Jdi na obsah Jdi na menu
 


e cantu dinoscitur avispodľa spevu poznáš vtáka
e
značka pre základ prirodzených logaritmov, číslo e; značka pre elementárny elektrický náboj (náboj elektrónu)
earl
titul strednej anglickej šľachty, gróf
eau de Cologne
kolínska voda, kozmetický prípravok
eben
tropické tvrdé drevo stromov rodu Diospyros čiernej farby, ťažšie ako voda ebenovníktropický strom rodu Diospyros
ebonit
elektricky nevodivá prírodná alebo syntetická tuhá látka z vulkanizovaného kaučuku
ebrilný
horúčkový ebulíciavrenie, var ebulioskopiametóda určovania molekulárnej hmotnosti látok
ebur
slonovina, slonová kosť eburínnapodobenina slonoviny eburneáciaväzivová premena kostnej drene, pri ktorej kosťzískava vlastnosti tvrdej slonoviny
eburneácia, eburnifikácia
intenzívna väzivová premena kostnej drene, pri ktorej kosťzískava väčšiu tvrdosť
ecce homo
ajhľa človek
ecclesia militans
cirkev bojujúca
ecclesia triumphans
cirkev víťaziaca
ed.
skratka slova edidit = vydal (knižná skratka)
edafológia
náuka o pôde
edafón
súbor všetkých organizmov žijúcich v pôde
edém
vodnatý opuch tkaniva
eden
raj, rajská záhrada
edícia
vydanie knihy alebo publikácie, zbierka vydávaných kníh, knižnica edikt úradná vyhláška, výzva, príkaz, nariadenie
edikula
orámovaný výklenok v stene v podobe chrámu
edil
starorímsky vyšší policajný úradník

editácia príprava, spracovanie a úprava textu na tlač
editio princeps
prvé vydanie
editor
nakladateľ, vydavateľ; počítačový program na písanie a úpravu textu edukáciavýchova
edukt
výťažok suroviny
EEG
elektroencefalograf, prístroj na zaznamenávanie elektrických potenciálov v mozgu
eem
posledná medziľadová doba v severoeurópskej nížine
efarmóza
podobnosťrastlín pochádzajúcich z rovnakých podmienok eféb starogrécky bojaschopný mládenec efebóliapohlavný vzťah homosexuálnych mužov k mladým chlapcom efedra malý ker rastúci na pôdach s vysokým obsahom piesku efedrín kryštalický alkaloid nachádzajúci sa v rastlinách rodu Ephedra efekt účinok, dojem, výsledok; úspech
efektivita
účinnosť, pôsobivosť, efektívnosť
efektívny
skutočný, účinný
efektný
okázalý, pôsobivý, vypočítaný na vonkajší dojem
efektor
výkonný orgán, ktorý reaguje na podráždenie receptora, napr. sval alebo žľaza; zariadenie umožňujúce vykonávaťjednotlivé úkony, napr. chápadlo, nasadzovačmatíc, zváracia pištoľa pod. efeméra prchavá vec, dielo prchavej hodnoty; krátkodobá horúčka efeméra živočích podenka; jednoročná rastlina s veľmi krátkym vegetačným obdobím
efemerida
podľa dráhy vypočítaná presná poloha kozmického telesa pre určité dátumy; ročenka o dôležitých kozmických telesách pre jednotlivé dni roka
efemérny
pominuteľný, prchavý, éterický, krátkodobý efemináciamužská zoženštelosť
efendi
turecký titul = pán
eferentný
odstredivý; vedúci impuz od nervového centra na perifériu efervescencia šumenie plynu uvoľneného z kvapaliny eficienciaúčinnosť, výkonnosť, efektívnosť efláciarozrušovanie povrchovej vrstvy pôdy pôsobením vetra

eflorescenciavýkvet, napr. solí alebo sádrovca, na povrchu pôdy; chorobná zmena kože alebo sliznice

efod kňazské rúcho; odznak úradu a hodnosti kňaza efuzérnymárnotratný
efúzia
výtok plynu malým otvorom, unikanie; výlev lávy efúziometer prístroj na meranie hustoty plynov
efuzívny
výlevný, vulkanický efydrogamiaopeľovanie vodnej vegetácie
egalitárstvo, egalitarizmus
rovnostárstvo
egalizácia
vyrovnanie, zrovnanie na rovnakú úroveň; úprava tučnosti mlieka na požadovaný obsah tuku egidaochrana, záštita; ochranný štít bohyne Atény, aigis egirínkremičitan vápnika, sodíka a železa, nerast egoja; centrum osobnosti egocentrickýzdôrazňujúci vlastné ja, sebecký, zameraný na seba egocentrizmusv jednaní aj myslení pozornosťzameraná na vlastnú osobu egoista sebec, človek konajúci predovšetkým v záujme svojho prospechu egoizmuszdôrazňovanie samého seba, stavanie sa do popredia, sebectvo egoteizmuszbožňovanie samého seba egutáciapôsobenie kvapkajúcej vody na steny jaskýň, ich rozrušovanie vodou
egutér
sieťový valec papierenského stroja na odvodňovanie papierovej hmoty egyptienkalatinkové písmo s pätkami a jednoduchou kresbou bez výrazného tieňovania egyptológiaveda zaoberajúca sa jazykom, históriou a kultúrou starých

Egypťanov
echino-
prvá časťzložených slov s významom jež, ježovka echinokok vývojové štádium pásomnice pečeňovej echinokokózainfekčné ochorenie, ktorého pôvodcom je echinokok echinus, echinosstredná časťstĺpovej hlavice bochníkového tvaru echo ozvena; upozornenie, tajná správa, výstraha echoencefalografiaultrazvukové vyšetrenie lebečnej dutiny echofráziachorobné opakovanie počutého

echografia diagnostická metóda pracujúca s odrazom ultrazvuku od látok s rôznymi akustickými vlastnosťami, sonografia

echokardiografia metóda vyšetrovania srdca odrazom ultrazvuku na tkanivo

echokinéza porucha jednania charakterizovaná napodobňovaním pohybov iných ľudí

echoláliachorobné opakovanie počutého
echolokácia
orientácia živočíchov v priestore pomocou vysielania a spätného príjmu ultrazvuku, napr. u netopierov
echolot
meračhĺbky na základe odrazu zvukových alebo elektromagnetických vĺn
echomatizmus
chorobné napodobňovanie videných pohybov iných ľudí echomímia chorobné napodobňovanie výrazu tváre iného človeka echt z nemčiny pochádzajúci slangov výraz pre „správny, pravý, rýdzi“ eidam, edam polotvrdý syr, pochádzajúci z holandského mesta Edam eidetizmus schopnosťpripomenúťsi už videné; vizuálne predstavy eidológia učenie o formách a typoch ľudského vedomia eidosvzor, podstata, idea
eifel
stratigrafický stupeňdevónu
einsteinium
rádioaktívny prvok, značka Es
eintopf
jedlo pripravované v jednom hrnci; v nacistickom režime verejná propagandistická akcia
ejakulácia
vystreknutie semena muža pri orgazme
ejakulát
výlučok samčích pohlavných žliaz s obsahom spermií; sperma ejekcia vyhodenie, vypudenie, vystreknutie, katapultácia
ekdemická choroba
zavlečená z iného miesta, opak endemickej ekdemit oxichlorid arzénu a olova, nerast žltej farby ekdemomániachorobná túžba cestovať
ekdýzia
zvliekanie, odkladanie starej pokožky brániacej rastu tela u hlíst, hadov a pod.
ekecheiria
v starom Grécku prímerie v dobe konania olympijských hier EKG elektrokardiografia, grafické zaznamenávanie elektrických potenciálov vznikajúcich činnosťou srdca
ekchondróm
nezhubný nádor na povrchu chrupavky alebo kosti

ekipa skupina ľudí so spoločnou úlohou; závodné družstvo; tím ekistikaveda o ľudských sídlach
eklampsia
nebezpečné kŕče počas tehotenstva, pôrodu alebo šestonedelia eklekticizmus spôsob vedeckej, umeleckej alebo inej práce čerpaním z cudzích vzorov, diel alebo starších období
eklektik
vedec alebo umelec netvorivo preberajúci cudzie tvorivé postupy alebo myšlienky ekletantnýnápadný, zrejmý, zjavný, vynikajúci
eklézia
zhromaždenie občanov v antickom Grécku; bohoslužba raných kresťanov; katolícka alebo iná kresťanská cirkev
eklimeter
prístroj na určovanie výškových rozdielov
eklipsa
zatmenie Slnka alebo Mesiaca ekliptikazdanlivá dráha Slnka po oblohe v priebehu roka eklogaidylická báseňzo života pastierov; hudobná skladba pastorálneho rázu; výťah z diela eklogitkryštalická bridlica
eko-
prvá časťzložených slov s významom ekológia, ekologický ekofarma hospodári spôsobom blízkym prirodzenému stavu, nezaťažu-júcim prírodu, vyrába bioprodukty
ekofond
ekologický fond, finančné prostriedky na ochranu a zlepšovanie

životného prostredia ekofyziológiaodbor zaoberajúci sa skúmaním vonkajších vplyvov na organizmy
ekoklimatológia
náuka o vzájomných vzťahoch medzi podnebím a potrebami živých organizmov
ekológ
odborník v ekológii
ekológia
náuka o vzájomných vzťahoch organizmov, štúdium vzťahov medzi živým organizmom a prostredím; vedný odbor skúmajúci životné prostredie
ekologizácia
znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie; vnášanie ekologického aspektu do materiálnej ľudskej činnosti a do myslenia a chovania ľudí ekomorfózaodchýlka v tvare orgánu alebo organizmov vyvolaná prostredím

ekonometria odbor zaoberajúci sa a formulujúci ekonomické vzťahy a zákonitosti pomocou matematických metód; ekonometrika

ekonómia hospodárstvo; hospodárnosť, úspornosť, dobré hospodárenie ekonomika národné hospodárstvo jednotlivých krajín; odbor skúmajúci jednotlivé úseky národného hospodárstva ekonomizérpredhrievačkvapalín a plynov
ekosféra
oblasťokolo hviezdy s priaznivými podmienkami pre život; pásmo života na Zemi aj vo vesmíre; vrstva Zeme vhodná pre výskyt živých organizmov a pre procesy, ktoré potrebujú k životu ekosystémzákladná funkčná jednotka v prírode, v ktorej sú v priamom vzťahu všetky živé zložky s fyzikálnymi a chemickými faktormi prostredia; súbor vzájomne na seba pôsobiacich ľudských systémov a systémov prostredia prírody
ekotón
hraničná časťmedzi dvomi biocenózami, napr. okraj lesa; prechodné pásmo medzi rastlinnými alebo živočíšnymi spoločenstvami ekotoxicitapôsobenie toxických látok na živé organizmy ekotoxikológiavýskum pôsobenia exhalátov na živé organizmy ekotypskupina jedincov dedične prispôsobená určitým životným pod-mienkam
ekran
premietacia plocha; nepriepustná geologická vrstva, clona ekrazittrhavina obsahujúca kyselinu pikrovú
ekry, ecru
majúci farbu surového hodvábu
ektáza, ektázia
rozšírenie telesných dutín, rozšírenie kožných vlásočníc v obličaji
ekto-
prvá časťzložených slov s významom vonku, mimo ektoblastvonkajší zárodočný list živočíšneho embrya, ektoderma ektodaktýliavrodené chýbanie prsta alebo jeho článku ektodermavonkajší zárodočný list živočíšneho embrya, ektoblast ektofág organizmus živiaci sa na povrchu hostiteľa
ektofyt
rastlinný cudzopasník žijúci na povrchu tela hostiteľa ektogénnypovrchový, vonkajší, zjavný, z vonkajších príčin; súvisejúci so zemským povrchom, exogénny
ektokardia
vrodené uloženie srdca mimo hrudníka

ektómia vybratie, vyrezanie lekárom ektoplazmapovrchová vrstva cytoplazmy tvoriaca lem okolo celej bunky alebo jej výbežkov
ektotermia
schopnosťchladnokrvných živočíchov získavaťteplo z prostredia zmenou svojho chovania, napr. vyhľadávaním teplejšej lokality
ektromélia
chýbanie jednej alebo viacerých končatín
ektyma
kožné ochorenie vyvolané streptokokmi a stafylokokmi – prejavuje sa chrastavosťou
ekuména
ľuďmi obývaná časťZeme zmenená činnosťou človeka; združe-nie príslušníkov rôznych cirkví usilujúcich o prekonanie rozdielov vo viere ekumenickývšeobecný, svetový; týkajúci sa všetkých kresťanských cirkví, zjednocujúci tieto cirkve ekumenizmusúsilie o zjednotenie všetkých kresťanských cirkví