Jdi na obsah Jdi na menu
 


an sich nemecky: o sebe; vec sama, ako taká
ana partes aequales
rovným dielom (používa sa na receptoch) anabaptista novokrstenec, stúpenec anabaptizmu anabaptizmusnovokrstenectvo, učenie odmietajúce krst detí anabáza návrat veľkých vojenských jednotiek do vlasti za súčasných bojov; komplikované vyjednávanie, putovanie anabiózaskrytá forma života pri prežívaní v nepriaznivých podmienkach, maximálne obmedzenie životných procesov
anabolikum
látka podobná mužským pohlavným hormónom, zvyšujúca tvorbu svalstva anabolizmuspremena jednoduchších látok v živom organizme na zloži-tejšie
anacidita
nedostatok kyseliny
anacionalizmus
ľahostajnosťk vlastnému národu, k svojmu pôvodu, o-pak nacionalizmu anadrómapresúvanie sa rýb z mora do rieky, aby sa v nej mohli neresiť anaerobióza schopnosťorganizmu žiťbez kyslíka
anaerobný
nevyžadujúci pre svoj život kyslík anafázatretia fáza nepriameho delenie bunkového jadra anaforaopakovanie toho istého slova na začiatku následných veršov

anafrodízia veľký nedostatok sexuality, pohlavného cítenia; frigidita anafrodiziakum liek znižujúci pohlavný pud
anafylaktický
vzťahujúci sa k anafylaxii, podmienený anafylaxiou anafylaxia druh alergie, precitlivelosti na cudzorodú bielkovinu anaglyfstereoskopické zobrazenie; polovypuklé sochárske dielo; metóda rozmnožovania stereoskopických obrazov tlačou; vytváranie stereoskopického modelu anagramzámena slabík alebo písmen v slovách za účelom vytvorenia nových slov (lampa – palma a pod.), prešmyčka anagramonympseudonym na základe anagramu vytvorený z osobného mena prešmyčkou
anachoréta
pustovník anachronickýnemoderný, zastaralý, nevhodný do súčasnosti anachronizmus čo odporuje danej dobe, čo je zastaralé, časovo nevhodné; kladenie osoby, javu alebo udalosti do inej doby než patrí; pre-žitok
anaklitická depresia
depresia detí oddelených od matky
anakolut
vybočenie z vetnej väzby anakondajuhoamerický veľhad
anakreontika
básnický štýl vyzdvihujúci lásku a víno anakúzianedostatočný sluch, hluchota
anál
konečník; súlož do konečníka
analcím
vodnatý hlinitokremičitan sodný, nerast
analektá
výber zo slovesných diel, zbierka básní
analeptikum
látka povzbudzujúca činnosťdýchacieho ústrojenstva, srdca a iných životne dôležitých orgánov
analfabet
človek, ktorý nevie čítaťa písať; nevzdelanec, primitív, zaostalý človek
analfabetický
hlúpy, nevzdelaný
analgetický
utišujúci bolesť analgetikálieky proti bolesti, ktoré však neodstraňujú jej príčinu; nepotláčajú bdelosťchorého
analgézia, analgia
strata vnímania bolesti
analista
kronikár, autor análov

analistika podávanie historických skutočností v chronologickom poradí análny konečníkový
analógia
zhoda, obdoba, pripodobnenie; zhoda základných matematických rovníc, opisujúcich dva vzájomne nezávislé fyzikálne javy; použitie právnej normy pre podobný prípad, ktorý ešte nie je upravený právnou normou
analogický
podobný, zodpovedajúci
analogizovať
vytvoriťanalógiu
analogon
analogický jav, predmet; ideálny adekvátny pojem, popis, teória analógový spojitý, plynule premenný, napr. analógový signál; taký, ktorého premenné hodnoty sú zobrazené fyzikálnymi veličinami analsex análny sex, erotické a sexuálne praktiky používajúce konečník anály letopisy; nadmerne dlhý opis; zdĺhavé rozprávanie
analytický
rozborový, rozoberajúci; vzťahujúci sa na analýzu analytik odborník v analytike; človek, ktorý sa profesionálne zaoberá analyzovaním napr. politickej situácie analýzarozklad na jednoduchšie prvky, rozbor, opak syntézy analyzátor prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie; látka používaná pri analýze; ten, kto prevádza analýzu
analyzovať
prevádzaťanalýzu, robiťrozbor
anamnésis
rozpomínanie sa duše na minulé zážitky anamnézarozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických pod-mienkach života chorého; uvedomovanie si, rozpamätanie sa anamorfóza proces premeny, zmena; optické zobrazenie s rôzne zväčšenými osami predmetu ananástropická rastlina s dužinatými plodmi anankazmusvtieravé myšlienky spojené s nutkaním konať, obsesia ananké prírodná minulosť, nevyhnutnosť ananymmeno napísané obrátene napr. Lobas – Sabol
anapait
vodnatý fosforečnan železa a vápnika, nerast
anapest
trojslabičná vzostupná metrická stopa

anaplazmóza choroba dobytka spôsobená parazitmi anarchiabezvládie, chaos, spoločenský rozklad, zmätok; porušenie spoločenského poriadku
anarchista
stúpenec anarchizmu
anarchistický
týkajúci sa anarchizmu; neuznávajúci disciplínu, zákonnosťa poriadok
anarchizmus
hnutie požadujúce odstránenie štátnej a spoločenskej organizácie, odmietajúce právny poriadok, disciplínu anartriachorobná porucha výslovnosti
anastáza
vzkriesenie, zmŕtvychvstanie (v kresťanskom zmysle) anastézia znecitlivenie, umŕtvenie
anastigmat
objektív s odstránenými optickými chybami
anastomóza
umelé alebo prirodzené spojenie dvoch dutých telesných orgánov
anastrofa
prevrátenie poriadku slov vo vete anastylózaobnovenie stavebnej pamiatky zostavením zachovalých častí do pôvodnej polohy
anatas
kysličník titánu, štvorcový nerast
anatéma
cirkevné prekliatie, kliatba, exkomunikácia v katolíckej cirkvi a v židovstve
anatexia
natavenie horniny vo vnútri Zeme a kryštalizácia vytvoreného magmatu na vyvrelinu
anatóm
odborník v anatómii
anatómia
náuka o stavbe a zložení tela živých organizmov; rozdelenie, členenie anatomickýtýkajúci sa anatómie; tvarom vyhovujúci stavbe ľudského tela
anatoxín
toxicity zbavený jed, ktorý sa používa ako sérum
ancien régime
absolutistický vládny systém vo Francúzsku pred revolúciou v roku 1789; označenie pre európske zriadenie v 17. a 18. storočí; starý, prežitý spoločenský poriadok vo všeobecnosti ancienita služobný vek, určujúci poradie v služobnom zaradení, spoločenskom živote a pod., napr. v diplomacii; druh devízového obmedzenia odrážajúceho skutočnosť, resp. zvýhodnenie účastníka ob-

 chodu, ktorý bol už v minulosti činný v rovnakej sfére ancikrist pejoratívne označenie zlého človeka
ančar
šípový jed získavaný z tropického stromu upas
ančovička
ančovka, sardela v korenistom náleve
ančovka
sardela v korenistom náleve, ančovička
andaluzit
kremičitan hlinitý, kosoštvorcový nerast
andante
v hudbe: krokom, voľne, voľným tempom; skladba alebo veta skladby v tomto tempe
andezit
sopečná hornina neobsahujúca kremeň, používaná v stavebníctve andorit sulfid olova, antimónu a striebra, kosoštvorcový nerast andraditnerast patriaci medzi granáty, kremičitan železa a vápnika andragogika výchova a vzdelávanie dospelých
andrewsit
zásaditý fosforečnan železa a medi, nerast
andro-
prvá časťzložených slov s významom muž, mužský androblastóm nádor vaječníka
androcefália
zobrazenie zvieracieho teľa s ľudskou hlavou androfóbiachorobný strach žien z mužov
androgén
mužský pohlavný hormón
androgýn
obojpohlavný jedinec, hermafrodit
androgýnia
obojpohlavnosť, pohlavná obojakosť
android
umelý človek, robot napodobňujúci človeka androkefáliazobrazenie zvieracieho tela s ľudskou hlavou, napríklad kentaur
andrológia
náuka o mužskom organizme
andrománia
chorobná túžba žien po mužoch
andronym
ženské meno odvodené od mena muža androspermiaspermia určujúca samčie pohlavie, u človeka chromozóm

Y
androsterón
samčí a mužský pohlavný hormón
anekdota
vtip; krátke vtipné rozprávanie s prekvapujúcou pointou anekdotický týkajúci sa anekdoty anektovaťnásilím obsadiťa pripojiťúzemie cudzieho štátu alebo jeho časti
anekumena t
rvale nevyužité, neobývané územie

anémiamálokrvnosť, chudokrvnosť, nedostatok červených krviniek v krvi

anemik osoba trpiaca anémiou, chudokrvnosťou
anemo-
prvá časťzložených slov s významom vietor
anemofília
prenášanie pelu vetrom, vetroprašnosť anemografmeteorologický prístroj na meranie smeru a rýchlosti vetra anemogramzáznam anemografu anemochóriarozširovanie rastlín vetrom anemometervetromer, prístroj na meranie sily a smeru vetra anencefália narodenie dieťaťa s nevyvinutou mozgovou časťou hlavy anepigraf spis bez titulu
anergia
časťenergie, ktorú nie je možné premeniťna užitočnú energiu; znížená obranná reakcia organizmu
aneroid
kovový tlakomer
anestetikum
látka spôsobujúca znecitlivenie
anestézia
znecitlivenie pomocou anestetík
anestéziológ
lekár starajúci sa o správne uspatie pacienta pri operácii, udržiavanie jeho vitálnych funkcií počas nej a jeho úspešné prebudenie po operácii
anestéziológia
odbor zaoberajúci sa anestéziou
anestézovať
prevádzať, poskytovaťanestéziu
anetol
voňavá látka obsiahnutá vo feniklovom a anízovom oleji aneurín vitamín B1
anexia násilné pripojenie cudzieho štátu alebo jeho časti k inému štátnemu územiu, zábor územia; anšlus
ánfas
pohľad na obličaj spredu, (en face) angažmánzmluva o prijatí do umeleckého (napr. divadelného) súboru, pracovný úväzok v umeleckom súbore
angažovanosť
účastnosť, záujem presadiť, motivácia účasti; zaujatie stanoviska
angažovať
najať, zamestnať, poveriť angažovaťsa byťpri niečom veľmi horlivý, zúčastniťsa na niečom s veľkým zaujatím
angelika lekárska
aromatická liečivá rastlina s malými bielymi kvetmi

 a veľkými listami
angelín
druh tvrdého dreva, ktoré sa používa na výrobu nadštandardného nábytku angialgiabolesťciev
angina pectoris
srdcová angína; prejav ischemickej choroby srdca, zvieravá bolesťza hrudnou kosťou spojená s potením a úzkosťou angína zápal prednej časti hrtanu, krčných mandlí, bolesťv krku; zvieravá bolesťv okolí srdca
angio-, angi-
prvá časťzložených slov s významom cieva, cievny angiografia vyšetrenie ciev, röntgenologické zobrazenie ciev s kontrastnou látkou
angiológia
lekársky odbor zaoberajúci sa cievami
angióm
cievny nádor angioplastikaznovuvytvorenie poškodených ciev
angiorexia, angiorexa
natrhnutie, narušenie cievy
angiospazmus
cievny kŕč angiostenózachorobné zúženie ciev
anglesit
síran olovnatý, kosoštvorcový nerast
anglicizmus
do iného jazyka prevzatý anglický jazykový prvok anglický týkajúci sa Anglicka; vzťahujúci sa na anglický jazyk angličan hovorové označenie anglického plnokrvníka
anglikán
príslušník anglikánskej cirkvi
anglikanizmus
učenie anglikánskej cirkvi
anglikanizovať
poangličťovať
anglikánska cirkev
kresťanská cirkev zo začiatku 16. storočia, rozšírená vo Veľkej Británii a v Britskom spoločenstve národov
anglista
odborník v anglistike
anglistika
náuka o anglickom jazyku, histórii a kultúre anglického národa angloamerický anglický a americký; americký s anglickými prvkami ale-bo s anglickým pôvodom
angloarab
angloarabský kôň
anglofil
prívrženec Anglicka a všetkého anglického anglofóbnepriateľAngličanov a Anglicka
anglofónna krajina
krajina, v ktorej je angličtina úradným a spisovným

jazykom
anglofónny
vyjadrujúci sa angličtinou
angloman
obdivovateľvšetkého anglického
anglosaský
vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky angora vlna z angorských králikov a kôz; angorská vlna angorizmuszbujnenie a zjemnenie srsti niektorých domácich zbierat, najčastejšie králikov
angulárny
týkajúci sa uhla angulitídazápalové ochorenie kútikov úst
angúria
americká uhorka anhidrotikumprostriedok znižujúci nadmerné potenie
anhidróza
znížené vylučovanie potu
anhydrit
síran vápenatý, nerast
anihilácia
zničenie, zmiznutie; zánik častice premenou na iné častice anilínaromatická zlúčenina z redukcie nitrobenzénu, s dôležitým využi-tím vo farmaceutickom priemysle
anima
duša, v scholastike prvý životný princíp animáciaoživovanie, oživenie; vyvolanie ilúzie pohybu postupným zachytením statických obrázkov idúcich po sebe; animovanie animal rationaletvor rozumný, tvor s vedomím
animalista
umelec zobrazujúci zvieratá animalizmusuctievanie posvätných zvierat
animálny
zvierací, živočíšny; zmyselný, pudový animatov hudbe živo, oživene animátorpracovník určujúci alebo realizujúci pohyby filmových bábok alebo postavičiek kresleného filmu; pracovník organizujúci zábavu pre rekreantov
animikit
zliatina antimónu a striebra, nerast animizáciaoduševnenie animizmusviera v duchov a nadprirodzené bytosti; názor, že duša je základom života a všetkého diania
animo
dobrá nálada; chuťna niečo, záujem o niečo
animoso
v hudbe: odvážne