Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sb značka prvku antimón
Sc
značka pre skandium
sC
značka pre statcoulomb
scampi
malé morské lastúrniky
scaramouche, scaramuccio
typ intrigána v starofrancúzskej a starotalianskej komédii
scéna
javisko; miesto deja; časťdrámy, výstup; výjav
scenár
divadelná kniha obsahujúca praktické prevádzkové pokyny pre uvedenie hry; podrobný opis jednotlivých scén filmu alebo televízneho diela s praktickými prevádzkovými pokynmi; vopred pripravený postup
scenéria
krajina, krajinné prostredie, výhľad, pozadie; úprava javiska scénografia javiskové výtvarníctvo; odbor divadelnej vedy, ktorý sa zaoberá javiskovým výtvarníctvom
sceptrum
žezlo
science-fiction
označenie umeleckej vedecko-fantastickej literatúry, fil-mu, rozhlasovej hry a pod., sci-fi
scientizmus, scientológia
bezbrehá dôvera v postupy, možnosti a schopnosti vedy; vedeckoteoretický program, podľa ktorého sa metódy a výsledky tzv. exaktných vied majú preberaťa využívaťna tvorbu teórií v spoločenských vedách; náboženské hnutie pochádzajúce z USA, chápajúce samo seba ako vedu o ľudskej duši, ale patriace svojimi metódami medzi najproblematickejšie svetonázorové organizácie na svete, scientologická cirkev
scientológia
teória vedy, poznania, náuka o vedách, ich vývoji a triedení; označenie scientologickej cirkvi, scientizmus
sci-fi
z výrazu science fiction, vedecko-fantastický (film, literatúra) scilizmus otrava prudkým srdcovým jedom obsiahnutým v morskej cibuli, byline rodu Urgines, rastúcej a pestovanej v Stredomorí

scindapsus okrasná liana, potos
scintigrafia
zobrazovanie orgánov ľudského tela pomocou rádionukleidov zavedených do tela, gamagrafia
scintilácia
iskrenie, mihotanie, záblesky vznikajúce v niektorých látkach pri prelete ionizujúceho žiarenia
scio me nihil scire
viem, že ničneviem, preklad výroku filozofa Sokrata sciofilný vyskytujúci sa na zatienených miestach, heliofóbny sciofóbnyvyskytujúci sa, žijúci na silne osvetlených miestach, heliofilný scirocco teplý vlhký vietor nad Talianskom zo Sahary
scisia
rozdelenie, rozpoltenie scisúrarez, rezná rana, rozrezanie Scorpiovo zverokruhu: Škorpión
screen
obrazovka počítača screening,skríning metóda vyhľadávania časových foriem chorôb alebo odchýlok od normy v danej populácii pomocou testov
Scylla
starogrécky názov morského víru v Messinskej úžine naproti Charybde, v prenesenom zmysle zo Scylly do Charybdy, čiže z dažďa pod odkvap alebo z blata do kaluže
Se
značka prvku selén
seansa
zasadnutie, sedenie; špiritistické sedenie, vyvolávanie duchov seborea, seborrhagianadmerné vylučovanie kožného mazu, mazotok seborrhagianadmerné vylučovanie kožného mazu, mazotok
sec
značka pre sekans; označenie takmer nesladkých šumivých a dezertných vín
secco
sucho, krátko, úsečne
secento
obdobie talianskeho umenia v rokoch 1600 – 1700 secernovať oddeľovať, odstraňovať; vylučovať
secesia
odštiepenie, odštiepenectvo; odchod, odlúčenie; výtvarný smer z konca 19. a začiatku 20. storočia vyznačujúci sa dekoratívnosťou, najmä v užitom umení a architektúre
secesný
odštiepenecký; úpadkový
secírovať
zastaralý výraz pre pitvanie
second-hand, secondhand
z druhej ruky, nepriamo; predaj použitých vecí, najčastejšie oblečenia

sedan štvordverový uzavrený automobil
sedatívum
liek na utíšenie bolesti, podráždenia a pod.
sedícia
vzrušenie, povstanie, nepokoj
sedília
v kostole alebo v starovekom dome výklenok so sedadlom sedimentusadenina, usadená hornina; usadené častice tuhej látky v roztoku
sedimentácia
usadzovanie pevných látok, hornín a pod.; usadzovanie červených krviniek; geologické procesy vedúce ku vzniku usadených hornín; určenie veľkosti častíc kvapalných alebo tuhých látok na základe ich pádovej rýchlosti v pokojovom prostredí sedimentovaťusadiťsa
sedimetria
mikroanalytické určovanie množstva zložky z objemu jej zrazeniny sedisvakanciadoba, po ktorú je neobsadený úrad pápeža alebo biskupa segment úsek, časť, diel, kruhový výsek; časťtela, telesa alebo stroja v podobe kruhového úseku
segmentácia
členitosť; členenie; článkovanie
segno
notová značka, od ktorej sa má skladba opakovať
segregácia
odlíšenie, odlúčenie, oddelenie; odlúčenie určitej časti obyvateľstva z rasových, náboženských a iných dôvodov
seitan
polotovar makrobiotickej stravy pripravený zo pšeničnej múky seizmicitapočetnosťotrasov zemskej kôry v určitej oblasti, frekvencia zemetrasení
seizmický
súvisiaci so zemetrasením
seizmika
veda o príčinách vzniku a o priebehu zemetrasení, súčasťgeofyziky
seizmo-
prvá časťzložených slov s významom otras, zemetrasenie seizmografprístroj na grafické zaznamenávanie zemetrasení seizmológ znalec zemetrasení, odborník v seizmológii seizmológianáuka o zemetrasných javoch a ich registrácii, o javoch príbuzných so zemetraseniami, súčasťgeofyziky
seizmonastia
pohyby orgánov rastlín vyvolané dotykom alebo otrasmi sejf bezpečnostná schránka v bankovom trezore; nedobytná pokladňa sejpodval riečnych usadenín alebo zvetralín rôznych hornín, vzniknutý ryžovaním
sekans, sekanta
jedna z goniometrických funkcií, pomer predpony v pravouhlom trojuholníku k priľahlej odvesne
sekantoida
krivka zobrazujúca priebeh sekanty
sekcia
úsek; oddelenie, odbor; pitva
sekonda
v šerme spodná sklopná poloha zbrane ako výzva alebo krytie sekrécia vylučovanie sekrétov; rozpustenie nerastu v hornine a jeho vylučovanie v trhlinách
sekrét
výlučok; tajomstvo; záchod; pečať, pečatný prsteň sekretariát úradovňa vedúceho orgánu, ústavu, inštitúcie a pod.; pomocný správny orgán vyššej organizačnej zložky hospodárskej alebo politickej
sekt
prírodné šumivé víno s obsahom oxidu uhličitého, vyrobené kvasením vo fľašiach
sekta
náboženská skupina odštiepencov od základnej cirkvi; uzavretá politická alebo náboženská skupina sektárstvoodštiepenectvo
sektor
ohraničený úsek, pracovný odbor; kruhový alebo guľový výsek; definovaný výsek magnetickej stopy alebo skupiny stôp na magnetickom nosiči vymedzený určitým uhlovým natočením pamäťového nosiča a priradenou adresou
sektorový nábytok
zostavovací nábytok, skladajúci sa z jednotlivých voľne zostaviteľných dielov
sekularizácia
zoštátnenie cirkevného majetku; presadzovanie svetského pred cirkevným, laicizácia, obmedzovanie cirkevného vplyvu sekulárny neveriaci, nevyznávajúci náboženstvo, ateistický
sekunda
šesťdesiatina minúty, základná fyzikálna jednotka času; druhá trieda osemročných stredných škôl; druhý stupeňdiatonickej hudobnej stupnice; interval medzi susednými tónmi
sekundant
svedok alebo rozhodca pri súboji; pomocník, ochranca; osoba sprevádzajúca boxera a starajúca sa o neho v prestávkach boja sekundár nemocničný lekár, ktorý nie je vedúcim oddelenia sekundárny druhotný, druhoradý, vedľajší, odvodený sekundogenitúra feudálne dedičské a nástupnícke právo druhorodeného

syna a jeho potomkov sekundovaťpomáhať, podporovať, sprevádzať, prízvukovať sekuritaistota, bezpečnosť; poistenie
sekvencia
následnosť, postupnosť; prenesenie hudobného motívu o stupeňvyššie alebo nižšie; sled filmových záberov toho istého motívu, nálady a pod.
sekvester
vnútená úradná správa majetku, sekvestúra; odumretá časťtkaniva
sekvestrácia
odstránenie odumretej časti tkaniva zo živého tkaniva sekvestrovať prevádzaťsekvestráciu
sekvoja
dlhoveký mohutný ihličnatý strom, dosahuje výšku až 100 metrov seladón človek prehnane uhladeného chovania a zovňajšku, spravidla starší; nápadník, milovník; orientálna kamenina alebo porcelán s nazelenalou polevou; svetlozelená farba
selanka
idyla
seldžuk
druh orientálnych kobercov, najstarší známy typ
selekcia
výber, voľba, vylučovanie; šľachtiteľský výber selektivitacitlivosťprístroja, napr. rozhlasového
selektívnosť
výberovosť; schopnosť, presnosťrozlíšenia, výberu, selektivita selénsíre podobný nekovový prvok, značka Se
seléna
Mesiac, Luna selenidsoľkyseliny selenovodíkovej
selenit
vláknitá odroda sadrovca
selenografia
náuka o zobrazení povrchu Mesiaca selenológianáuka o Mesiaci, jeho tvare, pohybe, vnútornej stavbe a jeho pozorovaní
self-
prvá časťzložených slov s významom sám, vlastný selfaktorautomatický dopriadací stroj
selfmademan
človek, ktorý dosiahol úspech vlastnými silami; samouk selo v ruskom a chorvátskom prostredí dedina
séma
znak
semafor
návestidlo na riadenie cestnej alebo železničnej dopravy svetelnými signálmi; vo výpočtovej technike premenná používaná na

 vynútenie vzájomného vylučovania sémantémzáklad slova, ktorý je nositeľom jeho významu sémantikaodbor jazykovedy zaoberajúci sa obsahovou stránkou slov sémantizácia nadobúdanie vecného významu slov
sémaziológia
náuka o význame slov
semeiografia
náuka o notovom písme
semester
školský alebo študijný polrok
semi-
prvá časťzložených slov s významom polo-, polovičný semiaridný polosuchý semifinálepolofinále; stretnutie posledných štyroch súperov semihumidný polovlhký
seminár
kurz, školenie, cvičenie; internátny cirkevný ústav sémiológia, sémiotika náuka o znakovej funkcii, napr. jazyka; náuka o príznakoch chorôb
sémiotika
náuka o príznakoch chorôb, semiológia
semióza
znakový proces, ktorého základnými činiteľmi sú znak, ním označený jav a užívatelia znaku
semiš
plastický velúr
semitizmus
náklonnosťk židovstvu, podpora Židov, židomilstvo semitológia odbor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou semitských národov
semitský
vzťahujúci sa k národom špecifickej jazykovej skupiny v Prednej Ázii; židovský
semivokál
hláska foneticky blízka samohláske, ale vyskytujúca sa na okraji slabiky, polosamohláska
semper fidelis
vždy verný
semtex
obchodný názov plastickej trhaviny z českého Semtína senátstarorímska rada starších; v niektorých krajinách, napr. v Česku, druhá komora parlamentu; zbor sudcov
sendvič
obložený chlebíček; sendvičový panel (viacvrstvový) senescencia starnutie rastlín
senilita, senilnosť
starecká slabosť, schátralosťvekom
senilný
starecký, starobou upadnutý
senior
starší z dvoch osôb; najstarší člen kolektívu; príslušník staršej

vekovej kategórie; člen zboru požívajúci mimoriadnu úctu seniorát dôstojnosťnajstaršieho člena kolektívu; feudálne dedičské a nástupnícke právo najstaršieho člena rodu; vyšší duchovný obvod evanjelickej cirkvi na čele so seniorom
seniorita
rodové alebo spoločenské postavenie vyplývajúce z absolútnej alebo relatívnej staroby seniumfyziologické starnutie
seňor
pán, muž
seňora
pani, žena
seňorita
slečna
sentencia
myšlienka, výrok, poučka, stručná historka
sentiment
citovosť, citlivosť; cit
sentimentalita
rozcitlivelosť, emocionálna nálada vyznačujúca sa roman-tičnosťou, plačlivosťou
sentimentalizmus
prílišná citlivosť, precitlivelosť, sentimentálnosť; umelecký smer v literatúre na prelome 18. a 19. storočia sentimentálnosť citovosť, prevaha citu; citlivosť; rozcitlivelosť sentinel nákladné auto poháňané parou
senussi
prívrženec islámskeho rádu v severnej Afrike
senza
v hudbe: bez
senzácia
citové vzrušenie; vzrušenie verejnej pozornosti; vzrušujúca udalosťalebo jav; umelecký alebo artistický výkon na hranici tech-nickej alebo fyzickej nemožnosti
senzál
burzový maklér, sprostredkovateľ
senzibil
človek s mimoriadnymi schopnosťami vnímania, najmä mimozmyslového, médium
senzibilita
citlivosť, vnímavosť
senzibilizácia, senzibilácia
zvýšenie, rozšírenie citlivosti senzitivita, senzibilitacitlivosť, schopnosťprijímaťpodnet
senzor
zariadenie registrujúce fyzikálnu veličinu a meniace ju na elektrický signál, snímač, čidlo
senzorický
zmyslový
senzorium
v medicíne vedomie, stav vedomia
senzualita
zmyslovosť, zmyselnosť

senzualizmus prevažne citový postoj k okoliu; učenie o zmysloch ako jedinom zdroji poznania