Jdi na obsah Jdi na menu
 


orkán prudký ničivý vietor s rýchlosťou nad 118 km za hodinu, uragán; búrlivý príval
orkus
podsvetie
orloj
vežové hodiny s bohatou výtvarnou výzdobou, ukazujúce okrem

času aj iné údaje, napr. astronomický čas, postavenie Slnka a  Me-siaca na oblohe a pod.
ornament
lineárna alebo plastická umelecká ozdoba, okrasa používajúca prírodné alebo geometrické motívy
ornamentalistika
náuka o ornamentálnom umení; výzdoba ornamentami, ornamentika
ornát
bohoslužobné rúcho katolíckych duchovných
ornitín
prirodzená aminokyselina, ktorá je súčasťou niektorých antibiotík ornito- prvá časťzložených slov s významom vták, vtáčí ornitogamiaopelenie rastlinných kvetov vtákmi
ornitochoria
rozširovanie rastlinných semien a plodov vtákmi ornitológia náuka o vtáctve, súčasťzoológie
ornitóza
vírusové ochorenie vtákov prenosné na človeka
oro-
prvá časťzložených slov s významom hora, horstvo; ústa, ústny orogén pásmo zemskej kôry silne deformované horotvornými pohybmi do pásmových pohorí
orogenetický, orogénny
horotvorný orogenézaondogénna deformácia zemskej kôry, vedúca k vyzdvihnutiu pohorí; horotvorné procesy
orografia
náuka o vonkajšej podobe zemského povrchu, horopis; vlastnosti aktívneho povrchu podmieňujúce miestne zvláštnosti počasia a podnebia orológianáuka o horstvách orometrianáuka o meraní tvarov zemského povrchu; morfometria ortieľ rozsudok; nemilosrdné zhodnotenie
ortit
kremičitan obsahujúci cér, nerast
orto-, ortho-
prvá časťzložených slov s významom správny, priamy, rovný
ortocentrum
priesečník priamok, v ktorých ležia výšky trojuholníkov ortodiagrafia meranie veľkosti orgánov pri röntgenovom vyšetrení ortodoncia oblasťmedicíny zameraná na štúdium a liečbu nepravidelností chrupu
ortodoxia
pravovernosť, absolútna oddanosťcirkevnému alebo inému učeniu

ortodoxný pravoverný, prísne dodržiavajúci cirkevnú alebo inú doktrínu;

pravoslávny

ortodróma najkratšia spojnica dvoch miest na guľovej ploche ortoepia súhrn pravidiel správnej výslovnosti; správna výslovnosť ortofónia náuka o spisovnej výslovnosti hlások
ortogamia
oplodňovanie samičích gamét samčími gamétami toho istého obojpohlavného jedinca; opelenie piestika peľom pochádzajúcim z rovnakého kvetu, samoopelenie
ortogenéza
vývoj trvalo ovplyvňovaný okolitým prostredím; priamy vývoj, ktorý nie je určovaný prírodným výberom
ortognácia
normálne uloženie čeľustí ortogonalitapravouhlosť, kolmosť
ortogonálny
pravouhlý, kolmý
ortografia
pravopis
ortoklas
hlinitokremičitan draselný, vyvretý nerast
ortomyxovírus
pôvodca chrípky ľudí aj zvierat
ortopéd
odborník v ortopédii
ortopédia
odbor lekárstva, ktorý sa zaoberá chorobami pohybového ústrojenstva; ortopedické oddelenie alebo klinika
ortopnoe
namáhavé dýchanie
ortoptika
cvičenia na nápravu škuľavosti
ortorula
kryštalická bridlica ortosilikátortokremičitan, prírodný silikát
ortoskopia
zobrazenie bez skreslenia ortotropizmusrast rastlín smerom nahor, ohyb rastlín nahor
orykto-
prvá časťzložených slov s významom hornina, nerast
oryx
africký párnokopytník s dlhými rohami
oryzae
japonský plesňový syr ósústa
os, oss
kosť
osárium
kostnica; skrinka na telesné pozostatky
oscilácia
kmitanie, chvenie, pohyb telesa; pravidelné striedanie biochemických a fyziologických funkcií organizmu oscilátorzdroj kmitov; prístroj na ich výrobu

oscilo- prvá časťzložených slov s významom kmitanie, rýchle striedanie oscilografprístroj na pozorovanie a zaznamenávanie priebehu rýchlo premenných elektrických prúdov a napätí oscilogramzáznam, diagram oscilografu
osciloskop
prístroj registrujúci opakujúce sa elektrické javy
oseín
organizačná zložka kosti, kostný kolagén osfreziológianáuka o čuchu
osifikácia
tvorba kostí, kostnatenie
osifikovať
premieňaťsa na kosť
Osman
Turek, podľa zakladateľa tureckej ríše Osmana I.
osmia
divá včela
osmirídium
prírodná zliatina osmia a irídia, nerast
osmit
nerast
osmium
kovový prvok, značka Os
osmo-
prvá časťzložených slov s významom tlak, cukor, čuch osmológianáuka o čuchu a čuchovom ústrojenstve; náuka o osmóze osmoreceptororgán citlivý na osmotický tlak v organizme osmoreguláciazabezpečenie stáleho zloženia vnútorného prostredia or-ganizmu úpravou obsahu vody a solí
osmotrofný organizmus
prijíma povrchom tela roztoky potravy a výživy osmotropizmusohyby rastlín vyvolané pôsobením osmotického tlaku osmózasamovoľné prenikanie kvapaliny alebo plynu prepážkou do roztoku inej kvapaliny alebo plynu; prenikanie živín bunkovou membránou
ossarium
kostnica
ostalgia, ostealgia
bolesti v kĺboch
osteitída
zápal kostí ostentatívnynápadný, zrejmý; okázalý; zdôraznený
osteo-
prvá časťzložených slov s významom kosť, kostný osteoartritída zápal kĺbov alebo kostí
osteoartróza
nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbu a jeho okolia osteoblast nezrelá, nediferencovaná kostná bunka
osteoblastóm
nádor vytvorený z buniek majúcich charakter kostného tkaniva

osteocyt zrelá, plne diferencovaná kostná bunka
osteodýnia
bolesti v kostiach osteoektómiachirurgické odstránenie časti kosti
osteofibróm
nezhubný nádor z väzivového a kostného tkaniva osteofyt kostný výrastok
osteogenéza
vznik a vývoj kostnej hmoty, kostí osteochondrómnezhubný nádor z kostného a chrupkovitého tkaniva osteochondrosarkómzhubný nádor z kostného a chrupkovitého tkaniva osteológia náuka o kostiach
osteóm
nezhubný nádor kostného tkaniva
osteomalácia
mäknutie kostí v dôsledku úbytku vápenných solí osteomyelitída zápal kostnej drene osteonekrózaodumieranie kostí
osteoperiostitída
zápal kostí a okostice
osteoporóza
kostná atrifia, rednutie kostí vo vyššom veku osteosarkóm zhubný kostný nádor
osteosyntéza
chirurgické spájanie úlomkov kostí
osteotómia
chirurgické preseknutie kosti
ostéria
malá krčma, krčmička
ostinato
v hudbe: stále opakovanie tej istej témy v jednom hlase ostitída zápal kostí
ostium
otvor do srdca článkonožcov
ostrakizmus
v starovekých Aténach črepinový súd; v prenesenom výz-name hlasovanie alebo prejavy smerujúce k vylúčeniu niekoho z nejakej činnosti
ostrakizovať
vylúčiťzo spoločnosti, odsunúťstranou, ignorovať, zbaviť sa
ostrakon
hlinený črep, hlinená tabuľka na písanie v antickom Grécku; pevná anorganická hmota tvoriaca rebrá mäkkýšov
osumilit
vodnatý kremičitan, nerast
otalgia
bolesťv uchu
otčestvo
v ruskom a bulharskom prostredí meno po otcovi ako súčasť rodného mena
Othello
postava z rovnomennej drámy W. Shakespeara, v prenesenom

zmysle žiarlivec
otiater
ušný lekár
otiatria, otológia
ušné lekárstvo
otitída
zápal ucha
oto-
prvá časťzložených slov s významom ucho, sluch
otoblenorea
akútny zápal stredného ucha
otofón
prístroj zosilňujúci zvuk pre nedoslýchavých
otolaryngológ
odborník v otolaryngológii otolaryngológiaodbor, ktorý sa zaoberá krčnými a ušnými chorobami otolit ušný kameň, teliesko v rovnovážnom ústrojenstve rýb otolitiázatvorba ušných kamienkov otonadruh rastliny trvalky otoneuralgiabolesťucha otopexiachirurgická plastická operácia spočívajúca v pritiahnutí odstávajúcich ušníc
otoragia
krvácanie z ucha
otorea
výtok z ucha pri zápalových ochoreniach otorinolaryngológodborník na ušné, nosné a krčné choroby otorinolaryngológia ušné, nosné a krčné lekárstvo
otoskleróza
ušná choroba prejavujúca sa zmenou skladby vnútorného ucha a postupne sa zväčšujúcou nedoslýchavosťou
otoskop
ušné zrkadlo na vyšetrovanie ucha otoskopiavyšetrovanie ucha ušným zrkadlom
ottocento
obdobie talianskeho umenia v rokoch 1800-1900
ouguiya
menová jednotka Mauretánie
outlet
výpredaj
outor
časťlodného trupu v mieste, kde lodný trup prechádza do boku lode
output
výstup, výsledok výroby; výstupná informácia, výstup dát outsider  kto stojí stranou; kto nemá nádej na víťazstvo, napr. v pretekoch; nerozhodujúci, nevýznamný subjekt; človek vyradený zo spoločnosti; niekto, s kým sa nepočíta
outsourcing 
zabezpečovanie pracovných síl z vonkajších zdrojov, napr. prostredníctvom agentúr prenajímajúcich brigádnikov a dočasných

 pracovníkov
ouvertúra
predohra; úvod, čo niečomu predchádza
ovácie
okázalá verejná oslava; búrka potlesku, verejné prejavovanie nadšenia
ovál
krivka alebo plocha vajcovitého tvaru ovariálnyvaječníkový
ovariektómia
chirurgické odstránenie vaječníka
ovariola
trubica, v ktorej sa u hmyzu tvoria a dozrievajú vajíčka ovaritída zápal vaječníka
ovárium
vaječník; semenník rastlín
overal
ochranný pracovný odev, kombinéza
overlock
endlovací, obnitkovávací stroj
oviari-, ovario-
prvá časťzložených slov s významom vaječník, vaječníkový, vajce
ovicíd
chemický prípravok na hubenie vajíčok roztočov oviduktvajcovod ovipariarozmnožovanie vajíčkami, vajcorodosť
ovipariá
živočíchy rozmnožujúce sa vajíčkami ovipozíciakladenie vajíčok
ovium
zrelá vajcová bunka
ovocyt
bunka vznikajúca pri dozrievaní vajíčka, oocyt
ovogamia
spojenie samčej a samičej gaméty
ovogenéza
vznik a vývoj vajíčka ovoglobulínglobulín, ktorý sa nachádza v bielku vajca
ovoid
rotačné teleso, ktorého poludník je vajcovitého tvaru
ovula
rastlinné vajíčko v semenníku; druh morského mäkkýša ovuláciapravidelné uvoľnenie zrelého vajíčka schopného oplodnenia z vaječníka
ovulum
vajíčko rastliny; vajíčko ovumvajíčko, dozretá vajcová bunka človeka alebo živočícha oxacilín druh antibiotika
oxford
silná porézna bavlnená tkanina, pruhovaná alebo kockovaná, s panama väzbou, používaná na šitie košieľa haleniek; najstarší strati-grafický stupeňhornej jury

oxidkysličník, zlúčenina chemického prvku s kyslíkom oxidáciaokysličovanie, zlučovanie s kyslíkom
oxidant
okysličovadlo; látka schopná oxidovaťinú látku oxidovaťokysličovať(sa)
oxy-
prvá časťzložených slov s významom kyslík, kyslý
oxybióza
život v kyslíkovom prostredí; vdychovanie kyslíka oxycefáliadeformovaný tvar lebečnej dutiny človeka
oxygén, oxygénium
kyslík, značka O oxygenáciaokysličenie
oxygenium
prvok kyslík oxygenoterapialiečba kyslíkom
oxymeter
prístroj na meranie obsahu kyslíka v krvi
oxymóron
básnický prívlastok významom zdanlivo odporujúci významu slova, ktoré rozvíja oxymoronspojenie zdanlivo si odporujúcich slov oxytetracyklíndruh antibiotika oxytocínhormón zadného laloku hypofýzy, používaný v pôrodníctve ozaéna chronická choroba nosnej dutiny
ozo-
prvá časťzložených slov s významom vzduch
ozón
bezfarebný plyn s tromi atómami kyslíka vznikajúci z kyslíka účinkom elektrického výboja; čistý, sviežy vzduch ozonizáciadezinfikovanie vody alebo vzduchu pridávaním ozónu, premena kyslíka na ozón
ozonizátor
prístroj vyrábajúci ozón
ozono-
prvá časťzložených slov s významom ozón, ozónový ozonolýza štiepenie organickej zlúčeniny ozónom
ozónometer
prístroj na meranie množstva ozónu vo vzduchu ozonometriameranie množstva ozónu v zemskej atmosfére

ozonosféra časťstratosféry s vysokou koncentráciou ozónu