tretieho, inej možnosti ako buďbyťA alebo nebyťA
exedra
polkruhový výklenok alebo prístavok; nika, apsida
exegéza
výklad textu, najčastejšie biblického exekúciavýkon, prevedenie práva, poprava
exekutíva
výkonná moc, orgán výkonnej moci
exempcia
výnimka, výhrada, pozbavenie, uvoľnenie z účinnosti alebo právomoci
exempla trahunt
príklady tiahnu
exemplár
jednotlivý kus, výtlačok, predmet zo zbierky exemplárnyvzorný, príkladný, výstražný
exempli causa
napríklad
exemplifikácia
doloženie na príkladoch, uvedenie príkladu; overený opis dokumentu
exemplifikovať
doložiťna príklade, uvádzaťpríklady
exequatur
súhlas vlády s výkonom právomocí cudzieho konzula exercície katolícke duchovné cvičenia
exergia
časťenergie, ktorú možno premeniťna mechanickú prácu exfoliáciaodlupovanie odumretého tkaniva vo vrstvách
exhalácia, exhalát
výpar, priemyselná alebo motorová odpadová látka

vypúšťaná do ovzdušia; vydychovanie, vyparovanie; v geológii výron sopečných pár a plynov vplyvom sopečnej činnosti exhaustácia vyčerpanosť, duševné a telesné vyčerpanie
exhaustor
zariadenie na odsávanie plynov, výveva exheredáciavydedenie
exhibícia
výstava, vzorná ukážka športového výkonu exhibicionistaosoba okázalo vystupujúca na verejnosti; človek obna-žujúci sa na verejnosti, najmä pred opačným pohlavím exhibicionizmuspohlavná úchylka prejavujúca sa obnažovaním na verejnosti
exhumácia
vyzdvihnutie mŕtvoly z hrobu so súhlasom úradov alebo na ich príkaz
exil
vyhnanstvo, vypovedanie z krajiny, vynútený pobyt v cudzine existencia bytie, trvanie, životné postavenie existencializmuszdôrazňovanie jedinečných, bytostných zážitkov ľudskej existencie existenciálnybytostný, vzťahujúci sa na bytie, existenciu; vzťahujúci sa na bytie ako na súhrn, nielen na existenciu jedinca
exitus
smrť, skon, koniec života exkaváciav medicíne dutina exkavátorstrojové rýpadlo, bager exklamáciavzrušené zvolanie; básnické zvolanie
exkláva
územie oddelené od celku a obklopené iným územím, enkláva exkludovaťvybrať, vylúčiť
exklusive
s výnimkou, nepočítajúc do toho exkluzivitavýlučnosť, výnimočnosť; výhradné právo
exkluzívny
výhradný, výnimočný, výlučný exkomunikáciavyobcovanie, vylúčenie z cirkvi exkoriáciaodrenina kože
exkrécia
vylučovanie; vylučovanie látok bunkami rastlín
exkrement
výlučok, výkal, moča stolica
exkulpácia
zbavenie viny, ospravedlnenie, vyvinenie
exkurz
odbočenie od vlastného predmetu výkladu exkurziavýlet, hromadná vychádzka, prehliadka

exkvizitnývzácny, vybraný, mimoriadny
exlibris, ex libris
doslova z kníh; malý grafický list so znakom majiteľa knihy, nalepený do knihy exmisiavypratanie
exo-
prvá časťzložených slov s významom mimo, zvonku exobiológia štúdium možností života vo vesrmíre, astrobiológia exoderm, exoderma vonkajší zárodočný list živočíšneho embrya, ektoderm, ektoblast; vonkajšia vrstva tela mechúrnikov; vonkajšia vrstva primárnej kôry rastlinných koreňov
exodus
hromadný odchod z nejakého miesta; v antickej komédii slávnostný záverečný odchod hercov zo scény
Exodus
názov druhej knihy Mojžišovej v Starom zákone
exoenzým
enzým pôsobiaci v určitom prostredí
exogamia
uzatváranie manželstiev iba s členmi iných kmeňov exogénny vonkajší, zavinený vonkajšími príčinami; súvisiaci so zemským povrchom
exokrinný
týkajúci sa žliaz so samostatným vývodom na povrch tela alebo do dutiny niektorého z telesných orgánov
exomfalus
druh pupočníkovej prietrže – kýly – novorodencov exonymumvžitá podoba názvu zahraničného zemepisného objektu v inej ako originálnej jazykovej podobe
exopexa
chirurgické uvoľnenie orgánu a jeho upevnenie na inom mieste exoplazma vonkajšia vrstva tela bunky, ektoplazma exorbitantnýprehnaný, prílišný, nemierny
exorcizmus
zariekavanie, vyháňanie diabla podľa cirkevných predstáv exosféra najvyššia vrstva atmosféry Zeme alebo inej planéty, vo výške nad 700 km, štvrtá vrstva atmosféry
exospóra
výtrus húb exostózanádorovitý výrastok na kosti
exot
cenný papier neznamenaný na burze; výstredný, čudný človek; výnimočná zvláštnosť exoterickýurčený pre verejnosť
exotermický
sprevádzaný výdajom tepla
exotický
cudzokrajný, neobvyklý, cudzí, nápadný; v geológii pochádza-

júci z inej formácie
exotizmus
zvláštna záľuba vo  všetkom exotickom exozoochóriarozširovanie rastlinných semien živočíchmi
expander
nádoba, v ktorej sa po znížení tlaku uvoľňuje teplo; strunové telocvičné posiľovacie náradie
expandia
rozširovanie, zväčšovanie, rozpínanie expanditveľmi ľahký pórovitý materiál pridávaný do betónu expandovaťzväčšovaťobjem, rozpínaťsa, rozširovaťsa
expanzia
zväčšovanie objemu, rozpínanie, rozťahovanie; výbojné úsilie o rozšírenie územia štátu na úkor iného štátu; v medicíne rozšírenie expatriácia vypovedanie z vlasti; zbavenie štátneho občianstva expedícia vyslanie, poslanie, odoslanie; vedecká alebo vojenská výprava expektoráciavykašliavanie
expektorans
prostriedok uľahčujúci vykašliavanie
experiment
pokus, skúška; nevyskúšaná činnosťs neistým výsledkom experlit ľahký stavebný materiál, expandovaný perlit
expert
znalec, odborník expertízaznalecký posudok, dobrozdanie
explanácia
logické vyvodenie nového tvrdenia zo zákonov, hypotéz alebo teórií
explanácia
vysvetľovanie, logická rekonštrukcia explanatórnyobjasňujúci, vysvetľujúci
explantácia
vybranie čerstvého tkaniva z tela, pestovanie tkaniva mimo organizmu
explantát
odobratý orgán, skupina orgánov; časťpletiva; bunka pesto-vaná mimo organizmu
explicit
koniec textu, koniec diela explicitnevýslovne, jasne, zreteľne, otvorene, vyjadrené priamo explikácia výklad, vysvetlenie
exploatácia
ťažba, využitie, vykorisťovanie, zúžitkovanie explodovať vybuchnúť
explorácia
výskum, prieskum, vyšetrovanie
explózia
výbuch
exponát
vystavený predmet, napr. v múzeu

exponenciála grafické zobrazenie exponenciálnej funkcie exponenciálnyfunkčná závislosť, keďpremenná je v exponente exponentv matematike mocniteľalebo odmocniteľ; exponovaný človek; zástupca, zmocnenec
exponovaný
vystavený pozornosti; stojaci v dôležitom postavení; aktívny, zapojený; osvetlený film exponovaťsazúčastniťsa na niečom zvlášťhorlivo, vydávaťsa do nebezpečenstva
exponovať
vystavovať, dávaťdo popredia, daťna dôležité miesto, vo fotografii osvetliť, nasnímať
export
vývoz do zahraničia
expozé
výklad, vyhlásenie
expozícia
súbor vystavených predmetov, výstava; osvetlenie fotografického materiálu; úvodná časťumeleckého diela; výklad; vplyv niečoho, pôsobenie expozimeterosvitomer
expozitúra
pobočka, filiálka, pobočný závod alebo úrad, zastúpenie expres súrna listová alebo iná zásielka; rýchlovlak; prednostný, súrny expresiavyslovenie, vyjadrenie; výraznosť, výraz expresionizmusumelecký smer na začiatku 20. storočia zdôrazňujúci vzťah umelca k zobrazovanej skutočnosti a výrazovú stránku v ob-sahu aj forme
expresivita
vyjadrenie citového zaujatia hovoriaceho expresívnyvýrazný, výrazový, vyjadrovací, citovo zafarbený, pôsobivý expresný rýchly, súrny
expressis verbis
vyjadriťvýraznými slovami, výslovne; povedané naplno expropriácia vyvlastnenie
expulzia
vyhnanie, vypudenie, vypudzovanie
exsangvinácia
vykrvácanie
exsekrácia
znesvätenie posvätného miesta
exsikát
vysušená a vylisovaná rastlina, napr. do herbára
exsikóza
vysychanie, vysušovanie organizmu
exspirácia
výdych, vydychovanie; doba účinnosti lieku
exstirpácia
vykorenenie, vytrhnutie z koreňa; chirurgické odstránenie

nádorov a iných útvarov z tela
exsudácia
uvoľnenie tekutín do tkaniva, vnútorné krvácanie, tvorba výpotku
exsudát
výpotok, zápalová telesná tekutina extabuláciavymazanie z pozemkových kníh
extáza
krajné vytrženie, vypäté citové vzrušenie; orgazmus; mimoriadny citový stav spojený s nevnímaním okolia; droga spôsobujúca poškodenie mozgu, známa aj ako ecstasy extemporevýrok alebo poznámka bez prípravy; herecký alebo rečnícky prejav bez prípravy; vlastný prídavok herca do textu hry extenzia prednáška univerzitných pedagógov pre verejnosť; natiahnutie končatiny, napínanie svalu
extenzita
rozľahlosť, rozpätie
extenzívne poľnohospodárstvo
zvyšovanie celkových výnosov rozširovaním plochy poľnohospodárskej pôdy, nie výnosnosťou plodín extenzívny rozpínavý, idúci do šírky, opak intenzívneho extenzometerprieťahomer
extenzor
sval naťahujúci končatinu v kĺbe, naťahovač
exteriér
vonkajšok, zovňajšok; voľný a neobmedzený priestor; filmová scéna pod holým nebom
exteriorizácia
stelesnenie, stvárnenie, prejavenie; detské uvedomovanie si vlastného ja
exteritorialita
vyňatie cudzinca z účinnosti tuzemského práva, napr. v prípade diplomatických osôb, budov a vozidiel
exterminácia
vyhladenie, vyhubenie, genocída, zdecimovanie externalita bezvýznamnosť, nedôležitosť; vonkajší efekt; netrhový vplyv na trh alebo na ekonomické vzťahy
externalizmus
teória, podľa ktorej je vedecké poznane ovplyvnené iba vonkajšími podnetmi
externý
vonkajší, voľne spätý, nie kmeňovo zamestnaný (pracovník) extinkcia pomer intenzity svetla vplyvom ohybu a rozptylu svetla; úbytok svetla hviezd zapríčinený rozptylom a absorpciou žiarenia; uhasenie, útlm napr. nákazy
extirpácia
vytrhnutie z koreňa, vykorenenie

extorzia vykrútenie, vymknutie, vykĺbenie, vyvrtnutie
extra legem
mimo zákon
extra-
prvá časťzložených slov s významom zvlášť, mimo, navonok, mimoriadne
extracelulárny
mimobunkový extradíciavydanie zločinca cudziemu štátu, na území ktorého sa dopustil trestného činu
extragalaktický
mimogalaktický, nepatriaci do našej Galaxie extrahovať vyťahovať, vylúhovať, získavaťvýťažok vylúhovaním extrakapsulárnyumiestnený mimo puzdra
extrakcia
vylúhovanie látky zo zmesi jej rozpustením v rozpúšťadle; vytiahnutie, napr. zuba
extrakt
výťažok, výluh získaný extrakciou
extraliga
najvyššia súťaž v niektorých športových odvetviach extramatrimoniálnynemanželský, mimomanželský extraordinárnymimoriadny, neobyčajný, nevšedný
extrapolácia
priblíženie; približný výpočet hodnôt funkcie v bode le-žiacom mimo intervalu z hodnôt funkcie v krajných alebo niektorých vnútorných bodoch intervalu extrapunitivitaobviňovanie okolia z vlastných neúspechov extrasenzorický mimozmyslový, vnímaný inak ako zmyslami extrasystola predčasný srdcový sťah
extraterestrický
mimozemský
extravagancia
výstrednosť; vybočenie z medzí; výstredný čin alebo ná-pad extravaskulárnymimocievny, umiestený mimo ciev
extraverzia
prístupnosťvonkajším podnetom; ľahká prispôsobivosť extravilán nezastavané územie v rámci hraníc sídla
extrém
krajnosť, prehnanosť, výstrednosť; spoločné označenie pre minimum a maximum
extrémizmus
krajne radikálne, výstredné konanie a postoje k verejným záležitostiam extrémnyhraničný, radikálny, výstredný; v medicíne vonkajší, hraničný extreroreceptor nervové zakončenie prijímajúce vonkajšie podnety

extrospekcia skúmanie psychických javov pozorovaním iných ľudí extrovert človek prístupný vonkajším podnetom, jeho myšlienky a jednanie smerujú mimo jeho osobu, navonok, opak introverta extrovný samostatný, oddelený; výnimočný, mimoriadny extrudovaťvytláčať, vypudzovaťtlakom
extrúzia
výron magmy na zemský povrch; vytláčanie
extruzívny
vyvrelý exuberanciahojnosť, prebytok
exulant
vyhnanec, vysťahovalec; vyhostená osoba
exuvia
zvlečená koža niektorých živočíchov, napr. hadov
ezofág
pažerák ezofagitídachirurgický zásah do pažeráka ezofagoskopiazrakové vyšetrenie pažeráka pomocou endoskopu ezofagostenózazúženie pažeráka
ezoterický
tajný, zasvätený, vnútorný; prístupný iba zasväteným; týkajúci sa ezoteriky