Jdi na obsah Jdi na menu
 


kola strom tropického pásma s plodmi obsahujúcimi kofeín; droga z plo-

dov tohto stromu; nealkoholický nápoj, kokakola
kolaborácia
spolupráca; nečestná spolupráca s protivníkom kolaborant človek spolupracujúci s nepriateľom a zrádzajúci tak záujmy vlastného národa
kolácia
porovnávanie originálu textu s opisom; kontrola úplnosti jednotlivých výtlačkov knihy kolagénjednoduchá bielkovina obsiahnutá v koži, väzive a šľachách kolagenóza ochorenie väzivového tkaniva
kolamín
bezfarebná organická látka používaná na výrobu liekov kolaps náhle zlyhanie funkcie orgánu, náhle ochrnutie orgánu, napr. srdca kolapsar zrútená hviezda s veľkou hustotou a silnou gravitáciou, tzv. čierna diera
kolaterála
pobočná cieva; vedľajšia príbuzenská vetva
kolaterálny
postranný, vedľajší
kolatúra
katolícky farný obvod, farnosť; patronátne právo kolaudácia schválenie, úradné overenie východiskových podmienok pri dokončení (napr. bytu)
kolavorácia
spolupráca, súčinnosť
koláž
výtvarný prejav kombinujúci ručné dielo s výstrižkami, fotografiami a pod.
kolega
spolupracovník, príslušník rovnakého povolania
kolégium
zhromaždenie, zbor; poradný zbor vedúceho pracovníka, napr. ministra
kolekcia
zbierka, súbor druhovo rovnakých predmetov; súprava kolektív celok, súhrn jednotlivcov, spoločenstvo ľudí, náhodné alebo organizované; druh optickej šošovky
kolektivizácia
v období socializmu násilné zospoločenšťovanie, zdru-žovanie individuálnych roľníkov a ich majetkov do jednotných roľ-níckych družstiev
kolektivizmus
podriaďovanie osobných záujmov kolektívu; preceňova-nie významu kolektívu
kolektívny
spoločný, združený, pospolitý, hromadný
kolektívum
hromadné podstatné meno kolektómiachirurgické odstránenie časti hrubého čreva

kolektor vyberač, zberateľ; zberná elektróda, zberač; zariadenie na zachytávanie a premenu jedného druhu energie na iný druh kolemanit vodnatý a zásaditý boritan vápenatý, bezfarebný nerast kolenchým rastlinné spevňovacie pletivo
koleoptéra
rýchle lietadlo s možnosťou kolmého štartu aj pristátia, namiesto krídel má prstencovitú nosnú plochu
koleopterológia
náuka o chrobákoch
koleoptóza
vybranie, odstránenie časti pošvy
koleus
africká žihľava, izbová rastlina s pestrými listami
kólia
škótsky dlhosrstý ovčiarsky pes s typickou úzkou hlavou
koliba
sezónne drevené obydlie pre pastierov v horách
kolibacilóza
ochorenie hrubého čreva vyvolané baktériou coli kolibacilúria prítomnosťbaktérie coli v moči
kolibrík
najmenší vták žijúci v oboch častiach amerického kontinentu, schopný lietaťpospiatky
kolidovať
zrážaťsa, krížiťsa, stretávaťsa; časovo spadaťdo jedného obdobia, časovo si prekážať
koligácia
spájanie pojmov do jednotného celku
kolika
prudké kŕčovité bolesti, záchvat
kolikvácia
rozpad tkaniva
kolimácia
sústredenie lúčov do jedného smeru; nastavenie lúčov kolimátor optická spojná sústava vytvárajúca rovnobežné svetelné zväzky
kolineácia
projektívna príbuznosťrovín alebo priestorov; v geometrii zobrazenie roviny alebo priestoru na rovinu alebo na priestor kolinit hmota čierneho uhlia kolitídazápal hrubého čreva
kolízia
stretnutie, zrážka; spor, rozpor; dramatická zápletka
kolízny
vzťahujúci sa ku kolízii, v právnickom zmysle určujúci kollinzit fosforečnan mangánu, železa a vápnika, nerast
kolmácia
vyrovnávanie územia naplavovaním zemín
kolofanit
vodnatý fosforečnan vápenatý, nerast
kolofónia
tvrdá živica z destilácie smrekovej alebo borovicovej živice; natierajú sa ňou sláčiky

kologaritmus záporný logaritmus; logaritmus prevrátenej hodnoty koloid látka rozptýlená vo forme častíc v druhej látke, ktorá je v nadbytku; drobné častice rozptýlené v kvapaline
kolokácia
dvojica alebo viac slov, spravidla spájaných samostatných lexikálnych jednotiek
kolokázia
tropická rastlina pestovaná pre jedlé hľuzy kolokvializmus hovorový výraz
kolokvium
diskusia, rozhovor, pohovor; druh ústnej semestrálnej skúšky na vysokej škole
kolombína
v commedia dell´arte a neskoršej pantomíne postava pierotovej družky
kolón
starorímsky dedičný nájomca pôdy; osadník; nájomca pôdy v La-tinskej Amerike; menová jednotka Kostariky a Salvadoru
kolon
úsek hrubého čreva, trakčník
kólon
vetný úsek spojený jedným hlavným rytmickým prízvukom; takt; dvojbodka
kolóna
rad, zástup, útvar; destilačné zariadenie
kolonáda
stĺporadie; otvorená chodba so stĺpmi
kolonel
plukovník; stupeňtlačiarenského písma o veľkosti 7 bodov kolónia málo vyspelá krajina politicky a hospodársky ovládaná inou krajinou; inonárodná skupina v cudzom etnickom prostredí; skupina ľudí odlišná od prostredia, v ktorom žije (umelecká kolónia); celok spravidla jednotných menších obytných domov; súbor mnohých spoločne žijúcich biologických jedincov
kolonializmus
systém a politika vykorisťovania; zisky a výnosy na úkor iných
kolonizácia
osídľovanie a kultivácia neobývaných území, kolonizovanie kolonoskopia vyšetrenie hrubého čreva kolonoskopom
kolorácia
farbenie, sfarbenie, ozdobenie farbami
koloradoit
telurid ortuti, nerast
koloratúra
ozdobný ženský spev
kolorimeter
prístroj na určovanie trichromatických súradníc farebného svetla; prístroj na určovanie koncentrácie roztokov kolorimetria fyzikálna teória farieb; meranie farieb; metóda určenia kon-

 centrácie skúmanej látky
kolorit
farebnosť, pestrosť; ráz, charakter (napr. umeleckého diela) kolorovať farbiť, omaľovávať
kolos
velikán, obor
kolosálny
obrovský, ohromný, obrovitý, veľkolepý, znamenitý; nehorázny
koloseum
veľká otvorená antická aréna, veľké divadlo, amfiteáter koloskopiavyšetrenie hrubého čreva endoskopom, kolonoskopia kolostómia umelý vývod hrubého čreva brušnou stenou navonok kolostrum výlučok mliečnych žliaz počas tehotenstva a v prvých dňoch po pôrode
kolpitída, kolpis
zápal pošvy ženského pohlavného ústrojenstva kolpo- prvá časťzložených slov s významom pošva, pošvový kolpohysterektómia chirurgické odstránenie maternice cez pošvu kolpoplastika plastická operácia kŕčka maternice
kolporágia
krvácanie z maternice
kolportáž
šírenie správ alebo tlače, najčastejšie na ulici alebo po domoch kolposkop prístroj na vyšetrovanie krčka maternice a pošvy kolposkopom kolt bubienkový revolver, automatická pištoľpodľa amerického vynález-cu Colta
kolumbárium
miesto pre ukladanie urien s popolom zosnulých kolumbit nerast niobit, obsahujúci niób a tantal
Kolumbovo vajce
zdanlivo zložitý problém, k vyriešeniu ktorého stačí iba dôvtip (úlohu postaviťvajce na špičku údajne vyriešil Kolum-bus tak, že vajce naklepol)
kolumna
stĺpček, zvislý rad, odstavec textu usporiadaný do stránkového stĺpca
kolur
deklinačná kružnica prechádzajúca bodmi rovnodennosti alebo bodmi slnovratu
kolúzia
sťažovanie trestného konania pôsobením na svedkov alebo spolupáchateľov
koluzit
sulfid medi a železa, nerast
kolúzna väzba
uvalená na páchateľa, aby sa zabránilo kolúzii
koma
čiarka ako rozdeľovacie znamienko; neostrosťa nesúmernosťop-

tických prístrojov; hmlistý - plynný - obal jadra kométy
kóma
hlboké bezvedomie pri ťažších poruchách látkovej premeny koma neostrosťa nesúmernosťoptických prístrojov; hmlistý - plynný -obal jadra kométy
komandant
veliteľ; náčelník vyššej jednotky; v prenesenom zmysle človek, ktorý rád rozkazuje, veliteľský typ
komandér
v niektorých armádach veliteľvyššej jednotky; v niektorých krajinách titul nositeľa rádu vyššieho stupňa, napr. Čestnej légie komanditaobchodná spoločnosť, v ktorej aspoňjeden spoločník ručí celým svojim majetkom, ostatní len vkladmi
komanditná spoločnosť
hospodárska spoločnosťs časťou neobmedzene a s časťou obmedzene ručiacich spoločníkov
komando
povel, rozkaz; velenie, veliteľská právomoc; menší vojenský útvar osobitného určenia
komasácia
hromadenie, sceľovanie (napr. pozemkov)
kombajn
strojový komplex vykonávajúci niekoľko po sebe nasledujúcich pracovných úkonov, poľnohospodársky stroj
kombatant
príslušník ozbrojených síl s bojovým poslaním, bojovník; frontový vojak; spolubojovník
kombinácia
zoskupovanie, spájanie, vytváranie vzťahov; úsudok, usu-dzovanie; dohad, domnienka; v matematike zoskupenie určitého množstva prvkov vybraných z daného množstva podľa určitých pravidiel
kombinát
spájanie podnikov do účelového celku
kombinatorika
odbor zaoberajúci sa predovšetkým konečnými množi-nami a ich štruktúrami
kombiné
súčasťženskej spodnej bielizne
kombinéza
jednodielny oblek vytvorený spojením blúzy a nohavíc, pracovný oblek, overal
kombinovať
spájať, zoskupovať, skladať; usudzovať, dohadovaťsa, domnievaťsa
kombuča, kombucha
čajová huba, kvasený nápoj zo sladeného čaju, pri výrobe ktorého sa využíva symbióza octových baktérií, kvasiniek a hubových vláken

kombuscia popálenina, obarenie
kombustibilný
horľavý, spáliteľný
komédia
veselohra; každá hra, ktorá nemá vyslovene tragický ráz; smiešne, neprirodzené konanie
komedon
zápal mazových žliaz, uhrovitosť
komenda
územie pridelené rytierskemu rádu, spravované komtúrom, komtúria
komenológia
výskum života a diela J. A. Komenského komensurabilita súmerateľnosť, porovnateľnosť
komentár
vysvetľujúca poznámka, výklad, vysvetlenie
komenzál
neškodný parazit živiaci sa zvyškami potravy hostiteľa komenzurabilita súmerateľnosť, rovnorodosť, porovnateľnosť komercia obchod, obchodovanie; obchodný styk; dielo vydané s cieľom dosiahnuťvysoký zisk (kniha, hudba, film a pod.)
komerčný
obchodný, obchodnícky, trhový
kométa
kozmické teleso tvorené jadrom s komou a chvostom, vlasatica komfort pohodlie, prepych
komický
smiešny, žartovný, veselý
komiliton
spolubojovník; druh zo štúdií, spolužiak
kominutívny
v medicíne trieštivý, napr. trieštivá zlomenina
komisár
osoba určená na vykonanie zvláštnej úlohy, zastupujúca štát, štátnu správu alebo významnú organizáciu; stupeňúradnej hodnosti v štátnej správe
komisia
skupina osôb poverených určitou jednorazovou alebo trvalou úradnou alebo služobnou úlohou; zverenie veci do predaja; zmocnenie na výkon niečoho
komisionár
obchodník vykonávajúci pre príkazcu určitú záležitosť komisné poplatok za realizovaný obchod, kurtáž
komisný
úradný, realizovaný úradnou cestou; odmeraný, úradne prísny, upätý, chladný
komitét
výbor, zbor organizátorov, napr. slávnosti
komoda
nižší skriňový nábytok so zásuvkami
komodita
tovarová položka, druh tovaru
komodor, komodore
veliteľvyššej jednotky vojenského námorníctva;

najstarší alebo zaslúžilý kapitán lode na dôležitých zámorských trasách; predseda jachtového klubu; vyššia námornícka alebo letecká hodnosť
komora
miestnosť, uzavretý priestor; dutina; profesné združenie, napr. lekárska komora; časťzákonodárneho orgánu (dolná a horná komora parlamentu); v baníctve rozľahlý banský priestor; vo vodohospodárstve stavba na splavnej rieke slúžiaca na prepravu lodí cez spádový stupeň; komora strelnej zbrane, v ktorej sú uložené náboje; pôvodne panovnícka, neskôr štátna pokladňa; rybník pripravený na prezimovanie rýb a násad; miestnosťna prácu s citlivým fotografickým materiálom (tmavá komora)
komorný
vzťahujúci sa ku komore; jemný, intímny, vycibrený; v hudbe označenie pre malý počet nástrojov (komorný orchester, komorná skladba)
komorovanie
sústredenie chovných rýb do špeciálne upravených rybníkov s bohatou potravou a prúdiacou vodou; zvláštna úprava pro-stredia pre niektoré úžitkové druhy zvierat, napr. lesnú zver a ba-žanty, v záujme ich bezpečnosti a ochrany, v baníctve metódy ťažby v hrubých hnedouhoľných slojoch s malým sklonom kompaciscent účastník zmluvy, zmluvná strana
kompaktnosť
pevnosť, zomknutosť, tuhosť
kompaktný
celistvý, hutný, pevný; stlačený, stiesnený
komparácia
porovnávanie, prirovnávanie, stupňovanie prídavných mien komparatistika porovnávacia vedecká metóda, náuka o použití tejto me-tódy
komparatív
druhý stupeňstupňovania prídavných mien a prísloviek komparátor porovnávací obvod
komparz
zbor divadelných alebo filmových štatistov; zboristi kompas pomôcka na určovanie svetových strán
kompatibilita
vzájomná zlučiteľnosť, prípustnosť, schopnosťspolupracovať
kompatriot
rodák, krajan
kompendium
vedecká príručka so základnými poznatkami daného odboru

kompenzácia náhrada, odškodnenie; v biológii vyváženie určitého defektu alebo nedostatku; v psychológii prekonanie pocitu menejcennosti

kompenzácia vzájomné vyrovnanie; poskytnutie náhrady; vzájomné vyúčtovanie pohľadávok a záväzkov

kompenzátor vyrovnávacie zariadenie; vyvažovač, vyrovnávač; korektor, zariadenie vyrovnávajúce dráhový rozdiel koherentných zväzkov lúčov

kompetencia odbor činnosti; odborná alebo vecná príslušnosťúradného orgánu; úradná alebo iná právomoc

kompetícia súperenie, rivalita, súťaž, súťaživosť
kompilácia
dielo vytvorené prevzatím cudzích poznatkov alebo s použi-tím výňatkov z cudzieho diela; zhromažďovanie, zostavovanie; prevedenie počítačového programu zo zdrojového na výsledný kompilátor vo výpočtovej technike prekladačz vyššieho programovacieho jazyka do strojovo orientovaného jazyka
komplement
doplnok, doplňujúca zložka
komplementácia
vzájomné doplnenie funkcie rôznych génov komplementár spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý za jej záväzky ručí celým svojim majetkom
komplet
súprava, celok, úplný súbor, súhrn častí určitého celku komplex súbor, celok, súborná skupina, súvislá jednotka, súhrn pocitov, sebahodnotenie
komplexná funkcia
matematický výraz - funkčnými hodnotami takejto funkcie sú komplexné čísla
komplexná zlúčenina
reaguje ako celok; koordinačná zlúčenina komplexné číslo skladá sa z reálneho a imaginárneho čísla komplexný rozvrhplán rozvoja v časových a číselných údajoch komplexný úplný, súhrnný, súborný
komplic
spoluvinník; spoločník páchateľa trestného činu komplikácia spletitosť, zložitosť; neočakávaný problém; zápletka; zdravotný problém
kompliment
poklona, lichôtka; pozdrav; prejav úcty, zdvorilosť komplot spiknutie, sprisahanie

komponent diel, súčiastka, zložka; v matematike zložka veličiny, najmä vektora

komponista skladateľ
kompost
organické alebo priemyslovo vyrábané hnojivo zo živočíšnych a rastlinných látok kompozíciaskladanie, zostavovanie celku z jednotlivých častí; hudobná skladba; tvorivý skladateľský proces; náuka o skladbe hudobných diel; obsahová a formálna stavba umeleckého alebo vedeckého die-la; zmes, zlúčenina; výtvarné vyjadrenie ekonomických, funk-čných, estetických a technických hľadísk pri výstavbe väčšieho celku; sklovina zbavená kovových solí
kompozit
zložený materiál vytvorený umelým prepojením jednoduchších materiálov kompozitumzložené slovo kompresiatlak, stláčanie látok; zhusťovanie, zmenšovanie objemu; zväčšovanie tlaku
kompresibilita
stlačiteľnosť
kompresor
stroj na stláčanie plynov
komprimácia
zhustenie, skoncentrovanie
komprimát
zlisovaná látka komprimovaťstláčať, zhusťovať, zahusťovať; vo výpočtovej technike zakódovaním alebo odstránením opakovaných znakov zmenšiť priestor zabraný na dátovom nosiči kompromisústupok v záujme dohody; dohoda dosiahnutá vzájomnými ústupkami kompromisnývedúci k ústupkom; sprostredkovací, ochotný k ústupkom kompromitovaťzľahčiť, znevážiť, zahanbiť, priviesťdo hanby kompulzia nezmyselné vykonávanie určitých pohybov, ktorým sa postihnutý nemôže ubrániť
komputer, computer
elektronický počítač komputistikav genetike proces určovania stupňa príbuzenského vzťahu komtesa dievča zo šľachtického rodu, mladá šľachtičná
komtúr
vysoký hodnostár rytierského rehoľného rádu komúnaspoločenstvo, obec; označenie stredovekých mestských obcí

 vo Francúzsku a Taliansku; nižšia správna jednotka s čiastočnou samosprávou; skupina ľudí žijúcich v komunite; forma kolektívneho poľnohospodárstva komunálnypatriaci obci, týkajúci sa obce
komunard
príslušník ozbrojenej jednotky Parížskej komúny v roku 1871 komunikáciaspojenie, doprava; dopravná cesta, vzájomný styk; oznámenie, správa
komunikatívnosť
ochota a schopnosťkomunikovať, ústretovosť komuniké úradná správa, úradné oznámenie komunitaspoločenstvo, pospolitosť; spoločný majetok komunizmusideológia usilujúca o likvidáciu kapitalizmu a vytvorenie tzv. beztriednej spoločnosti, vychádzajúca z učenia K. Marxa, F. Engelsa a V. I. Lenina, totalitne presadzujúca zospoločenštené vlastníctvo a rovnostárske rozdeľovanie
komutácia
výmena, zámena
komutatívnosť
zameniteľnosť; v matematike jedna z vlastností algebra-ických operácií
komutátor
časťelektrického stroja slúžiaca ako mechanický usmerňovač alebo meničkmitočtu elektrického prúdu