Jdi na obsah Jdi na menu
 


arab ušľachtilý arabský kôň arabeskadruh ornamentu zo štylizovaných kvetov a listov; druh krátkej poviedky; nenáročná menšia hudobná skladba
arabista
odborník v arabistike arabistikanáuka o jazykoch, histórii a kultúre arabských národov arabizmus jazykový výraz prevzatý z arabčiny
arabský
týkajúci sa Arabov a/alebo krajín obývaných Arabmi

aragonit nerast vznikajúci v dutinách hornín alebo usadzovaním z roztokov; uhličitan vápenatý

arachnémetóda výroby netkanej textílie z rôznych materiálov arachnoentomológia náuka o hmyze a pavúkoch zo zdravotníckeho a veterinárneho hľadiska arachnoideamozgová blana; pavúčnica
arachnológia
veda o pavúkoch
arak
pálenka, liehovina z kvasenej ryže, kokosovej palmy a pod. aramejčinaodumrelý semitský jazyk, ktorým boli napísané niektoré časti biblie aranžérúpravca výkladu alebo výstavy; upravovateľnapr. hudby; usporiadateľ, organizátor podujatí aranžmánúprava, usporiadanie niečoho, napr. skladby
aranžovať
usporadúvať, organizovať, upravovať
arašid
búrsky oriešok, pražený plod podzemnice olejnej, burák aratmongolský roľník alebo pastier araukáriadruh ihličnatej rastliny južnej pologule, u nás pestovaná v bytoch
arbiter
rozhodca sporu, sudca
arbitráž
rozhodovanie sporu treťou osobou, na ktorej sa obe strany sporu dohodli; zmierovacie konanie, zmierovací súd; špekulácia vychádzajúca z rôznych cien tovaru na rôznych miestach arboreálmiesto výskytu lesov
arborétum
druh botanickej záhrady, v ktorej sa pestujú stromy a iné dreviny; zbierka drevín
arbovírus
vírus vyvolávajúci infekčné ochorenia, ktorý prenášajú článko-nožce arci-prvá časťzložených slov vyjadrujúca zosilnenie nasledujúcej časti slova
arcibiskup
rímskokatolícky metropolita alebo biskup významnej diecézy, najvyšší kňaz  arcidiecézy
arcibiskupstvo
cirkevná provincia, ktorú riadi arcibiskup, arcidiecéza; budova, v ktorej má sídlo arcibiskup
arcidiecéza
významná diecéza, na ktorej čele stojí arcibiskup, arcibis-

kupstvo
arcikňaz
kňaz s právom dohľadu nad ostatnými kňazmi
arcivojvoda
titul kniežat habsburského rodu ardentev hudbe: ohnivo, vášnivo arditov hudbe: smelo, odvážne
ardometer
prístroj na meranie vysokých teplôt
area
ohraničená časť, výmera pozemku alebo priestoru areálzemepisná oblasť; súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom; vymedzená časťúzemia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál; oblasťvýskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
areflexia
strata reflexov, opak reflexie
areka
palma rodu Areca, palma areková
arela, areola
pigmentový dvorec okolo prsnej bradavky; dvor, kruh okolo

Mesiaca; výrazne ohraničená časťareálu určitého biologického druhu
aréna
pôvodne časťamfiteátra, kruhová otvorená alebo zakrytá stavba na športové alebo iné vystúpenia; zápasisko; nekryté divadlo árendaprenajímanie pozemkov za naturálnu aj peňažnú odmenu areocentrický vzťahujúci sa na stred Marsu areografianáuka o povrchu Marsu
areola, arela
pigmentovaný dvorec okolo prsnej bradavky; dvor, kruh okolo Mesiaca
areometer
hustomer
areopag
starogrécka rada starších v Aténach, rada archontov; súd Ares grécky boh vojny áreštstarší ľudový výraz pre väzenie aretáciazaistenie prístroja proti poškodeniu alebo nežiaducemu pohybu areté statočnosť, dokonalosť, zdatnosť, ctnosť
aretológia
náuka o cnosti argentanzliatina niklu, zinku a medi, alpaka argentitsulfid strieborný, výnosná strieborná ruda, kosoštvorcový nerast argentopyrit sulfid železa a striebra, kosoštvorcový nerast argentumstriebro, značka Ag

argilit ílovitá hornina arginínbázická aminokyselina, prekurzor oxidu dusnatého
argón
vzácny plyn bez zápachu a farby, značka Ar argonautosemramenný hlavonožec; účastník bájnej plavby za zlatým rúnom; moreplavec
argot
slang najnižších spoločenských vrstiev a podsvetia, iným nezrozu-miteľný
argument
dôvod tvrdenia, dôkaz, dôkazový prostriedok; nezávisle premenná veličina určitej funkcie argumentáciadokazovanie, uvádzanie dôkazov, súhrn dôkazov argumentovať dokazovať, používaťargumenty
argus
bdelý strážca (podľa starovekej bájnej postavy)
argýria
otrava striebrom pri dlhotrvajúcom používaní liekov obsahujúcich striebro argyropyritsulfid striebra a železa, vzácny nerast archlist papiera rôznej veľkosti; otlačok tlačovej formy poštových cenín archa vozidlo tvaru skrine alebo lode; koráb, veľká loď, ktorou podľa biblie Noe pri potope sveta zachránil všetky druhy zvierat a svoju rodinu
archa zmluvy
schránka s tabuľkami obsahujúcimi Desatoro božích prikázaní
archaeopteryx
archeopteryx
archaický
starobylý, zastaralý, starožitný; v geológii týkajúci sa prahôr archaikum prahory; prežitok
archaizmus
zastaralý jav alebo zvyk; už nepoužívaný jazykový prostriedok
archanjel
anjel vyššieho rádu archéprincíp, počiatok, pôvod; pralátka
arche-, archeo-
prvá časťzložených slov s významom starý, starobylý archeografia prepisovanie starých písomností a ich vydávanie; náuka o vydávaní historických prameňov
archeológ
odborník v archeológii
archeológia
časťhistorickej vedy skúmajúcej obdobia, z ktorých sa nezachovali alebo len vo veľmi malej miere písomné pamiatky a opie-

rajúca sa preto o vecné pamiatky z vykopávok a pod. archeomagnetizmusjav umožňujúci určovanie magnetického poľa v geologickej minulosti archeopteryxvyhynutý pravták z hornej jury
archetyp
pôvodné znenie textu; pravzor, pôvodný typ, pôvodná podoba; výchovou a kultúrou odovzdávaný a preberaný vzor archetypálnypôvodný, spoločný symbolický vzor, abstrakcia typu archeus životná sila
archi-, arch
- prvá časťzložených slov s významom: umelecké znázor- nenie diela; starý, starobylý, dávny, pôvodný, pra-archijerej pomenovanie štyroch najvyšších duchovných hodností archimandrita predstavený pravoslávneho kláštora
archipel, archipelág
súostrovie, skupina ostrovov
architekt
umelecky a technicky vzdelaný navrhovateľstavebných a iných umeleckých objektov, bytov, záhrad a pod.
architektonika
umelecké znázornenie konštrukcie stavby; umelecká skladba diela; veda o stavebnom umení, súčasťarchitektúry architektúrastavebné umenie; staviteľské diela, objekty, budovy a pod.; súbor podmienok projekčnej činnosti architekta
architráv
priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov
archív
zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely; budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená
archivácia
triedenie, usporiadanie a uchovávanie písomností, fotografií a pod. v archíve, archivovanie
archiválie
písomnosti alebo iné dokumenty uložené v archíve archivár príslušne vzdelaný pracovník archívu archivistikaodbor zaoberajúci sa diplomatickými materiálmi, ktoré stratili aktuálnosť archívnictvonáuka o práci v archívoch; sústava archívov ako súčasť verejnej správy archívnyvzťahujúci sa k archívu; starý, cenný archivoltaplasticky alebo farebne zdôraznené členenie architektonického

 oblúka
archivovať
ukladaťdo archívu
archón, archont
starogrécky člen rady starších v mestskom štáte
ária
operná, oratórna alebo koncertná sólová spevná skladba s doprovodom orchestra alebo sólového nástroja arianizmusstarokresťanská sekta popierajúca Kristovo božstvo ariary menová jednotka Madagaskaru ariboflavinózanedostatok riboflavínu, vitamínu B2

ariditaprevaha vyparovania nad zrážkami; suchosť, vyprahnutosť aridizáciaprocesy vyschýňania v arídnych oblastiach aridnýsuchý, bezvodý, pustinný, púštny, vyprahnutý
arieta
drobná ária
árijec
príslušník tzv. vyššej alebo nadradenej rasy árijskýindoeurópsky; podľa nacistickej teórie pochádzajúci z „vyššej rasy“, nesemitský, nežidovský aristiamimoriadny hrdinský čin a jeho oslava v literárnom diele aristokraciašľachta a jej vláda za feudalizmu; dedičná vláda šľachty; privilegovaná vrstva spoločnosti
aristokrat
príslušník aristokracie, šľachtic; v prenesenom význame človek so vznešeným chovaním
aristokratický
týkajúci sa aristokracie; šľachtický; vznešený, jemný, uh-ľadených spôsobov
aristotelizmus
filozofický smer podľa učenia starogréckeho filozofa Aristotela
aristotelovec
prívrženec Aristotelovho učenia
arit
arzenid a antimonid nikelnatý, nerast
aritmetika
časťmatematiky zaoberajúca sa vzťahmi medzi číslami, náuka o číslach aritmogrifhádanka, v ktorej sa nahrádzajú číslice písmenami aritmológia mystická číselná náuka, symbolika pripisujúca číslam ma-gickú moc aritmomantiapredpovedanie budúcnosti podľa čísel
arivizmus
povýšenectvo, prehnaná snaha o vyniknutie arizácianútený prevod židovského majetku, odstraňovanie Židov z verej-

ného života
arizátor
osoba preberajúca a spravujúca skonfiškovaný židovský majetok arizovať skonfiškovaťžidovský majetok arkádaoblúk medzi piliermi alebo stĺpmi; druh počítačovej hry arkánum tajomný liek; tajomstvo
arkebuza
stredoveká pechotná puška, hákovnica arkiermalý výstupok budovy, spravidla na úrovni vyšších podlaží, spočívajúci na podperách
arktický
týkajúci sa Arktídy, severného pólu a oblasti okolo tohto pólu; severopolárny
arktický vzduch
chladný vzduch prúdiaci nad Arktídou a priľahlými oblasťami
arkus
oblúk; v matematike oblúk, značka arc; tmavý hustý oblak armáda vojenské sily štátu; operačné zoskupenie vojsk rôznych druhov alebo toho istého druhu
Armageddon
vo väčšine kultúr a náboženstiev zakorenená viera o skaze, ktorá na Zemi už bola a ešte bude armatúrasúhrn prístrojov a príslušenstva strojov a zariadení na zaistenie riadneho chodu (regulačnej, meracej a inej časti); prídavné zariadenia ku strojom; oceľová výstuž stavebných nosných prvkov armenistika odbor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou arménskeho národa
armenit
vzácny nerast
arménsky
týkajúci sa Arménska a Arménov; týkajúci sa arménčiny armovací výstužný
armovať
vystužovať, napr. betón arnikapodhorská liečivá rastlina rodu Arnica, výťažky z nej používa farmaceutický priemysel
ARO
anesteziologicko-resuscitačné oddelenie aroganciahrubosť, drzosť, nadutosť, spupnosť, domýšľavosť, bezočivosť arogantný bezočivý, bezohľadný, spupný, nadutý, domýšľavý
aróma
charakteristická vôňa, napr. kávy; voňavá látka pridávaná do nápojov a potravín aromaterapialiečba vôňami

aromatická zlúčenina nenasýtená zlúčenina obsahujúca vo svojej mo-lekule šesťčlenný reťazec, tzv. kruh

aromatickývonný, silne voňajúci; súvisiaci s organickými zlúčeninami so šesťčlenným kruhom z atómov vodíka a troch dvojitých väzieb v molekule

aromatikumvonná látka, voňavá esencia
aromatizácia
obohacovanie výrobku alebo vzduchu aromatickou látkou arondáciazaokrúhľovanie, sceľovanie pozemkov, aby sa dali lepšie vyu-žívať
arózia
akceptovanie obligácií alebo ich zmeny
ars antiqua
obdobie vývoja európskej hudby, zvlášťvo Francúzsku, v 12. a 13. storočí
ars nova
obdobie vývoja európskej hudby v 14. a 15. storočí
ars rediviva
v hudbe úsilie o oživenie starých hudobných štýlov
ars
umenie
art protis
vlnená netkaná textília používaná ako tapiséria artdesignumelecký dizajn
artefakt
dielo ľudských rúk, umelý výrobok; prehistorický kamenný ale-bo kostený nástroj; umelo vzniknutá alebo pozmenená štruktúra buniek
arteranol
hormón produkovaný dreňou nadobličiek
artéria
tepna, cieva artériografiaröntgenologické vyšetrenie tepien po predchádzajúcom vstreknutí kontrastnej látky
arteriola
tepnička, malá tepna artériosklerózaskupina ochorení charakteristická stvrdnutím tepennej steny a zúžením ciev, ateroskleróza, zvápenatenie tepien artériovenóznytýkajúci sa tepny
arteritída,
 arteritis zápal tepny
artes liberales
sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba) arteterapiadruh psychoterapie využívajúci výtvarnú činnosťpacientov artézsky prameň podzemná voda s napätou hladinou, pri navŕtaní vystu-

pujúca pod tlakom na povrch
artičoka
trváca astrovitá bylina, pestuje sa ako zelenina; dužinaté plody používané na prípravu jedál artificializmusmaliarsky štýl dvadsiatych a tridsiatych rokov dvadsiateho storočia založený na voľných asociáciach artificiálnyumelý, vyumelkovaný, strojený
artikel
výrobok, druh tovaru, článok
artikula
článok zmluvy, zákona a pod.; odstavec; presne formulovaná požiadavka
artikulácia
článkovanie hlások pri výslovnosti; spájanie za sebou idúcich tónov; spojenie kostí kĺbmi artikulovaťtvoriť, vyslovovaťhlásky; vyjadrovaťsa
artiléria
delostrelectvo
artista
cirkusový alebo variétny umelec
artistická fakulta
stredoveká fakulta slobodných umení artistickývzťahujúci sa k artistovi alebo artistike; umelecký, varietný, cirkusový artistikacirkusové a variétne umenie artistnýzameraný predovšetkým na umeleckú formu artizáciazumelečťovanie, napr. pohybu
artizmus
umelecký smer zdôrazňujúci tzv. čisté umenie
artotéka
požičovňa originálov grafík a reprodukcií artralgiabolesťkĺbov artritídazápal kĺbov spravidla bakteriálneho pôvodu artrografiavyšetrenie kĺbov artroskopiavyšetrovanie kĺbovej dutiny
artróza
nezápalové ochorenie kĺbov arylradikál aromatických uhľovodíkov
arytmia
nepravidelnosťpohybu, nepravidelný rytmus, porucha rytmu arzán prudko jedovatý bezfarebný plyn zapáchajúci po cesnaku, arzenovodík arzénkrehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté; značka As
arzenál
zbrojný závod alebo sklad; výzbroj; zásoba bojových prostried-

 kov; prístavná konštrukcia na opravu a stavbu vojnových lodí arzenidzlúčeniny arzénu s kovmi arzenikjedovatá biela zlúčenina, oxid arzenitý arzenolitarzenit, vzácny nerast
arzia
ľahká, neprízvučná doba v takte; zdvih