Jdi na obsah Jdi na menu
 


au nom cenný papier znejúci na majiteľa
au pair
zhoda nominálnej hodnoty cenného papiera s kurzom; pomocnica v domácnosti za byt a stravu, vychovávateľka v zahraničných rodinách, operka
au porteur
cenný papier znejúci na držiteľa, preplatený predkladateľovi audiatur et altera pars vypočuj aj druhú stranu
audícia
posolstvo vyššej moci, vnútorný hlas audienciavypočutie, prijatie vysoko postavenou osobou
audio
- prvá časťzložených slov s významom sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkajúci sa počuteľnosti
audiofón
zosilňovačzvuku pre ľudí s poruchou sluchu
audiofonický
sluchový a hlasový audiofrekvenciakmitočty počuteľné ľudským uchom
audiokazeta
kazeta s magnetofónovou páskou
audiológia
odbor lekárstva zaoberajúci sa sluchom a poruchami sluchu audiometer prístroj na meranie ostrosti sluchu
audiometria
meranie citlivosti sluchu
audioštúdio
štúdio zariadené na nahrávanie zvuku
audiotechnika
zariadenia a prístroje na záznam a reprodukciu zvuku audiovízia prístroje a zariadenia na vytváranie a prezentáciu zvukových a zrakových celkov audiovizuálnyspájajúci počutie a videnie, teda zvuk a obraz; súvisejúci so záznamom, uchovaním a reprodukciou zvuku a obrazu

auditrevízia účtov, kontrola účtovníctva
auditívny
vnímaný sluchom, sluchový
audítor
kedysi prísediaci u vojenského súdu, overovateľúčtovníctva; sudca katolíckeho cirkevného súdu
auditórium
poslucháreň; poslucháči
augelit
zásaditý fosforečnan hliníka, nerast
augit
horninový pyroxénový nerast augmentáciazväčšenie, rozmnoženie, prírastok; zosilnenie výrazu rozšírením; zväčšenie notových hodnôt augmentatívumzveličené prídavné alebo podstatné meno
augur
starorímsky kňaz veštiaci z letu a kriku vtákov; neúprimný, falošný človek
august
typ klauna
augustinizmus
stredoveký filozofický smer vychádzajúci z učenia sv.

Augustína augustusvznešený titul rímskeho cisára
aukcia holandská
dražba, kde sa cena ponúkaného predmetu nezvyšuje, ale znižuje, a získava ho ten, kto prvý súhlasí s vyhlásenou cenou aukcia verejná dražba
aukcionár
organizátor aukcií aukubaodolný ker s bielo-škvrnitými listami pestovaný ako izbová rastlina
aula
vnútorné nádvorie domu v antickom Grécku; stĺpová sieň; slávnostná sieň, napr. na univerzite, kde sa uskutočňujú slávnostné zhromaž-denia; stredná loďstarokresťanskej baziliky
aura
predzvesťzáchvatu hystérie alebo padúcnice; bioenergia vyžarovaná okolo tela; svätožiara, aureola
aureola
svätožiara, gloriola, aura; farebný alebo biely prstenec na oblohe okolo kozmického telesa; modrý kužeľnad plameňom bezpečnostnej lampy
aureomycín
antibiotikum; chlórtetracyklín
aurikula
rastlina rodu Primula; vonkajšie ucho, ušnica, ušný boltec aurit zliatina kovu so zlatom, tzv. zubné zlato
Aurora
bohyňa ranných červánkov, svitania, Zora

aurum zlato, značka Au, ušľachtilý kov auskultácialekárske vyšetrenie počúvaním auslágz nemčiny pochádzajúci hovorový výraz pre výklad, výkladnú skriňu
auslender
z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre cudzinca auspícievyhliadky, nádeje, záštita; v antickom Ríme znamenia božej vôle auspicumveštenie z letu vtákov austenitpevný roztok uhlíka v železe, štruktúrna zložka ocele austenitizácia ohrev ocele nad kritické teploty s výdržou, aby sa oceľ stabilizovala austinitarzeničnan vápnika a zinku, vzácny nerast
Australopitek
rod vyhynutých primátov austro-prvá časťzložených slov s významom juh, južný; Austrália, austrálsky; rakúsky, Rakúsko austrofilstúpenec Rakúsko-Uhorska
austromarxizmus
ideológia rakúskej sociálnej demokracie pred 1. svetovou vojnou a po nej
austroslavizmus
politická koncepcia zviditeľnenia, existencie a zabezpečenia slovanských národov v rámci Rakúsko-Uhorska aušushovorový výraz pre zmätok, brak, nekvalitnú vec, nepodarok, bezcennú vec
aut, out
zahranie lopty mimo vymedzený hrací priestor; priestor za hraničnými líniami ihriska
autarchia
sebestačnosť, úsilie o hospodársku politiku nezávislú na iných krajinách; vyrovnanosť, duševný pokoj
autekológia
ekológia jedinca
autenticita
pôvodnosť, pravosť, hodnovernosť, autentičnosť autentický pravý, pôvodný, hodnoverný
autentika
cirkevná listina osvedčujúca pravosťsvätých ostatkov autizmusuzavrenie sa do svojho vnútorného sveta, s poruchou kontaktu s realitou; orientácia myslenia na seba samého
auto
- prvá časťzložených slov s významom: sám, pôvodný, vlastný; automobil; automatický
autoagresia
poškodzovanie samého seba

autoakuzácia sebaobviňovanie autoalarmautomatické poplašné zariadenie v automobile autoanalýza úsilie jednotlivca pochopiťseba samého
autoatlas
kniha cestných máp pre motoristov
autobatéria
akumulátor pre automobil autobiografiavlastný životopis
autocenzúra
kontrola vlastného diela
autodafé
smrťupálením, napr, kacírov; spálenie na hranici, napr. kníh v nacistickom Nemecku; spálenie vôbec autodeštrukciasamočinné zničenie, sebapoškodzovanie autodidakta samouk
autodidaxia
metóda samoučenia autodrómskúšobná a závodná dráha pre motorové vozidlá, tvoriaca uzavretý okruh; zábavná atrakcia v lunaparkoch, dvojsedadlové autíčka s elektrickým pohonom
autoerotika
masturbácia, onánia, sebaukájanie, ipsácia autoerotizmus patologická láska k vlastnej osobe, sexuálne vzrušenie pri pozorovaní vlastného tela autofokusautomatické zaostrovanie objektívu
autofónia
zosilnené vnímanie vlastnej reči pri prechladnutí autogamia samooplodnenie, samoopelenie rastliny vlastným peľom; samooplodnenie u obojpohlavných jedincov autogénzariadenie na rezanie a zváranie kyslíkovo-acetylénovým pla-meňom autogenézasamozrodenie, samovznik autogénnymajúci pôvod v sebe; samočinný; pôsobiaci sám na seba; súvisiaci s autogénom autogóniateória o vzniku života chemickou evolúciou, evolučná abiogenéza
autograf
pôvodný rukopis; dielo písané vlastnou rukou; autogram, vlastnoručný podpis; zariadenie na automatické zapisovanie nameraných údajov
autografia
prenášanie kresby pretlačou na litografický kameň, grafická technika

autogram vlastnoručný podpis, originál rukopisu
autogramiáda
podpisovanie kníh alebo fotografií ich autormi alebo ľuď-mi na nich zobrazenými autogyrorotorové lietadlo s motorom a vrtuľou; vírnik autohypnóza zhypnotizovanie seba samého
autochória
vystrelenie rastlinného semena z plodu a takto vyvolané rozširovanie rastlín
autochróm
farebná litografická reprodukcia autochtonobjekt pochádzajúci z miesta svojho výskytu, nálezu, existencie
autochtonizmus
teória historického vývoja etnických skupín, ktorá odmieta migráciu autochtónnypôvodný, vyskytujúci sa v mieste svojho pôvodu autointoxikáciaotrava organizmu vlastnými jedmi
autoka
r turistický autobus na dlhé trate
autokefálna cirkev
samostatná pravoslávna cirkev
autokemping
táborové zariadenie pre mototuristov autoklávhrubostenná kovová nádoba pre prácu pri vysokých teplotách a tlakoch
autokód
symbolický jazyk na zápis algoritmov
autokolimácia
spätný chod svetelného lúča optickou sústavou po pôvodnej dráhe pri kolmom dopade na odrážajúcu plochu autokolóna skupina vojenských vozidiel; rad automobilov jazdiacich za sebou
autokorelácia
korelácia medzi členmi rovnakej série pozorovaní autokraciasamovláda, neobmedzená vláda jednotlivca alebo skupiny autokrat samovládca, diktátor; človek s poručníckymi sklonmi autokritika sebakritika, kritický postoj k sebe samému autokrosterénne preteky upravených automobilov
autologický
pravdivo vypovedajúci o sebe samom autolýzarozkladné procesy vyvolané vlastnými enzýmami automasáž masáž, ktorú si človek robí sám
automat
samočinne pracujúci stroj alebo prístroj, napr. hrací automat, telefónny automat; samoobslužná jedáleň; druh streľnej zbrane,

samopal; samočinný vypínač, istič
automatický
mimovoľný, samočinný, mechanický; konaný samovoľne, napr. dýchanie automatikasúhrn prístrojov, strojov, zariadení pracujúci za určitých pod-mienok bez potreby ľudského zásahu, automatický systém automatizáciazavádzanie a používanie moderných výrobných procesov, v ktorých človek len kontroluje automatmi vykonávané operácie; samočinné uskutočňovanie mechanických pohybov; prechod od vedomej činnosti k samovoľnej; ustálenie jazykového prostriedku automatizmusautomatická činnosť, mechanické chápanie; samovoľný úkon
automatizovať
zavádzaťmoderné výrobné procesy; prejsťod vedomej činnosti k samovoľnej; samočinne robiťmechanické pohybz automéziazvracanie, ktoré si pacient vyvolá sám; zvracanie z nejasných dôvodov
automobil
štvorkolesový dopravný prostriedok poháňaný motorom automobilizmus automobilová doprava; automobilové súťaže automobilka továreňvyrábajúca automobily
automodelárstvo
modelárska činnosťzameraná na stavbu automobilových modelov
automutilácia
sebazmrzačovanie, sebapoškodzovanie
autonómia
samospráva, možnosťurčitej skupiny obyvateľstva, najmä národnostnej menšiny, samostatne riešiťsvoje záležitosti v rámci štátu
autonomizmus
hnutie zamerané na získanie autonómie pre národnostnú skupinu alebo oblasť
autonómny
súvisiaci s autonómiou; nezávislý, samosprávny; samovoľný, spontánny autonympravé meno osoby používajúcej pseudonym
autopark
dopravné prostriedky jednej organizácie alebo vojenskej jednotky autopilotzariadenie riadiace lietadlo automaticky podľa pokynov zadaných posádkou
autoportrét
vlastná podobizeňumelca

autopsia vlastná skúsenosť; poznávanie chorobných zmien zrakom; pi-tevná obhliadka mŕtvoly

autorpôvodca/tvorca, napr. umeleckého alebo vedeckého diela autorádiografiavýskum a zobrazovanie štruktúry tkanív a látok s vyu-žitím rádionuklidov
autoreferát
správa o vlastnom diele; útvar riadiaci autodopravu podniku autoreguláciaspôsob, akým si živé organizmy riadia svoje základné ži-votné procesy; schopnosťtechnického zariadenia automaticky prispôsobiť činnosťprístrojov zmenám podmienok autorelaxáciapsychické aj fyzické sebauvoľňovanie autoremedúraspôsob vybavenia opravného prostriedku, pri ktorom správny orgán sám zmení svoje pôvodné rozhodnutie autoreprodukcia schopnosťživých organizmov reprodukovaťsa autoreverzsamočinné spätné prevíjanie; zariadenie samočinne využívajúce obe strany kazety autoritavážnosť, vplyv vyvierajúci z uznávaného postavenia a vlastností; vynikajúci odborník alebo znalec autoritárstvoprílišné uplatňovanie, zdôrazňovanie formálnej autority autoritatívnyzaložený na autorite; rozhodujúci, vplyvný; vyžadujúci slepú poslušnosť
autorizácia
autorov súhlas s nakladaním s jeho dielom; úradné oprávnenie alebo poverenie, schválenie
autorizovaný
schválený autorom; disponujúci úradným oprávnením autorizovaťudeliťautorské oprávnenie, schválenie; splnomocniť, dať súhlas s uverejnením
autorotácia
samovoľná rotácia telesa vo vzdušnom prúde
autorstvo
keďurčitá osoba je autorom svojho diela
autosalón
väčšia, spravidla medzinárodná výstava automobilov autosémantický nesúci nejaký vlastný význam autoservisopravovňa automobilov autostabilizáciasamočinná stabilizácia
autostabilný
samoregulujúci rovnováhu, rovnovážnosťprocesu autostimulácia sebaovplyvňovanie, sebapodceňovanie
autostop
zariadenie na samočinné zastavenie vlaku, vlakové zabezpečo-

vacie zariadenie; zastavovanie vozidiel s cieľom bezplatne sa dos-taťdo cieľa
autostráda
diaľnica, rýchlostná komunikácia len pre motorové vozidlá autosugesciapsychické pôsobenie na seba samého, nahováranie si niečoho
autoštylizácia
premietnutie autorovej predstavy do obrazného subjektu básne, stotožnenie sa so skutočnou alebo fiktívnou podobou autotachygrafprístroj na mapovanie autoterapiasamoliečba
autotransfúzia
prevádzanie krvi z miest, kde organizmus môže istý čas tepnovú krv postrádať, do miest, ktorých bezkrvnosťvedie k rýchlej smrti; vrátenie vlastnej krvi pacienta, vyliatej do telových dutín pri chirurgickom zákroku, späťdo obehu; vrátenie skôr odobranej krvi pacientovi; chirurgické prenesenie tkaniva z jedného miesta na iné miesto toho istého pacienta
autotrofia
spôsob výživy zelených rastlín a niektorých baktéri, odoberajúcich uhlík z oxidu uhličitého a získavajúcich energiu zo svetla alebo oxidáciou anorganických látok
autotyp
prvá, skúšobná tlač; tlačová doska, na ktorej je obraz rozložený na bodky; rastrovaný štočok autotypiafotoreprodukčná technika, rozklad poltónovej predlohy rastrom na bodky; otlačok
autovakcína
očkovacia látka z patogénnych zárodkov vlastného organizmu, zvyšujúca tvorbu protilátok autozóminý ako pohlavný chromozóm
autunit
fosforečnan uranylu a vápnika, nerast
auxanometer
zariadenie registrujúce a zapisujúce priebeh rastu rastliny auxiliárny pomocný
auxín
látka regulujúca rast rastlín