Jdi na obsah Jdi na menu
 


al corso v bežnom kurze
al pari
zhoda medzi kurzovou a menovitou hodnotou cenného papiera

al secco maľba na suchej omietke steny
ala
miestnosťna vítanie hostí v domoch antického Ríma
alabandín
sulfid mangánu, nerast čiernej farby, mangánová ruda

alabaster priesvitná forma sádrovca

alainkyselina olejová, oleín
alaktit
arzeničnan mangánu, vzácny nerast
alália
chyba reči
alália mentálna
chorobný strach pred hovorením
alamosit
kremičitan olovnatý, vzácny nerast
alarm
poplach; prístroj na vyvolanie poplachu v budovách, automobiloch a pod.
alarmovať
vyvolávaťpoplach, alarmom volaťbezpečnostné služby

alárnykrídlový, týkajúci sa krídla
alba
dlhá biela košeľa kňazov; druh stredovekej milostnej básne

albanista odborník v albanistike
albanistika
výskum dejín, jazyka a kultúry albánskeho národa

albanovyznačenie veslárskych závodných tratí bójami
albatros
čajke podobný veľký morský vták

albedo odrážavosťdifúzne odrážajúcej matnej plochy; miera schopnosti určitých častí povrchu Zeme odrážaťžiarenie; biela časťkôry citrusových plodov

albikácianeschopnosťrastlín vytváraťchlorofyl; zbelenie pokrývky tela

živočíchov v polárnych oblastiach
albín
človek alebo živočích s nedostatkom kožného farbiva v pokožke, vlasoch a dúhovke
albinizmus
čiastočný alebo úplný vrodený nedostatok pigmentu v pokožke zvierat aj ľudí; nedostatok chlorofylu v rastlinách
Albion
starý názov Anglicka; básnický výraz pre Anglicko

albitkremičitan hlinitosodný, nerast zo skupiny živcov
album
kniha so zbierkou fotografií, známok a pod.; výber obrazov, básní, hudobných skladieb vydaný v podobe zošita alebo knihy

albumen lepkavá tekutina obsahujúca bielkoviny, bielok
albumín
vo vode rozpustná bielkovina tkanív živočíšnych a niektorých rastlinných organizmov albuminátsoľalbumína
albuminóza
látka vzniknutá štiepením bielkovín

albuminúriavylučovanie bielkovín močom, proteinúria

alcazarpôvodne maurský opevnený palác, neskôr názov španielskeho panovníckeho sídla
aldehydy
organické zlúčeniny vznikajúce oxidáciou alebo dehydrogenáciou primárnych alkoholov
aldoly
organické zlúčeniny vznikajúce kondenzáciou dvoch molekúl aldehydu
aldosterón
hormón produkovaný nadobličkami, reguluje látkovú preme-nu minerálov
aldóza
cukor s aldehydovou skupinou v molekule

aldríndruh pesticídu, používaný na hubenie škodcov
alea iacta est
kocky sú hodené - výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“

aleatorikakompozičná hudobná technika využívajúca prvky neistoty a náhodnosti
aleatórny
odvážny; zo zmlúv taká, ktorej plnenie závisí od náhody
alef prvé písmeno hebrejskej abecedy; označenie kardinálnych čísiel v teórii množín

alegácia citovanie zo zákona, z listín
alegát
doslovný citát z listiny alebo zákona
alegória
inotaj, symbolické, obrazné vyjadrenie
alegorický
inotajový, obrazný, symbolický
alegorizácia
zobrazovanie, vyjadrovanie alegórií
alegorizovať
zobrazovať, vyjadrovaťpomocou alegórie
aleja
stromoradie; cesta po oboch stranách vysadená stromami
alela
dedičný základ znaku, jedna z viacerých alternatívnych foriem génu

alelopatia nepriaznivé pôsobenie jednej rastliny na druhú produktmi látkovej výmeny
aleluja
chválospev „chváľte Jahveho“ v bohoslužbe a žalmoch

alemontit nerast zo skupiny arzénu
alergén
antigén spôsobujúci alergickú precitlivelosťs tvorbou imunoglobulínu E; liečebný prípravok na diagnostiku a liečbu alergických ochorení
alergia
zvýšená až chorobná citlivosťorganizmu voči niektorým látkam alebo vonkajším podnetom alergikosoba trpiacia alergiou

alergiológodborník v alergiológii
alergiológia
náuka o rozpoznávaní, prevencii a liečbe alergií

alergózaochorenie na alergiu
alertný
prirodzene čulý, aktívny
aleukémia
chorobný nedostatok bielych krviniek
aleurit
sypká usadenina vytvorená úlomkami
aleuronát
pšeničný lepok v sušenom stave, používa sa v potravinárskom priemysle
alexander
papagáj pochádzajúci z Afriky a tropického pásma Ázie

alexandrijská škola smery a učenia v helenistickom období, ktoré vznikali v Alexandrii alexandríndvanásťnásobný verš s prerušením po tretej stope

alexandrit iný názov drahokamu chryzoberylu
alexia
chorobná neschopnosť čítať, neschopnosťpochopiť čítaný text

alexín ochranné protilátky v krvnom sére, citlivé na vyššie teploty

alfaprvé písmeno gréckej abecedy; začiatok, pôvod, začiatok a koniec niečoho; druh nukleárneho žiarenia
alfabeta
abeceda, predovšetkým grécka

alfabetizácialikvidácia negramotnosti, organizovaná výučba čítania a písania
alfabetizátor
učiteľ, ktorý sa podieľa na alfabetizácii

alfameterprístroj na meranie prúdového zosilňovacieho koeficientu

alfanumerický abecedno-číslicový, napr. kód
alfavírus
vírus zo skupiny togavírusov
algebra
odvetvie matematiky, ktoré má pôvod v náuke o riešení rovníc; učebnica algebry
algebraický
súvisiaci s algebrou, najčastejšie v zmysle nahrádzania čísel písmenami

algéziabolestivosť, vnímanie bolesti
algezimetria
meranie citlivosti na bolesť
algo-
prvá časťzložených slov s významom bolesť, bolestivý; vodná riasa
algodonit
zliatina medi a arzénu, vzácny nerast vyskytujúci sa v medených a arzénových rudách
ALGOL
programovací jazyk na riešenie matematických úloh

algolagniasexuálna úchylka, pri ktorej sa človek pohlavne uspokojuje spôsobovaním bolesti sám sebe alebo iným

algológianáuka o riasach

algomenoreabolestivá menštruácia

algonkiumstarohory, proterozoikum
algor
chlad
algor mortis
chladnutie mŕtveho tela
algoritmizácia
zostavovanie algoritmov na riešenie konkrétnych úloh

algoritmussúhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy

algospazmusbolestivý kŕč
algrafia
reprodukčná technika kresbou na zinkovú alebo hliníkovú platňu

Alhambra doslova: červený dom; palác maurských vládcov v španielskej Granade v 13. storočí; spoločenská hra
alhidáha
časťzememeračského prístroja so zameriavacím zariadením, otočná okolo zvislej osy
alchemilka
rastlina z rodu Alchemilla, ktorá rastie na trávnatých porastoch
alchýmia
stredoveká primitívna až špekulatívna chémia, pokusy o výrobu zlata z menejcenných kovov
aliancia
spojenectvo, spolčenie sa; príležitostné a dočasné združovanie rôznych druhov živočíchov
alias
inak; inak nazývaný; vlastne; prezývka, krycie meno
aliasing
schodovitosť, rozbitie diagonálnych čiar v počítačovej grafike v dôsledku obmedzenej rozlišovacej schopnosti
alibi
dôkaz neprítomnosti na mieste činu v dobe jeho spáchania; výhovorka, dôkaz neviny
alibicionizmus, alibizmus
snaha dokázaťalibi; odmietanie zodpovednosti z dôvodov neznalosti, neinformovanosti a pod.
alibista
človek hľadajúci alibi, skrývajúci sa za alibi, vyhýbajúci sa zodpovednosti

alibizmussnaha vyhnúťsa zodpovednosti, politika dvoch tvárí, pokrytectvo
alicín
rastlinné antibiotikum
alicyklický
označenie uhľovodíkov a ich derivátov s reťazcami kruhovito usporiadaných atómov uhlíka alienáciaduševná porucha, pri ktorej si postihnutý vytvára vlastnú psychickú realitu; porucha identity, odcudzenie, druh šialenstva; prevod vlastníckeho práva na inú osobu
alifatický
označujúci nasýtené aj nenasýtené uhľovodíky s necyklickými reťazcami
alifer
prehlásenie neplatnosti hry; odmietnutie rozdaných kariet

aligátor druh amerického krokodíla
aliín
aminokyselina nachádzajúca sa v cesnaku
alikvotné tóny
vedľajšie tóny, ktoré znejú súčasne so základným tónom

alikvotný pomerný, úmerný podielu; obsiahnutý bezo zvyšku; pripadajúci na určitú časťcelku

alimentácia poskytnutie výživy, vyživovacia povinnosťzo zákona; vý-živa, strava alimentárnysúvisiaci s príjmom potravy, pokrmový)
alimentológia
výskum potravy a jej zložiek
alimenty
zákonom stanovené výživné
aliminácia
odmietnutie, napr. sťažnosti bez jej prejednania
alinea
nový odstavec

alithornina s vysokým obsahom voľne hydratovaných oxidov hliníka

alitáciapokrývanie železa hliníkovou vrstvou, difúzne hliníkovanie

aliterácia opakovanie zhodných hlások na začiatku po sebe nasledujúcich slov alebo veršov
alitovanie
alitácia
aliud
iné ako dohodnuté plnenie záväzku vedúce k zániku záväzku

alivalithornina zložená z olivínu a anortitu

alkamorský vták žijúci v severných moriach
alkália
chemická zásada, hydroxid alebo uhličitan alkalických kovov a amoniaku
alkalický
zásaditý, bazický

alkalimetriastanovenie obsahu alkalických látok

alkalitazásaditosť, alkalickosť; obsah alkalických látok v roztoku

alkalizácia zmena reakcie prostredia na alkalické

alkaloiddusíkatá zásaditá látka so silným, často jedovatým účinkom na ľudský organizmus
alkalóza
stupňovanie zásaditej reakcie krvi
alkán
nasýtený uhľovodík, parafín
alkén
nenasýtený uhľovodík s jednou trojitou väzbou medzi atómami uhlíka v otvorenom reťazci alkínnenasýtený uhľovodík s trojitou väzbou

alkoholorganická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina; všeobecný názov pre etanol; opojný nápoj, liehovina
alkoholáty
zlúčeniny alkoholov s kovom

alkoholiknadmerný konzument alkoholických nápojov, človek závislý na alkohole
alkoholizácia pridávanie alkoholu do dezertných vín
alkoholizmus
chorobný návyk, závislosťna pití alkoholických nápojov

alkoholometer, alkohomer meračobsahu alkoholu v tekutine, liehomer

alkoholýzaštiepenie chemickej väzby pôsobením alkoholu

alkovňavýklenok, prístenok v obytnej miestnosti

alkoxidzlúčenina vytvorená pôsobením niektorých kovov na alkoholy

alkydsyntetická živica polyesterového typu
alkyl
jednoväzbový uhlíkový zvyšok odvodený od molekuly nasýteného uhľovodíka odtrhnutím atómu vodíka
alkylácia
zavádzanie alkylu do molekuly organickej zlúčeniny
all right
súhlasím, dobre, v poriadku
alla marcia
v hudbe: pochodovo
alla prima
priama maľba na podklad bez podmalieb
allargando
v hudbe: voľnejšie, rozvláčnejšie
allegretto
v hudbe o trochu pomalšie ako allegro, mierne rýchlo

allegrissimov hudbe: veľmi rýchlo

allegrov hudbe: živo, rýchlo, temperamentne; skladba v tomto tempe

allemandastredoveký nemecký tanec
allonym
autorom vypožičané meno iného skutočného človeka, najčastejšie z politických a cenzúrnych dôvodov
allround
 všestranný

almvápenec s vysokým obsahom humusu
alma mater
žijúca matka, matka živiteľka; označenie univerzity v stredoveku
almanach
zborník, ročenka, kalendár
almandín
nerast zo skupiny hliníkových granátov, polodrahokam

almara väčšia skriňa na uloženie liturgických predmetov; starší názov šatníka alebo skrine
almea
tanečnica a speváčka v orientálnych krajinách
almukantarát
v astronómii myslená kružnica rovnobežná s obzorníkom

almužna malý dar chudobnému, najčastejšie peňažný
almužník
žobrák
alnico
nekujná zliatina, najmä železa, niklu, kobaltu a hliníka
alo-, allo-
prvá časťzložených slov s významom iný, odlišný

aloa rastlina s tuhými listami z rodu Aloe, sukulent pestovaný v byte; hustá šťava z listov tohto sukulentu, používaná na liečebné účely

alobal obchodný názov hliníkovej fólie na balenie potravín
alod
feudálny slobodný statok bez lénneho záväzku

alofánkremičitan hliníka, ílový nerast

alofanoidsúhrnné označenie ílových minerálov
alofóna
hláska zastupujúca inú hlásku
alogamia
opelenie kvetu peľom z iného kvetu rovnakej alebo inej rastliny toho istého druhu
alogénna transfúzia
transfúzia krvi pochádzajúcej od darcu

alogénnyv geológii vzťahujúci sa na zmeny vyvolané podmienkami vzniknutými mimo pôvodného prostredia
alogický
nelogický, nezmyselný

alogizmusnelogický názor, logike odporujúci výrok
alograf
testament napísaný cudzou rukou a podpísaný zostaviteľom

alochória rozširovanie rozmnožovacích častíc rastlín vodou, živočíchmi, vetrom alebo človekom
alochromatický
sfarbený
alochronický
vyskytujúci sa v určitej ére
alochtónny
zavlečený, prenesený, druhotný, pochádzajúci z iného miesta, napr. organizmus; opak autochtónneho
aloi
obsah drahého kovu v minci, rýdzosťmince
alokácia
rozmiestenie, umiestenie, rozloženie
alokúcia
verejný prejav; oslovenie, slávnostný príhovor

alometamorfóza vonkajšími podmienkami spôsobená premena horniny

alometria nerovnomerný rast niektorých častí tela vyvolaný nerovnomerným rozdelením výživných látok
alomorfóza
prispôsobenie sa organizmu zmeneným podmienkam prostredia
alonym
krycie meno autora diela, vypožičané od iného autora
alonž
prídavok, prívesok prístroja, cenného papiera; pridaná časť; mužská baroková parochňa; nástavec destilačného prístroja uľahčujúci odtekanie destilátu; časťmikrofilmového pásu bez mikrozáznamu alopaládium nerast zo skupiny platiny
alopatia liečba liekmi vyvolávajúcimi opačný obranný proces než aký vyvoláva choroba, opak homeopatie

alopatriavýskyt dvoch alebo viacerých druhov živočíchov úplne oddelene; schopnosťvyskytovaťsa vo viacerých tvarových modifikáciach pri niektorých odlišných chemických a fyzikálnych vlastnostiach

alopécia vypadávanie vlasov, holohlavosť, plešatosť, lysina

aloplastikanahradenie strateného tkaniva neživým umelým materiálom

alotriumnezbednosť, neposednosť
alotropia
výskyt niektorých prvkov v dvoch alebo viacerých štrukturálne odlišných modifikáciach
alozóm
nepárový pohlavný chromozóm
alpa
prípravok na natieranie tela pri masáži; francovka
alpaka
biela zliatina niklu, medi a zinku v podobe striebra; druh juhoamerickej lamy a jej vlna
alpid
tektonická jednotka, ktorá vzniklá alpínskym vrásnením na konci druhohôr a treťohôr
alpínec
človek alpínskeho typu

alpinistavysokohorský turista, horolezec
alpinizmus
horolezectvo, vysokohorská turistika
alpínka
skalnička
alpinkár
pestovateľalpínok, skalničkár
alpínsky
alpský, týkajúci sa Álp; vysokohorský
alpínum
záhradná skalka najčastejšie z nízkych vysokohorských rastlín, alpínok

alstonituhličitan vápnika a bária, vzácny nerast
alt
hlboký ženský alebo chlapčenský hlas

altaitnerast
altán
menšia zastrešená, čiastočne otvorená stavba, besiedka
altánok
besiedka, menšia zastrešená a čiastočne otvorená stavba
alter ego
druhé „ja“, niekoho „pravá ruka“

alteráciaporucha, poškodenie napr. organizmu; zvýšenie alebo zníženie tónu v určitej stupnici; trápenie, problémy, ťažkosti; zmena minerálu alebo horniny chemického alebo fyzikálneho pôvodu

alternácia nahradenie, zaskakovanie, vzájomná výmena, striedanie; v divadle obsadenie jednej úlohy viacerými hercami; striedanie práce zdravej a postihnutej paže; striedanie hlások v jednom slove

alternarióza choroba rastlín prejavujúca sa hnilobou plodov a škvrnami na listoch

alternátnáhradník za niektorého člena delegácie; zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinárodnej zmluve

alternatim v hudbe: striedavo
alternatíva
možnosťvoľby medzi viacerými riešeniami, keďje treba rozhodnúťsa pre niektoré z nich
alternatívny
zástupný, iný, náhradný, s možnosťou voľby
alternátor
zariadenie na výrobu elektrickej energie v automobiloch, nástupca predtým používaných dynám, synchrónny generátor striedavého prúdu
alternovať
nahradiť, vystriedať, striedať, zaskakovať

alterovaťpoškodzovať, meniť, narušovať, rozčuľovať
altimeter
výškomer
altis
miesto poskytujúce azyl, zasvätený priestor
altocumulus
skupina bielych alebo sivých kupovitých oblakov

altostratus súvislá šedá alebo biela vrstva oblakov
altruista
človek s pozitívnym vzťahom k iným ľuďom, ľudomil

altruistický ľudomilný, nezištný, nesebecký

altruizmusnesebecký, láskavý vzťah k druhému človeku, láska k blížne-mu
altsaxofón
altový saxofón
alumetovanie
povrchová úprava niektorých železných kovov hliníkovou vrstvou
alumíniový
hliníkový
aluminit
biely mäkký nerast, vodnatý síran draslíka a hliníka

alumíniumhliník, značka Al
aluminotermia
výroba kovov pomocou hliníka

aluminózazaprášenie pľúc hliníkovým prachom
alumnát
internát pre výchovu katolíckych kňazov

alunitzásaditý síran draslíka a hliníka, nerast
alunogén vodnatý síran hlinitý, nerast
alurgit
červená odroda muskovitu, nerast

alúrymaniere, mravy, spôsoby, chovanie
alúvium
štvrtohorné usadeniny, naplaveniny; mladšie štvrtohory, holocén; nánosy a usadeniny uložené tečúcou vodou
alúzia
narážka
alveola
zubné lôžko, dutinka; pľúcna dutina; malá nádobka; výstupok na ďasne horného chrupu,  na ktorom sa tvoria hlásky

alveolára ďasnová spoluhláska (d, n, r)
alveolitída
zápal zubného lôžka
alweg
sedlová jednokoľajnicová rýchlodráha na nadzemnej konštrukcii

alyljednoväzbový radikál odvodený od propénu