Jdi na obsah Jdi na menu
 


epocha obdobie, éra, doba trvania určitej skutočnosti; v geológii časový úsek trvania jedného oddelenia geologického útvaru

epochálnyvýznamný, veľmi dôležitý, pamätihodný, prevratný, prelomový

epoché zdržanie sa, odklad úsudku
epoisses
francúzsky mäkký syr z Burgundska
epoleta
vojenský náplecník s odznakmi hodnosti
eponym
osoba, podľa ktorej je nazvané nejaké miesto
epopej, epos
rozsiahla báseňs hrdinským alebo inak významným dejom epoxid organická zlúčenina s trojčlenným cyklom tvoreným jedným ató-mom kyslíka a dvomi atómami uhlíka
eppur si muove
a predsa sa točí; údajný výrok G. Galileiho po odvolaní svojho učenia o otáčaní sa Zeme okolo Slnka; v prenesenom výz-name trvanie na vlastnom názore
epsilon
v gréckej abecede písmeno „e“
epsomit
vodnatý síran horečnatý, nerast epuráciaspôsob čistenia šťavy v cukrovare
éra
doba, letopočet, obdobie
eradiácia
vyžarovanie
eradikácia
ničenie choroboplodných organizmov
erár
štátna pokladňa, štátna správa
eratem
v geológii najvyššia chronostratigrafická jednotka eratickýv geológii bludný, premiestený z miesta svojho vzniku
erb
rodový, zemský, mestský, štátny znak
erbium
prvok zo skupiny lantanoidov, značka Er erdelteriérhrubosrsté poľovnícke psie plemeno Erebosv mytológii najtemnejšia časťstarogréckeho podsvetia erekcia stvrdnutie, stoporenie pohlavného údu mužov alebo dráždca a prsných bradaviek žien vplyvom sexuálneho vzrušenia
erektilná dysfunkcia
neschopnosťdosiahnuťa/alebo udržaťerekciu erektor sval vzpriamovač eremitapustovník
eremitáž, ermitáž
príbytok pustovníka; v období baroka letohrádok pripomínajúci pustovňu

eremofóbiachorobný strach byťsám eretizmusstav podráždenia alebo vzrušenia, napr. sexuálneho ereutofóbia chorobný strach zo začerveňania sa
erg
jednotka fyzikálnej práce; saharská piesočnatá púšť
ergasténia
nadmerná únava, chorobná vyčerpanosť ergaziomániachorobná potreba neustálej činnosti ergo-prvá časťzložených slov s významom dielo, práca, pracovný ergo teda, preto, nuž ergofóbiachorobný strach z konania ergografiazaznamenávanie pracovného zaťaženia svalov ergokalciferol vitamín D2 ergometriametóda vyšetrovania telesnej výkonnosti človeka; meranie práce
ergonómia
štúdium vzťahov medzi človekom a technickými systémami, ergológia ergosterolrastlinná steroidná zlúčenina, ktorej ožarovaním vzniká vitamín D
ergoterapia
liečba prácou, pracovná terapia
ergotín
alkaloid obsiahnutý v námeli ergotizmusotrava námeľom
ergotoxín
peptidový alkaloid námeľu
erika
malá rastlinka s ihlicovitými listami, vresovec
erinóza
ochorenie ovocných stromov a vínnej révy, plstnatosť
Erínya
v starogréckom bájosloví bohyňa pomsty
Eris
starogrécka bohyňa sváru
eristika
umenie polemizovať, diskutovať, cestou sporu hľadaťpravdu erogénne zónymiesta ľudského tela, ktorých dráždenie vyvoláva erotické vzrušenie
Eros
boh lásky v starogréckom bájosloví
eros
láska erosenkaplatená spoločníčka, masérka v erotickom salóne
erotika
pohlavná láska, súhrn prejavov pohlavného pudu, zmyselnosť erotogénnyspôsobujúci vzrušenie a spravidla aj sexuálnu aktivitu erotoman človek trpiaci chorobnou pohlavnou dráždivosťou

erotománianadmerné až chorobné vystupňovanie sexuálneho pudu, pohlavná apetencia

erózia vymieľanie hornín pôsobením vody, vetra a iných vlyvov; rozrušovanie, výmoľ, mechanické opotrebenie

errare humanum est mýliťsa je ľudské erratatlačové chyby
error
chyba, omyl erudíciadôkladné vzdelanie, schopnosť, zbehlosť, učenosť
eruovať
vyšetriť, vypátrať
erupcia
výbuch; explózia sopky; krátkodobé žiarenie na slnečnom povrchu; preniknutie vyrážok na pokožku
eruptívny
vyvrelý, vytvorený erupciou; vášnivý, prudký, výbušný Erýnia starogrécka bohyňa pomsty
erytém
červené sfarbenie pokožky spôsobené zápalom, rozšírením ciev erytrazmakožné ochorenie, ktorého pôvodcom sú plesne
erytrín
vodnatý arzeničnan kobaltu, nerast
erytro-
prvá časťzložených slov s významom červený, alebo typ priestorového usporiadania molekúl erytroblastnezrelá červená krvinka erytroblastózazaplavenie krvi erytroblastami
erytrocyt
červená krvinka erytromycínantibiotikum pôsobiace proti stafylokokom erytrosiderit vodnatý chlorid železa a draslíka, nerast
escudo
menová jednotka Kapverdských ostrovov (Ostrovy Zeleného my-su)
esej
umelecky spracovaná úvaha, umelecká staťo kultúrnych, politických alebo spoločenských otázkach
esencia
výťažok, podstata; koncentrovaný výťažok so špecifickou vôňou alebo chuťou
esenciálny
podstatný, základný, hlavný
esesák
príslušník nacistickej organizácie SS eschatológiaučenie o posledných veciach človeka a sveta, o posmrtnom

živote
eskadra
samostatný oddiel vojnového loďstva alebo letectva

eskadrónajazdecká rota
eskalácia
stupňovanie, zvyšovanie, napr. napätia alebo úsilia eskalátor pohyblivé schody
eskamotáž
obratný kúsok, kúzelníctvo
eskamotér
iluzionista, žonglér; kto manipuluje s argumentami, demagóg eskapáda únik, svojvoľný, nerozvážny čin; zlý skok jazdeckého koňa eskompt, eskont obchod s cenným papierom pred jeho splatnosťou so zrážkou úrokov, vopred zrazený úrok; úver zaistený pohľadávkou eskort dopravenie prostitútky až do zákazníkovho bytu alebo hotela eskortaozbrojený doprovod
eso
najvyššia karta; v tenise a volejbale priamy bod z podania; najlepší, špičkový jedinec v nejakom odbore esperantoumelý medzinárodný jazyk, ktorého autorom bol L. L. Zamenhof
esplanáda
veľké upravené priestranstvo pred významnou budovou espreso, espresso rýchlovaričkávy; kaviarnička s takýmto prístrojom; káva varená v takomto kávovare
espressivo
v hudbe výrazne, dôrazne
esprit
duchaplnosť, dôvtip, vtipnosť
esquire
čestný titul syna šľachticov a významných osôb, skratka Esq. esrom polotvrdý krájateľný dánsky syr establishmentzaloženie, ustanovenie, zriadenie; spoločnosť, firma; inštitúcie autority a moci
estakáda
ochranná vodná hrádza zo stĺpov; prístupová cesta k vrtným a ťažným zariadeniam na mori; cestný nadjazd na pilieroch estavela krasový prameň, ktorý vodu striedavo pohlcuje a vydáva ester organická zlúčenina vytvorená esterifikáciou, používaná ako rozpúšťadlo
esteráza
enzým štiepiaci enzýmy esterházymajúci vzor s väčšou dvojfarebnou alebo viacfarebnou kockou, ktorého podklad tvorí drobná vzorka esterifikáciareakcia medzi oxidom a alkoholom vedúca ku vzniku esteru a vody
estét
milovník krásy; povrchný aj povýšenecký stúpenec estetického for-

 malizmu, snob estetikanáuka o krásne, časťteórie umenia esteziológianáuka o zmyslových ústrojoch
estimácia
hodnotenie, ocenenie
estráda
zvýšená podlaha, pódium, terasa; pásmo divadelných, tanečných, hudobných a artistických výstupov
estradiol
ženský alebo samičí pohlavný hormón zo skupiny estrogénov produkovaných placentou, plodovým koláčom
estragón
palina dračia, aromatická rastlina; korenie z tejto rastliny estrogényženské - samičie - pohlavné hormóny
estrón
ženský - samičí - pohlavný hormón zo skupiny estrogénov estrus obdobie ruje estuárnálievka, nálievkovité vyústenie rieky
ešus
viacdielna hliníková nádoba na jedlo
et cetera
a iné, a tak ďalej, skratka etc., atď.
éta
v gréckej abecede písmeno „é“ etablovaťsa usadiťsa, zariadiťsi vlastné podnikanie
etablovať
zariaďovať, zriaďovať, usporiadať
etalón
štandard, normál; model nahrádzajúci meraciu jednotku určitej veličiny, napríklad kilogram alebo meter
etán
nasýtený uhľovodík s dvomi atómami uhlíka, horľavý bezfarebný plyn
etanol
najjednoduchší alkohol, lieh, etylalkohol
etapa
časový alebo dráhový úsek, stupeňvývoja, obdobie; samostatný úsek športového závodu
etat
stav, rozpočet, výkaz
etatizácia
zoštátnenie, prevod neštátneho majetku do vlastníctva štátu etatizmus prehnané zdôrazňovanie funkcií štátu
etáž
rovina, vrstva; podlažie, poschodie
etažér, etažérka
stojan, polička s priehradkami, regál
etc.
skratka slov et cetera = a tak ďalej eténnajjednoduchší alkén, etylén
éter
etyléter, bezfarebná kvapalina vyrobená z liehu a používaná ako rozpúšťadlo a k narkóze; látka, ktorej molekula obsahuje dve uhlíkaté

skupiny prepojené kyslíkom; v starom Grécku látka vypĺňajúca vesmírny priestor éterickýnehmotný, nadpozemský, jemný, vzdušný, veľmi prchavý éterický olejprchavá látka z rastlín, silica eternitkrytina z azbestocementu
etický
mravný, morálny
etika
náuka o mravnosti, sústava mravných zásad; morálka, mravnosť etiketapravidlá spoločenského chovania; nálepka na fľašiach, značka etín acetylén, bezfarebný plyn
etiolizácia
bielenie, blednutie; nedostatočné sfarbenie rastlín spôsobené nedostatkom svetla etiológianáuka o príčinách javov, chorôb a pod. etiopatogenézasúbor príčin a mechanizmov vedúcich ku vzniku choroby etioplast plast vytvorený nedostatkom svetla
etnikum
skupina ľudí, ktorých spája spoločný pôvod, zvláštne kultúrne znaky, predovšetkým jazyk, tradície a mentalita; etnická skupina etno-prvá časťzložených slov s významom národ, ľud etnocentrizmus zveličovanie významu etnického hľadiska, spravidla nadmerné preferovanie určitého etnika
etnogenéza
proces formovania a vznikania etnických skupín až k národom etnogeografiavýskum zemepisného rozšírenia etnických skupín a národov
etnografia
národopis, náuka o chovaní živočíchov a ľudí etopédianáuka o výchove a vzdelávaní sociálne narušenej mládeže étosmrav, mravný základ jednania
etuda
cvičná hudobná skladba; krátky prozaický útvar na vopred danú tému; krátky herecký výstup
etui
puzdro, schránka
etuvovanie
obaľovanie, opuzdrovanie, enkapsulácia
etyl
jednomocný radikál odvodený od etánu etyláciazavádzanie etylu do molekuly organickej zlúčeniny etylalkoholetanol, najjednoduchší alkohol, lieh
etylén
etén, najjednoduchší alkén

etylchlorid bezfarebné tekuté lokálne anestetikum, chlóretán etylizmus chronická otrava alkoholom etymológianáuka o pôvode slov, pôvod a vývoj slova
eu-
prvá časťzložených slov s významom dobre, správne eubiotikanáuka o správnej životospráve
eubúlia
rozvážnosť
eudaimonizmus
názor považujúci za kritérium mravnosti úsilie o šťastie eudermický dobre pôsobiaci na pleť
eudialit
zásaditý kremičitan zinku, vápnika, sodíka a dvojmocného železa s chlórom, nerast eufemizmuszjemnenie hrubšieho výrazu
eufónia
ľúbozvučnosť, náuka o správnej výslovnosti
eufória
príjemná telesná a duševná pohoda, rozjarenosť
eugenika
náuka o dedičnosti orientovaná na zlepšovanie dedičného základu populácie eucharistiasviatosťoltárna v katolíckej cirkvi, vďakyvzdanie euchroit vodnatý a zásaditý arzeničnan meďnatý, nerast eukalyptololej s antiseptickými účinkami s gáfrovou vôňou eukalyptusstrom s listami obsahujúcimi aromatický olej používaný v me-dicíne
euklas
zásaditý kremičitan hliníka a berýlia, nerast
eukómia
strom s kaučukovou látkou, pôvodom z Číny
euktetikum
štruktúra vznikajúca pri súčasnom tuhnutí dvoch fáz eulitorál pribrežná časťvodných nádrží medzi vysokým stavom hladiny na jar a stavom v lete
eulógia
požehnanie, dobrorečenie; zbožný dar; žehnaný chlieb Eumenidyuzmierené bohyne pomsty
eunuch
kastrát, muž bez pohlavných žliaz
eunuchoid
človek s nedostatočnou činnosťou pohlavných žliaz eupepsia správne trávenie
eupeptikum
liek podporujúci trávenie, digestívum
eupnoe
pravidelné dýchanie, opak dyspnoe
Eurázia
spoločný názov pre Európu a Áziu ako zemepisný celok eurázijský zahŕňajúci Európu a Áziu

eureflexianormálny stav reflexov
euro
základná menová jednotka v krajinách Európskej únie eurodoláre poskytované úvery a prijímané depozity v amerických do-lároch spravidla európskymi bankami eurokraciavláda zjednotenej Európy
eurokrat
stúpenec Európskej únie, zjednotenej Európy europocentrizmus presvedčenie, že Európa bola a je centrom svetovej kultúry a myslenia, eurocentrizmus
europoidný
majúci svetlú pokožku, mierne vlnité vlasy, výrazné telesné ochlpenie aj fúzy
euroskeptik
kto neverí v zjednotenie a funkčnosťzjednotenej Európy eury- prvá časťzložených slov s významom rozsiahly, rozmanitý, široký euryfág živočích živiaci sa živočíšnou aj rastlinnou potravou eurytmia pravidelný pulz; súlad pohybov; harmónia; teória o zákonitostiach rytmu v poézii
Eustachova trubica
spojenie stredoušnej dutiny s hltanom
eutanázia
usmrtenie nevyliečiteľne chorého zo súcitu a na jeho vlastnú

žiadosť
eutónia
regulácia svalového napätia s cieľom dosiahnuťcelkovú relaxáciu
eutrofia
zdravý stav výživy
eutrofizácia
obohacovanie prostredia živinami, hnojením
eutrofný
bohatý na živiny
eutýmia
duševný pokoj, vyrovnanosť, pohoda
evakuácia
vysťahovanie, vyprázdnenie; vyčerpanie plynu z uzavretého priestoru; odsatie, vyprázdnenie, odvzdušnenie
evaluácia, evalvácia
odhad ceny, stanovenie ceny, ocenenie evanjelický protestantský, reformovaný, vzídený z reformácie; týkajúci sa evanjélia
evanjelista
jeden zo štyroch autorov evanjélií v Novom zákone evanjélium radostná správa, zvesť; svedectvo o Kristovi alebo spisy o

ňom
evanjelizácia
hlásanie a šírenie evanjélia evaporáciaodparovanie, vyparovanie; výpary; premena kvapalného sku-

 penstva na plynné
evaporimeter
výparomer
evapotranspirácia
výdaj vody v podobe vodnej pary z rastlín
evázia
uniknutie, vyhnutie
evazívny
vyhýbavý
evekcia
jedna z porúch pohybu Mesiaca spôsobená zmenami v príťažlivosti Slnka
eventrácia
vyrezanie orgánov z telesných dutín
eventualita
možná okolnosť, možnosť
evergreen
staršia, ale stále obľúbená skladba alebo pieseň
everzia
v medicíne obrátenie, prevracanie
evidencia
vedenie na zreteli, prehľad; istota, samozrejmosťpoznania evidentný zrejmý, samozrejmý, nepochybný
eviscerácia
vyňatie z útrob lekárskym zákrokom
evokácia
vyvolanie predstavy alebo spomienky; prevedenie právneho prípadu priamo na vyššiu inštitúciu
evolúcia
vývoj, rozvoj, napredovanie; nepretržitý vývoj od nižšieho
k vyššiemu
evolucionizmus
názor jednostranne zdôrazňujúci spojitosť, nepretržitosť vývoja
evolučná teória
teória vypracovaná Charlesom Darwinom o vývojových zmenách v prírode
evolúta rovinnej krivky
v matematike množina stredov krivosti v bodoch danej krivky
évora
portugalský polotvrdý krájateľný syr
evorzia
vymieľanie, vykrúženie; výmoľná erózia v riečnom koryte vytvorená vírivým pohybom vody