Jdi na obsah Jdi na menu
 


amabilev hudbe: nežne, ľúbezne, sladko amadínamalý austrálsky alebo africký vták s pestrým perím a hrubým zobákom
amalgám
roztok kovu v ortuti, používa sa v stomatológii; nerast nachádzajúci sa v rudách striebra a ortuti
amalgamácia
, amalgamovanie získavanie vzácnych kovov pôsobením ortute
amalgamovať
spájaťkov s ortuťou; pokrývaťamalgámom amanitínjedovatá látka v muchotrávke zelenej
amant
slangový výraz pre milenca
amanuensis
kedysi nižsí súdny úradník
amara
horké lieky na povzbudenie chute do jedla amarantitvodnatý síran železa, nerast červenej farby
amarelka
druh čerešne s plodmi kyslastej chuti
amarilitit
vodnatý síran železa a sodíka amarylkasubtropická rastlina s ľaliovitými kvetmi, u nás známa ako izbový kvet
amatér
človek pestujúci vedu, šport, umenie a pod. zo záľuby, opak profesionála
amaterizmus
vykonávanie niečoho zo záľuby, nie z povolania, amatérstvo; profesionálna nespôsobilosťk vykonávanej činnosti, neschopnosť

amatérsky ochotnícky, neprofesionálny amaurózanezvratná strata zraku, slepota amazonitodroda draselného živca, amazónsky kameň
amazonka
bojovná, statočná žena; mužatka
Amazonka
príslušníčka bájneho národa statočných bojovných žien s amputovaným prsníkom
ambaláž
obal, balenie ambasádaveľvyslanectvo
ambasádor
veľvyslanec
ambažúra
v hudbe: nátisk; chuťpiť; dobrá nálada
ambícia
ctižiadosť, snaha vyniknúť; veľkorysé plány
ambiciózny
usilujúci sa vyniknúť, ctižiadostivý ambidextrianevyvinuté alebo chýbajúce prednostné používanie jedného z párových orgánov tela, najmä ruky
ambient
prostredie; syntezátorová hudba využívajúca prírodné alebo technické zvuky
ambiguita
dvojzmyselnosť, dvojznačnosť, neurčitosť
ambiofónia
používanie elektroakustických zariadení v akustických pries-toroch; prenos priestorovej informácie z poľa odrazených vĺn
v priestore
ambiopia
chyba zraku spočívajúca v dvojitom videní, diplopia
ambit
krytá chodba okolo nádvoria kláštora, zámku a pod.
ambitus
rozsah hlasu alebo hudobného nástroja, tónový rozsah melódie ambivalenciadvojakosťpredstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť; chorobná nerozhodnosť; zmiešanosťcitov ambivalentný reagujúci v protichodných citových alebo vôľových postojoch vzhľadom na určitú osobu alebo predmet; orientovaný na dve strany; nerozhodný
amblyakúzia
oslabený sluch, nedoslýchavosť
amblyopia
tupozrakosť, zníženie zrakovej ostrosti
ambo
kazateľňa starokresťanského chrámu; v staršej lotérii výhra na dve čísla; dvojitá kontra v kartovej hre
ambona
vyvýšené miesto, rečnícka tribúna v starých kresťanských chrámoch

ambra voskovitý výlučok veľryby využívaný pre svoju špecifickú vôňu v kozmetickom priemysle; fosílna živica z treťohorných ihličnatých stromov; skorá odroda zemiakov

ambrit fosílna živica ambroidumelý jantár ambróziapokrm olympských bohov; rod dvojklíčnolistových rastlín z če-ľade astrovitých ambulanciasanitka; oddelenie nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia, kam pacienti dochádzajú
ambulantný
pojazdný, sťahovavý; liečený v ambulantnom oddelení ambulatóriumzdravotnícke zariadenie alebo stredisko pre pacientov schopných chôdze
améba
meňavka, prvok premenlivého tvaru
amébocyt
pohyblivá bunka húb
amélia
vrodené nevyvinutie končatín
amen
hebrejský výraz „staňsa, tak nech sa stane“; naozaj, isto; zakončenie modlitby, koniec
amencia
porucha vedomia prejavujúca sa stratou orientácie amenorea nedostavenie sa menštruácie
american blue
označenie syrov typu rokfort v niektorých štátoch USA ameríciumkovový rádioaktívny prvok, značka Am
amerika
slangový výraz pre výrobok vyrobený v Amerike, napr. cigarety amerikán človek, ktorý odišiel za prácou do Ameriky; krasokorčuliarska figúra prti jazde dozadu
amerikanista
odborník v amerikanistike
amerikanistika
výskum jazykov, kultúry, dejín, literatúry a spôsobu života obyvateľov Ameriky
amerikanizácia
poameričťovanie; preberanie a podriaďovanie sa politic-kému, kultúrnemu a ekonomickému vplyvu USA amerikanizmus americký spôsob života; jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny ametropiachyba lomivosti oka ametystpolodrahokam, fialový kremeň

amfetamínprostriedok proti únave, benzedrín
amfi-, amfo-
prvá časťslov s významom dvojaký, zdvojený, dvojstranný amfíbia obojživelník, vozidlo schopné jazdy po súši aj plavby na vode, lietadlo schopné pristávaťaj na vode
amfibický
obojživelný, schopný života alebo pohybu na súši aj na vode amfibiont rastlinný alebo živočíšny obojživelný organizmus amfibolskupina horninotvorných kremičitanov amfibóliamnohoznačnosťalebo dvojzmyselnosťslov vznikajúca zámenou slov rovnakého znenia, ale rôzneho významu; logická chyba vyplývajúca z dvojzmyselnosti amfibolithornina zložená z amfibolu a plagioklasy amfibolovechlbinná hornina zložená najmä z amfibolu
amfibrach
trojslabičná stopa s neprízvučnou, prízvučnou a neprízvučnou slabikou
amfigónia
pohlavné rozmnožovanie, splývanie pohlavných buniek amfimixiapohlavné rozmnožovanie založené na spojení gamét jedincov opačného pohlavia
amfión
obojetný ión, elektricky neutrálna častica nesúca kladný aj záporný elektrický náboj amfiteáterkruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov; spravidla nezakryté, sálová miestnosťpodobného tvaru; polkruhový priestor so stupňovitým hľa-diskom
amfolyt
látka s kyslými aj zásaditými vlastnosťami
amfora
dvojuchá staroveká nádoba vajcovitého tvaru; jednotka objemu v antickom Ríme
amfoterita
vlastnosť, ktorá umožňuje látke správaťsa ako zásada aj ako kyselina amfotérnydvojstranný, obojaký, prejavujúci sa vo dvoch podobách amid organická aj anorganická zlúčenina obsahujúca aminoskupinu –

NH2, dusíkatý derivát organických kyselín amidolderivát fenolu amidopyrínliek zmierňujúci horúčku a bolesti amík slangové označenie Američana

amimiastrata mimických pohybov pri duševnej poruche
amín
derivát amoniaku
aminácia
zavedenie aminoskupiny do molekuly organickej zlúčeniny aminokyselina karboxylová skupina s jednou alebo dvomi aminoskupinami, stavebná jednotka bielkovín
aminoplast
plastická látka z polykondenzačných produktov formaldehydu s močovinou alebo jej derivátmi
aminoskupina
dusíkatá atómová skupina pre amíny
amiš
príslušníkov americkej odnože sekty anabaptistov, novokrstencov amitóza priame delenie bunky
amixia
nepohlavné množenie organizmu, bez oplodnenia
amnestia daňová
jednorazové odpustenie daňových nedoplatkov amnestia hromadné odpustenie trestného stíhania alebo trestu milosťou udelenou hlavou štátu
amnézia
chorobná strata pamäti pri duševných chorobách alebo po úraze hlavy amniocentézavyšetrenie plodovej vody v tehotenstve
amnión
vnútorný plodový obal, obal zárodku, ovčia blana amnioskopia vyšetrovacia metóda na určenie stupňa ohrozenia plodu
v neskorom tehotenstve
amok
tropické šialenstvo, zúrivosť
amoniak
čpavok, bezfarebný zapáchajúci plyn
amonifikácia
baktériami vyvolaný rozklad organických látok sprevádzaný uvoľňovaním amoniaku
amonit
druh vyhynutých hlavonožcov amonizáciaproces sprevádzaný uvoľňovaním amoniaku
Amor
starorímsky boh lásky, symbol lásky; jeho zobrazenie amoralista človek porušujúci princípy mravnosti
amoralizmus
popieranie mravných zásad, nerešpektovanie mravných noriem, zvykov, mravnosti
amorálny
nemravný, mravne ľahostajný
amoret
nahá okrídlená bytosťdetského vzhľadu, anjelík
amorfický, amorfný
beztvarý
amorfizmus
beztvarosť

amorosov hudbe: nežne, milostne, láskyplne; krátka milostná skladba amortizáciaúradné umorenie listiny alebo dlhu; odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia; postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty; splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
amortizovať
uskutočňovaťamortizáciu
amotóza
priame delenie bunkového jadra zaškrtením
ampelografia
náuka o druhoch viniča
ampér
praktická jednotka intenzity elektrického prúdu, značka A ampérhodina  fyzikálna jednotka pre elektrický náboj, značka Ah ampérmeterprístroj na meranie hodnoty elektrického prúdu ampérsekundajednotka elektrického náboja, značka As
ampicilín
polosyntetické antibiotikum, druh penicilínu amplektáciaprvá fáza zoznamovania sa a zbližovania sa s objektom erotického záujmu
amplidyn
elektrický dvojstupňový rotačný zosiľovač
amplifikácia
rozšírenie, rozmnoženie, zveľadenie, zdokonalenie amplifikátor zosiľovač(v slaboprúdovej technike)
amplión
reproduktor, zariadenie zosiľujúce zvuk
amplitúda
rozkyv, rozkmit, najväčšia vzdialenosťod rovnobežného stavu, rozsah, šírka, biologická prispôsobivosťv rôznom prostredí, objem; maximálna jednotka periodicky  premennej fyzikálnej veličiny; rozdiel medzi minimom a maximom; maximálna výška hre-beňa vlny alebo maximálna hĺbka údolia vlny
ampula
nádobka s úzkym hrdlom na tekutiny
ampulka
zatavená nádobka s injekčnou látkou amputáciachirurgické odňatie údu alebo jeho časti, alebo inej časti organizmu amputovaťvykonaťamputáciu
amulet
predmet nosený pri sebe, o ktorom ľudia veria, že dokáže ochrániť svojho držiteľa pred nešťastím, úrazom a pod.
amur
z Číny pochádzajúca kaprovitá ryba, chovaná aj v našich jazerách a rybníkoch
amúzia
chorobný nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu, dysmúzia

amuzikálny bez hudobného talentu, bez hudobného sluchu amygdalin glykozid obsiahnutý v horkých mandliach a niektorých ovocných jadrách
amygdalitída
zápal mandlí
amyl
organická skupina s piatimi atómami uhlíka
amyláza
enzým vyvolávajúci štiepenie škrobu na jednoduchšie cukry amylofilná rastlina rastlina asimiláciou vytvárajúca v listoch škrob, ktorý sa mení na cukor amylolýzaštiepenie škrobu pôsobením enzýmov na glukózu, dextríny alebo maltózu amylopektínpolysacharid, vo vode nerozpustná zložka škrobu amyloplastveľmi malé útvary v rastlinných bunkách, obsahujúce škrob amylóza vo vode rozpustná zložka cukru, polysacharid
amyotrofia
chorobné ubúdanie svalovej hmoty