Jdi na obsah Jdi na menu
 


om mani padme hum meditačná formula tibetských budhistov, s približ-ným významom „ty klenot v lotosovom kvete“ omagradna ramenného kĺbu omartritídazápal ramenného kĺbu
omartróza
degeneratívne ochorenie ramenného kĺbu
ombré, ombrés
striedavo sa opakujúce farebné tieňovanie na niti alebo látke
ombro-
prvá časťzložených slov s významom dážď, dažďový ombrofília prispôsobenie sa pre život vo vlhkom prostredí s nedostatkom svetla
ombrofilné rastliny
ktoré znášajú vlhko a dážďv dobe kvetu, dažďomilné ombrofóbianeprispôsobenie sa vlhkému prostrediu s nedostatkom svetla ombrofóbne rastlinyktoré neznášajú dážď
ombrografia
popis zrážkových pomerov v konkrétnej oblasti ombrometer dažďomer, zrážkomer
ombudsman
nezávislý štátny poverenec pre občianske záležitosti, ochranca verejných práv
omega
posledná hláska gréckej abecedy, otvorené „o“; koniec; značka pre ohm
omen
osudové znamenie, predtucha, predzvesť
omerta
mafiánsky zákon mlčania

omfal-, omfalo- prvá časťzložených slov s významom pupok, pupočník,

pupočný

omfalitída zápal pupka, najčastejšie u novorodencov
omfalokéla
pupočná kýla, pupočná prietrž
omfalorexa
pretrhnutie pupočníka
omfalos
mýtický stred sveta; okrúhly posvätný kameňv Delfách považo-vaný za stred vtedy známeho sveta; v starom Ríme valcovitá stup-ňovitá tehlová stavba považovaná za ústredný bod Rímskej ríše; pupok sveta; v medicíne pupok
omikron
hláska zovreté „o“ gréckej abecedy
ominózny
zlovestný, neblahý, osudový, osudný
omisia
opomenutie, vynechanie; trestný čin z opomenutia či zanedbania omne vivum ex ovo všetko živé pochádza z vajca; výrok a teória anglického lekára Harveya
omni jure
plným právom
omni-
prvá časťzložených slov s významom všetko
omni tempore
kedykoľvek, vždy
omnia mea mecum porto
všetko svoje nosím so sebou omnipotencia všemohúcnosť, všemocnosť
omniprezencia
všadeprítomnosť
omnisciencia
vševedúcnosť
omnium consensu
so všeobecným súhlasom
omnium
handicapová jazda v dostihoch; cyklistický dráhový trojboj omnivor zviera živiace sa mäsitou aj rastlinnou potravou, všežravec, pantofág
omnivoria
schopnosťživiťsa rastlinnou aj živočíšnou potravou, všež-ravosť onaniapohlavné sebaukájanie, masturbácia
onanista
osoba prevádzajúca onániu, masturbant
onanizmus
ukájanie pohlavného pudu masturbáciou
ondatra
severoamerický hlodavec so vzácnou kožušinou, kožušina z ondatry
oneiro-
prvá časťzložených slov s významom spánok, sen, snový oneiromancia veštenie zo snov

onerozita zaťaženie právnym záväzkom oneróznyobtiažny, náročný, ťažký, obťažkaný povinnosťami onchocerkózaochorenie človeka alebo živočícha spôsobené cudzopasnými hlístami
oniománia
chorobná túžba nakupovať
onko-
prvá časťzložených slov s významom nádor, nádorový onkogenéza vývoj zhubného nádoru
onkogénny
rakovinový, rakovinotvorný
onkológ
odborník v onkológii
onkológia
náuka o nádoroch, oblasťmedicíny zaoberajúca sa prevenciou, diagnostikovaním a liečbou nádorových ochorení
on-line, online
zapojenie, zapnutie, v chode, v prevádzke; zapojenie na ústredný počítač, spriahnutý
onomastika
náuka o vlastných menách, onomatológia
onomastikon
súpis  vlastných mien, najmä v knižnej podobe, s jazykovedným výkladom
onomato-
prvá časťzložených slov s významom meno, slovo onomatolália chorobné opakovanie rovnakých slov
onomatománia
chorobný strach z vyslovenia určitého slova alebo čísla onomatopoje slovné napodobenie prírodných zvukov, zvukomalebnosť onomaziológia náuka o pomenovaní vecí, javov, vzťahov slovami ontárioodroda jabĺk
onto-
prvá časťzložených slov s významom bytie, poznanie ontogenéza celý vývoj rastliny alebo živočícha od zárodku až po zánik; vývojové štádiá psychiky človeka ontogénianáuka o vzniku zárodku a jeho vývoji od oplodnenia vajíčka po dosiahnutie pohlavnej zrelosti
ontológia
idealistické učenie o javoch oddeľujúcich proces poznania
a skutočnosť; pokus dokázaťexistenciu boha z jeho pojmu, meta-fyzika
onus probandi
váha dôkazu; kto niečo tvrdí, má to aj dokázať onych-, onycho- prvá časťzložených slov s významom necht, nechtový onychalgia bolesťnechta
onychektómia
chirurgické odstránenie nechta

onychia zápal nechtového lôžka
onychofágia
obhrýzanie nechtov
onychomykóza
plesňové ochorenie nechtov
onychóza
ochorenie nechtov, ich deformovanie
oo-, ovo-, ovi-
prvá časťzložených slov s významom vajce, vaječný oocyt bunka vznikajúca počas dozrievania vajíčka, ovocyt
ooforitída
zápalové ochorenie vaječníka
oolemma
obal vajíčka cicavcov
oológia
náuka o vajciach ako spôsobe rozmnožovania oomycétadruh nižších húb
oosféra
samičia pohlavná bunka, ovosféra
opacita
nepriehľadnosť, nepriesvitnosť; schopnosťpohlcovaťžiarenie; číslo charakterizujúce priehľadnosťtelesa
opál
vodnatý oxid kremičitý, nepriehľadný nerast; na Slovensku sa ťažil pri Dubníku
opalescencia
rozptyl svetla spôsobený malými časticami obsiahnutými v priehľadnej látke
opalizácia
svetielkovanie pod dopadom svetla u pevných, kvapalných aj plynných látok opciaprehlásenie úmyslu prijaťurčité štátne občianstvo alebo nejaký záväzok; zmluvná výhrada; možnosťvoľby; predkupné právo open otvorený; v športe prístupný amatérom aj profesionálom
opera buffa
komická opera
opera
javisková hudobná dráma; súbor realizujúci opery; operná budova opera omnia celé dielo vedca alebo umelca; zobrané spisy; súborné vydanie operáciachirurgický zákrok; ucelená časťvýrobného procesu; vojnová činnosťvyššej vojenskej jednotky
operand
prvok, s ktorým sa prevádza matematická operácia
operatér
lekár vykonávajúci operáciu; obsluha vysielačky, filmovacieho, premietacieho a pod. prístroja operatívnypohotový, pôsobivý, výkonný, účinný, pružne prevádzaný operátor v matematike znak predpisujúci určitú výpočtovú operáciu; pracovník obsluhujúci počítač

opereta spevohra, hra so spevom, hovorenými dialógmi a tancom operovať vykonávaťchirurgický zákrok
opiát
liečivo - droga - z omamných látok
opidum, oppidum
opevnené keltské hradisko mestského typu; v starovekom Ríme mesto, najmä plánovane budované
opistoma
zadná časťtela niektorých bezstavovcov opistonefrosvylučovací orgán obojživelníkov a rýb opistotonusprehnutie tela dozadu pri kŕčovitých bolestiach svalstva chrbta
ópium
zaschnutá šťava nezrelých makovíc obsahujúca alkaloidy a pôsobiaca omamne, droga oponentodporca, protivník, súper; odborník posudzujúci vedeckú alebo odbornú prácu oponovaťodporovať oportunizmusbezzásadovosť, prispôsobivosť, využívanie príležitostí opozícia odpor, opak, rozpor; politické hnutie, ktoré je v rozpore s vládnou politikou; protivládna strana alebo zoskupenie strán; v astronómii postavenie kozmického telesa, keďje Zem medzi ním a Slnkom, opak konjunkcie; v šachu postavenie oboch kráľov čo najbližšie oproti sebe; v medicíne poloha palca voči ostatným prstom opozitum slovo opačného významu, antonymum
opresia
pocit stiesnenosti opresiapotláčanie, utláčanie; stiesnenosť
opsonín
súčasťkrvnej plazmy zvyšujúca schopnosťpožieraťbaktérie optatív slovesný spôsob vyjadrujúci prianie
optický
týkajúci sa optiky; svetelný
optika
časťfyziky zaoberajúca sa svetlom, jeho prejavmi a vlastnosťami aj príslušnými prístrojmi; časťoptického prístroja, ktorá prepúšťa a formuje svetlo
optimalizácia
proces výberu najlepšieho variantu z množstva možných javov optimálnynajlepší, najvyhovujúcejší, spájajúci najlepšie znaky a vlastnosti
optimát
šľachtic v starom Ríme

optimizmusdôverčivý vzťah k životu, kladný postoj; priaznivé a radostné

poňatie sveta a života; sklon vidieťveci z lepšej stránky

opto- prvá časťzložených slov vzťahujúcich sa k videniu
optofón
prístroj umožňujúci nevidiacim čítaťpomocou sluchu optometria meranie lámavosti svetelných lúčov v oku
optotyp
tabuľka na skúšanie zraku
opulencia
hojnosť, dostatok, nadbytok niečoho opulentnýbohatý, hojný
opuncia
druh kaktusu
opus
dielo, najmä umelecké, hudobné
orácia
slávnostný prejav; okolky, caviky
orákul, orákulum
veštba, proroctvo, nejasný a záhadný výrok; veštiareň orákulský záhadný, nejasný
orálny
ústny
orangutan
mohutný ľudoop žijúci na Sumatre a Borneu
orant
postava s rukami zdvihnutými v modlitebnom prosebnom geste, symbol zbožnosti, duše alebo zobrazenia mŕtveho
orátor
rečník; zástupca panovníka u vlády cudzej krajiny
oratórium
rozsiahla orchestrálna a zborová skladba náboženského ob-sahu; oddelená modlitebňa v kostole, napr. pre panovníka
orbis pictus
svet v obrazoch, svetoznáme dielo J. A. Komenského orbis svet
orbita
obežná dráha nebeských telies alebo umelého kozmického telesa okolo iného nebeského telesa; obežná dráha elektrónu; párová dutina v obličaji, v ktorej je uložené oko, očnica
orbitál
v kvantovej teórii vlnová funkcia jedného elektrónu; oblasťnajpravdepodobnejšieho výskytu elektrónu
orcín
druh fenolu obsiahnutého v niektorých druhoch lišajníkov ordálie, ordál staroveký tzv. boží súd, čiže skúmanie viny alebo neviny obžalovaného fyzickou skúškou, napr. ohňom ordináciavyšetrenie nemocného lekárom v jeho pracovni; lekárska pracovňa, ambulancia; svätenie katolíckych  kňazov
ordinála
priamka spájajúca dva priemety rovnakého druhu
ordinár
katolícky biskup; kedysi riadny vysokoškolský profesor; odborný

 nemocničný lekár
ordinariát
katolícky duchovný úrad s právomocou diecézneho biskupa; druh riadnej vysokoškolskej profesúry
ordinárium
celoročné liturgické predpisy ordinárnyriadny; obvyklý, bežný, všedný; vulgárny ordinovaťpredpisovaťpacientovi liek alebo postup liečby
ordo
hodnosť, trieda, stav; duchovný alebo rytiersky rád
ordonanc
vojenský sluha, poslíček ordonanciapríkaz, rozkaz; hlásenie; vojenská spojka, posol
ordovik
útvar starších prvohôr
ordre du coeur
rád srdca; dôvody mimo rozum, vec citu a viery oreálny v geografii výškový stupeňvyšších oblastí pohorí
orebiti
jedno z krídel husitského hnutia
oregáno
druh korenia
orfeum
spevná sieň

Orfeus v starogréckej mytológii muž, ktorý svojim spevom očaril celú

živú prírodu, v prenesenom význame spevák s vynikajúcim hlasom orfizmus stoicizmu blízke učenie o blaženosti na onom svete, odvolávajúce sa na Orfea; smer výtvarného umenia približujúci maliarstvo k poézii a hudbe
orgán
diel; úd, funkčná časťtela, ústroj rastlín a živočíchov vykonávajúci určitú funkciu; tlmočník názorov; zložka politického hnutia, ktorá vykonáva rozhodnutia volených členov; hlas; prostriedok k prejaveniu názoru alebo vôle, napr. inštitúcia, časopis a pod. organela bunková súčasť, jednobunkové organizmy u nižších živočíchov organicizmus vysvetľovanie spoločenských procesov biologickými zákonitosťami živých organizmov
organická chémia
zaoberá sa prvkami a zlúčeninami obsahujúcimi uhlík organický ústrojný, živý; usporiadaný, ucelený; súvisiaci s rastlinným alebo alebo živočíšnym organizmom; prirodzene vyplývajúci; účelne usporiadaný organikaorganická chémia; skladba vnútorne usporiadaných zložiek organistahudobník hrajúci na organe
organizácia
poriadok; zariadenie; účelové spojenie ľudí do kolektívu

sledujúceho spoločný cieľalebo záujem; spôsob usporiadania organizmus ústrojenstvo; jednotný živý celok, jedinec; súbor orgánov; samostatná živá bytosť; súbor zložiek určených k inej činnosti; vnútorné zloženie; usporiadaný a účelne zložený celok organizovať zariaďovať, zakladať, vytvárať, riadiť
organo-
prvá časťzložených slov s významom orgán, orgánový, organický
organogenetický
týkajúci sa organogenézy organogenézavznik a vývoj orgánov tvoriacich telo živého jedinca organogénny vytvorený pôsobením organizmov alebo taký, ktorý z nich vznikol; vytvárajúci orgány
organografia
popis orgánov a ich rozloženia v telách živočíchov a rastlín organoleptika metóda zmyslového posudzovania potravín organolitorganická látka, napr. uhlie organológianáuka o stavbe orgánov v živočíšnom a rastlinnom tele organon nástroj, prostriedok, pomôcka myslenia a bádania; Aristotelove spisy o logike, považované neskoršími vydavateľmi za základný nástroj poznania
organopexa
chirurgické prišitie orgánu organopreparátliečivý výťažok z orgánov živočíchov organoterapeutikum liek pripravený z výťažkov z orgánov živočíchov organoterapia liečba liečivými výťažkami z orgánov živočíchov organotrof živočích živiaci sa organickou potravou organotropizmusschopnosťkonkrétnej látky pôsobiťna určitý orgán organtín riedka tkanina plátnovej väzby z voľnejšej krútenej bavlnenej alebo zmesovej priadze, s tuhou apretúrou
organum
raná forma viachlasného spevu orgazmusvrchol vzrušenia pri pohlavnom styku, vyvrcholenie orgiastickýzmyslovo vzrušený, rozvášnený; v náboženskom vytržení orgiazmus vytrženie, najmä náboženské, vyvrcholenie orgií
orgie
staroveké bohoslužby sprevádzané hýrením; hýrenie, zmyslové rozvášnenie, neviazaná, bujará, výstredná zábava
orchester
súbor hráčov na rôznych hudobných nástrojoch, ktoré sú navzájom v istom zvukovom vzťahu

orchestra miesto pre výstupy zboru v antickom divadle
orchestrion
starý typ hudobného automatu napodobňujúceho zvuk orchestra
orchi-, orchio-, orcho-, orchid-, orchido-
prvá časťzložených slov s významom varlatá, samčí pohlavný orgán, skrotálny
orchialgia
bolesťsemenníka
orchidea
tropická rastlina s ozdobnými kvetmi a výraznou vôňou orchidektómia chirurgické odstránenie semenníka orchisvarlatá
orchitída
zápal varlát
orient
východ; východné, orientálne krajiny
orientácia
umiestenie v priestore; schopnosťurčiťpolohu; riadenie určitým smerom, usmernenie; oboznámenie sa so situáciou, jej pochopenie
orientalistika
náuka o jazyku, histórii a kultúre národov Orientu orientalizmus orientálny charakter, prvok, spôsob myslenia orientovaťsavyznaťsa v mieste; poučiťsa, pochopiťsituáciu alebo problematiku; riadiťsa určitým smerom
orientovať
usmerňovať, klásťdo určitého smeru; zoznamovať, vysvet-ľovať
oriflama
stredoveká francúzska koruhva; posvätný symbol; vzácny prapor
origami
japonské umenie papierových skladačiek
originál
pôvodná vec alebo dielo, pravzor; pôvodné vyhotovenie, prvotlač; znenie v pôvodnom jazyku
originalita
pôvodnosť; svojráznosť, myšlienková a tvorivá samostatnosť; zvláštnosť
originálny
pôvodný; svojrázny, zaujímavý, zvláštny; neodvodený, nezávislý, osobitý, samostatný
originárny
odvodený od vlastníckeho práva predchádzajúceho vlastníka