Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mjanmarskobývalá Barma
ml
značka pre mililiter
mld.
skratka pre miliardu
mlok
salamandra, obojživelník
mm
značka pre milimeter
Mn
značka pre mangán
mnemotaxia
opakované návraty zvieraťa na to isté miesto mnemotechnikaspôsob posiľovania pamäte rôzne združenými pomocnými predstavami; technika pamäte

mníška druh motýľa
Mo
značka pre molybdén
moa
vyhynutý druh pštrosa
moaré, moiré
charakteristická kresba, vzorovanie, štruktúra; jemná rušivá štruktúra na obrazovke alebo fotografii
mobiliár
zariadenie objektu; prenosné zariadenie
mobílie
hnuteľnosti, zvršky
mobilita
pohyblivosť, živosť; pohyb peňažných prostriedkov; schopnosť premeniťhospodárske hodnoty na peňažné mobilizáciauvedenie vojsk do bojovej pohotovosti; pohotovostná príprava na nejakú činnosť, uvedenie do pohotovosti
mobilizmus
geotektonická hypotéza predpokladajúca horizontálny pohyb pevnín po spodných vrstvách zemskej kôry mobilnýpohyblivý; pripravený na použitie
móda
dočasné zjednotenie vkusu, všeobecná obľuba
modalita
spôsob diania, bytia, prevádzanie; okolnosti, možnosti, pod-mienky diania alebo činnosti; stupeňistoty nejakého súdu; uplatňo-vanie postoja hovoriaceho vo výpovedi, modálnosť; v hudbe spô-sob skladby založený na inom ako dur-molovom systéme modálny spôsobový, účelový
model
vzor, príklad, predloha; návrh konštrukcie alebo výrobku v zmenšenom meradle; podklad pre zlievarenskú formu
modelácia
plastické formovanie povrchu, tvar, forma
modeling
predvádzanie modelov, práca modeliek; modelovanie modem meničdátového signálu na modulovaný a naopak, zariadenie na prenos dát po telefóne
moder
humusová alebo listová drvina tvoriaca prechod k vlastnému humusu; prechodná forma humusu bez úplnej humifikácie moderácia miernosť, umiernenosť; zmiernenie; spomaľovanie neutrónov prostredníctvom moderátorov
moderato
v hudbe: mierne, pokojne, umiernene moderátorsprievodca televíznym alebo rozhlasovým programom, konferenciér
moderna
súdobé umenie; formalistický a subjektivistický smer európs-

keho umenia z konca 19. storočia; v hudbe smer od konca 19. storočia
modernista
propagátor moderných názorov; stúpenec modernizmu modernizácia vylepšovanie, prispôsobenie súčasným nárokom a požiadavkám, inovácia
moderný
súdobý, súčasný, zodpovedajúci súčasnému vkusu a záľube moderovaťmierniť, zmierňovať, obmedzovať
modestný
skromný, zdržanlivý, mierny modifikáciapozmenenie, úprava, prispôsobenie; zmena organizmu v me-dziach bežného vývoja modifikátorlátka regulujúca priebeh polymerácie
modistka
žena zhotovujúca klobúky
modul
hodnota, veličina, miera; absolútna hodnota komplexného čísla; súčasťelektronického zariadenia zvláštnej konštrukcie; pomocné zariadenie so zvláštnym účelom; konštrukčný prvok; pomerná jednotka určujúca pomery v kompozícii moduláciaformovanie, obmieňanie, zmena, prechod; periodická zmena kmitočtu tzv. nosnej vysokofrekvenčnej vlny; trvalý prechod z jednej tóniny do druhej
modularita
skladobnosť, zostaviteľnosť
modulátor
funkčná jednotka prevádzajúca signál na modulovaný signál vhodný na prenos
modus operandi
spôsob prevedenia, podnikanie, realizácia
modus
spôsob, druh, miera; slovesný spôsob; stupnica s iným usporiadaním ako dur-moll; stredoveká stupnica; v matematike stredná hodnota štatistického súboru
modus vivendi
dočasná zmluvná úprava vzťahov medzi dvomi suverénnymi štátmi, najčastejšie medzi daným štátom a Vatikánom; spôsob spolužitia, životný štýl
modylion
ozdobná podpera pod rímsou
mofeta
výron suchého oxidu uhličitého po ukončení vulkanickej činnosti;

žriedlo plynov sopečného pôvodu; zdroj kysličníka uhličitého väčšiny zdrojov minerálnych vôd
mogilália
porucha výslovnosti

mogul titul moslimských panovníkov v Indii od 16. do 19. storočia mohamedán vyznavačislamu, moslim, machmetán, muhamedán mohér vlna z angorských kôz; veľmi lesklá a mäkká tkanina z nej mohok krasokorčuliarska figúra Mohykánpríslušník vyhynutého kmeňa severoamerických Indiánov,
v prenesenom zmysle ako posledný mohykán: posledný predstaviteľalebo člen nejakého spoločenstva, názoru a pod. mohylakužeľovitý násyp nad hrobom
moira
grécky výraz pre osud, sudička
moka, mocca
silná prekvapkávaná (filtrovaná) čierna káva mokasínypôvodne črievice severoamerických indiánov z hrubej surovej kože; mäkké nízke poltopánky bez šnurovania
mol
jednotka pre látkové množstvo; starší názov pre grammolekulu mola ľudové označenie drobných motýlikov škodiacich šatstvu molah, mulláh titul islamskeho sudcu alebo učenca
molalita
koncentrácia roztoku vyjadrená počtom molov rozpustenej látky v 1kg rozpúšťadla, molarita
molár
zub „stolička“
molarita
molárna koncentrácia; počet molov konkrétnej zložky v1litri roztoku molbodánsky syr eidamského typu
moldavit
tektit, ktorý sa vyskytuje v južných Čechách a na západnej Mo-rave, vltavín
molekula
súbor atómov, korých pomer možno vyjadriťnajmenšími celými číslami, skupina najmenej dvoch atómov spojených chemickou väzbou; najmenšia častica látky
moleskin
silná pevná bavlnená látka molestnýobtiažny, obťažujúci, nepríjemný
moleta
lekárnická trecia palička; valček na tlačenie alebo natieranie;  razítko
molino
šatková aj dekoračná tkanina
molitan
mäkký penový plast
moll
mäkký; mäkká tónina s malou terciou v základnom trojzvuku, opak dur

mólo prístavná hrádza molochsymbol nenásytnosti, žravosti a krutosti (podľa starosemitského boha Molocha)

Molotovov koktail zápalná fľaša používaná anarchistami a teroristami, podľa sovietskeho ministra zahraničných vecí Molotova moluskum menší mäkký nádor na koži
molybdén
tvrdý kov striebrobielej farby, značka Mo molybdenitšedý nerast, molybdénová ruda momentokamih, chvíľa; okolnosť; rozhodujúci činiteľ; dôvod; súčin hodnoty vzdialenosti alebo veličiny od daného bodu, napr. moment sily
momentálny
okamžitý; existujúci alebo prebiehajúci práve v túto chvíľu monáda v starovekej filozofii jedinečnosťako jeden z princípov bytia; u Leibnitza nedeliteľná nehmotná substancia, podstata sveta monachos východokresťanský mních
monandria
prítomnosťjedinej tyčinky v kvete; oplodňovanie jediným samcom; jednomužstvo
monarcha
samovládca, panovník na doživotie
monarchia absolutistická
panovník má neobmedzenú a výlučnú vládnu moc
monarchia
forma štátu na čele s panovníkom ako samovládcom obmedzeným alebo neobmedzeným ústavou
monarchia konštitučná
panovník má práva obmedzené ústavou a vole-nými zastupiteľskými orgánmi
monarchia parlamentná
vládnu moc má volený parlament, panovník má predovšetkým reprezentačné povinnosti hlavy štátu monartritída zápalové ochorenie jedného kĺba
monastýr
východokresťanský, pravoslávny kláštor
monaurálny
s jednoduchým zvukovým záznamom, opak stereofónneho mondénny svetácky, veľkosvetský
monel
zliatina niklu s 30 % medi, Monelov kov
monéra
v 19. storočí zavedené označenie pre bezjadrový jednobunkový organizmus; staroveká vojnová loďs jedným radom vesiel na kaž-dej strane

moneta zastaralý výraz pre mincu, peniaz
monetarizmus
ekonomická teória zdôrazňujúca význam peňazí monetárny menový, peňažný
mongolizmus
vrodená chyba prejavujúca sa poruchou duševného a telesného vývoja, najmä vrodenou úchylkou vo formovaní obličaja; vrodená mentálna retardácia spôsobená chromozómovou odchýlkou, Downova choroba
mongoloidný
majúci mongolský ráz, mongoloidný výzor
moniliáza
ochorenie spôsobené kvasinkami Candida, kandidóza monilióza ochorenie plodov niektorých ovocných stromov spôsobené hubou Monilia
monitor
druh vojnovej hliadkovej lode; televízny obraz na kontrolu príj-mu; odpočúvacia stanica; prehľad tlače; obrazovka ako zobrazovacia jednotka počítača; zariadenie na sledovanie dôležitých životných funkcií; detektor žiarenia; otočná prúdnica s veľkým prietokom a prevodovým ovládaním; zariadenie na určovanie alebo nastavenie kmitočtu
monitorovanie
pravidelná kontrola stavu pacienta; sledovanie tlače a iných masmédií; sledovanie pohybu kriminálnych živlov a pod. monitorovať sledovať
monizmus
učenie o jedinom princípe a základe bytia (hmotnom alebo duchovnom)
monk
orientačné potápanie, plávanie pod vodou podľa mapy
mono
- prvá časťzložených slov s významom jeden
monobrachia
vrodená jednorukosť
monobrachius
človek s jednou rukou
monocytóza
nadmerné zvýšenie množstva monocytov v krvi monódia jednohlas so sprievodom; sólová pieseň; hudobná skladba s jednou vedúcou melódiou
monoécia
vytváranie samčích aj samičích kvetov na tej istej rastline monoestria pripravenosťsamice páriťsa jediný raz v roku
monofág
živočích živiaci sa jedným druhom potravy
monofóbia
chorobný strach z osamelosti
monoftong
samohláska

monoftongizáciapremena dvojhlásky (diftongu) na samohlásku (mono-ftong)

monofyzitizmus učenie o jedinej (božskej) prirodzenosti Ježiša Krista monogamia jednoženstvo; párové spolužitie dvoch jedincov rôzneho pohlavia
monogenéza
nepohlavné rozmnožovanie
monografia
vedecké dielo o jedinom predmete; životopis jedinej osoby monogram začiatočné písmená mena a priezviska, z nich vytvorená skratka
monochromatický
jednofarebný, monochrómny; majúci len jednu vlnovú dĺžku
monochromatopsia
schopnosťvidieťlen jednu farbu
monochrómia
jednofarebnosť monokarpiaschopnosťrastlín vytváraťplody len raz (jednoročné a dvojročné rastliny)
monokel
optická šošovka len na jedno oko; výraz pre modrinu na oku monoklínia obojpohlavnosťkvetov
monokracia
samovláda, vláda jednotlivca
monokryštál
jedinec s kryštálovou mriežkou zachovávajúci rovnakú orientáciu voči vonkajšiemu smeru
monokultúra
pravidelné pestovanie jediného rastlinného druhu na tom istom pozemku
monokulus
človek vidiaci len na jedno oko; obväz len na jedno oko monolit kamenný stĺp vytesaný z jedného kusa; architektonický alebo plastický útvar z jedného kusa
monológ
samovrava; dlhší prejav jedného človeka
monomachia
súboj dvoch jedincov
monománia
chorobné zaujatie, posadnutosťjedinou myšlienkou monomér nízkomolekulárna látka, stavebný prvok makromolekúl monometalizmus peňažný systém založený na existencii jedného drahého kovu ako základu peňažného obehu
mononukleárny
jednojadrový; obsahujúci len jedno jadro mononukleóza vírusové infekčné ochorenie so zdurením lymfatických uzlín

monoparéza obrna jednej ruky alebo jednej nohy
monoplán
jednoplošník monoplégiaochrnutie jednej končatiny
monopódia
nevyvinutie jednej dolnej končatiny
monopol
výhradné právo na výrobu alebo predaj niečoho; združenie výrobcov za účelom ovládnutia trhu určitým výrobkom alebo druhom výroby či služby
monosacharid
jednoduchý cukor
monoskop
jednoduchá televízna snímacia elektrónka; skúšobný alebo signálový televízny obraz, obrazec
monospermia
oplodnenie jedinou spermiou
monosylabizmus
jednoslabičnosť
monoteizmus
jednobožstvo, viera v jediného boha
monotematický
majúci jednu tému, o jednej téme
monotónia, monotónnosť
jednotvárnosť; nudnosť, únavnosť, zdĺhavosť monotónny jednotvárny
monotropia
schopnosťlátok vyskytovaťsa v jedinom charakteristickom stave
monovalentný
chemicky jednomocný monoxidkysličník s jediným atómom kyslíka
mons Veneris
kožná vyvýšenina nad ženským vonkajším pohlavným ústrojenstvom, Venušin pahorok monseigneurvo Francúzsku oslovenie princov a vysokej šľachty, neskôr oslovenie vyšších duchovných
monsieur
francúzske oslovenie pána (pane)
monsignore
oslovenie a titul vysokých katolíckych hodnostárov monstera ozdobná izbová rastlina s veľkými lalokovitými listami, filodendron
monštrancia
spravidla zlatá alebo strieborná schránka na vystavenie hos-tie pri katolíckych bohoslužbách, ostensorium
monštrum
obluda, netvor, príšera; čo je neobvyklé veľkosťou alebo vzhľadom
monštruózny
obludný; ohromný, obrovitý
montagnolo
nemecký plesňový syr

montanistika náuka o baníctve
montánny
banský; horský
montasio
taliansky polotvrdý syr v podobe plochého kotúča
montáž
konečné spojenie výrobku zloženého z viacerých jednotlivých dielov; zostavenie jednotlivých dielov umeleckého diela, napr. fil-mu, do konečnej podoby; celok vytvorený zostavením z dielov monté mladé štádium vývoja úhora
montgolfiéra
cestovný balón plnený horúcim vzduchom, nazvaný podľa konštruktérov bratov Montgolfierovcov
montgomerák
slangový výraz pre nepremokavý plášťvojenského strihu monument veľký pomník; pamätník; rozmerné umelecké dielo monumentalita mohutnosť, veľkosť, veľkoleposť
monumentálny
veľkolepý, obrovitý, mohutný
monzún
pravidelný tichomorský vietor vanúci podľa ročného obdobia striedavo na pevninu a z pevniny východnej Ázie